Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wastewater purification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Aminosilane modified silica was prepared and investigated for the adsorption of textile dyes such as C.I. Acid Orange 7 (AO7), C.I. Reactive Black 5 (RB5) and C.I. Direct Blue 71 (DB71) from aqueous media and wastewaters. The values of the sorption capacities obtained from the Langmuir isotherm model were: 5.3 mg g-1, 58.7 mg g-1 and 72.2 mg g-1 for AO7, DB71 and RB5, respectively. The affinity series of the dyes for the modified silica can be presented as follows: C.I. Reactive Black 5 > C.I. Direct Blue 71> C.I. Acid Orange 7. The influence of anionic surfactant (SDS) and sodium chloride on dye sorption was investigated in a system containing 100 mg L-1 dye and 0.1-1 g L-1 SDS or 1-25 g L-1 NaCl. The sorption capacities decrease with increasing concentration of SDS in the solution. Retention of AO7 and RB5 was reduced in the presence of NaCl. A satisfactory agreement of the experimental data with the pseudo second-order kinetic model was found. Effectiveness of the aminosilane modified silica in raw textile wastewater purification was confirmed.
EN
One of the most important ecological problems is the problem of natural waters contamination with heavy metals. The main causes of pollution are the content of heavy metals in waste water from municipal and industrial enterprises, inefficient wastewater treatment and discharge of such insufficiently treated wastewater into water bodies. Heavy metals delay the processes of water self-cleaning. They form quasi-equilibrium disperse systems, interact with the components of aqueous medium and form hydrated ions, oxyhydrates, and are concentrated due to the formation of complex inorganic and organic compounds [1]. There emerges a real threat to drinking and fishery water supply. By clearing wastewater from heavy metals, we will get clean rivers and wastewater sludge that can be used as fertilizers in agriculture.
PL
Przedstawiono nową ofertę współpracy z firmą WAT (Niemcy) w dziedzinie oczyszczania wody i ścieków. Jest ona skierowana głównie do polskich, małych i średnich przedsiębiorstw i obejmuje: — głębokie odżelazianie i odmanganowywanie wody, — zmiękczanie i inne systemy uzdatniania, — demineralizację metodą odwróconej osmozy w układzie pojedyńczym i podwójnym, — oczyszczanie wody i ścieków także przy użyciu systemu mobilnego, — zestaw chemicznych środków ochraniających rurociągi, usuwających mikroorganizmy i osady. Współpraca z COBRABiD-AQUA polega na wykorzystaniu wiedzy w zakresie specjalnych technik oczyszczania wód silnie zanieczyszczonych. COBRABiD-AQUA oferuje montaż, instalację i serwis urządzeń w Polsce. Oferujemy ponadto do promocji przez firmę WAT w Niemczech najnowszy, laboratoryjny oczyszczalnik wody.
EN
The new offer for co-operation with WAT company (Germany) in water and waste-water purifcation has been presented. The offer is mainly addressed to the small and medium Polish companies and includes: — deep iron and manganese removal from water, — softening and other treatment systems, — demineralisation by the reverse osmosis method in the single and double system, — water and waste-water purification including use of a mobile system, — a chemical means kit for pipelines protection, removing micro organisms and deposits. Co-operation with COBRABiD-AQUA consists in utilisation of knowledge in the field of special methods for treatment of hard polluted waters. COBRABiD-AQUA offers assembly, installation and service ofthis equipment in Poland. We offer also the state-of-the-art laboratory water purifier for promotion by WAT company in Germany.
EN
The process of sorption of chromium(III) ions with a stationary sorbent layer of bentonite clays was investigated. The main advantages of using bentonites in water purification technologies are described: powerful geological reserves, cheap process of rock extraction, easy preparation for transportation and use, possibility of using waste sorbents in other technologies that is why there is no need in costly regeneration. The influence of various factors (process duration, an adsorbent layer) on the degree of wastewater purification from chromium ions, the effect of pumping speed on the dynamic capacity of the sorbent was studied and the effective volume was determined. The adsorption efficacy increases with the increase of the adsorbent layer, what can be explained by the development of the active sorption surface. As the initial concentration of chromium ions increases, the time of appearance of the first traces of the contaminant at the exit of the column increases, as well as the total time to channeling. The results of the studies indicate a higher adsorption capacity of modified bentonite with respect to Cr3+ ions compared to its natural formula. The cleaning efficacy of the solution with a concentration of chromium ions of 0.5 g∙dm–3 is increased by 5% when using 15 g of modified bentonite and 6,5% in the case one uses 20 g compared to the natural form.
PL
W oczyszczalni ścieków z zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego zbadano wpływ strumienia oczyszczanych ścieków na wskaźniki zużycia energii elektrycznej w procesie ich oczyszczania. Wyniki przedstawiono w formie wykresów. Stwierdzono liniową zależność wskaźników od strumienia ścieków. Nachylenia prostych regresji mają wartości ujemne, co świadczy, że w badanym zakresie zmienności w miarę wzrostu strumienia ścieków wskaźniki zużycia energii obniżają swoją wartość. Zależności wskaźnika zużycia energii elektrycznej w procesie oczyszczania ścieków od strumienia ścieków wyrażonego w m3/miesiąc mają postać: dla kWh/kgBZT 5US y=-2,09x10-5x +4,60, dka kWh/m3 y=-1,14x10-5x + 2,78. Rozpatrując cały badany zakres zmienności strumienia ścieków stwierdzono, że wzrost strumienia ścieków z 51 tys. m3/miesiąc do 120 tys. m3/miesiąc (135%) powoduje obniżenie wartości wskaźnika zużycia energii elektrycznej wyrażonego w kWh/kg BZT5US z 3,53 do 2,09 (ok. 41%, wskaźnika wyrażonego w kWh/m3 z 2,20 do 1,41 (ok. 36%).
EN
The influence of sewage stream intensity on indices of electric energy consumption at treatment process was studied in a treatment plant of waste water from fruit-vegetable processing unit. The results were presented in form of diagrams. Linear dependence of these indices on sewage stream intensity was stated. The slopes of regression lines achieved negative (minus) value, thus - within investigated range of variation - the indices of electric energy consumption decreased along with an increase of sewage stream intensity. The relationship between index of electric energy consumption in sewage treatment process and the sewage stream intensity, expressed in m3 per month, assumed the forms: for kWh/kg BOD5US y=-2.09 x 10-5x + 4.6; for kWh/m3 y=-1.14x10-5 + 2.78. Considering the whole investigated range of variation in sewage stream intensity it was stated, that an increase of sewage stream flow from 51 thousand m3/month up to 120 thousand m3/month (by 135%) lowered the index of electric energy consumption expressed in kWh/kg BOD5US from 3.53 to 2.09 (by about 41%), whole the index expressed in kWh/m3 - from 2.20 to 1.41 (by about 36%).
7
Content available remote Wastewater purification by an organic soil and grass-mixture
86%
EN
The paper presents results of a study concerning ammonium and nitrate(V) fixation by soil irrigated with municipal wastcwaters (1-60 mm and 2 doses - 120 mm) and estimation of the possibility of using organic soil and grass-mixture for the wastewater treatment. It was found that the studied soil and the plant applied showed a very high capacity of binding ammonium ions (up to 96%), and lower in the case of nitrates(V) (up to 71%). It was also demonstrated that the single irrigation dose was better utilized compared to the double dose.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oczyszczania ścieków miejskich w glebie organicznej obsadzonej mieszanką traw (wyczyniec łąkowy, mozga trzcinowata, kostrzewa trzcinowa, koslrzewa łąkowa, mietlica biaława, wiechlina łąkowa i wiechlina błotna). Doświadczenie prowadzono na 3 kwaterach (A - kontrola, B - zalewanie pojedyncza dawką ścieków - 60 mm, C - zalewanie podwójną dawką ścieków -120 mm). Badano stężenie jonów NH_4 i NO_3. Stwierdzono, że badana gleba i zastosowana mieszanka traw wykazują znaczne możliwości do wiązania zarówno jonu amonowego (do 96%) jak i azotanowego (do 71%). Wyższe wskaźniki wiązania jonów uzyskano dla pojedynczej dawki ścieków miejskich niż dla dawki podwójnej.
EN
The adsorption of cadmium(II) ions by low moor Alder Peat occurring in the overburden of brown coal deposits in Bełchatów Brown Coal Mine was investigated under dynamic conditions Cadmium(ll) ions were applied to the column in aqueous solutions containing either cadmium sulfate or cadmium chloride. Solutions were also prepared containing cadmium ions alone or in combination with zinc(ll) and copper(ll) ions. The peat used as the adsorbent in this study had a high capacity for adsorbing the ions tested. The cadmium adsorbing capacity of the peat was significantly affected by pH, the anions present in the solution, and other cations present in the solution. The cadmium adsorbing capacity of the peat was significantly lower in the presence of other metal cations such as zinc(ll) and copper(II), because these cations efleetively compete with cadmium ions for binding sites on the peat. Peat can be recommended for purification processes designed to remove cadmium ions. Because cadmium ions are predominantly loosely bound to the peat, they are easily extracted. This means that the cadmium adsorbing capacity of the peat is regenerated so that it can be used in further purification cycles.
PL
Wyznaczono pojemność sorpcyjną dla torfu olesowego występującego w nadkładach złoża węgla brunatnego w Bełchatowie w stosunku do jonów Cd(ll). Badania przeprowadzono w dynamicznych warunkach kontaktu faza stalą - roztwór. W badaniach wykorzystano zarówno wzorcowe roztwory chlorków i siarczanów jak i kwaśne ścieki polimetaliczne z zakładu galwanizerskiego. Ponadto określono podatność na ługowanie zasorbowa-nych jonów Cd(II). Stwierdzono znaczny wpływ pH, rodzaju anionu i kationów wspólwystępujących na ilość wiązanych jonów Cd(II). Wiązanie jonów Cd(ll) na pozycjach wymiennych kompleksu sorpcyjnego wpływa na ich wysoką podatność do uwalniania i pozwala na kilkukrotne użycie sorbentu w cyklu sorpcja - desorpcja. Przeprowadzone badania pokazują, że torfy występujące w nadkładzie złóż węgli brunatnych charakteryzują się wysoką skutecznością usuwania jonów Cd(II) z roztworów, co pozwala na wykorzystanie ich jako efektywnych sorbentów w oczyszczaniu wód i ścieków.
PL
W wyniku 2-letnich badań płytkiego układu rozsączającego doczyszczania ścieków, zlokalizowanego na górskim użytku zielonym na poligonie badawczym w IBMER - Tyliczu, stwierdzono dobrą skuteczność zmniejszania tlenowych wskaźników zanieczyszczeń, zarówno w wiosenno-letnim jak i jesienno-zimowym okresie eksploatacyjnym: 87,0% / 98,6% - BZT5; 80,8% / 90,9% - ChZT, a także stężeń azotu amonowego: 82,5% / 96,3%. Spełnione są także obowiązujące wymagania dotyczące stężeń P-PO4 oraz zawiesiny ogólnej. Bardzo słaba skuteczność usuwania azotu całkowitego (średnio: 17,7% / 8,6% przy początkowych wartościach stężeń tego składnika w ściekach dostarczanych do układu: 33,9 mg/l / 40,8 mg/l) uzasadnia twierdzenie, że tzw. "oczyszczanie ścieków składające się jedynie z osadnika i drenażu rozsączającego nie powinny być stosowane.
EN
Results of two-year investigation of shallow infiltration trench facility, arranged on the sloping grass plot at IBMER - Tylicz, designed for the final sewage purification were discussed. Good efficiency of reducing both, oxygen impurity factors and concentration of ammonium components, was stated as well in spring - summer as in autumn - winter periods, respectively: 87.0% / 98.6% - BOD, 80.0% / 90.9% - COD and 82.5% / 96.3% - N-NH4. The requirements concerning obligatory limits of P-PO4 concentration and suspended solids were met also. Because of poor total nitrogen removal efficiency (17.7% / 8.6% on an average), the wastewater - before its introduction into underground draining systems - should be pretreated in septic tanks and next having to be put into secondary and partially tertiary biochemical treatment.
PL
Celem pracy jest określenie możliwości wykrywania zakłóceń w przebiegu procesu oczyszczania ścieków prowadzonych za pomocą reaktora typu SBR przy zastosowaniu elektronicznego nosa skonstruowanego z wykorzystaniem matrycy nieselektywnych rezystancyjnych czujników gazu. Pomiarów dokonywano podczas procesu oczyszczania ścieków miejskich, który przeprowadzano w cyklu 12-godzinnym w bioreaktorze laboratoryjnym. Wykonano ciągłe pomiary powietrza pobieranego ponad zwierciadłem ścieków w reaktorze SBR za pomocą matrycy czujnikowej opartej na rezystancyjnych czujnikach gazu typu MOS podczas stabilnej pracy systemu oraz symulacji awarii procesu napowietrzania. Do interpretacji wyników wykorzystano analizę PCA. Przeprowadzone badania laboratoryjne wskazują, że, wykorzystując matrycę czujnikową, można wnioskować o przebiegu procesu oczyszczania ścieków w reaktorze i natychmiast uzyskiwać informację o stanach odbiegających od normy.
EN
The objective of this article is to determine the possibility of biological process disturbances detect in SBR reactor using developed electronic nose device with application of non-selective gas sensor array. The SBR reactor allows to reduce organic carbon and nutrients concentration level. Measurements were performed during wastewater treatment, which was conducted in 12 hours working cycle. Continuous headspace analysis using the sensor array based on a resistive gas sensors MOS type was performed. To interpret the results, the PCA analysis was applied. Conducted studies have shown that using a sensor array it is possible to inform about abnormal conditions meaning disturbances of the process.
EN
Using of adsorption processes is a very good method for water and wastewater purification from petroleum compounds due to their high effectiveness and simplicity of use. In the article, the sorption properties of active carbon and alternative adsorptive material were compared. It was proved that waste raw materials have high application potential at the oily substances adsorption.
EN
Several experiments were performed in the laboratory condition using an SBR bioreactor modelling the expected conditions, created by malfunction of certain bioreactor elements, thus the different oxygen condition. In the course of the experiments, the concentrations of ammonia nitrogen, nitrates(III), nitrates(V), TOC, and TC were systematically measured. Besides physico-chemical parameters, the structure of activated sludge community was analyzed. In the samples, the number and species composition of protozoa (ciliates) were determined. Each of the three measuring series conducted for various types of process conditions was repeated three times. The activated sludge used for inoculation of the bioreactor was sampled at Hajdow WWTP in Lublin. The results obtained are the average of three repetitions of every experimental series. On this ground, we may conclude that the number of ciliates shows a high correlation with the O2 concentration, pH and TOC.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w laboratoryjnym bioreaktorze SBR, symulującym warunki występujące w przypadku awarii urządzeń stanowiących wyposażenie bioreaktora (systemu mieszania i systemu napowietrzania). Analizowano skład chemiczny ścieków, w tym stężenia związków azotu (azot amonowy, azotany(III) i azotany(V)), a także stężenia związków organicznych wyrażanych jako ogólny węgiel organiczny (OWO) i węgiel całkowity. Oprócz wskaźników chemicznych analizowany był również zespół organizmów osadu czynnego. W pobieranych próbkach określano ilość pierwotniaków (orzęski) w wymienionej grupie. Każdą z trzech serii pomiarowych prowadzonych dla różnych warunków procesowych powtarzano trzykrotnie. W eksperymencie wykorzystano osad czynny pobierany z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że liczebności analizowanych zbiorowisk orzęsków wykazują związek ze stężeniem tlenu, pH oraz wartością OWO.
EN
Several experiments were performed in the laboratory condition using an SBR bioreactor modelling the expected conditions, created by malfunction of certain bioreactor elements, thus the different oxygen condition. In the course of the experiments, the concentrations of ammonia nitrogen, nitrates(III), nitrates(V), TOC, and TC were systematically measured. Besides physico-chemical parameters, the structure of activated sludge community was analyzed. In the samples, the number and species composition of protozoa (ciliates) were determined. Each of the three measuring series conducted for various types of process conditions was repeated three times. The activated sludge used for inoculation of the bioreactor was sampled at Hajdow WWTP in Lublin. The results obtained are the average of three repetitions of every experimental series. On this ground, we may conclude that the number of ciliates shows a high correlation with the O2 concentration, pH and TOC.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w laboratoryjnym bioreaktorze SBR, symulującym warunki występujące w przypadku awarii urządzeń stanowiących wyposażenie bioreaktora (systemu mieszania i systemu napowietrzania). Analizowano skład chemiczny ścieków, w tym stężenia związków azotu (azot amonowy, azotany(III) i azotany(V)), a także stężenia związków organicznych wyrażanych jako ogólny węgiel organiczny (OWO) i węgiel całkowity. Oprócz wskaźników chemicznych analizowany był również zespół organizmów osadu czynnego. W pobieranych próbkach określano ilość pierwotniaków (orzęski) w wymienionej grupie. Każdą z trzech serii pomiarowych prowadzonych dla różnych warunków procesowych powtarzano trzykrotnie. W eksperymencie wykorzystano osad czynny pobierany z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że liczebności analizowanych zbiorowisk orzęsków wykazują związek ze stężeniem tlenu, pH oraz wartością OWO.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.