Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 526

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SEM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano sposób zastosowania wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego do badań topografii i morfologii warstw złozonych z nanorurek węglowych otrzymywanych metodą dwustopniową w ITR. Metoda SEM pozwoliła na określenie związku pomiędzy zawartością Ni w pierwszym stopniu procesu technologicznego i średnicą nanorurek węglowych.
EN
Application of the high resolution SEM for studies of topography and morphology of film composed of carbon nanotubes obtained in 2-step process developed in the ITR is presented. Correlation between concentration of Ni in film obtained in first step of technological process and a diameter of nanotubes determined from SEM studies results is discussed.
PL
Pomimo faktu, że mikroskop elektronowy jest powszechnie stosowanym narzędziem w inżynierii materiałowej i że koszty budowy uzbrojenia podziemnego są znaczne, przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce nie wykorzystują tej metody badawczej do oceny wyrobów różnych producentów przewodów żeliwnych i stalowych. Od kilku lat w MPWiK Kraków prowadzona jest sporadycznie taka ocena, przy współudziale Politechniki Krakowskiej. Niektóre wyniki zostały opublikowane, ale zawsze bez ujawniania nazw producentów. Później niektórzy z dystrybutorów krajowych rozpoczęli akcję reklamową, wykorzystując zdjęcia i analizy składu powierzchni wykonane przez renomowane ośrodki naukowe przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przypisywali uwidocznione na nich wady wyrobom konkurencji, co niekoniecznie było prawdą. Poza tym inwestorzy często nie wiedzą jak interpretować zdjęcia z SEM. Dlatego postanowiono na wybranych przykładach omówić możliwości i ograniczenia techniki mikroskopowej oraz interpretację zdjęć.
EN
In spite of the facts, that scanning electron microscopy (SEM) is a commonly used tool in materials engineering and the underground infrastructure is expensive, the waterworks companies in Poland do not apply this method to evaluate ductile iron and steel pipes quality. For a few years, the Water Supply company in Kraków, south of Poland, has conducted such tests in the cooperation with the Cracow University of Technology. Some results of these tests have been published, but the names of producers never specified in papers. After that, some producers have started advertising actions, using SEM images done by research institutions and suggesting, that some microstructure faults refer to products of competing ductile iron foundries, which is not necessarily the truth. Moreover, investors often do not know how to interpret those imagines. Because of that, we decided to describe some limitations of scanning electron microscopy technique and the image interpretations on a base of a few examples.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania metalowych elementów z XVIII-wiecznego, haftowanego okładu ikony z przedstawieniem św. Paraskiewy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu: nimbu, rozety oraz detalu z elementem jubilerskim w otoku, wytypowanych do prób czyszczenia laserowego. W Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wykonano próby oczyszczenia detali za pomocą impulsowego promieniowania laserowego emitowanego z urządzenia ReNOVALaser 2 z zaadaptowanym na wyjściu lasera światłowodem wielomodowym (energetycznym). Wartość gęstości energii (fluencji) promieniowania laserowego regulowano w zakresie od około 80 mJ/cm2 do 2,2 J/cm2. Celem badań była identyfikacja materiałów, z jakich wykonane zostały elementy metalowe, określenie składu produktów korozji i zanieczyszczeń oraz ocena efektów prób czyszczenia laserowego wytypowanych detali. Przeprowadzone badania pozwoliły określić skład badanych materiałów oraz rodzaj zanieczyszczeń nagromadzonych w trakcie 300-letniej historii okładu ikony. Na podstawie obserwacji mikroskopowych stwierdzono, że zastosowanie promieniowania laserowego skutecznie usuwa zanieczyszczenia i produkty korozji. Jednak wymaga ono ściśle określonych i kontrolowanych parametrów, żeby uniknąć uszkodzenia pierwotnej struktury materiałów.
EN
In the present work, studies of the decorative elements from a 18th century embroidered icon dress of Saint Paraskiewia were undertaken. The icon is a part of the Poznan National Museum collection. The detailed analysis was done on the newer cover decorations such as: the crown, rosette, and jeweled detail, selected for the removal of corrosion products using laser radiation. The details were cleaned at the Optoelectronic Institute of the Military University of Technology using the ReNOVALaser 2 system. The device emitted laser pulse radiation with a front-mounted multimode fiber-optic adapter. The density value of laser energy radiation (fluence) was regulated to the range of around 80 mJ/cm2 to 2.2 J/cm2. The goal of the studies was to identify the materials, the composition of the corrosion products and pollutants, and asses the effectiveness of the laser cleaning. The finished studies let to identify the composition of the above mentioned metal elements and pollutants that have gathered on the icon cover over its 300 year history. Microscopic observations have shown that the laser cleaning was successful in removing corrosion products and pollutants from different kinds of threads and metal elements. However, the cleaning process requires detailed and strictly controlled laser radiation parameters as to avoid melting the surface layer and removing any decorati ve gilding.
PL
W artykule scharakteryzowano SEM polaryzacji, jako wielkość reprezentującą cechy dynamiczne akumulatora. Opisano jej wpływ na procesy zachodzące w akumulatorze kwasowym podczas jego pracy. Wykazano, że intensywność jej zmian może być wyrażana za pomocą stałej czasowej. Przedstawiono schemat zastępczy akumulatora kwasowego, w którym jego cechy dynamiczne w warunkach zmiennego obciążenia prądowego reprezentuje obwód CRC. Przedstawiono sposób wyznaczania stałej czasowej za pomocą wykładniczych funkcji regresji dla SEM polaryzacji. Wyniki obliczeń zestawiono w formie wykresów i dokonano ich interpretacji.
EN
The paper describes the electromotive force of polarization as the amount representing the dynamic characteristics of the acid battery and its impact on the battery processes during operation. It has been shown that the intensity of its changes can be expressed by the time constant. There is presented a diagram of acid battery replacement, where its dynamic properties represents the CRC circuit. The paper presents a method for determining the time constant using exponential regression function for the electromotive force of polarization. The results of the calculations are presented in the form of charts and there is made their interpretation.
PL
W artykule podjęto próbę wytworzenia włóknistego kompozytu metal-metal w procesie wyciskania współbieżnego. Materiałem wyjściowym syn¬tezy były spakietowane, naprzemiennie krążki aluminium 107O o wysokości 10 mm i miedzi czystej technicznie o wysokości 7 mm. W wyniku tego procesu uzyskano lity pręt o osnowie aluminiowej, na przekroju którego występowały pierścienie miedziane. Przeprowadzono obserwacje struktur oraz przełomów otrzymanej prosówki z użyciem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej, wraz z analizą składu chemicznego EDX. Określono rozkład mikrotwardości metodą \lickers'a na przekroju kompozytu oraz zmiany gęstości metodą Archimedesa na jego długości. Badania wykazały dobry stopień połączenia komponentów oraz brak porowatości. Jednakże, zaobserwowano różnice w rozmieszczeniu zbrojenia na długości wyrobu. Stwierdzono wystąpienie dyfuzji i w jej wyniku powstanie fazy międzymetalicznej typu CuJ\l.
EN
An article was made to produce a fibrous metal-metal composite materiał in the process of direct extrusion. The starting materiał for the synthesis was composed of 10 mm high billets of 1070 aluminium and 1 mm high billets of technically pure copper packed in an alternating arrangement. As a result of this process, a solid rod with aluminium matrix and copper rings embedded in the cross-section was produced. Studies of the ob-tained extrudate included structure examinations were carried out by light microscopy and SEM/EDX on fractures of the extrudate with an analy-sis of the chemical composition. The distribution of Mickers microhardness was determined on the composite section, while changes in the density were measured by Archimedes principle over the entire length of the rod. Studies have shown a strong bond formed between the indkidual com¬posite components. Absence of porosity was stated, but differences were noted in the reinforcement distribution along the product length. The occurrence of diffusion and as the resultant formation of an intermetallic Cu2AI phase were confirmed
PL
Przedstawiono zasadę działania i budowę systemu służącego do syntezy trójwymiarowych obrazów topografii powierzchni otrzymywanych w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM). Synteza obrazu trójwymiarowego wykorzystuje właściwości rozkładu kątowego elektronów wtórnych i wstecznie rozproszonych. Układ czterech scyntylacyjnych detektorów elektronów wtórnych jest źródłem sygnałów zależnych od lokalnego nachylenia analizowanej powierzchni. Układ akwizycyjny przetwarza te sygnały na postać cyfrową i transmituje do komputera klasy PC, gdzie są zapamiętywane w formie czterech obrazów dwuwymiarowych, różniących się kierunkiem oświetlenia badanego obiektu. Specjalne oprogramowanie realizuje algorytm syntezy trójwymiarowej.
EN
A system for quantitative three-dimensional synthesis of surface topography for a scanning electron microscope (SEM) is presented. The three-dimensional image synthesis is based on the angular distribution of secondary and backscattered electrons. A quadruple secondary electron detector unit allows obtaining signals dependent on local surface inclination. An acquisition unit converts these signals to their digital form and transmits them to a PC, where they are stored as four images enlighten from different directions. Special software carries out the process of the 3D imaging in many possible manners. Errors and potential applications of the method are also discussed.
EN
Titanium plate implants used in osteotomy and osteosynthesis of mandible were studied. These medical procedures are planned and their goal is shortening or extending the ramus of mandible. Material used for manufacturing of miniplates – titanium and its alloys – is a basic biomaterial. In this paper, we present results of macro- and microscopic examination of mini plates made from technically pure titanium – grade 2. These are typical implants used in mandible osteosynthesis. Straight 4- and 5-hole plates and partially open 6-hole plate were investigated. Structural analysis was conducted on used plates – removed from patient’s body after completion of treatment or in result of plate fracture during treatment. Comparative microstructure examination of brand new, unused plates was also conducted.
PL
Przedmiotem badań były tytanowe implanty płytkowe stosowane do zabiegów osteotomii i osteosyntezy kości żuchwy. Zabieg taki jest zabiegiem planowanym, mającym na celu skrócenie lub wydłużenie gałęzi kości żuchwy. Materiał stosowany do wytwarzania minipłytek, tytan i jego stopy, jest podstawowym materiałem z grupy biomateriałów używanych do produkcji implantów. W pracy przedstawiono wyniki badań makroi mikroskopowych mini płytek wykonanych z czystego technicznie tytanu – grade 2. Były to typowe implanty stosowane do osteosyntezy kości żuchwy. Przebadano płytki proste 4 i 5 oczkowe, oraz płytkę częściowo otwartą 6 oczkową. Analiza strukturalna została przeprowadzona na płytkach używanych – usuniętych z ciała pacjenta po zakończeniu leczenia, lub na skutek pęknięcia płytki w czasie trwania leczenia. Wykonano także badania porównawcze dla takich samych płytek nowych.
8
Content available Interakcje wyładowania elektryczne - minerały
75%
PL
Wykonano eksperymenty polegające na bombardowaniu powierzchni kryształów przez wyładowania elektryczne. Kryształy umieszczono na elektrodzie w specjalnej rurce szklanej. Iskry wytwarzano przy pomocy specjalnego generatora. Powierzchnie kryształów w strefie wyładowań badano przy pomocy mikroskopu skaningowego z przystawką do analiz chemicznych (EDS). Stwierdzono powstawanie w bombardowanej powierzchni kryształów mikro kraterów. Uderzenia iskier spowodowały także w niektórych przypadkach powstanie ziarn czystych metali w pobliżu mikro kraterów.
EN
Interaction minerals artificial sparks were examined using pyrite, galena, hematite an pyrrhotite - bornite were examined using specially constructed generator. The surface of crystals was examines using SEM-EDS after strong bombing by artificial spark. The erosion of surface and formation of micro crater was observed. Moreover activity of sparks led to the formation of new secondary product represented sometime by pure metals.
EN
Silicon wafer during electrochemical etching process is changed into a sponge structure named porous silicon. Porous silicon due to the well-developed surface area can be used in many applications. The present paper tries to review some of our recent results related to porous silicon, a special attention being dedicated using it as the substrate for cold field emitters.
PL
W czasie trawienia elektrochemicznego płytka krzemu jest przekształcana w strukturę typu gąbka zwaną porowatym krzemem. Porowaty krzem z powodu dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej może być stosowany w wielu aplikacjach. W artykule przedstawiono wyniki ostatnich badań wykonanych w IMT-Bucharest, dotyczących porowatego krzemu, zwłaszcza jego zastosowania jako podłoża dla emiterów polowych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów procesu eksploatacji mikro-łożysk ślizgowych, tj. czasu t [h] oraz obciążenia L [N] na stan powierzchni współpracujących elementów. Topografię i analizę powierzchni oceniano przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego SEM oraz mikroskopu sił atomowych AFM. Uzyskane wyniki potwierdziły istotny wpływ badanych parametrów na chropowatość powierzchni oraz pozwoliły na dokonanie oceny stopnia zużycia badanych elementów w skali mikro.
EN
The paper presents the results of investigations of the influence of selected process parameters on surface properties of the sliding micro-bearing, i.e. time t [h] and load L [N]. The obtained results confirmed the influence of both parameters on the surface and makes possible to evaluate the wear in micro scale.
EN
Allvac 718Plus (718Plus) is a high strength, corrosion resistant commercial polycrystalline nickel-based superalloy developed by ATI ALLVAC over 10 years ago. 718Plus has been designed to fuse the most desired properties of Inconel 718 and Waspaloy, producing advantages of good mechanical properties, higher working temperature than Inconel 718, good fabricability and reasonable cost of production. 718Plus is strengthened by γʹ phase and other precipitates which are located mainly at grains boundaries. Compared to Inconel 718, 718Plus has increased concentration of Al, Ti and Co and decreased amount of Fe. Weldability of 718Plus is comparable to Inconel 718, thus there is a risk of intergranular microcracking in heat affected zone (HAZ). The test joint have been welded autogenously using electron beam at 120 kV accelerating voltage, 10 mA current and 78 cm/min welding speed. The microstructure of casted base material, heat affected zone (HAZ) and weld metal of electron beam welded 718Plus were investigated by means of light (LM) and scanning electron microscopy (SEM). SEM observations of welded joint microstructure were performed using secondary electrons (SEM–SE). SEM/EDS analysis were carried out. Both MC type carbides and Laves phase were observed in interdendritic regions of base material. The microstructure of heat affected zone was composed of γ matrix, γʹ phase and MC-type carbides, Laves phase and Laves/γ eutectic. In weld metal zone no γʹ precipitates were observed. The microhardness measurements have shown a decrease in weld metal and HAZ. It can be caused by an influence of the welding process thermal cycle.
PL
Allvac 718Plus (718Plus) to stosunkowo niedawno opracowany nadstop na bazie niklu. 718Plus. Jest pierwszym nadstopem niklu zaprojektowanym zarówno na obrotowe, jak i statyczne podzespoły silników odrzutowych. Temperatura pracy 718Plus jest o około 50°C wyższa niż stopu 718, co zapewnia stabilność właściwości mechanicznych do 704°C. Ponadto charakteryzuje się spawalnością podobną do nadstopu 718, a koszty wytwarzania są mniejsze niż w przypadku stopu Waspaloy. Te zalety są wynikiem modyfikacji składu chemicznego Inconela 718, polegające na zwiększeniu proporcji Al/Ti oraz dodatkami W i Co zamiast Fe. Spawanie wiązką elektronów (EBW) oraz spawanie łukowe elektrodą nietopliwą (GTAW) są procesami, które mogą być stosowane podczas napraw komponentów silników odrzutowych oraz turbin gazowych, które zostały wyprodukowane z nadstopów na bazie niklu. Celem pracy była ocena poprawności procesu spawania wiązką elektronów nadstopu 718Plus oraz charakterystyka mikrostruktury poszczególnych stref spawanego złącza.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania do badania płyt włóknisto-cementowych nieniszczącą metodę mikroskopową z wykorzystaniem elektronowego mikroskopu skaningowego (SE M) z analizatorem EDS. Badaniom poddano 2 rodzaje płyt włóknisto-cementowych poddanych różnym czynnikom środowiskowym (zawilgoceniu, zamrażaniu-rozmrażaniu) oraz czynnikom wyjątkowym (wypalenia w temperaturze 230°C oraz podpalaniu przez 5 i 10 minut). Uzyskano ciekawe rezultaty badań, które pozwoliły zaobserwować zmiany zachodzące w mikrostrukturze badanych płyt pod wpływem różnych czynników.
EN
The article presents the proposal for the application of non-destructive microscope method with the use of scanning electron microscope (SE M) with EDS analyzer in fibre-cement boards tests. The tests were conducted on 2 types of fibre-cement boards that underwent various environmental factors (dampness, freezing-thawing) and unusual factors (burning out in the temperature of 230° and setting on fire for 5 and 10 minutes). Interesting results were obtained and they allowed to observe the changes that took place in the microstructure of the tested boards under the influence of various factors.
EN
The Łomnica Valley (Karkonosze Mountains, Sudety Mountains) was glaciated during the Pleistocene. The question if the valley was glaciated once or more times is still not answered despite many research methods were used in numerous investigations. To answer the question and reconstruct the conditions accompanying the process of sediment transport in the glacial environment, the analyse of micromorphology of sand quartz grain surfaces in SEM (Scanning Electron Microscope) was used. The survey was conducted on the youngest and the oldest known moraine deposits occurring along the whole valley floor. The glacial deposits were compared to the waste deposits. Obtained results confirmed that the valley had been glaciated at least twice in the Pleistocene and that the conditions of glacial transport had varied.
14
Content available remote Zastosowanie cieczy jonowych w procesie bezprądowego wydzielania miedzi
75%
PL
Przedstawiono zastosowanie nowych cieczy jonowych z anionem 2-metoksyoctowym w procesie bezprądowego wydzielania miedzi z roztworów wodnych. Jakość wydzielonych powłok miedzianych na stalowych powierzchniach oceniono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej. Porównano działanie cieczy jonowych z kationem aromatycznym oraz kationem tetraalkiloamoniowym. 2-Metoksyoctan 1-dodecylopirydyniowy okazał się efektywnym składnikiem kąpieli do bezprądowego wydzielania miedzi. Powłoki miedziane wydzielone na powierzchniach stalowych z kąpieli zawierających ciecz jonową charakteryzują się lepszym pokryciem, niż w przypadku kąpieli jej nie zawierających.
EN
Six ionic liqs. were synthesized by conversion resp. quaternary ammonium bromides with MeOCH₂COOH and used for electroless deposition of Cu from its aq. solns. on steel surfaces. Only 1-dodecylpyridinium 2-methoxyacetate was an effective bath component and yielded Cu coatings of better quality than those obtained from a std. bath.
EN
The paper presents the results of studies on the degree of wear of commercial dental drills with a diamond coating. Drills made of a corrosion resistant steel were covered with a nickel-diamond composite of varying diamond grain size. The assessment comprised drills intended for the removal of old fillings and crowns and also drills intended to prepare tooth tissues by grinding. The observations of worn drill surfaces were performed after long-term usage in a dentist’s surgery. It was found that the damage was observed for the studied dental instruments both during their usage and during sterilisation.
PL
W pracy przestawiono wyniki badań stopnia zużycia komercyjnych wierteł stomatologicznych z nasypem diamentowym. Wiertła ze stali odpornej na korozję pokryto kompozytem niklowo-diamentowym o różnej ziarnistości diamentu. Ocenie poddano wiertła przeznaczone do usuwania starych wypełnień i koron, a także wiertła przeznaczone do przygotowania tkanek zęba przez szlifowanie. Obserwacje powierzchni zużytych wierteł przeprowadzono po długotrwałej eksploatacji w gabinecie stomatologicznym. Stwierdzono, że badane narzędzia stomatologiczne ulegają zniszczeniu zarówno w procesie ich użytkowania, jak i podczas sterylizacji.
EN
The effect of sputtering with a conductor of the semi-permeable membranes surface on SEM pictures obtained is presented. On the example of photomicrographs of several different types of semi-permeable membranes, changes in the appearance of various membrane surfaces, uncovered and sputtered with thicker and thicker layers of the conductor are presented. It has been shown, how essential differences in the appearance of the studied material can be caused by the deposited conductor. It has been shown what errors in the interpretation of SEM images can be caused by applying the sputtered conductor layer with a thickness insufficient to the structure and properties of the studied material. Necessity of minimizing the layer thickness of the sputtered conductor and experimental determination of the sputtered layer thickness was found. Appropriateness of taking the pictures in the mode without sputtering and necessity of comparing the pictures with and without sputtering have been suggested. The useful way of carrying out magnifications' of membranes made of polymers of low melting points has been also presented.
17
Content available remote Obróbka wstępna biomasy konopi w procesie otrzymywania bioetanolu
75%
PL
Biomasę konopi (Białobrzeskie i Tygra) rozdrobniono, a następnie wykonano test enzymatyczny dla poszczególnych frakcji, oznaczając zawartość cukrów redukujących. Odmiana Tygra wykazała większą zawartość cukrów w stosunku do odmiany Białobrzeskie. Optymalizacji warunków chemicznej obróbki biomasy konopi dokonano za pomocą roztworu NaOH o stężeniu 1,5, 2 i 3%. Stwierdzono, że odmiana Tygra była bardziej podatna na działanie alkalicznej obróbki biomasy niż odmiana Białobrzeskie, szczególnie przy zastosowaniu 2-proc. roztworu NaOH. Wykonano oznaczenie składu chemicznego biomasy konopi przed i po obróbce. Obróbka alkaliczna spowodowała częściową degradację hemiceluloz i pozorny wzrost zawartości celulozy. Spadek zawartości hemiceluloz został potwierdzony przez widma FT-IR. Ponadto na obrazach SEM zaobserwowano oczyszczenie powierzchni biomasy.
EN
Hemp biomass (Białobrzeskie and Tygra varieties) was grounded with a chopper or knife mill into fractions with a particle size of 2, 4, 10 and 10–20 mm. An enzyme test was performed for each fraction to det. the content of reducing sugars. The variety of Tygra showed higher sugar content than the Białobrzeskie one. Optimization of chem. treatment conditions of hemp biomass was performed using 1.5, 2 and 3% NaOH soln. The Tygra variety was more susceptible to alk. treatment than the Białobrzeskie variety, especially when 2% NaOH soln. was used. The chem. compn. of hemp biomass before and after chem. treatment was detd. The alk. treatment resulted in partial degrdn. of hemicelluloses and an apparent increase in cellulose content what was confirmed by IR measurements.
18
75%
PL
Muły węglowe powstają w procesach wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalni węglowych. Mogą być wykorzystywane przy wytwarzaniu mieszanek energetycznych lub też składowane w osadnikach. Po spaleniu mułów pozostaje kilkadziesiąt procent popiołów, które warto w odpowiedni sposób zagospodarować. Niniejsza praca opisuje koncepcję wykorzystania popiołu ze spalania mułów węglowych do wytwarzania sorbentów i materiałów zeolitowych. Badany popiół aktywowany był roztworem wodorotlenku sodu o stężeniu 5 M w dwóch temperaturach (75°C i 175°C). W pracy przedstawiono charakterystykę fazową i chemiczną produktów syntezy. Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej pozwoliło na opis powstałych form morfologicznych. Wykonano analizy składu chemicznego oraz wyznaczono parametry tekstualne powstałych materiałów. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że synteza w środowisku alkalicznym popiołów ze spalania mułów węglowych prowadzi do zmiany morfologii tych popiołów. Dominującymi składnikami mineralnymi produktów syntezy są zeolity: faujasyt i sodalit, którym towarzyszą nie przereagowane składniki wyjściowego popiołu: skalenie, kwarc, illit, kalcyt. Analiza SEM wykazała obecność żelu glinokrzemianowego. Stwierdzono ponad czterokrotny wzrost powierzchni właściwej (BET) produktu alkalicznej aktywacji w temperaturze 75°C. Stwarza to potencjalne możliwości zastosowania takich materiałów jako sorbentów.
EN
Mules carbon are formed in the process of coal beneficiation in coal mines mechanical processing plants. They can be used in the manufacture of energy compound or stored in settling ponds. Following the burning of sludge tens of percent ash remains, which should develop in the right way. This paper describes the concept of using ash from the combustion of coal slurry to produce sorbents and zeolite materials. Tested ash was activated with a solution of sodium hydroxide at a concentration of 5 M in two temperatures (75°C and 175°C). The paper presents the phase and chemical characteristics of synthesis products. The use of scanning electron microscopy allowed for the description of the resulting morphological forms. Analysis of the chemical composition and determination of parameters textural resulting materials were performed. The studies lead to the conclusion that the synthesis of the alkaline ashes from the combustion of coal slurry results in a change of morphology of these ashes. The dominant mineral components of products synthesis are the zeolites: faujasyt and sodalite, accompanied by unreacted components of the output ash: feldspar, quartz, illite, calcite. SEM analysis showed the presence of the aluminosilicate gel. It was found more than 4-fold increase in surface area (BET) of the product of alkaline activation at 75°C. This creates the potential use of these materials as sorbents.
EN
The paper presents the results of studies on the degree of wear of commercial dental drills improved using various methods. Drills were evaluated after the following treatments applied to the working part of the drill: - tungsten carbide drills coated with a layer produced on the basis of titanium nitride (option I), - drills manufactured in the form of sintered tungsten carbide and cobalt (option II), - drills manufactured from a tungsten carbide (option III). The observations of worn drill surfaces were performed after long-term usage in a dentist’s surgery.
PL
W pracy przestawiono wyniki badań stopnia zużycia komercyjnych wierteł stomatologicznych ulepszanych różnymi metodami. Ocenie poddano wiertła po następujących obróbkach części roboczej wiertła: - wiertła z węglika wolframu z naniesioną powłoką wytworzoną na bazie azotku tytanu, - wiertła wytwarzane w postaci spieku z węglika wolframu i kobaltu, - wiertła wytwarzane z węglika wolframu. Obserwacje powierzchni zużytych wierteł przeprowadzono po długotrwałej eksploatacji w gabinecie stomatologicznym.
EN
In this case ceramic layers from Metco ZrO2 and Al2O3 powders mixture (25/75; 50/50 and 75/25) were obtained through atmospheric plasma spraying (APS) after five passes on low carbon steel substrate. The sample surfaces mechanically grinded (160-2400) before and after ceramic layer deposition. Powder’s mixtures and the surface of ceramic thin layers were analyzed through: scanning electron microscopy (SEM). In order to understand the effect of surface wettability of the ceramic layers, before and after grinding the surface, three different liquids were used. Experimental results confirm the modification of the steel substrate surface characteristic from hydrophilic to hydrophobic when the ceramic layer was deposited. Surface free energy of hydration increases for all the samples with zirconia percentage addition before polishing process.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.