Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 560

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Financial analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
XX
Analiza finansowa sytuacji majątkowej i kapitałowej złożonych organizacji gospodarczych, jakimi są grupy kapitałowe, staje się bardzo ważnym narzędziem zarządzania nimi oraz źródłem informacji o grupach dla tzw. odbiorców zewnętrznych informacji finansowych. Artykuł ma na celu przed¬stawienie problemów decyzyjnych, których rozstrzygnięcie wymaga analizy finansowej grupy kapitałowej, problemów w budowie metodologii analizy i interpretacji uzyskanych wyników.(abstrakt oryginalny)
EN
The financial analysis of the property and capital situation of the folded economic organizations capital groups are which, becomes the very important tool of the management them and the source of information about groups for the so-called recepient of extemal financial information. The article has on the aim the performance of the decission problems whose decision requires the analysis of the fi¬nancial capital group, problems in the building of the methodology of analysis and interpretation of got results.(original abstract)
EN
Objective: The first objective of the article is to assess the benchmarks for the current ratio commonly provided in the accounting and financial analysis literature. The minor objective is to arrange a research methodology permitting the accomplishment of the first objective.Research Design & Methods: The paper, apart from the literature review and its critique, presents the results of descriptive, quantitative research. The research sample consists of 5 148 firm-years. Data were retrieved from Worldscope Database via Refinitiv Eikon for domestic, going concern, non-financial companies listed on the Warsaw Stock Exchange from 2005 to 2021. For comparison, the U.S.-related data was retrieved from Internet resources as ready-made ratios. Methods used in the analysis include descriptive statistics, parametric and nonparametric ANOVA, confidence intervals, and linear and parabolic trend analysis.Findings: The tests show that identifying a benchmark for the current ratio is problematic. Benchmarks vary between countries and industries; universal standards do not exist. The benchmark for the current ratio commonly suggested, 1.2-2.0, may be used only as a rough evaluation of the desired value. The findings indicate that the acceptable range for CR is much broader, from 1.1 (the first quartile) to 2.3 (the third quartile) for the total sample. Moreover, the SIC division's quartiles vary from 0.7 to 1.2 (the first) and from 1.6 to 3.6 (the third). Statistical tests indicate that benchmarks do not vary annually. However, the distribution's median and the third quartile change slowly over time toward higher values. The Covid-19 pandemic resulted in a substantial increase. On the contrary, the first quartile of about 1 remains relatively stable over time, indicating the reasonable lower bound for CR. The mean of the distribution is useless as a benchmark because of its sensitivity to outliers. Various techniques must be used to assess the benchmark.Implications & Recommendations: Since there are material between-industry and between-country differences in benchmarks, analysts and investors should be very sensitive to the standards suggested in the literature and interpret them cautiously. Variability over time exists but is low unless a shock in the economy appears.Contribution & Value Added: The main contribution of the paper is empirical verification of the benchmarks for the current ratio provided in the literature. Tests show that suggested benchmarks are not universal. Seeking a benchmark, an analyst must compare the firm's financial standing with other firms from the same country, industry, and period. (original abstract)
XX
EBITDA i EBIDA to popularne uproszczone mierniki operacyjnych przepływów pieniężnych, wykorzystywane zarówno w analizach ryzyka kredytowego, jak i w wycenie spółek, W literaturze wskazuje się jednak liczne ich mankamenty, podkreślając tendencję do zawyżania szacunku rzeczywistych operacyjnych przepływów pieniężnych (głównie w wyniku nieuwzględnienia zmian kapitału pracującego). Analiza danych spółek notowanych na GPW za lata 2007 i 2008 potwierdza wysoką niedokładność szacunków operacyjnych przepływów pieniężnych dokonywanych na podstawie miar EBITDA i EBIDA. Niema] w 30% przypadków operacyjne przepływy pieniężne oszacowane na ich podstawie okazały się niezgodne co do znaku z przepływami rzeczywistymi. Miary te wykazują też tendencję do zawyżania rzeczywistych przepływów pieniężnych, a także wysokie błędy procentowe szacunku operacyjnych przepływów pieniężnych. Tak więc stosowanie EBITDA i EBIDA jako szacunkowych miar operacyjnych przepływów pieniężnych wiąże się z wysokim ryzykiem wyciągnięcia błędnych wniosków analitycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
EBITDA and EBIDA are popular simplified measures of operating cash flows, being applied in credit risk analysis as well as in corporate valuations. However, the literature points out to numerous flaws of those measures, underlining the tendency toward overestimating the true operating cash flows (mainly as a result of omitting changes in working capital). The analysis conducted on data of the companies listed on Warsaw Stock Exchange for 2007 and 2008 confirms substantial inaccuracy of operating cash flows' estimates based on EBITDA and EBIDA. In almost 30% of cases the sign of operating cash flows estimated on the basis of those measures turned out not to be accordant with the sign of true cash flows. Research also confirmed the tendency of those measures to overestimate actual cash flows. Additionally, all the analyzed measures are characterized by high percentage errors in estimating operating cash flows. Therefore, it is justified to say that using EBITDA and EBIDA as rough estimates of operating cash flows carries high risk of making wrong inferences during the analysis. (original abstract)
4
Content available remote Analiza finansowa operatorów pocztowych w Polsce przed liberalizacją rynku
80%
XX
Zbliżający się termin otwarcia polskiego rynku pocztowego (od pierwsze-go stycznia 2013 r.) wpływa na przekształcenia w Poczcie Polskiej. Wcześniejsze przekształcenia z przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej w spółkę akcyjną powinny przygotować operatora do działania w warunkach pełnej konkurencji. Liberalizacja rynku jest równoznaczna ze zniesieniem obszaru zastrzeżonego, z którego operator publiczny uzyskiwał przeważającą część swoich przychodów z działalności pocztowej (w 2010 r. było to 66%)1. W świetle tego głównym celem artykułu jest analiza finansowa sprawo-zdań finansowych Poczty Polskiej oraz porównanie działalności operatora publicznego z wynikami wybranych operatorów alternatywnych, takich jak TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o. i Siódemka SA2, za pomocą analizy wskaźnikowej w latach 2008-2010. (fragment tekstu)
EN
In this article authors present the financial analysis Polish Post Office between 2008-2010 and the ratio analysis of chosen postal operators. The analysis has shown needed changes, that occur in the public operator before full market liberalization.(original abstract)
XX
Przedstawione rozważania upoważniają do wyciągnięcia następujących wniosków syntetycznych:1. Analiza finansowa, stanowiąc jeden z elementów szeroko rozumianego systemu rachunkowości, powinna w coraz większym stopniu wspomagać proces zarządzania przedsiębiorstwem.2. Wspomaganie procesów zarządzania możliwe jest dzięki dynamicznemu podejściu do oceny zjawisk i procesów, stanowiącemu punkt wyjścia do rozwoju analizy prospektywnej (planistyczno-decyzyjnej).3. Analiza prospektywna ściśle związana z analizą retrospektywną pozwala na budowanie modeli prognozowania zagrożeń dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw.4. Dzięki właściwym informacjom o charakterze prognostycznym przedsiębiorstwo może podjąć odpowiednie decyzje zapobiegające powstawaniu sytuacji kryzysowych lub ograniczające skutki ich wystąpienia. (fragment tekstu)
EN
Financial analysis, being one of the elements of the whole accounting system and being influenced by both inside and outside users, is becoming a more and more active tool aiding the process of managing a company. Thanks to the development of retrospective analysis managers acquire a tool providing information essential in diagnosing and preventing crisis. This is especially helpful in a market economy which is characterized by a high degree of risk. The above problems are the theme of the article. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rolę modeli oceny zagrożenia upadłością w analizie finansowej oraz cechy, którymi powinien charakteryzować się model wykorzystywany w procesie predykcji upadłości. Opisano wzajemne relacje między poszczególnymi modelami oceny zagrożenia upadłością oraz obszary ich możliwych modyfikacji i rozwoju.
EN
This paper focuses on methodological dilemmas and problems related to creating and practical application of bankruptcy models. Pros and cons of quantitative approach to bankruptcy prediction are major areas of this study. This paper is an attempt to answer the question what kind of relation exists between classical financial analysis and bankruptcy model. The general requirements for these models are also formulated there.(original abstract)
XX
Analiza finansowa jest integralnym elementem rachunkowości i rewizji finansowej ukierunkowanym na wykorzystanie ich danych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników działalności podmiotów gospodarczych (w ujęciu ex ante i ex post).W warunkach gospodarki rynkowej stała się ważnym instrumentem zarządzania docenianym zarówno w praktyce gospodarczej, jak i w procesie nauczania oraz jako przedmiot prac naukowo-badawczych (doktorskich i habilitacyjnych). (fragment tekstu)
8
Content available remote Potrzeby dalszych zmian analizy finansowej w firmach polskich
80%
XX
Celem artykułu jest ocena aktualnego zakresu analizy finansowej opracowywanej w polskich przedsiębiorstwach oraz jej struktury i narzędzi. Oceny tej dokonano na tle obecnych warunków gospodarowania i wynikających z nich potrzeb informacji. Przedmiotem opracowania są też nowoczesne narzędzia, z których wyróżniono zbilansowaną kartę dokonań. Karta ta, jak wykazują badania, także firm polskich, niejako zmusza do patrzenia na sytuację finansową przedsiębiorstwa i jego sukces (także przyszły) w czterech aspektach, to jest: finansowym, klienta, procesów wewnętrznych i perspektyw rozwoju (procesów uczenia się). (fragment tekstu)
EN
This study focuses on the theory and practice of financial analysis, its scope, sources and tools used in the past as well as modern management systems and instruments, financial management and management efficiency. Among these instruments there was distinguished the Balanced Scorecard, and as some studies show, also the Polish ones, it forces to look at the financial situation of the company and its success (future as well) in four aspects: financial, customer, internal business processes and learning and growth. In order to achieve financial and market success the company must have the appropriate processes whose effectiveness is measured in term of internal processes. This success depends also on the ability of the company and its employees to changes and further improve, which are measured in term of the learning process. In today management conditions the balanced scorecard should be an essential tool for financial analysis, which would not only evaluate and motivate to do better work but also tend to achieve something more, a value that would satisfy the company and the actors from its environment. This article was created on the basis of the literature, findings from empirical researches conducted in selected Polish companies and the author's thoughts. (original abstract)
XX
Celem analizy działalności jest ocena postępów w realizacji zadań postawionych przez zarząd banku oraz porównanie jej z wynikami osiąganymi przez inne banki. Ocena ta wymaga analizy podstawowych sprawozdań finansowych banku oraz stworzenia i interpretacji odpowiednich wskaźników, identyfikujących kluczowe elementy działalności banku. Celem analizy działalności jest również wydobycie na jaw mocnych i słabych stron funkcjonowania banku, tak by zarząd mógł podjąć stosowne kroki w celu podtrzymania i wzmocnienia tych pierwszych oraz przeciwdziałania tym drugim. Procedury i techniki analityczne odnotowane w niniejszym artykule obejmują: sprawozdania porównawcze, sprawozdania o zmianie sytuacji finansowej, sprawozdania rozkładu procentowego, wiążące poszczególne pozycje aktywów i pasywów z aktywami i łącznie oraz wiążące poszczególne pozycje rachunku wyników z zyskiem operacyjnym, sprawozdanie zindeksowane, służące do pomiaru wzrostu lub zniżki w kluczowych pozycjach bilansu i rachunku wyników, analizę wskaźnikową.
EN
The elaboration below concerns to explain the essence of financial analysis and its significance for making decisions in the organization. The financial analysis forms part of the economic analysis that deals with the assessment of the financial and economic situation of the company. The empirical part of the study presents a financial analysis of a company belonging to the energy sector, taking into account key indicators that enable its activity to be assessed. The research period covers the years 2014-2016.
XX
Przybliżono metody opłacania kontraktów na przełomie lat 1998-2003 na terenie województwa pomorskiego. Przedstawiono zalety i wady opłacania lekarzy za usługę.
EN
The aim of the paper was to show the way of granting the basic Medical Service. Analysis an survey indicate negative views for future. To avoid negative aspects, the new system of granting should be created, instead of remodeling the present one. That would be the best way to solve the most difficult and important problems with profits for society.(original abstract)
XX
Statystyki ekstremalne, minimum i maksimum, wykorzystywane są w anali-zach finansowych, ubezpieczeniowych, w meteorologii i kontroli jakości. Pojawienie się nietypowych, rzadko występujących zjawisk powoduje zwykle duże straty finansowe, któ-rych wielkość, przy ustalonym prawdopodobieństwie, pozwala określić graniczny rozkład statystyk ekstremalnych. Jest on rozkładem Frécheta, Weibulla lub Gumbela. W celu wery-fikacji hipotezy dotyczącej przynależności dystrybuanty rozkładu statystyki ekstremalnej do klasy rozkładów Gumbela stosowane są testy zgodności. Wśród testów wyróżnia się dwie grupy. Jedne z testów wymagają istnienia próby losowej złożonej z wartości statystyk eks-tremalnych, inne oparte są na statystykach pozycyjnych przekraczających pewien ustalony poziom, zwany progiem. W pracy przedstawione zostały wyniki analiz własności testów wykorzystujących wartości ponadprogowe wraz z przykładem ich zastosowania do weryfi-kacji hipotez statystycznych o postaci rozkładu logarytmicznych stóp zwrotu wybranych in-deksów giełdowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Minimum and maximum statistics are used in the financial analyses, insurance, meteorology and quality control. The appearance of untypical events causes large financial losses. The sizes of these losses determine the limiting distribution of extreme statistics, which may be the Fréchet, Weibull or Gumbel distribution. The verification of the hypothe-sis that the distribution function belongs to the Gumbel distribution is based on the good-ness-of-fit tests. There are two groups among the tests. Some of the tests require a random sample consisting of the minimum or maximum values, other are based on order statistics, which exceed a prespecified level, called a threshold. This paper presents the results of ana-lyzes of the selected tests and the example of their application to the verification of the sta-tistical hypotheses about the form of the distribution of logarithmic returns of the selected indexes.(original abstract)
13
Content available remote Analiza wskaźnikowa wybranych placówek medycznych
80%
XX
W artykule przedstawiono argumenty przemawiające za inwestowaniem w zdrowie poparte m.in. wydłużającą się długością trwania życia. Dają one trwałe podstawy do dalszego rozwoju podmiotów działających na rynku usług medycznych. Pomimo pewnej specyfiki tego rynku, opisanej w artykule w sposób ogólny, są poddawane ocenie tak jak każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą. W części empirycznej dokonano oceny funkcjonowania czterech placówek medycznych za pomocą wybranych i najbardziej typowych mierników analizy wskaźnikowej. Działają one na terenie jednego województwa. Jedna funkcjonuje jako niepubliczny zakład, a trzy jako różne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents arguments for investing in health which is relevant due to, among other things, increasing life expectancy. These arguments provide a solid basis for further development of institutions operating on the market of medical services. Despite the specificity of this market, referred to in the paper in a very general way, the aforementioned institutions will be subject to assessment just as any other business entity. The empirical part of the article assesses the functioning of four health care institutionsusing selected and most typical instruments adopted as part of ratio analysis. The institutions under consideration operate in one and the same voivodship. One is a non-public health care institution, whereas the remaining three are public institutions. (original abstract)
XX
W referacie podjęty został problem ekonomicznej interpretacji - wskaźników analizy finansowej, w razie wystąpienia niezgodności wymiaru czasowego wielkości zasobów (informujących o stanie na jeden dzień w roku), i strumieni (obejmują cały okres, np. rok). Krytycznej ocenie poddano także koncepcję liczenia zasobów, jako średniej wielkości z początku 1 końca roku, czyli dwu dni. W końcowej części przedstawiono propozycję obliczania wskaźników finansowych, jako relacji średnich dziennych zasobów i średnich dziennych strumieni. Koncepcja ta jest oparta na założeniu o codziennym uczestnictwie zasobów (aktywów i pasywów) w aktualnej wysokości w działalności firmy. Tym samym zostaje zlikwidowany problem niezgodności wymiaru czasowego. Z drugiej strony, powstaje pytanie, czy 1 w jakim zakresie dzienne wielkości mogą być obliczane. (abstrakt oryginalny)
16
80%
XX
W artykule przedstawiono metodę porównań opartą na przykładowych wzorcowych układach nierówności jako jedną z metod analizy finansowej, której podstawą jest badanie dynamiki wskaźników rentowności (ROA, ROE i ROS) oraz dynamiki zysku netto i kapitału własnego. Celem badania było sprawdzenie, czy zostały spełnione wybrane układy nierówności, a także jakie są potencjalne możliwości ich wykorzystania w systemie kontrolno-ostrzegawczym. Badaniami objęto wybrane spółki giełdowe branży spożywczej z GPW w Warszawie, wykorzystując dane ze sprawozdań finansowych w latach 2001-2010.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a comparative method based on exemplary model systems of inequality as one of the methods of fi nancial analysis, which is based on examination of the dynamics of profi tability ratios (ROA, ROE and ROS) and net profi t growth and equity. The aim of the study is to determine whether the systems of inequality have been selected and what are their potential applications in the control and warning systems. The study sample comprises of listed companies in the food industry the Warsaw Stock Exchange and uses data from financial statements for years 2001-2010. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano ocenę funkcjonowania podmiotów ubezpieczeniowych grupy PZU na tle rynku ubezpieczeń. Przedstawiono rolę podmiotów grupy PZU na rynku ubezpieczeniowym oraz oceniono jej kondycję finansową. W tym celu posłużono się analizą wskaźnikową. Szczególną uwagę w przypadku analizy finansowej skupiono na wskaźnikach rentowności, sprawności działania oraz współzależności. W wyniku przeprowadzonych analiz dowiedziono, że sytuacja finansowa największego polskiego ubezpieczyciela jest korzystna, pomimo zmiennych warunków rynkowych i intensywnej polityki inwestycyjnej badanego podmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents an evaluation of the importance of PZU SA in the insurance market and its financial position. It describes changes in the insurance market, paying special attention to the position of the audited entity and the financial situation of the group PZU SA in comparison with the state of the insurance industry in general. For this purpose, an indicator analysis was used, and special attention has been focused on indicators of profitability, performance and interdependence. This analysis has proven that the financial situation of the largest Polish insurer is very favourable relative to the results of the entire industry, despite changing market conditions and an intense investment policy.(original abstract)
XX
Współczesne metody zarządzania jakością zorientowane są na zdobycie zaufania konsumentów i umacnianie przekonania co do niezmiennie wysokiej jakości oferowanych im wyrobów. Jeśli jakość wyrobu można mierzyć pewną charakterystyką (zmienną losową) Y, to o dobrym poziomie osiągniętej jakości można mówić w trzech następujących sytuacjach[...](fragment tekstu)
EN
This study analyses theoretical aspects of bankruptcy and financial analysis. Analysis of bankrupt-cy diagnostics is the most important condition for successful company management since the results of economic activity depend on the availability and efficiency of the use of financial re-sources. The study of the institution of bankruptcy is essential for high-quality business conduct. Thus, as a practical part this study implemented analyses of financial condition and bankruptcy likelihood in aviation on the example of one of the biggest airlines - PJSC Aeroflot. Research re-sulted in findings confirming the instability of the company's financial condition and downward trend on the Z index related to decrease in demand, mostly due to the pandemic of COVID-19. (original abstract)
PL
Artykuł porusza problematykę sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń w kontekście jej dopasowania do potrzeb analizy finansowej. W artykule zaproponowano pewne modyfikacje istniejących wzorów rachunków zysków i strat, tak aby uczynić je bardziej przejrzystymi i łatwiejszymi do porównywania.
EN
The article raises the issue of reporting by insurance undertakings in the context of its fit to the needs of financial analysis. The article suggested some modifications to existing designs in order to make them more transparent and easier to compare.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.