Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Wraz z pojawieniem się nowych trendów w sprawozdawczości przedsiębiorstw, a zwłaszcza sprawozdania zintegrowanego i strategicznego, udział narracyjnej części raportów nieustannie rośnie. Według danych Deloitte, obecnie odpowiada ona za ponad 60% objętości rocznego raportu spółki w Wielkiej Brytanii. Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką odgrywa narracja, a zwłaszcza opowiadanie historii (ang. storytelling), w sprawozdaniu zintegrowanym. Artykuł składa się z dwóch głównych części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej na bazie studiów literaturowych przeprowadzono pogłębione rozważania na temat pojęć "narracja" i "storytelling" w kontekście sprawozdawczości przedsiębiorstw. W części praktycznej wnikliwej analizie poddano sposób prowadzenia narracji w duńskiej firmie farmaceutycznej Novo Nordisk, uznanym liderze raportowania zintegrowanego. Zdaniem autorki niewątpliwym wyzwaniem dla badaczy w najbliższej przyszłości powinno być pogłębienie wiedzy na temat narracyjnych wyborów w ramach sprawozdawczości korporacyjnej oraz ich konsekwencji w bogatym, złożonym środowisku informacyjnym.(abstrakt oryginalny)
EN
Together with the appearance of new trends in corporate reporting, and in particular with the integrated and strategic reporting, the share of the narrative part is constantly growing. According to the Deloitte data, it represents more than 60% of the volume of an annual report of a company in Great Britain. The article is aimed at showing the role played by storytelling in an integrated report. The article consists of two sections: theoretical and practical. In the theoretical section, on the basis of literature studies, the ideas like narration and storytelling are carefully discussed in the context of corporate reporting. In the practical section, in-depth analysis is made of the way the narrative is created in Danish pharmaceutical company Novo Nordisk, a well-known leader of integrated reporting. According to the author, it is undoubtedly a challenge for researchers in the nearest future to deepen the knowledge on narrative choices within corporate reporting and their consequences in the rich and complex information environment.(original abstract)
XX
Celami artykułu są analiza i ocena zakresu oraz jakości sprawozdawczości środowiskowej według wytycznych GRI w raportach CSR wybranego podmiotu z lat 2006-2016. W celu analizy zakresu sprawozdawczości porównano wskaźniki środowiskowe zawarte w poszczególnych raportach przedsiębiorstwa z wykazem wskaźników zawartym w odpowiednich wytycznych GRI. Jakość wskaźników oceniano za pomocą skali oceny i przy założeniu, że najbardziej wartościowe dla odbiorców raportu są informacje ilościowe dotyczące roku bieżącego i przynajmniej jednego roku z lat poprzednich, a najmniej wartościowe - informacje wyłącznie opisowe. Zakres ujawnianych informacji środowiskowych przez przedsiębiorstwo jest obszerny. Jakość tych informacji nie jest zadowalająca. Tylko 42,3% stanowią wskaźniki zawierające informacje ilościowe pozwalające na ocenę postępu w zakresie ochrony środowiska, 29,0% - wskaźniki z wyłącznie opisową charakterystyką, a 28,7% - wskaźniki z danymi ilościowymi tylko dla jednego roku(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyze the extent and quality of environmental reporting according to GRI guidelines in the CSR reports for 2006-2016 of a selected firm. In order to analyze the extent of reporting, environmental indicators in firm's reports are compared with the index of indicators in the relevant GRI guidelines. The quality of indicators is assessed by means of the scale of evaluation on the understanding that the most valuable information for report recipients is quantitative information relating to current year and at least one from previous years and the least valuable - only narrative information. The extent of presented environmental information is comprehensive, however its quality is not satisfactory. Only 42.3% of indicators contain quantitative information enabling to assess the firm's progress in the environmental protection, 29.0% indicators are those with only descriptive characteristics and 28.7% indicators with quantitative data only for one year(original abstract)
XX
Rachunkowość odpowiedzialności społecznej jest rozwijającym się w ostatnich latach działem rachunkowości. Rozwój ten jest rezultatem teorii zakładającej uwzględnienie w działalności przedsiębiorstw koncepcji odpowiedzialności społecznej, poza odpowiedzialnością ekonomiczną wyrażającą się realizacją określonego zysku. W artykule ukazano strukturę rachunkowości odpowiedzialności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem generowania sprawozdań okresowych.
EN
This article has to throw a light on "social responsibility accounting" and aiming at that we have to study the following: a frame of the social responsibility accounting, a significance of the social responsibility accounting, procedures of the social responsibility accounting and the financial reports of the social responsibility accounting. (B.P)
XX
Zaprezentowano rodzaje i zawartości raportów wewnętrznych jako źródła informacji do sporządzania analiz krótkookresowych służących do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Omówiono także różnice pomiędzy raportem a sprawozdaniem finansowym, które są podstawowymi źródłami informacji wykorzystywanymi przez otoczenie i osoby zarządzające spółką.
EN
The paper presents basic problems of composing internal reports, their kinds, contents define and utilization for taking operational decision. They show realization degree of a task of the responsibility centre, which is translated on whole financial results of the company. Basing on generated information, it is possible to take attempt to establish reasons of forming the final financial result of whole company. The paper also presents differences between internal and external reports that are composed in organizational units. (original abstract)
EN
The Business Register and Employment Survey (BRES) will replace and integrate two existing ONS surveys: the Annual Business Inquiry, used to produce annual employment estimates, and the Business Register Survey, used to maintain the ONS's business register, the IDBR. In this chapter author outlines the methodological changes, describes new sample design and presents the evolution plan developed to access each of the changes. The statistical issues that will arise in the evaluation are also discussed.
XX
Jednym z podstawowych warunków prowadzenia przez bank działalności w zakresie kredytowania podmiotów gospodarczych jest szybka i wszechstronna informacja o kondycji finansowej kredytobiorców. W tym kontekście autor artykułu negatywnie ocenia wprowadzone z dniem 1 stycznia 1999 r. zmiany w systemie sprawozdawczości statystycznej. O ile do końca 1998 r. powszechnie znane sprawozdanie o symbolu F-01, zawierające podstawowe informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, opracowywane było za okresy miesięczne, o tyle od 1 stycznia 1999 r. sprawozdanie to jest już opracowywane za okresy kwartalne. Z punktu widzenia banku (i nie tylko) zmiana ta jest bardzo niekorzystna. Oznacza ona bowiem, że obecnie bank otrzymuje informację o kondycji finansowej kredytobiorcy ze znacznie mniejszą częstotliwością, co w konsekwencji może prowadzić do błędnych decyzji, jak również decyzji podejmowanych zbyt późno. Dlatego też autor artykułu proponuje przywrócenie miesięcznej częstotliwości powyższego sprawozdania. Ponadto, w artykule zawarte są propozycje dokonania dość istotnych korekt w aktualnej postaci sprawozdania F-01, z uwzględnieniem m.in. potrzeb banków. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the prerequisites of a bank's lending activity in relations with businesses is fast and comprehensive information on the financial condition of borrowers. In this context the author provides a negative evaluation of changes introduced in the statistical reporting system on 1 January 1999. While up to end-1998 commonly known F-01 reporting form, comprising basic information on the economic and financial conditions of a company, was prepared on a monthly basis, since 1 January 1999 it is compiled quarterly. From a bank's (and not only) point of view, the change is unfavorable. It means that at present a bank is provided with information on a borrower's financial condition with much less frequency, which may, consequently, lead to erroneous and delayed decisions. Therefore, the author suggests to reintroduce monthly frequency for the above report. Moreover, the article includes suggestions of quite important changes in the current contents of F-01 report taking into account, among others, banks' needs. (original abstract)
XX
Prowadzenie działalności gospodarczej w taki sposób, aby minimalizować negatywne skutki oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne i społeczne staje się jednym z jego kluczowych celów. Wartość firmy nie zależy tylko od jej wyników finansowych, ale też od jej kontaktów z interesariuszami, czyli wszystkimi grupami, na które ma bezpośredni wpływ.. Można, zatem stwierdzić, że społecznie odpowiedzialny biznes to taki, który przynosi zyski, przestrzega prawa, postępuje etycznie i wspiera społeczeństwo. Aby przedsiębiorstwo mogło zostać uznane za odpowiedzialne społecznie inicjatywy podejmowane przez nie powinny mieć charakter dobrowolny. Ponadto konieczny jest ciągły dialog i monitorowanie reakcji interesariuszy. (abstrakt oryginalny)
XX
Autorzy podejmują problem dostępności, porównywalności i wiarygodności informacji finansowej jako czynnika alokacji kapitału we współczesnej gospodarce. Tezą główną artykułu jest to, że warunkiem racjonalnych decyzji na rynkach globalnych jest informacja finansowa, będąca produktem systemów rachunkowości w ujęciu międzynarodowym. Brak ujednoliconych zasad pomiaru i wyceny aktywów przedsiębiorstw staje się istotnym czynnikiem przewag informacyjnych w transakcjach rynkowych, co prowadzi do wyodrębnienia się uprzywilejowanej grupy tzw. insiders w stosunku do inwestorów zewnętrznych (tzw. outsiders). Autorzy podają w artykule przykłady odmiennego ujmowania transakcji rynkowych w różnych systemach rachunkowości, co ma istotny wpływ na treść informacji publikowanych w raportach finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors undertake the issue of the accessibility, comparability and reliability of financial information as the factor of capital allocation within the contemporary economy. The main thesis of the article is that the condition of all rational decisions upon the global markets is a financial information, as a product of various accounting systems. The lack of standardized accounting principles and valuation methods is becoming an important factor in the informational advantages in market transactions,which leads to the emergence of a privileged group of so-called insiders in relation to external investors, so-called outsiders. The article provides examples of different classifications of market transactions in different accounting systems what wields significant influence on accounting data presented in financial statement. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano najważniejsze wyniki badań ankietowych dotyczących nowo powstałego standardu rachunkowości. W badaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, pracownicy pionu finansowo-księgowego oraz przedstawiciele instytucji finansowych. Ocenili oni z własnego punktu widzenia Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, opublikowany w lipcu 2009 r. przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, inspirowany postępującym procesem globalizacji oraz internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw, w tym także małych i średnich.(abstrakt oryginalny)
EN
The intensified flow of capital, technology, goods, services and human capital between countries caused the need to standardize financial reporting also for small and medium-sized enterprises. In 2009 International Accounting Standard Board (IASB) published the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SME's) as a result of long and complicated research. The idea of applying IFRS for SMEs in Poland raises deep concerns and doubts. This is why the article includes the results of empirical studies. In 2010 the following groups: entrepreneurs, their financial and accounting service and financial institutions were surveyed. The scientific aim of conducted research has been to judge the conception of accounting standardization for micro, small and medium-sized enterprises, with a special emphasis on benefits and problems of implementation IFRS for SME's in Poland. (original abstract)
10
Content available remote Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań
75%
XX
Model biznesu jest niewątpliwie nowym zagadnieniem w badaniach naukowych w rachunkowości, ale obecnie cieszy się on już dużą popularnością i w ostatnich latach przyciąga coraz większą uwagę w odniesieniu zarówno do sprawozdawczości przedsiębiorstw o charakterze finansowym, jak i niefinansowym. "Model biznesowy" został wskazany przez IIRC jako jeden z głównych tematów dla przyszłego ukierunkowania sprawozdawczości organizacji i podstawowy (kluczowy) element treści raportowania zintegrowanego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poglądów i opinii na temat ujawniania modelu biznesu (business model disclosure) w sprawozdawczości organizacji - finansowej i niefinansowej. W artykule wykorzystano wyniki studiów literaturowych, przytoczono wyniki badań autorów polskich i zagranicznych, dotyczące aspektów teoretycznych oraz praktycznych związanych z modelem biznesu. Metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury przedmiotu, analiza regulacji prawnych i analiza treści publikacji korporacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Business model is undoubtedly a new issue in the accounting research studies; however, it has already become extremely popular, attracting a growing attention in recent years, with regard to the corporate reporting, both financial and non-financial. The interest in the business model in the accounting literature and in the business practice has increased concurrently with the development of the discussion on the importance of non- -financial information in corporate reporting. "The Business Model" was indicated by the IIRC as one of the main themes for the future orientation of the reporting by organizations and the essential element of an integrated report contents. This article aims at a presentation of the views and opinions formed on the business model disclosure in the organization's financial and non-financial reporting. The article uses the results of the literature studies, quoting the findings of the Polish and foreign researchers, referring to both theoretical and practical aspects associated with the business model.(original abstract)
XX
Głównym celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na istotną rolę, jaką odgrywa kontrola wewnętrzna w procesie zarządzania jednostką gospodarczą. Zagadnienie kontroli wewnętrznej omówiono w aspekcie wybranych podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają corocznemu obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.
EN
It is especially important for auditors who examine a financial statement to give an opinion about efficiency, reliability and dependability of internal control of a company. Mechanisms of internal control can counteract the distortion of the financial information published by the company. This article presents a characterization of internal control and rules and possibilities of using their results by the auditors. (original abstract)
12
75%
XX
W artykule przedstawiono rozważania na temat sprawozdawczości środowiskowej. Szczególną uwagę zwrócono na światowe trendy prezentowania informacji środowiskowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest określenie trendów w ujawnianiu informacji środowiskowych proponowanych przez różne organizacje. Scharakteryzowano istotę sprawozdawczości środowiskowej oraz przedstawiono organizacje zajmujące się opracowywaniem wytycznych ujawniania informacji ekologicznych. Zidentyfikowano również rodzaje informacji środowiskowych, które według ekspertów powinny być ujawniane w raportach jednostek gospodarczych. Zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę i wnioskowanie. Rozwój sprawozdawczości środowiskowej i tworzenie wytycznych raportowania przez różne jednostki świadczą o wzroście świadomości ekologicznej interesariuszy zewnętrznych(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents reflections on environmental reporting. Particular attention was paid to the global trend of presenting environmental information in the reporting of the company. This article aims to identify trends in the disclosure of environmental information offered by different organizations. The papercharacterizes the essence of environmental reporting and presents organizations with the development of guidelines to disclose environmental information. It also identifies the types of environmental information, which according to experts should be disclosed in the reports of business. The following test methods: literature studies, analysis and inference, are used. The development of environmental reporting and creating reporting guidelines by different units indicate an increase in the environmental awareness of external stakeholders(original abstract)
XX
Do niedawna sprawozdawczość kojarzyła się głównie ze sprawozdawczością finansową, która jest częścią rachunkowości przedsiębiorstw i jej produktem końcowym. Jednak współcześnie od momentu zastosowania w praktyce gospodarczej koncepcji CSR pojawił się nowy rodzaj sprawozdawczości przedsiębiorstw - raportowanie ESG, prezentujące informacje niefinansowe dotyczące zagadnień: środowiska naturalnego, społecznych i ładu korporacyjnego. Nowa sytuacja w sprawozdawczości przedsiębiorstw oznacza konieczność zintegrowania sprawozdawczości finansowej, dostarczającej informacji finansowych, z raportem ESG, prezentującym informacje niefinansowe, w spójną całość w formie sprawozdania zintegrowanego. Celem opracowania jest zatem prezentacja stworzonych przez autora ram koncepcyjnych zintegrowanego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Until recently the reporting of enterprises was mainly associated with financial reporting, which is a part of accounting and its final product. However, in our times, since the moment of the practical implementation of the CSR concept, there has been a new type of reporting of enterprises - ESG reporting, presenting nonfinancial information concerning the issues of: natural environment, social and corporate governance. The new situation in the reporting of enterprises means the need to integrate the financial reporting with the ESG report into the cohesive whole in the form of integrated report. Therefore, the aim of the article is a presentation created by the author of conceptual frames of the integrated report of socially responsible enterprise.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki ujmowania w sprawozdawczości przedsiębiorstw aktywów materialnych. W artykule skoncentrowano się na dwóch kwestiach. Pierwsza dotyczy oceny możliwości generowania informacji o aktywach niematerialnych w ramach obowiązującej aktualnie sprawozdawczości przedsiębiorstw, natomiast druga – wskazania kierunków prac nad standaryzacją ujęcia aktywów niematerialnych w sprawozdawczości. (fragment tekstu)
EN
The current model of financial reporting does not keep abreast of new ways of creating and maintaining company value. It is mainly focused on measuring the material value and financial effects of completed transactions, which can be used to report intangible assets only in a very narrow scope. Analysis of the actual state in the field of reporting intangible assets should be a starting point in the search for ways to modify reporting systems. The targeted model of reporting should show the key indicators of company value that the intangible assets are, i.e. the employees' knowledge and skills, the organisation's culture, the Information technology resources, relations with customers, the list of regular customers, and brand names. Implementing information reporting (including on intangible assets) in the form of business reporting would be a solution to the problem. (original abstract)
XX
Podjęto próbę przedstawienia różnych cech audytu i kontroli wewnętrznej, jakie mają wpływ na ukształtowanie zintegrowanego wewnętrznego systemu kontrolnego w przedsiębiorstwie.
EN
Internal audits in every organisation (a commercial company or state institution) should be part of a comprehensive, structured, well-organised and efficient system. The elements of an internal system of control that meets managers' expectations include: accounting, internal audits, and an internal control system. Each of these elements (subsystems), integrated with the others, possesses specific attributes and performs specific control functions within the organisation. The main advisory and security authority as regards the overall control of an enterprise is the internal auditing department, which constitutes an independent and objective institution of control. Its main role is to monitor the system of internal control that is subordinate to it as well as to synthesise the results of various thematic audits for the decision-making purposes of managers. However, the objective extent of audits is expanded to include ex ante control elements in order to combat unfavourable events and reduce risk. The realisation of these tasks is aided to a large degree by internal auditing and control standards. (original abstract)
16
Content available remote Dyrektywa 2014/95/UE oraz wynikające z niej zmiany
75%
XX
W obecnym czasie sprawozdania finansowe nie są już wystarczające. Od przedsiębiorstw wymaga się, aby oprócz danych finansowych informujących o ich kondycji, komunikowały również o danych niefinansowych, które wpływają na ich działalność. Coraz więcej spółek zaczęło wdrażać i uwzględniać w swojej działalności zasady odpowiedzialności społecznej. Zrodziło to potrzebę wprowadzenia zmian w dotychczasowej sprawozdawczości przedsiębiorstw. W celu zwiększenia porównywalności informacji niefinansowych ujawnianych przez przedsiębiorstwa uchwalono 22 października 2014 r. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. Wprowadza ona zmiany do Dyrektywy 2013/34/ UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności. Celem artykułu jest omówienie zmian wynikających z uchwalenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. Podstawowymi metodami badawczymi zastosowanymi w artykule są metoda analizy i dedukcji(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays financial statements are no longer sufficient. Apart from financial data informing about their condition enterprises are required also to inform about non-financial data that affect their business. More and more companies started to implement and include in their activities the principles of social responsibility. Consequently, the need to introduce changes to the current corporate reporting appeared. In order to increase the comparability of non-financial information disclosed by companies Directive of the European Parliament and of the Council 2014/95/EU was passed on October 22, 2014. It introduces changes to Directive 2013/34/EU in relation to the disclosure of non-financial information concerning diversity. The article aims to discuss changes resulting from the adoption of Directive of the European Parliament and of the Council 2014/95/EU. The basic research methods used in the article is a method of analysis and deduction(original abstract)
XX
Podstawowym czynnikiem decydującym o wynikach i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa działającego w sferze produkcyjnej jest wielkość zamówień na wytwarzane wyroby czy usługi. W skali makro czynnik ten stanowi podstawę do oceny koniunktury gospodarczej. Dlatego pakiet zamówień powinien być przedmiotem sprawozdawczości statystycznej. Nie negując obowiązujących w tym zakresie rozwiązań uważam, że zagadnienie to nie jest ujmowane we właściwym zakresie w sprawozdawczości, co utrudnia dokonywanie wiarygodnych analiz. Warto zatem problem ten uczynić przedmiotem dyskusji. (fragment tekstu)
EN
The article covers Author's observations concerning reporting on orders for products based on monthly economic trend survey (AK) as well as on economic activities (DG-1). An economic and financial situation of a producing enterprise depends on sizes of orders for manufactured products or services. Due to the fact orders on hand are the subject of the statistical reporting. The Author does not deny accepted solutions but he thinks that the questions require more attention to conduct reliable estimations as well as analyses. (original abstract)
XX
W artykule omówiono zagadnienie dostępności banków do informacji finansowych o potencjalnych kredytobiorcach, na podstawie sprawozdań finansowych tych kredytobiorców. Omówiono sprawozdania księgowe oraz sprawozdania GUS-owskie.
EN
The article present obligatory financial statements of enterprises belonging to non-financial sector in respect of their usefulness for banks to evaluate and assess the customer's credit capacity, both before concluding a credit agreement and during its life. (short original abstract)
XX
W artykule poddano analizie procedury rachunkowe dotyczące odroczonego podatku dochodowego, które stanowią istotny obszar normatywny współczesnych standardów rachunkowości. Stosowane zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych standardach rozwiązania są oparte na podobnych założeniach, tymczasem poza zakresem tych regulacji pozostaje duża ilość alternatywnych algorytmów wypracowanych przez teorię rachunkowości. W artykule analizie poddano koncepcję alokacji pełnej i częściowej, metodę zobowiązań oraz odraczania. Rozważono także zasadność stosowania podejścia bilansowego i wynikowego. Wskazano, które koncepcje, zdaniem autora, wydają się spójne z obowiązującymi standardami i teorią rachunkowości, a które wymagałyby ponownego rozważenia, szczególnie w kontekście osiągania celów informacyjnych stawianych standardom rachunkowości. (abstrakt autora)
EN
The article analyses deferred tax allocation procedures in an important area of the contemporary accounting standards. The domestic and international standards solutions are similar, while the theory of accounting offers a range of alternative solutions. The article considers the concepts of full and partial allocation, liability method, deferred tax method, and the pros and cons of the balance sheet and income statement approach. The evaluation identifies the areas of coherence with current accounting standards and theory. It also points out those aspects which might be suitable for re-evaluation in the context of the accounting standards objectives. (original abstract)
XX
Krótko omówiono zagadnienia dotyczące funkcji ostrzegawczej sprawozdawczości finansowej oraz błędów występujących w sprawozdaniach finansowych.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.