Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  yield quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The experiment was carried out in 2007-2009, in the central-eastern Poland. The investigated factors were kind of covers: the control without covering, perforated foil with 100 holes per 1m2 and polypropylene fibre weighing 17·g·m-2, and broad beans cultivars - ‘White Windsor’, ‘Bizon’ and ‘Bachus’. Broad bean seeds were sown at the beginning of the second decade of April, at 50 × 10 cm spacing. Directly after sowing the field was covered by covers, which were left on the plants for 3 weeks. After removing the covers the height of plants was measured. Broad bean was harvested at the stage of milk maturity of seeds. The height of broad bean plants and the number of pods per plant were determined prior to the harvest. During the harvest the weight of pods and the yield of fresh seeds were determined and productivity of seeds was calculated from the weight of pods. Biometric parameters of pods and seeds i.e. length of pods, the number of seeds per pod and length, width and thickness of seeds were measured. It was found that the broad bean covering contributed to increase in the height of plant and yield as well as improvement of the biometric parameters of pods and seeds compared to the control object without covering. The highest yield of pods and seeds was produced by ‘Bizon’ cv. Plants covered by polypropylene fibre yielded best. The seeds of grown cultivars were characterized by similar parameters. Polypropylene fibre covering favoured formation of pods and seeds in the pods but did not cause changes in the seed parameters.
Herba Polonica
|
2009
|
tom 55
|
nr 3
163-169
EN
In 2004–2006 an experiment was carried out to evaluate selected quality traits of yield of ten cultivars of beetroot with storage roots of different shapes (flattened, round and elongated). At the end of the vegetation season Rocket cultivar (of elongated root) was characterized by the longest root of the smallest diameter. Whereas, Egipski cultivar was characterized by the shortest root, but of the greatest diameter. Rocket cultivar was also characterized by the highest percentage of storage roots weight in the whole plants weight (83.1%). Content of macroelements was significantly dependent on evaluated cultivars (except Ca and Mg in 2005, when differences between cultivars were not significant).
PL
Burak ćwikłowy (Beta vulgaris L.) jest uprawiany w Polsce od XVI wieku. Należy do gatunków o dużym znaczeniu gospodarczym. O jego popularności decyduje łatwość uprawy, niezawodność w plonowaniu, dobre przechowywanie, dostępność w stanie świeżym przez cały rok, duże tradycje spożycia oraz wysoka wartość odżywcza. Znane są jego właściwości lecznicze. Pobudza apetyt, jest odświeżający i łatwo strawny, działa odkwaszająco na nasz organizm. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na plonowanie oraz skład chemiczny części jadalnej jest dobór odpowiedniej odmiany. Różnią się one między sobą długością okresu wegetacji oraz kształtem i intensywnością zabarwienia korzeni spichrzowych. Na rynku bardziej cenione są odmiany o kształcie kulistym i intensywnym zabarwieniu, bez wyraźnych pierścieni. Natomiast dla przemysłu cenne są również odmiany o korzeniach cylindrycznych, przydatne do krojenia w plastry. Celem pracy była ocena ważniejszych cech jakościowych plonu dziesięciu odmian buraka o różnych kształtach korzenia spichrzowego (spłaszczonym, kulistym lub owalnym i wydłużonym). Doświadczenie przeprowadzono w latach 2004–2006 w Akademii Rolniczej w Szczecinie. Nasiona ocenianych odmian wysiewano w połowie maja, a korzenie zbierano w ostatniej dekadzie września. Na początku okresu tworzenia się korzeni spichrzowych stwierdzono większą ich długość u roślin odmiany ‘Bikores’, ‘Chrobry’ i ‘Rocket’. U odmiany ‘Bikores’ i ‘Chrobry’ zanotowano również największą średnicę w porównaniu z pozostałymi odmianami. Pod koniec okresu wegetacji (15 września) długość korzeni, w zależności od badanych odmian, wahała się od 13,0 cm (u odmiany ‘Rocket’) do 4,0 cm (u odmiany ‘Egipski’). Odmiana ‘Rocket’ charakteryzowała się jednocześnie najmniejszą średnicą, zaś odmiana ‘Egipski’ – największą średnicą korzeni spichrzowych. W czasie zbiorów wykazano również zróżnicowanie ocenianych odmian w odniesieniu do liczby liści oraz stosunku masy korzeni do masy liści. Największy udział korzeni w stosunku do masy liści stwierdzono u odmiany ‘Rocket’ (średnio 73,1%), najmniejszy u odmiany ‘Nochowski’ (46,0%). U ocenianych odmian wykazano również istotne różnice dotyczące zawartości suchej masy oraz zawartości w korzeniach spichrzowych azotu ogólnego i potasu.
EN
In Poland nearly 40% of land under agricultural use is characterised by a progressing deficit of copper available to plants. Inventory studies revealed that 25% of rapeseed plantations are undernourished with this component. The objective of the study was to estimate the yield-forming effects of foliar and soil fertilisation of rapeseed with copper, to identify the optimum dose of Cu for the crop species, and to compare the effects of the two methods of application on the quality of the seeds. The study comprised two three-year strict field experiments, in which pre-sowing fertilisation of rapeseed with copper was applied at rates of 4, 8 and 12 kg Cu⋅ha-1, as well as foliar spraying at the optimum dose of 250 Cu g⋅ha-1 in the phase of closed bud. The experiments were set up on light soils of acid and light acid reaction and with a low or medium content of available copper. Significant increases in rapeseed yields, compared to the control treatment (without Cu), were obtained in treatments fertilised to the soil with doses of 8 and 12 kg Cu⋅ha-1 and in the treatment with foliar spraying. In plants from treatments without copper fertilisation, insufficient levels of the content of this component were found. Sufficient copper nutrition of plants caused a significant increase in yields of rape seeds. In some of the treatments, there was a tendency for the copper content in seeds to increase favourably, especially in the case of foliar application and of the higher copper doses applied to the soil. Also, some cases of increased oil content in seeds were recorded, even by several percent compared to seeds from treatments without Cu fertilisation. With the existing copper deficit in soils in Poland, fertilisation of rapeseed with this component appears to be crucial.
PL
W kraju blisko 40% użytków rolnych cechuje pogłębiający się niedobór miedzi przyswajalnej dla roślin. Badania inwentaryzacyjne wykazały 25% plantacji rzepaku niedożywionych w ten składnik. Celem badań była ocena efektów plonotwórczych dolistnego i doglebowego nawożenia rzepaku ozimego miedzią, wskazanie optymalnej dawki Cu dla tego gatunku oraz porównanie wpływu obu sposobów aplikacji na cechy jakościowe nasion. Przeprowadzono 2 trzyletnie ścisłe doświadczenia polowe, w których zastosowano przedsiewnie nawożenie rzepaku miedzią dawką 4, 8 i 12 kg Cu·ha-1 oraz oprysk dolistny o optymalnej dawce 250 Cu g·ha-1 w fazie zwartego pąka. Doświadczenia prowadzono na glebach lekkich o odczynie kwaśnym i lekko kwaśnym oraz niskiej bądź średniej zawartości przyswajalnej miedzi. Istotne zwyżki plonów nasion rzepaku w stosunku do obiektu kontrolnego (bez Cu) uzyskano na obiektach nawożonych doglebowo dawką 8 i 12 kg Cu·ha-1 oraz pod wpływem dolistnej aplikacji. W roślinach z obiektów nie nawożonych miedzią stwierdzono niedostateczne dla rzepaku zawartości tego składnika. Optymalne odżywienie roślin miedzią spowodowało istotny wzrost plonów nasion rzepaku. W poszczególnych doświadczeniach pojawiła się tendencja do korzystnego zwiększania się zawartości miedzi w nasionach szczególnie po zastosowaniu dolistnego nawożenia oraz wyższych dawek doglebowych. Odnotowano również przypadki zwiększenia zawartości tłuszczu w nasionach nawet o kilka procent w stosunku do obiektów bez nawożenia Cu. Wobec niedoborów miedzi w glebach kraju, nawożenie rzepaku tym składnikiem staje się niezbędne.
EN
A special role in improving soil fertility is ascribed to green manures. Organic manuring can also influence on the quantity and quality of vegetable yield. The secondary effect of winter catch crops (VV – hairy vetch, TR – white clover, SC – rye, LM – Italian ryegrass, BRT – turnip rape) and weed control methods on the yielding, biometric parameters of ears and selected components of nutritive value in sweet corn were examined. The effects of an application of green manures were compared to the effect of farmyard manure (FYM ) – 30 t·ha-1 – and control treatment without organic manure (NOM). Two methods of weed control were used: hand weeding and a mixture of herbicides Mustang 306 SE (florasulam + 2.4 D) + Titus 25 WG (rimsulfuron). Cultivation of sweet corn after FYM and VV most beneficially affected the crop’s yield performance, ear weight, kernel weight per ear and sugars content. Ears were the longest when harvested in FYM and VV plots and NOM whereas ear fulfillment was the best in FYM and TR plots. Ear diameter was the greatest for sweet corn cultivated after FYM, LM and BRT. The highest dry matter content was determined in kernels of corn following LM and protein content after LM, VV and TR. Ascorbic acid content increased after all the catch crops compared with FYM and NOM. When weeds had been chemically controlled, corn produced larger ears which, however, had less kernel rows compared with hand weeded plants.
PL
Nawozom zielonym przypisuje się szczególną rolę w podnoszeniu żyzności gleby. Nawożenie organiczne może wpływać także na wielkość i jakość plonu warzyw. Badano wpływ przyoranych międzyplonów ozimych (VV – wyka kosmata, TR – koniczyna biała, SC – żyto, LM – rajgras włoski, BRT – rzepik ozimy) i metody odchwaszczania na plonowanie, parametry biometryczne kolb oraz zawartość w kukurydzy cukrowej suchej masy, cukrów, kwasu askorbinowego i białka. Efekty stosowania międzyplonów porównano z obornikiem (FYM) w dawce 30 t·ha-1 oraz kontrolą bez nawożenia organicznego (NOM). Stosowano dwie metody odchwaszczania: dwukrotne pielenie ręczne lub chemiczne herbicydami Mustang 306 SE (florasulam + 2,4 D) + Titus 25 WG (rimsulfuron). Najkorzystniej na plonowanie, masę kolb i ziaren w kolbie oraz zawartość cukrów wpłynęła uprawa kukurydzy po FYM i międzyplonie VV. Po FYM i VV oraz w NOM zebrano najdłuższe kolby, a po FYM, VV i TR kolby najlepiej zaziarnione. Największą średnicę miały kolby po FYM oraz międzyplonach LM i BRT. Najwięcej suchej masy w ziarniakach stwierdzono po międzyplonie LM, a najwięcej białka po LM, VV i TR. Po wszystkich międzyplonach wzrosła zawartość kwasu askorbinowego. Kukurydza odchwaszczana ręcznie charakteryzowała się większą liczbą rzędów ziaren w kolbie, ale mniejszą długością kolb niż odchwaszczana chemicznie.
EN
The paper presents the results of 3-year pot experiment, aimed at defining the impact of soil moisture on selected biometric characteristics, dry matter yield and yield quality. The research covered four orchard grass cultivars, ‘Amera’, ‘Astera’, ‘Bepro’, ‘Potomac’, different in earliness, cultivated under four field water capacities (80%, 65%, 50% and 35% FWC). Tillering, leaf blade area and dry matter yield were most considerably enhanced by moderate soil moistures, 65% and 50% FWC. However the reaction to soil moisture differed across cultivars. ‘Amera’ yielded significantly highest under 50% FWC, ‘Astera’ yielded similarly under 65% and 80% FWC, ‘Bepro’ under 65% and 50%, while the highest yield of ‘Potomac’ was obtained under 65% FWC. ‘Astera’ was most prolific, developed the greatest number of shoots and the greatest leaf blade assimilation area. The soil moistures affected the contents of crude protein and water-soluble carbohydrates; the grater the soil moisture the lower the conte.
EN
Globally, the application of rootstocks for grapevine cultivation has been a standard, while in the northern regions, like in Poland where the viticulture tradition is relatively short, the selection of the most suitable rootstock types requires multi-year observation and research. The objective of the present study was to assess the effect of six following rootstock types: ‘101-14 Mgt’, ‘161-49C’, ‘125AA’, ‘5BB’, ‘SO4’, ‘SORI’, and own-rooted vines on yield quantity and quality of ‘Regent’ grapevine in south-eastern Poland. The three-year research period indicates that the vines on ‘125AA’ tended to produce not only the highest yields but had positive influence on the number and weight of clusters and berry weight as well. Whereas the vines grafted onto ‘161-49C’ gave the lowest yields and had the smallest number of clusters per vine. The fruit extract content in ‘Regent’ grapes on ‘101-14 Mgt’ rootstock was found to be significantly lowest among those under study. The extract content and yield of grapevines evaluated in the own-rooted vines and those grafted to the rootstocks which formed one group, did not differ.
EN
Recent years have been marked with a more common use of mineral fertilizers comprising marine algal extracts in horticultural production. Seaweed extracts are reported to possess, among others, biostimmulatory potential that improves yield growth and its quality as well as promotes plant resistance to adverse environmental agents. The marine alga processing technologies facilitate the extraction of active substances valuable for plant crops as stimulants for a number of plant physiological processes. The substances can be incorporated into both, soil or foliar applied fertilizers. The present research objective was to assess the influence of N Pro technology and Seactiv complex based on marine algal extracts on apple tree ‘Szampion’ growth, yield quantity and quality. The experimental material comprised ‘Szampion’ apple trees grafted on M.26 stock, the trees were aged 10 years at the experiment onset. The study aimed at evaluation of growth, yield quantity and quality of ‘Szampion’ apple trees fertilized according to two following programs. The measurements performed showed that introduction of the fertilization programs based on marine algal extracts had significant effect on total yield, one fruit weight, firmness and sugar extract content in apple tree ‘Szampion’ fruits. It was found that the N Pro technology and Seactiv complex had significantly beneficial influence on the percentage of big fruits, i.e. above 7.5 cm diameter and marketable yield in each experimental year. Cropping efficiency coefficient (CEC) of ‘Szampion’ apple trees fertilized according to N Pro technology and Seactiv base was significantly higher compared to control solely in 2008, in the other research years the differences were insignificant. The fertilization program based on marine algal extracts had positive influence on the ‘Szampion’ apple tree`s annual increments and each year the trees under N Pro and Seactive complex fertilization technology produced higher increments as against control; the differences in the last research year were significant. The N Pro technology and Seactiv base had positive impact on ‘Szampion’ apple tree leaf surface area, significant influence was observed in the second and third research year.
PL
W ostatnich latach w produkcji ogrodniczej coraz częściej stosuje się nawozy mineralne wzbogacone w substancje pochodzące z wyciągów z alg morskich, którym przypisuje się liczne właściwości, m.in. o charakterze biostymulującym (korzystny wpływ na wzrost i jakość plonu oraz zwiększanie odporności na niekorzystne czynniki środowiska). Dzięki opracowanym technologiom przetwarzania alg morskich udało się wyekstrahować ważne dla upraw roślinnych związki, które stymulują wiele procesów fizjologicznych w roślinach. Związki te mogą być dodawane zarówno do nawozów doglebowych, jak i dolistnych. Celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena wpływu technologii N Pro i kompleksu Seactiv bazujących na wyciągach z alg morskich na wzrost, wielkość i jakość plonu jabłoni odmiany ‘Szampion’. Materiałem doświadczalnym były drzewa odmiany ‘Szampion’ okulizowane na podkładce M.26 w wieku 10 lat w momencie rozpoczęcia doświadczenia. W doświadczeniu oceniano wzrost, wielkość i jakość plonu drzew jabłoni odmiany ‘Szampion’ nawożonych dwoma programami. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wykazano, że zastosowanie programu nawozowego opartego na wyciągach z alg morskich nie miało istotnego wpływu na plon ogólny, masę jednego owocu, jędrność oraz zawartość ekstraktu cukrowego owoców jabłoni odmiany ‘Szampion’. Wykazano, że technologia N Pro i kompleks Seactiv miały istotnie korzystny wpływ na procentową liczbę owoców dużych, tj. o średnicy powyżej 7,5 cm, oraz plon handlowy w poszczególnych latach badań. Współczynnik intensywności owocowania drzew jabłoni odmiany ‘Szampion’ nawożonych technologią N Pro i kompleksem Seactiv był istotnie większy niż w kontroli tylko w 2008 r., w pozostałych latach różnice te były nieistotne. Program nawozowy oparty na ekstraktach z wodorostów wpływał korzystnie na długość jednorocznych przyrostów jabłoni odmiany ‘Szampion’, corocznie drzewa nawożone technologią N Pro i kompleksem Seactiv tworzyły dłuższe przyrosty niż kontrolne, w ostatnim roku badań różnice te były istotne. Technologia N Pro i kompleks Seactiv wpłynęły korzystnie na pole powierzchni liści drzew jabłoni odmiany ‘Szampion’, w drugim i trzecim roku badań wpływ ten był istotny.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.