Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rejestr
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
2
100%
PL
Podsumowując, prokura jest niezwykle ważnym instrumentem w prowadzeniu przedsiębiorstwa przez przedsiębiorcę rejestrowego. To pełnomocnictwo ma bardzo szeroki zakres i wychodzi na przeciw potrzebom (zarówno prawnym, jak i gospodarczym) uczestników obrotu gospodarczego. Zaletą tak ukształtowanego przedstawicielstwa jest przede wszystkim ustawowe określenie zakresu umocowania prokurenta, co bezpośrednio skutkuje na zwiększenie bezpieczeństwa prawnego. W dzisiejszych warunkach gospodarczych prokura jest wręcz nieodzowna przy prowadzeniu przedsiębiorstwa i dobrze, że instytucja ta została uregulowana przez ustawodawcę, gdyż w wyraźny sposób przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa, ułatwienia i usprawnienia obrotu gospodarczego...
EN
One of the most important problems with examining entrepreneurship at the local level is theavailability and quality of data gathered by public statistics. Registers conducted byadministrative information systems are a potential source of information on the number,structure and spatial distribution of entities of the national economy. The most important roleamong them plays the Country Official Register of Units of the National Economy – REGON(KRUPGN REGON) conducted by Central Statistical Office.The analysis of the REGON register is seriously hindered by its overrepresentativeness.Lack of detailed information on the scale of the phenomenon causes problems with interpretationof the obtained results. The basic purpose of conducted research was to verify the completenessof the register of economic entities its up-to-dateness from the point of view of informationthat describe these entities (status, location, number of persons employed). Moreover, it waschecked whether the observed differences between the statistical and the real number ofentities display any generic regularities (in PKD section) or spatial ones. This was obtainedthrough the questionnaire survey of all the existing economic entities and comparison of thegathered data with the REGON register. Due to the scale of the research the analysis wasconducted on the example of a medium-sized town (urban commune of Milicz) in 2006–2007.The analysis has shown a variety of significant differences concerning the number ofentities of the national economy as well as their size and type. It also allowed to define generalcharacteristic features of spatial distribution the real signs of economic activity in the urbanspace. Although the conducted analysis concerned the relatively small settlement unit, itseems that the results obtained form the pattern that is reflected on the national scale.
7
Content available Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2012 r.
75%
EN
Background: The aim of the paper was to present basic statistical data on occupational diseases diagnosed in 2012. Material and Methods: The work was based on the data from "Occupational Disease Reporting Forms" received by the Central Register of Occupational Diseases in 2012. The data comprised information on nosologic units, gender and age of patients, duration of occupational exposure, sections of the national economy and voivodeships. The incidence was specified in terms of the number of cases in relation to paid employees or to employed people. Results: The number of occupational diseases accounted for 2402 cases. The incidence rate was 23 cases per 100 000 paid employees. In spite of the general decline in the number of cases, the incidence of infectious and parasitic diseases increased by 8.6%. The highest incidence was noted for infectious and parasitic diseases (6.8/100 000), pneumoconioses (5.5/100 000), hearing loss (2.1/100 000), diseases of: the peripheral nervous system (2/100 000), voice disorders (1.9/100 000) and the musculo-skeletal system pathologies (1.1/100 000). The pathologies specified above accounted in total for 84% of all occupational diseases. The industrial sectors of the national economy characterized by the highest incidence included mining and quarrying (288.3/100 000) and manufacturing (27.8/100 000). The highest incidence was recorded in the Silesian (46.2/100 000) and the lowest in the Opolskie (4.2/100 000) voivodeships. Conclusions: The downward trend in the incidence of occupational diseases continues. Different incidence of voice disorders among teachers in individual provinces suggests that uniform preventive, diagnostic and certification standards are missing. Med Pr 2013;64(3):317–326
PL
Wstęp: W artykule przedstawiono podstawowe dane o chorobach zawodowych stwierdzonych w 2012 r. Materiał i metody: Podstawą opracowania były „Karty stwierdzenia choroby zawodowej” wystawione przez stacje sanitarno-epidemiologiczne w 2012 r. i przesłane do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Dane przedstawiono z uwzględnieniem jednostek chorobowych, płci i wieku osób chorych, okresu narażenia w miejscu pracy na czynniki szkodliwe, które powodują stwierdzoną patologię, oraz w zależności od sekcji gospodarki narodowej i województw. Zapadalność scharakteryzowano za pomocą współczynników obliczanych w stosunku do liczby zatrudnionych lub liczby pracujących. Wyniki: Stwierdzono 2402 przypadki chorób zawodowych. Współczynnik zapadalności na 100 tys. zatrudnionych wynosił 23. Przy ogólnym spadku liczby chorób zawodowych w 2012 r. wzrosła o 56 (8,6%) liczba przypadków chorób zakaźnych lub pasożytniczych. Najwyższe współczynniki dotyczyły chorób zakaźnych lub pasożytniczych (6,8 na 100 tys. zatrudnionych), pylic płuc (5,5 na 100 tys.), ubytku słuchu (2,1 na 100 tys.), chorób obwodowego układu nerwowego (2 na 100 tys.), narządu głosu (1,9 na 100 tys.) i układu ruchu (1,1 na 100 tys.). Wymienione patologie stanowiły łącznie 84% wszystkich chorób zawodowych. Sekcjami gospodarki o charakterze przemysłowym, których dotyczyła najwyższa zapadalność, były górnictwo i wydobywanie (288,3 na 100 tys.) oraz przetwórstwo przemysłowe (27,9 na 100 tys.). Pod względem terytorialnego rozproszenia najwyższą zapadalność odnotowano w województwie śląskim (46,2 na 100 tys. pracujących), a najniższą w opolskim (4,2). Wnioski: Utrzymuje się tendencja spadkowa zapadalności na choroby zawodowe. Zróżnicowanie zapadalności w województwach na choroby narządu głosu u nauczycieli wskazuje na brak jednolitych standardów profilaktycznych, diagnostycznych i orzeczniczych. Med. Pr. 2013;64(3):317–326
EN
Influenza is an infectious disease of the respiratory system subject to constant monitoring in terms of the number of new cases and deaths. It was observed that the number of new cases of influenza decreased in the Silesian voivodeship in the second half of March 2020, and it was decided to verify whether it is related to the emergence of a new threat, which is the COVID pandemic. In the descriptive model of the study, the trend of influenza morbidity and hospitalization was analyzed, and at the same time the dynamics of the increase in new SARS-CoV-2 infections was presented. Chronological systematization of important administrative activities limiting development of the epidemic was also carried out. It cannot be ruled out that the observed decrease in the incidence and hospitalization due to influenza in the province of Silesia is related to the restrictive regulations on the organization of work and social life taken to minimize the COVID epidemic. Unambiguous conclusions will require in-depth research and a longer observation period.
PL
Grypa jest chorobą zakaźną układu oddechowego podlegającą stałemu monitorowaniu w zakresie liczby nowych zachorowań oraz zgonów. W drugiej połowie marca 2020 r. zaobserwowano spadek liczby zachorowań na grypę w woj. śląskim i postanowiono sprawdzić, czy ma to związek z pojawieniem się nowego zagrożenia, jakim jest pandemia COVID. W modelu badania opisowego dokonano analizy trendu zachorowalności i hospitalizacji z powodu grypy, a jednocześnie przedstawiono dynamikę wzrostu nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Dokonano również chronologicznego usystematyzowania ważnych działań administracyjnych ograniczających rozwój epidemii. Nie można wy-kluczyć, że obserwowany spadek zachorowań i hospitalizacji z powodu grypy w woj. śląskim ma związek z restrykcyjnymi przepisami organizacji pracy i życia społecznego podjętymi dla ograniczenia epidemii COVID. Jednoznaczne wnioskowanie będzie wymagało wnikliwych badań i dłuższego okresu obserwacji.
PL
Wprowadzenie: Polski Rejestr Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych (RGŚ) jest prowadzony od 2014 r. i zawiera dane na temat łagodnych nowotworów gruczołów ślinowych (NGŚ) z 26 różnych ośrodków w Polsce. Cel: Zamierzeniem niniejszego badania była analiza danych demograficznych i charakterystyki kliniczno-histologicznej łagodnych NGŚ w dużym ośrodku uniwersyteckim, w celu określenia możliwych korelacji między wybranymi zmiennymi. Materiały i metody: Analizie poddano 585 pacjentów zgłoszonych do RGŚ, którzy byli operowani z powodu NGŚ w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie pięciu lat. Analizie poddano zmienne, takie jak: wiek, płeć, zawód, miejsce zamieszania, lokalizacja guza, rozmiar, typ histologiczny, nawrót, czynność nerwu twarzowego po zabiegu, gojenie się rany, rodzaj zabiegu operacyjnego, dostępne przedoperacyjne badania obrazowe i wynik biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC). Wyniki: Leczeniu poddano 338 kobiet i 247 mężczyzn w średnim wieku 53 lat. Większość guzów (96,2%) była zlokalizowana w obrębie śliniaki przyusznej, a 3,8% – podżuchwowej. Większość guzów pierwotnych miała średnicę 2–4 cm (59,5%), pozostałe <2 cm (29,2%) i >4 cm (8,4%). Guzy powyżej 4 cm usunięto w czasie zabiegu parotidektomii powierzchownej częściowej, a guzy poniżej 3 cm – w czasie zewnątrztorebkowej resekcji (ECD). Dominowały gruczolaki wielopostaciowe (PA) – 58,5%, w mniejszym stopniu występował guz Warthina (WT) – 37,1%. Pacjenci z WT byli średnio o 13,3 lat starsi niż pacjenci z PA. Dyskusja: Nasze badanie pomaga zrozumieć charakterystykę kliniczną i histologiczną NGŚ. Istnieje potrzeba przeprowadzenia długoterminowej analizy w naszym ośrodku i porównania danych z innymi ośrodkami dla stworzenia metaanalizy. Należy dokładniej zbadać przyczyny, z powodu których nie wszyscy pacjenci są raportowani w RGŚ.
PL
W artykule została omówiona budowa oraz implementacja w strukturze FPGA rejestru wyjściowego w układzie cyfrowym skończonego automatu stanów z wyjściami typu Mealy'ego przy zastosowaniu liniowego przekształcenia mikroinstrukcji. Przy zastosowaniu liniowego przekształcenia mikroinstrukcji wszystkie mikrooperacje wchodzące w skład jednej mikroinstrukcji generowane są szeregowo. W sytuacji gdy nie zaburzy to działania całego systemu może zostać zastosowany rejestr wyjściowy zbudowany z przerzutników typu D, jednak w sytuacji kiedy wymagane jest aby wszystkie mikrooperacje wchodzące w skład jednej mikroinstrukcji generowane były równolegle niezbędne jest zastosowanie specjalnej organizacji rejestru wyjściowego. Zaproponowany w artykule rejestr zapamiętuje kolejne mikrooperacje wchodzące w skład jednej mikroinstrukcji a po załadowaniu ostatniej mikrooperacji wystawia na wyjściu całą mikroinstrukcję. Taki stan wyjść utrzymywany jest aż do momentu całkowitego zapisania kolejnej mikroinstrukcji, która pojawi się na wyjściu dopiero po jej całkowitym zapisaniu w rejestrze. W celu identyfikacji końca mikroinstrukcji wprowadzony jest dodatkowy sygnał, który ustawiany jest jednocześnie wraz z ostatnią mikrooperacją wchodzącą w skład danej mikroinstrukcji.
EN
In this paper, the structure and implementation into FPGA device of output register of digital circuit of finite state machine with Mealy outputs and applied verticalization of microinstructions is described. After verticalization of microinstructions all microoperations from this microinstruction are generated serially. If such manipulation do not affect properly working of whole system there can be applied regular output register be means of D type flip-flops. In the case, when there is required parallel execution of all microoperations there is also required applying of special architecture of output register. The proposed architecture of output register is build up two levels of registers. The register (T type) of first level remember serially generated microoperations from one microinstruction. When whole microinstruction is written into this register then it is stored in the register (D type) of second level. Value of the register of second level is not changed until next microinstruction is fully written. The end of microinstruction is indicated by special additional signal y0. It is generated parallel with last microoperation from particular microinstruction. This signal is used to store whole microinstruction in the register of second level and to reset the register of first level.
EN
Abstract: The aim of this paper is to examine whether genre overlapping and register variation have implications on the translation outcome. To this end, the English and the Italian version of the letter sent by Sergio Marchionne to the President of Confindustria – Italy’s most important employers’ organisation – will be analysed. The decision to investigate Marchionne’s statement is based on the fact that this is a letter disseminated in the form of a press release, which also contains highly-technical terminology pertaining to Employment Relations (ER) discourse. Consequently, a number of issues might arise when deciding which strategy should be used in terms of genre analysis and register when translating specialised texts.
EN
Background: The aim of this paper is to present a concise but comprehensive information on the occurrence of carcinogenic or mutagenic agents in Polish enterprises and the number of workers exposed to those agents reported to the central register by employers. Objectives and responsibilities of the register, as well as the range and methods of data gathering are discussed. Material and Methods: Data concerning carcinogenic or mutagenic chemical substances and technological processes reported to central register in 2008-2010 were analyzed. Results: In 2008-2010 more than 300 carcinogenic or mutagenic chemical substances were reported to the register. Approximately 2500 plants reported above 150 000 per-person-exposures annually. Among all technological processes regarded as occupational carcinogens, hardwood dusts exposure (about 660 companies; 11 000-13 000 exposed workers each year) and exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) present in coal products (117-125 plantsl 3000 exposed per year) were reported. Conclusions: The most widespread carcinogenic/mutagenic substances were: benzene, chromium(VI) compounds: potassium dichromate and chromate, chromium(VI) trioxide and other chromium compounds, ethylene oxide, asbestos, benzo[a]pyrene and gasoline. The highest number of men was exposed to particular PAHs and benzene , and the majority of women was exposed to benzene, potassium dichromate and chromate, acrylamide, ethylene oxide and gasoline. The lack of clear-cut definitione of occupational exposure to carcinogen creates a problem faced by employers in defining the accurate number of exposed workers. Med Pr 2013;64(2):181–192
PL
Wstęp: Celem artykułu jest przedstawienie informacji o występowaniu w zakładach pracy w Polsce czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz o liczbie zgłoszonych przez pracodawców osób narażonych zawodowo na te czynniki na podstawie danych zgromadzonych w centralnym rejestrze. Omówiono cele i zadania prowadzonego rejestru oraz zakres i sposób gromadzenia danych. Materiał i metody: Analizie poddano dane dotyczące substancji chemicznych i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym nadesłane do centralnego rejestru w latach 2008-2010. Wyniki: W omawianych latach zgłoszono do rejestru ponad 300 rakotwórczych lub mutagennych substancji chemicznych (corocznie zgłaszało je ok. 2,5 tys. zakładów pracy). Spośród procesów technologicznych uznanych za zawodowe kancerogeny wykazywano prace w narażeniu na pyły drewna twardego oraz procesy technologiczne związane z narażeniem na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) obecne w produktach węglowych. Prace w kontakcie z pyłami drewna twardego zgłaszało corocznie po ok. 660 zakładów pracy, a liczba zgłoszonych osób zawodowo narażonych na ten czynnik wynosiła 11-13 tys. rocznie. Procesy technologiczne związane z narażeniem na WWA obecne w produktach węglowych zgłaszało 117-125 zakładów pracy, a osób narażonych zgłaszano ok. 3 tys. rocznie. Wnioski: Najbardziej rozpowszechnionymi rakotwórczymi/mutagennymi substancjami chemicznymi były benzen, związki chromu(VI) - dichromian(VI) i chromian(VI) potasu, tritlenek chromu oraz inne związki chromu(VI), tlenek etylenu, azbest, benzo[a]piren oraz jedna z niespecyfikowanych benzyn. Najwięcej mężczyzn było narażonych na poszczególne WWA i benzen, a kobiet - na benzen, dichromian(VI) potasu, chromian(VI) potasu, akrylamid, tlenek etylenu i niespecyfikowaną benzynę. Brak jednoznacznej definicji narażenia na czynniki rakotwórcze powoduje, że pracodawcy mają problem z właściwym określeniem liczby narażonych pracowników. Med. Pr. 2013;64(2):181–192
PL
Przedmiotem artykułu są użytki ekologiczne i dane o nich zawarte w oficjalnych rejestrach. Porównując zestawienia łącznych powierzchni użytków ekologicznych według stanu z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) na dzień 1.01.2012, w województwie zachodniopomorskim i zestawienia dotyczące różnych form ochrony przyrody, zawartych w tych samych opracowaniach statystycznych, zauważamy znaczne rozbieżności. Te pierwsze wskazują na powierzchnię 4 328 ha, w tych drugich podano zaś 6 424 ha. W pracy postanowiono, między innymi, sprawdzić czy podobne rozbieżności występują na obszarze powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Celem badań, których wyniki prezentowane są w pracy, było wykazanie i ocena rozbieżności pomiędzy różnymi rejestrami na poziomie lokalnym zawierającymi zestawienia ilościowe i powierzchniowe użytków ekologicznych. Podstawowymi źródłami informacji wykorzystanymi do analizy był rejestr prowadzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB). Obiekt, który objęto badaniami to obszar powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Do badań przyjęto dane według stanu na dzień 1.10.2013.W badaniach zastosowano technikę analizy ilościowej i jakościowej dokumentów (danych z rejestrów) oraz analizę opisową. W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano braki i różnice występujące w obu rejestrach oraz dokonano oszacowania ilości i powierzchni użytków ekologicznych niewykazanych w EGiB. Stwierdzono, iż dla obszaru powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin w EGiB nie wykazano użytków ekologicznych od 3% do nawet 7% ich powierzchni faktycznej. Wskazano na konieczność uzupełnienia i weryfikacji danych w obu rejestrach oraz możliwości wykorzystania szczegółowych danych z EGiB o użytkach ekologicznych do ocen i analiz.
EN
Ecological sites and their data included in official registers are the subject of the paper. While comparing the total area of ecological sites in The Land and Building Register (EGiB) (the state for January 1, 2012) in zachodniopomorskie voivodeship with the data on various forms of environmental protection included in the same source, one can notice big discrepancies. The first data mentions the area of 4 328 ha, the other ones – 6 424 ha. One of the purposes of the paper is to check whether similar discrepancies occur in Koszalin Province and City of Koszalin. The aim of the research, whose results are presented in the paper, was to show and evaluate discrepancies between various registers on the local level containing quantitative and area data of ecological sites. The main source of information used was the register of Regional Director of Protection of Environment (RDOŚ) and EGiB. The area of Koszalin province and Koszalin itself was the object of the research. The data collected for October 1, 2013 and quantitative and qualitative analysis of documents and area analysis were used. The conducted analyses resulted in pointing out deficiencies and discrepancies in both registers and evaluating numbers and areas of ecological sites which were not included in EGiB. It was stated that for the area of Koszalin Province and City of Koszalin EGiB did not register ecological sites of 3-7% of their total area. A necessity to complete and verify data in both registers and a possibility to use detailed data on ecological sites from EGiB for evaluation and analyses were also pointed out.
EN
Treatment of a diabetic paediatric patient is a complex issue, requiring adherence to current medical standards and adjusting of goals and methods of treatment to patient’s capabilities. The number of paediatric patients with diabetes is constantly growing, and in the year 2009 is estimated to exceed 10.000 nationwide. In order to provide them with appropriate care, and at the same time, to observe epidemiologic trends and determine causative factors of this disease, a tool providing means of data collection and analysis is ubiquitous. National Paediatric Diabetes Registry (NPDR) is a project aiming to improve and unify data flow of diabetic patients in developmental age. The project is also expected to raise the standards of medical treatment by preparing regular staff trainings and monitoring treatment results in all participating diabetic paediatric centres in Poland. Goals of the project will be achieved through the use of computer infrastructure for managing patient’s data, his/her medical examinations and observing the course of treatment. The software created for this purpose uses the technology and architecture of distributed databases controlled by a central system responsible for the logical coherency of the physically dispersed database fragments. Applications in diabetic clinics serve as local databases for the purpose of everyday practice and as sources of anonymous medical data for the central database. The system will be able to collect vast amount of diverse data enabling easy and effective analysis of the courses of treatments of both, individual patient and cross-sectional epidemic data. Simultaneously, it will allow us to pinpoint centres with therapeutic results below expectations, and identify the cause of this situation. The program will also serve as major screening tool in search for special types of diabetes such as MODY or neonatal diabetes. These patients could be considered to follow different, pharmacogenetic treatment methods, improving their metabolic control and quality of life. Introducing the unified system of diabetic children care will also streamline the cooperation and exchange of data between Clinics participating in the Program, thus ensuring appropriate level of care and its maximum availability, regardless of location in which a particular patient is treated.
PL
Leczenie młodego pacjenta z cukrzycą jest skomplikowanym procesem, wymagającym stosowania się do aktualnych standardów medycznych oraz dopasowywania metod oraz celów leczenia do możliwości pacjenta. Liczba pacjentów pediatrycznych z cukrzycą stale rośnie i przewiduje się, iż w roku 2009 przekroczy ona ilość 10.000 w skali kraju. W celu zapewnienia im należytej opieki i, równocześnie, obserwowania trendów epidemiologicznych oraz wyznaczenia przyczyn tej choroby, niezbędne jest narzędzie do gromadzenia i analizy danych. Krajowy Rejestr Cukrzycy Wieku Rozwojowego jest projektem mającym na celu usprawnienie oraz zunifikowanie przepływu danych o pacjentach w wieku rozwojowym z cukrzycą. Oczekuje się, że projekt ten podniesie także standardy opieki medycznej poprzez cykle szkoleń oraz obserwację wyników leczenia we wszystkich pediatrycznych klinikach diabetologicznych w Polsce zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. Cele te zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie infrastruktury komputerowej do zarządzania danymi pacjenta, jego badaniami oraz obserwowania przebiegu całego leczenia. Stworzone do tego celu oprogramowani, e korzysta z technologii i architektury rozproszonych baz danych, będących pod kontrolą centralnego systemu odpowiedzialnego za logiczną spójność rozproszonych fizycznie baz danych. Aplikacje w klinikach diabetologicznych pełnią rolę lokalnych baz danych dla celów codziennej pracy kliniki oraz jako źródła anonimowych danych medycznych dla bazy centralnej. System będzie w stanie zebrać szeroka gamę różnorodnych danych umożliwiając łatwą oraz efektywną analizę przebiegów leczenia dla obydwu rodzajów danych, indywidualnych danego pacjenta oraz epidemiologicznych. Jednocześnie, pozwoli to na dokładne zlokalizowanie klinik z wynikami terapeutycznymi poniżej oczekiwań oraz zidentyfikować powody takich sytuacji. Program ten będzie także służył jako główne narzędzie badawcze do poszukiwań nietypowych typów cukrzycy, takich jak MODY czy cukrzyca noworodkowa. Tacy pacjenci mogliby być wtedy poddani innym, farmakogenetycznym metodom leczenia, polepszającym kontrolę metaboliczną ich choroby oraz jakość życia. Wprowadzenie ujednoliconego systemu dziecięcej opieki diabetologicznej uprości dodatkowo współpracę oraz wymianę danych pomiędzy klinikami uczestniczącymi w programie, a co za tym idzie poziom opieki medycznej i jej dostępność niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.