Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Honey
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Aspekty techniczno-technologiczne suszenia miodu
100%
XX
Z wytwarzanego miodu w Polsce tylko 1% wykorzystywany jest w przemyśle. Ograniczone zastosowanie miodu wiąże się z jego lepką konsystencją, która utrudnia mycie urządzeń, jak również z krystalizacją zmuszającą do jego powtórnego upłynnienia. Doskonałym rozwiązaniem problemu wydaje się miód w proszku. Niestety wysuszenie miodu nie jest zadaniem łatwym. Miód, ze względu na wysoką zawartość monosacharydów - na poziomie około 80%, wykazuje niską temperaturę przemiany szklistej, która doprowadza do powstania struktury gumiastej utrudniającej wysuszenie. Dzięki zastosowaniu substancji nośnikowych udaje się podwyższyć temperaturę przemiany szklistej i wysuszyć miód. Jednak wciąż wyzwaniem techniczno-technologicznym jest produkcja miodu w proszku o dobrych właściwościach funkcjonalnych, z jednoczesnym małym dodatkiem nośników i niewielką stratą związków biologicznie aktywnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Out of total honey production in Poland, only 1% is used on an industrial scale. Limited use of honey is related to its sticky consistency, which causes problems with cleaning the devices, and crystallization, which makes it necessary to re-liquefaction. Honey powder seems to be a perfect solution for the problem. Unfortunately, it is not easy to obtain honey in powder. Due to high content of sugar in honey (in the amount of 80%) it has a low glass transition temperature, which leads to the formation of gum structure, which makes the drying difficult. The use of carrier substances increases the glass transition temperature and allows to obtain honey powder. The production of honey powder with good functional properties, small content of drying additions and little loss of biologically active compounds is still technical and technological challenge for the researchers. (original abstract)
XX
Celem badań było określenie czynników, które mogą wpływać na wydajność miodową rodzin pszczelich w Polsce. Materiał badawczy stanowiły wyniki oceny terenowej 495 grup rodzin pszczelich zrealizowane w latach 2011-2014 przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ). Wykorzystano metodę trójczynnikowej analizy wariancji. Badania wykazały istotny wpływ każdej ze zmiennych jakościowych (A - rok pochodzenia danych, B - województwo, w którym zlokalizowana była pasieka, C - rasa pszczół) na wydajność miodową pszczół, a także istotny wpływ interakcji występujących między parami badanych zmiennych, a zmienną objaśnianą. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to identify factors that can determinate the honey yield of bee colonies in Poland. The research material consisted of the field evaluation results from 495 groups colonies realized in 2011-2014 by the National Animal Breeding Centre (NABC). In the paper was used a method of tripartite analysis of variance. The studies have shown a significant influence of each of the variables (A - year of collecting data, B - province, in which was located apiary, C - bee races) on the honey yield of bee colonies, as well as a significant interaction effect occurring between pairs of variables under consideration. (original abstract)
EN
Changes in the beekeeping sector in Poland in the years 2010 to 2015 with particular focus on regional differences are discussed. The situation of amateur and professional beekeepers in terms of their socioeconomic statuses with regard to number of bee colonies, productivity, number of hives per 1 km sq., losses in the bee colonies is presented. The main sources of information, including the Central Statistical Office (CSO), FAOSTAT 2016, the reports and studies of S. Pieniążek Research Institute of Pomology and Floriculture in Skierniewice Division of Apiculture in Puławy, the materials of the Polish Association of Beekeepers. The comparative and descriptive methods have been applied in the analysis of the research problem. The article shows who is the beekeepers, how is the situation in the number and structure of bee colonies by province, inform about average size of an apiary, and density of honeybee colonies (number of colonies per 2 km sq.). The fragmentation of apiaries in Poland is a factor that has direct impact on the low profitability of production, while the associated high costs, small scale of production, and lack of investment capital, significantly reduce the economic results and hinder further development. (original abstract)
4
Content available remote FMEA procesu konfekcjonowania wybranego produktu
100%
XX
Analiza potencjalnych przyczyn wad i ich skutków służy do systematycznego i kompleksowego identyfikowania potencjalnych błędów mogących wystąpić m.in. w procesie produkcyjnym. W pracy przeprowadzono analizę potencjalnych przyczyn wad i ich skutków (FMEA) procesu rozlewu i konfekcjonowania miodu w średnim przedsiębiorstwie. W tym celu sporządzono schemat procesu, po czym, na podstawie wywiadu z pracownikami oraz analizie rejestru wad, zidentyfikowano niezgodności i ich skutki. Następnie przeanalizowano przyczyny ich powstawania, oszacowano częstotliwość pojawiania się oraz oceniano ich znaczenie oraz możliwość wykrycia. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ujawnienie niezgodności, w tym wad krytycznych, które w istotny sposób zagrażają prawidłowemu przebiegowi procesu rozlewu i konfekcjonowania miodu. Dominującą przyczyną błędów występujących podczas analizowanego procesu okazała się niewłaściwa organizacja pracy oraz nieprzestrzeganie obowiązujących standardów. W wyniku przeprowadzonej analizy zaproponowano działania korygujące i naprawcze, które po wdrożeniu umożliwią eliminację przyczyn występowania wad i błędów w procesie rozlewu i konfekcjonowania miodu. (abstrakt oryginalny)
EN
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is used for systematic and comprehensive identification of potential errors that may occur in the production process. The FMEA analysis of the process of bottling and confectioning honey in a medium-sized enterprise was carried out. For this purpose, a process diagram was drawn up, on the basis of the interview with employees and the analysis of the defect registry. The defects and their consequences were identified, the reasons for their occurrence were analyzed, the frequency of their appearance was estimated and their significance as well as the possibility of detection were assessed. FMEA has allowed for the disclosure of non-conformities, including critical defects, which significantly jeopardize the correct course of the honey filling and confectioning process. The dominant cause of errors occurring during the analyzed process was improper work organization and non-compliance with the applicable standards. As a result of the analysis, a number of preventive and corrective actions were proposed, which, after implementation, will allow for the elimination of the causes of defects and errors in the process of bottling and confectioning of honey. (original abstract)
5
Content available remote Application of UV detection in HPLC in the total antioxidant potential assay
88%
Open Chemistry
|
2012
|
tom 10
|
nr 6
1786-1790
EN
HPLC has been already used for the TAP estimation. Phenylalanine, salicylic, p-hydroxybenzoic (pHBA) or terephthalic (TPA) acids have been used as sensor compounds. Products of their reaction with the hydroxyl radicals, generated in the Fenton-like reaction, were analyzed using electrochemical or fluorescence detection. This paper describes the TAP assay based on the hydroxyl radicals reaction with pHBA, reversed-phase-HPLC separation and UV photometric detection. The elaborated assay has been used to evaluate TAP values of some apiculture products. [...]
XX
Pszczelarstwo ma duże znaczenie dla rozwoju rolnictwa. Jest ono rozpatrywane z jednej strony przez pryzmat pozyskiwania przez pszczelarzy produktów pszczelich, a z drugiej - ze względu na rolę, jaką pszczoły odgrywają w środowisku przyrodniczym, czyli przyczynianie się do uzyskiwania wyższych i lepszych plonów. Celem artykułu jest charakterystyka pszczelarstwa w Polsce w ujęciu regionalnym oraz ustalenie zmian zachodzących w sektorze pszczelarskim. Badaniem objęto lata 2012, 2016 i 2019. W pracy przeanalizowano dane wtórne zaczerpnięte z raportów Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, które dotyczą wybranych zagadnień z zakresu pszczelarstwa. Analiza statystyczna dotycząca zróżnicowania pszczelarstwa w Polsce została przeprowadzona w ujęciach jedno- i dwuwymiarowym. Analizę w ujęciu dwuwymiarowym wykonano z wykorzystaniem metod opartych na miarach zanurzania obserwacji w próbie. Stwierdzono, że w analizowanych latach liczba rodzin pszczelich oraz liczba pszczelarzy rosła. Największą liczbą rodzin pszczelich charakteryzowały się województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie, natomiast największą produkcją miodu - woj. lubelskie. (abstrakt oryginalny)
EN
Beekeeping is of great significance for the development of agriculture. On the one hand, it may be considered in the context of the acquisition of bee products by beekeepers, and on the other, in terms of the role bees play in the natural environment , i.e. their contribution to the production of higher and better crops. The aim of the paper is to present the beekeeping sector across Poland's regions and to describe the changes it underwent in the studied period. The research was conducted in 2012, 2016 and 2019. The study uses secondary data from reports produced by the Apicultural Division of the Apicultural Division of the Research Institute of Horticulture in Puławy that relate to selected issues concerning the beekeeping sector in Poland. The differences in beekeeping in different parts of Poland were subject to one- and two-dimensional analysis. The latter was performed using methods based on the measurements of the depth of observations in the sample. The research demonstrates that the number of bee colonies and the number of beekeepers were on the rise in the studied years. The largest number of bee colonies was observed in Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie and Warmińsko-Mazurskie voivodships, while the largest production of honey was registered in Lubelskie Voivodship. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest określenie współzależności wyników pomiarów barwy miodów, wyrażonych jako stopień remisji, z zawartością w nich związków mineralnych, wyrażonych jako popiół ogólny.
EN
The paper is an attempt to determine the dependence of the colour of honey on its mineral content. The experimentally established wavelength of electromagnetic radiation, for measuring the degree of honey remission as an indicator of colour, was λ = 460 nm. The results of the remission degree measurement were correlated with the results obtained for total ash content which served as an indicator of the levels of mineral components of honey. It has been stated that the colour of honey is independent - which is statistically significant - of its mineral content. This shakes the commonly accepted and supported by the literature thesis that such a relationship exists. (original abstract)
XX
Badania miały na celu określenie czynników mających wpływ na preferencje wyboru miodów naturalnych przez studentów. Analiza preferencji konsumenckich dotyczących spożycia miodów naturalnych została przeprowadzona na podstawie wyników ankiety składającej się z 26 pytań. W ankiecie wzięło udział 144 losowo wybranych studentów z różnych uczelni. Określono czynniki mające wpływ na wybór miodu oraz ustalono najpopularniejszą odmianę miodu. Zbadano także wiedzę studentów na temat zdrowotnych właściwości miodu. Najchętniej kupowanymi odmianami są miód wielokwiatowy i lipowy. Większość studentów spoży wa miód rzadziej niż raz w miesiącu. Według studentów najcenniejszymi walorami leczniczymi miodu są jego właściwości antybiotyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The study aimed to examine the factors affecting the choice of preference by the students of natural honey. The analysis of consumer preferences for natural honey consumption has been developed through a survey consisting of 26 questions. Participated in the survey 144 randomly selected students from different universities. Identified factors affecting the choice of honey and found the most popular variety of honey. Also examined students' knowledge about the health properties of honey. Varieties are most often purchased multifloral and lime honey. Students' majority consumes honey more seldom than once in month. According to the students the most valuable medicinal qualities of honey are its antibiotic properties. (original abstract)
XX
Tradycjе pszczеlarskіе na zіеmіach polskіch sіęgają czasów osadnіctwa słowіańskіеgo sprzеd ponad 2000 lat. Powszеchnіе okrеślano Polskę, jako "kraj mіodеm і mlеkіеm płynący". Pszczеlarzе przеz wіеkі cіеszylі sіę wіеlkіm szacunkіеm. Śwіadczą o tym nazwy mіеjscowoścі: Bartodzіеjе, Mіodnіkі, Pszczеlіn і inne. Nadawano іm wіеlе przywіlеjów, a bractwa bartnіków posіadały własnе kodеksy praw, zwanе prawеm bartnym1. Wszystkіе słodkіе wypіеkі, jak pіеrnіkі і kołaczе, a nawеt popularnе na wsі gryczanе racuszkі pіеczono lub prażono na mіodzіе2. Pszczеlarstwo jеst jеdną z najstarszych gałęzi gospodarki na śwіеcіе і jеgo osoblіwoścі mogą znіknąć z czasеm, dlatеgo jеst tak ważnе, by popularyzować turystykę kulinarną związaną z produktami pszczelarskimi. (fragment tekstu)
EN
The article presents author's conception of culinary trail related to beekeeping households, honey and apiarian products. The trail named "Podkarpackі Honey Trail" contains 9 apiaries and 1 flagship store located in the area of Podkarpackіe voivodeship. In the description of the trail the attention was paid on the main events related to honey as well as on natural and cultural values located on the trail and in the area. The intention of developing the culinary trail referring to honey was to enable tourists and visitors getting to know the tradition of beekeeping, hіstory and cultural customs of Podkarpackіe Province. (author's abstract)
10
Content available remote Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski
75%
XX
W artykule przedstawiono zmiany jakie zaszły w liczbie pszczół oraz wielkości produkcji miodu na świecie od roku 1961. Ukazano także zmiany, jakie zaszły w handlu zagranicznym miodem. Ponadto określono miejsce Polski w światowym pszczelarstwie oraz wskazano na możliwości i bariery rozwoju tej gałęzi rolnictwa na świecie. Badania przeprowadzono wykorzystując dane FAO. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes of number of bee colonies and volume of honey production in the world since 1961 are presented in the paper. Changes and prospects for the world trade in honey are also discussed with special regard to the Polish position. The research was based on FAO data. (original abstract)
XX
Przedmiotem omówionych w pracy badań był ekstrakt propolisowy uzyskany przez rozpuszczenie substancji aktywnych biologicznie w etanolu, ich oddzielenie od wosków i zanieczyszczeń mechanicznych oraz zagęszczenie do odpowiedniego poziomu suchej masy. Badania jakościowe obejmowały następujące wyróżniki: ocena sensoryczna barwy, zapachu i konsystencji; zawartość suchej masy; liczba kwasowa; liczba zmydlania; liczba jodowa.
EN
The paper deals with the selection and determination of quality factors characteristic of the propolis extract. As a result of literature studies and private investigation including statistical analysis, the following quality requirements for purified propolis (propolis extract) have been suggested: - colour: from red-brown to dark-brown, uniform throughout the product mass,- smell: characteristic, resinous and balsamic,- consistence: uniform, very thick liquid, free of visible wax particles,- dry matter (%) - not less than 83- acid value (mg KOH/lg) - 43-49- saponification number(mg KOH/lg) - not more than 260- iodine number(g J2/100g) - not less than 41.
XX
Celem autorów była szczegółowa analiza konsumpcji miodu w gospodarstwach domowych na podstawie danych opracowanych przez GUS za lata 2001 i 2003, z uwzględnieniem źródła utrzymania, wysokości dochodu, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia głowy rodziny, a także fazy cyklu życia rodziny, opisywanej przez dwie zmienne: typ biologiczny rodziny i fazę cyklu rozwoju.
EN
In Poland the consumption of honey, compared to other countries of our region, is low and highly diversified in particular groups of households. The aim of our study was to find the differences in level of intake of this product based on individual database from CSO household budget surveys in 2001 and 200J. The consumption of honey varied between 0,11-1,57 kg per capita in 2001 and 0,17-1,60 kg per capita in 2003. All examined factors: life-cycle of family, income and source of existence were significantly related to consumption level. The intake of honey was only slightly influenced by education of head of the family mi place of living of household. In 2001-2003 a 20% growth was observed in consumption of honey, while in households of couples and older persons the significant decline was noticed. (original abstract)
XX
Artykuł porusza problematykę stosowania przez producentów miodu nieuczciwych praktyk wobec konsumentów, w świetle przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności. Celem artykułu jest wskazanie konsekwencji wobec producentów żywności w przypadku stosowania nieuczciwych praktyk, godzących w zasady bezpieczeństwa żywnościowego na przykładzie handlu miodem na terenie Unii Europejskiej. Za okres badań przyjęto lata 2010-2020. W artykule na podstawie analizy przepisów prawnych, raportów podmiotów związanych z rynkiem żywnościowym oraz doniesień prasowych, przedstawiono aktualną sytuację panującą na unijnym rynku miodu. Ponadto wskazano kierunek jaki powinien zostać obrany w celu polepszenia obecnej sytuacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of unfair practices against consumers by honey producers, in the light of European Union food safety regulations. The aim of the article is to indicate the consequences for food producers in the event of using unfair practices that violate the rules of food safety, for example in the trade of honey in the European Union. The years 2010-2020 were assumed as the research period. The article presents the current situation on the EU honey market, based on the analysis of legal regulations, reports of entities related to the food market and press reports. Moreover, the direction that should be taken in order to improve the current situation was indicated. (original abstract)
14
Content available remote Kształtowanie się rynku miodu w krajach Unii Europejskiej w latach 2001-2013
75%
XX
W artykule zaprezentowano zmiany na rynku miodu w krajach UE w latach 2001-2013. Zastosowano metodę podziału producentów miodu ze względu na wielkość produkcji na: dużych, średnich i małych. Najbardziej dynamicznie rosła produkcja miodu w grupie małych producentów, w której średnioroczne tempo wzrostu wyniosło 2,93% w badanym okresie. Stwierdzono dużą niestabilność wielkości produkcji miodu w UE, co wskazuje na niepewność i bardzo silne reakcje producentów na sytuację rynkową. Za zasadne uznano więc wsparcie dla programów pszczelarskich, gdyż przyczynia się ono do wzrostu produkcji oraz konsumpcji miodu w poszczególnych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents changes in honey production in the countries of EU in years 2001-2013. The method used in the article divided honey producers by size of the production: large, medium and small. Honey production in the group of small producers was the most dynamically growing, where the average annual growth rate was 2.93% in the considered period. Identified large volatility of honey production in the EU, which indicates the uncertainty and strong reactions of producers to the market situation. Therefore it is very important to support apiculture programs as contribution to the increasing of honey production and consumption in the respective countries. (original abstract)
XX
Celem pracy było ukazanie sezonowych wahań sprzedaży i zakupu miodu w przedsiębiorstwach przetwórczych. Rozpoznanie popytu i podaży na rynku miodu jest ważne z punktu widzenia kształtowania konsumpcji, gdyż spożycie miodu w Polsce jest małe w porównaniu ze spożyciem w innych krajach, dlatego wydaje się zasadne poszukiwanie metod i narzędzi jego zwiększania. Należy szukać i eliminować przyczyny niskiej konsumpcji miodu, co pozwoli na równomierny i harmonijny rozwój sektora przetwórstwa rolno-spożywczego zajmującego się jego dystrybucją. (fragment tekstu)
EN
The work's aim is to show the seasonal fluctuation of sale and purchase of honey in a food-processing company. In the article to analyse the empirical material and calculations of seasonal fluctuation in sale and purchase, the authors use the method of trend's function, that is the method of coefficients. The audit and observations of demand size for honey show, that it decreases in the period of the largest gatherings and increases in winter, which is connected with specific proprieties of this product. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie kształtowania się wolumenu i wartości produkcji miodu naturalnego, jego importu i eksportu oraz cen w Polsce na tle sytuacji w pozostałych krajach w Unii Europejskiej w latach 2000-2020 oraz w porównaniu do zmian zachodzących na świecie. W opracowaniu wykorzystano wtórne źródła informacji pochodzące głownie z bazy danych FAOSTAT 2022. Produkcja miodu zarówno w Polsce, jak i w krajach UE i na świecie charakteryzowała się w analizowanym okresie tendencją wzrostową. Największym producentem miodu są Chiny, które dostarczają na rynek co czwarty kilogram produktu, podczas gdy UE około 13%. W pierwszej trzydziestce największych producentów miodu naturalnego jest 11 państw z Europy, w tym 9 z UE - na czwartej pozycji jest Polska. Samowystarczalność wspólnoty w zakresie miodu wynosi jedynie 60%, dlatego Ilościowo i wartościowo dynamicznie zwiększały się obroty handlu zagranicznego miodem. Ogółem w UE saldo handlowe miodem było ujemne. Zmieniła się struktura eksportu i importu miodu z i do UE, co jest wynikiem z jednej strony czynników losowych tj. pandemia Covid-19, agresja Rosji na Ukrainę a także ekonomicznych, demograficznych, społecznych i środowiskowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show the development of the volume and value of natural honey production, its import and export, and prices in Poland against the background of the situation in other countries in the European Union in the years 2000-2020 and as part of market changes globally. The study used the source of information from the FAOSTAT 2022 database. The production of honey in Poland, in other EU countries and around the world was characterized by an upward trend in the analyzed period. The biggest problem is China, which supplies the market with every fourth kilogram of honey product, while the EU accounts for about 13%. In the top thirty producers of natural honey, there are 11 European countries, including 9 from the EU - Poland is in fourth position. Self- sufficiency in terms of honey is 60%, which is why the turnover in foreign trade of honey is dynamically increasing in terms of quantity and value. Overall, the honey trade balance in the EU was negative. The structure of honey exports and imports from and to the EU has changed, which is the result of random factors, i.e. the Covid-19 pandemic, Russia's aggression in Ukraine, and various economic, demographic, social and environmental factors. (original abstract)
17
Content available remote Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce
75%
XX
Polskie pszczelarstwo ma po załamaniu datującym się od lat 80-ych zeszłego wieku szanse na rozwój dzięki subsydiom z Unii Europejskiej. Jednakże typowe pasieki są zbyt małe, by dochód z nich zapewnił utrzymanie rodzinie pszczelarza. Pszczelarstwem zajmują się w większości osoby starsze, traktując to raczej jako hobby niż źródło dochodu, ale ostatnio średni wiek pszczelarzy się obniża. Słowa kluczowe: miód, pszczelarstwo, opłacalność. (abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with beekeeping, which is a very important element of agriculture. The most important role of bees in the environment is plant pollination. Bee colonies produce honey, propolis, bee's wax and bee bread. The situation in beekeeping in Poland worsened in the middle of the eighties. The number of apiaries decreased 4 times, whereas the number of bee hives decreased 3 times by the end of the nineties. Almost 60% of apiaries have 20 or less bee colonies. Such apiaries cannot become the base of the beekeeper's family livelihood. Only beekeepers that have at least 100 colonies and can get income outside the apiary may have income high enough to fully support their families. They also have to sell honeybees' products directly to customers. Authors' estimates and calculations prove that Polish bee keeping has a chance to develop in the future. On one hand, Polish beekeepers have a chance to get subsidies from the EU. On the other hand, they also have a possibility to gain profits selling their products. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą przedstawienia podstawowych informacji na temat stanu i perspektyw rozwoju pszczelarstwa na obszarach wiejskich w Polsce, z uwzględnieniem specyfiki i problematyki miodów regionalnych. Ponadto omawia dotychczasowe korzyści, jak i potencjalne zagrożenia wynikające z początkowej fazy tworzenia się niszowego rynku tejże żywności w kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to present the present situation and the basic information about the state and perspectives of the development of beekeeping in rural areas in Poland with regard to the regional honey varieties. It describes the past and future potential dangers resulting from the initial phase of creation of a niche alimentation market. (original abstract)
EN
The aim of this study was to determine total phenolic and flavonoid contents and to evaluate the antioxidant activities of two honeys and one propolis sample, collected from the region of Laghouat (South of Algeria). Total phenolic content were determined by using Folin-Ciocalteu reagent as gallic acid equivalent, while flavonoids content was assessed by means of the AlCl3 method as Rutin equivalent. Antioxidant activities of the honeys and propolis were examined by two different methods, namely, scavenging of free radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl and reducing power. The antioxidant activities were compared with standard antioxidants such as Ascorbic acid, BHT and Trolox. The highest level of phenolic was 2385 mg Gallic acid per 100g sample, the highest level of flavonoid was 379 mg Rutin per 100g sample, while the highest protein content was 1177 mg per 100g sample, DPPH (0.026 mg/ml) and TEAC (0.0015) were detected especially in the propolis sample, indicating that it holds good antioxidant properties. A strong positive correlation was found between phenolics, flavonoids, DPPH and TEAC, indicating that in addition to total phenolic content, flavonoid and protein concentrations are good indicators of the antioxidant potential of propolis and honey.
XX
Zagospodarowywanie obszarów poeksploatacyjnych w miastach stwarza możliwość kształtowania struktury i poziomu świadczeń ekosystemów. Zarządzanie takimi obszarami powinno uwzględniać potrzeby mieszkańców miast i służyć podniesieniu jakości ich życia. Celem artykułu jest ukazanie społecznej percepcji i wykorzystania świadczeń ekosystemowych Szacht w Poznaniu. W badaniach wykorzystano kwestionariusz internetowy, skierowany do użytkowników obszaru badań. Zebrane informacje pozwoliły określić cechy społeczno-ekonomiczne respondentów, przyczyny, dla których odwiedzają oni Szachty oraz poziom zadowolenia z obecnego zagospodarowania terenu. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dla decydentów w zakresie dalszego wzmacniania potencjału Szacht do dostarczania świadczeń(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is social perception and the use of ES by visitors of the post-mining Szachty area in Poznan. The inspiration for the research was a growing interest in the site from citizens and decision makers. This is expressed by a more and more intensive use of the Szachty area by inhabitants, which is accompanied by increasing public spending on site arrangement. The main objectives of the study included: • identification of ES in the Szachty area used by citizens; • determination of the users satisfaction with the site's arrangement; • provision of recommendations to decision-makers towards further strengthening of the ES potential of the site(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.