Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 159

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Management tools
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najbardziej wyraźnych tendencji w zarządzaniu i rozwiązań, które mogą ułatwiać adaptację do nowych realiów. Ponadto przedstawiona zostanie ich popularność na świecie oraz potencjalna użyteczność. (fragment tekstu)
EN
Everyone says that the business conditions have been changing constantly. Moreover, going further, it is possible to indicate that such process influences the management style meaningfully. Every solution, according to its creators, allows to support the company in certain area. However, in business reality not every tool provides promised solutions. This article present the general overview of business tendencies and related management tools. It brings also information about the frequency of usage of such items and gives general scope on level of satisfaction of the users. (original abstract)
2
Content available remote Narzędzia informatyczne w zarządzaniu urzędami - wybrane zagadnienia
80%
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród sekretarzy urzędów miejskich miast wojewódzkich oraz urzędów marszałkowskich. Celem badań było poznanie opinii urzędników na temat wykorzystywanych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie, oceny istotności narzędzi informatycznych i projektów informatycznych w pracach urzędów oraz zebranie informacji o poziomie zadowolenia urzędników z realizacji i sposobach zarządzania projektami informatycznymi oraz oceny uwarunkowań prawnych narzucanych przez przepisy. (fragment tekstu)
EN
The article presents the results of questionnaires conducted among the secretaries of City Offices and Marshall's Offices. The purpose of this study was to examine opinions of officials about: IT tools of management support, the significance of IT tools and IT projects and assessment of IT project management and implementation and legal requirements imposed by law. Translated by The article presents the results of questionnaires conducted among the secretaries of City Offices and Marshall's Offices. The purpose of this study was to examine opinions of officials about: IT tools of management support, the significance of IT tools and IT projects and assessment of IT project management and implementation and legal requirements imposed by law. (author's abstract)
3
Content available remote Wskaźniki skuteczności wybranych narzędzi komunikacji marketingowej
80%
XX
W literaturze można znaleźć wiele opisów skuteczności i efektywności narzędzi komunikacji marketingowej. Autorka odnosi jednak wrażenie, iż w niektórych opracowaniach autorzy stosują pojęcia skuteczności i efektywności zamiennie. Wiele publikacji opisuje wskaźniki stosowane jedynie w mediach głównych, takich jak: TV, radio, prasa oraz kino. Kryzys gospodarczy jest powodem poważnych zmian w planowaniu mediów. Organizacje chcą stosować wyłącznie skuteczne instrumenty. Dlatego warto wskazać na metody, które pomagają określić stopień skuteczności działań stosowanych na rynku. W tej sytuacji nie można zapomnieć o mediach uzupełniających. Artykuł prezentuje wskaźniki skuteczności wybranych narzędzi komunikacji marketingowej, takich jak: reklama, public relations, sponsoring, marketing bezpośredni, marketing szeptany oraz merchandising. abstrakt oryginalny)
EN
In literature there are many descriptions to be found of the effectiveness and efficiency of marketing communication tools. The author has an impression that some of them apply these effectiveness and efficiency notions interchangeably. Many publications consider the mainstream media only, such as TV, radio, cinema and press. The recession has been the cause of many changes in the media planning. Organizations want to apply effective tools only. Therefore it is worth presenting methods, which help to define effectiveness of actions applied on the market. We can not forget about the supplementary media in this situation. The paper presents effectiveness measures of chosen marketing communication tools such as advertising, public relations, sponsorship, direct marketing, word-of-mouth marketing and merchandising. (original abstract)
4
Content available remote Anatomia wybranych procesów decyzyjnych współczesnych organizacji
60%
XX
Umiejętne podejmowanie decyzji to połowa drogi do osiągania przez organizację sukcesu nawet w niesprzyjających warunkach otoczenia. Brak obiektywizmu w dokonywanych przez menedżerów ocenach poziomu niepewności może doprowadzić do wniosku, że zaproponowane narzędzia diagnostyczne pomocne dla procesu podejmowania decyzji mogą w praktyce mieć ograniczone zastosowanie. Odpowiedzialny i świadomy menedżer dobrze wybiera czas i sposób działania, aby zagwarantować sobie wpływ na właściwy dobór narzędzi pozwalających podejmować racjonalne decyzje. (abstrakt oryginalny)
EN
Competent decision making can be regarded as a decisive factor on the way to the success of organization. Lack of objectivity in manager's judgment of uncertainty level can lead to a conclusion, that proposed decision making tools may have limited application in real live. Responsible and observant manager is able to choose well both time and way of action in order to gain influence on proper selection of decision making tools, which can guarantee that rational decisions will be taken. (original abstract)
5
Content available remote The Business Model Canvas - narzędzie zarządzania dla start-upów
60%
XX
Model biznesowy to bardzo popularny w nauce i praktyce termin. Określany przez teoretyków jako priorytet naukowego rozpoznania, w sferze pomocy nauki o zarządzaniu dla współczesnych przedsiębiorstw [Nogalski 2011: 447] stanowi praktyczne narzędzie umożliwiające opis przedsięwzięcia z perspektywy przyrostu jego wartości oraz prezentację sposobu jego funkcjonowania, w tym zaprojektowania organizacji i systemu zarządzania nią [Okoń- Horodyńska 2013: 12]. Na portalach wiedzy z zakresu przedsiębiorczości jedną z koncepcji modeli biznesowych, która zyskuje coraz większą popularność jest koncepcja The Business Model Canvas dedykowana dla biznesów typu start-up, które poszukują swojej tożsamości biznesowej. W świetle tych rozważań zasadne są pytania: jak model Canvas sprawdza się w praktyce biznesowej? Czy jest przydatny właścicielom firm, które dopiero powstają? Czy zmienia się jego funkcja wraz z rozwojem koncepcji biznesowej w czasie? W świetle tych pytań celem artykułu jest prezentacja koncepcji The Business Model Canvas jako narzędzia, które wspomaga proces zarządzania w nowo stworzonej organizacji oraz włączenie się w dyskusję naukową nad przydatnością takich narzędzi w praktyce. Do analizy wykorzystano studium przypadku oparte na doświadczeniu właścicieli serwisu dobrerecenzje.pl. Analizę przeprowadzono z perspektywy trzech faz funkcjonowania biznesu: planowania, początkowej działalności i perspektywy rocznej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is a presentation of the concept of The Business Model Canvas as a tool that supports the process management in the newly created organization and involvement in scientific discussion on the usefulness of such tools in practice. For this purpose a case study, which allowed to present copyright reflection associated with the use Canvas model for service management "dobrerecezje.pl." The research part of the results of the assessment of the usefulness of this tool from the perspective of owners of start-drop - people starting business operations. Model Canvas in the planning phase assists in the tasks and activities necessary to start operations in the initial phase helps in ensuring all the elements and from the perspective of annual activity helps determine the direction of development. (original abstract)
XX
Tło badań. Narzędzia zarządzania strategicznego (SMIs) są instrumentami używanymi w analizie sytuacji strategicznej organizacji oraz w formułowaniu i realizacji skutecznych strategii. Pomimo że SMIs są dość ważne, mało jest systematycznych badań poświęconych im i wpływowi nowo powstających technologii na nie. Cel badań. Analiza dotyczy pytania, czy można się spodziewać, że siły technologicznej posthumanizacji tworzące nową klasę "organizacji cyberfizycznych" będą miały wpływ na innowacje w użyciu SMIs w takich organizacjach. Metodologia. Analizując literaturę o zarządzaniu strategicznym, identyfikujemy prawie 100 SMIs i kategoryzujemy je według ich użycia w: (a) analizie strategicznej, (b) formułowaniu strategii oraz (c) realizacji strategii. Tymczasem analiza systemów cyberfizycznych i technologicznej posthumanizacji pokazuje trzy trendy, które zbiegają się, aby tworzyć rozwijającą się klasę organizacji cyberfizycznych: (a) robotyzacja siły roboczej; (b) pogłębienie integracji ludzko-komputerowej; oraz (c) ubikwityzacja obliczenia. Artykuł proponuje pojęciową strukturę dla odwzorowania wpływów wymienionych trendów na wkład, agentów, procesy i produkty związane z trzema typami SMIs. Kluczowe wnioski. Zastosowanie zaproponowanej struktury pojęciowej sugeruje, że można się spodziewać, iż technologiczna posthumanizacja będzie i ułatwiać innowacyjność, i wymagać jej w użyciu przez organizacje wszystkich trzech rodzajów SMIs. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Strategic management instruments (SMIs) are tools used to analyze an organization's strategic situation, formulate effective strategies, and successfully implement them. Despite SMIs' importance, there has been little systematic research into them - and especially regarding the impact of emerging technologies on SMIs. Research aims. Here we investigate whether the forces of technological posthumanization that are creating a new class of 'cyber-physical organizations' can be expected to affect innovation in the use of SMIs within such organizations. Methodology. Through a review of strategic management literature, we identify nearly 100 SMIs and categorize them according to their use in (a) strategic analysis, (b) strategy formulation, or (c) strategy implementation. Meanwhile, an analysis of cyber-physical systems and technological posthumanization reveals three dynamics that are converging to create an emerging class of cyber-physical organizations: (a) roboticization of the workforce; (b) deepening human-computer integration; and (c) the ubiquitization of computation. A framework is developed for mapping the impacts of these dynamics onto the inputs, agents, processes, and outputs involved with the three types of SMIs. Key findings. Application of the framework shows that technological posthumanization should be expected to both facilitate and require innovation in cyber-physical organizations' use of all three types of SMIs. (original abstract)
XX
W artykule omówiono efektywność narzędzi rekrutacyjnych. Zaprezentowano cele optymalizacji procesu rekrutacji. Optymalizacja ta jest ważna, gdyż przedłużające się poszukiwania pracownika lub też zatrudnienie osoby, która okazuje się być nieefektywna, pociąga za sobą straty finansowe dla organizacji.
8
Content available remote Benchmarking : teoria i praktyka
60%
XX
Artykuł odpowiada na pytania dotyczące możliwości i ograniczeń zastosowania benchmarkingu w sektorze publicznym, a także wskazuje na ryzyko związane z upowszechnianiem tej metody w procesie usprawniania funkcjonowania urzędów. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. Pierwsza, systematyzuje podstawy związane z istotą, rodzajami benchmarkingu oraz prezentuje korzyści i ograniczenia zastosowania tej koncepcji w tym w sektorze publicznym. Celem części drugiej, empirycznej, jest analiza jego zastosowania w administracji publicznej jako instrumentu doskonalenia zarządzania urzędem. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to describe and analyze the theory and practice of benchmarking. The paper presents the experience connected with adopting benchmarking as a management tool in a project conducted by public sector institution. (original abstract)
9
Content available remote Wybrane narzędzia zarządzania energią organizacji
60%
XX
Autorka prowadząc od lat badania dotyczące zmian w organizacji (koncentrujące się nad ich istotą, mechanizmem i skutkami) oraz zarządzania tymi zmianami, utwierdzając się w przekonaniu o ich nieuchronności jednocześnie poszukuje szerszego kontekstu, który pozwalałby widzieć te zagadnienia w bardziej holistycznej perspektywie i uwzględnić konsekwencje narastającego wciąż tempa zmian. Stąd jej zainteresowanie problematyką energii w organizacji, która może być postrzegana jako "paliwo" dla zmian, a jednocześnie zmiany mogą być przejawem "orkiestrowania energią" w organizacji. Jak potwierdziły to badania literaturowe problematyka energii organizacji jest obecna w literaturze przedmiotu, stanowi ona nowe pole badań koncepcyjnych i empirycznych, którym interesuje się m.in. H. Bruch, B. Vogel, S. Ghoshal, R. Cross, A. Parker i in(fragment tekstu)
EN
Author's interests of organizational energy result from searching a broader context for issue of changes in the organization. In this article an attempt was made to determine the conceptual framework for organizational energy and also for justify the need for management of this energy. Based on the literature there was presented some methods which can be useful for managing energy in organization i.e. the energy matrix, the matrix of managers involvement also the strategies of focusing energy and its productive use. Article is a review of achievements in this area(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano problemy metodologiczne, które towarzyszą wprowadzaniu różnych narzędzi, metod i koncepcji zarządzania. Szczegółowo omówiono trzy etapy analizy systemów zarządzania: rozpoznanie aktualnego systemu zarządzania, analizę struktury i zachowania systemu zarządzania oraz propozycje zmian i ich wdrożenie.
XX
Dla menedżera konieczność jednoczesnej integracji narzędzi strategicznych i finansowych może być zadaniem na wyrost, czego konsekwencją będzie ograniczenie się do ulubionego jednego obszaru. Również wyzwaniem może być konieczność pozyskiwania informacji jednocześnie o szansach i zagrożeniach, która w praktyce może się również przerodzić w narzędzie jednostronne. Nieustrukturalizowana forma słabych sygnałów wymaga dużej sprawności w ich wychwytywaniu. A to wszystko z kolei powoduje, że przedstawiona w artykule lista cech pożądanych przez skuteczne systemy wczesnego ostrzegania jest trudna do spełnienia w praktyce. Odpowiedzią zarządzania jest dalszy rozwój narzędzi, które będą wspierały systemy wczesnego ostrzegania. (abstrakt autora)
EN
The article presents the overview of selected ways, techniques and tools applied in the early warning systems of companies. It discusses the idea of the early warning systems and the criteria the systems should fulfil in the modern companies. A considerable part of the study is devoted to the analysis of the features of information in the systems of threat identification and kinds of risk to be considered by them so that the company within the applied systems could acquire not only signals about a potential threat but also make use of the applied tools to capture chances. (short original abstract)
XX
Autorka przedstawiła kalkulator ryzyka oraz opcje realne, jako narzędzia zarządzania ryzykiem strategicznym. Wybór tych narzędzi podyktowany był przede wszystkim ich dopasowaniem do przyjętej przez autorkę koncepcji zarządzania ryzykiem strategicznym.
EN
The aim of this report is to present the instruments which managers could use in strategic risk factors. The article concentrates on the strategic risk category; it defines strategic risk, strategic risk management, and shows how to organize operations in risk conditions by using the risk exposure calculator and real options analysis. (original abstract)
13
Content available remote Two decades of the balanced scorecard : a review of developments
60%
EN
Having recently celebrated its 20th birthday since its inception in 1992, the Balanced Scorecard has come a long way from its humble beginnings as a simple performance measurement tool. Over this period it has undergone a number of developments regarding its design and implementation. Kaplan & Norton, the originators of the balanced scorecard, have continued to build on their initial work, while stimulating numerous academics and practitioners to comment and adapt on their original findings. The scorecard has now grown into an effective management tool that directs strategy throughout many organisations globally.(original abstract)
XX
Przedstawiono problemy powstałe podczas wdrażania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży motoryzacyjnej. Dotyczą one: przywództwa, tworzenia standardów, komunikacji i relacji przełożony-podwładny.
15
Content available remote Planowanie produkcji wyrobów wrażliwych na modę propozycja rozwiązania
60%
XX
Praca omawia problem zarządzania zaopatrzeniem w przypadku planowania produkcji dla grup produktów w ramach systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Narzędzia planowania dostępne w takich systemach umożliwiają zbudowanie harmonogramu zaopatrzenia, jeśli dla poszczególnych produktów znane są dane odnoszące się do aktualnego popytu oraz/ lub prognozy. (abstrakt oryginalny)
XX
W warunkach zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego kluczowym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa jest jego aktywność w zakresie innowacji, która zależy od zasobów technologicznych, finansowych, ludzkich, naukowych, marketingowych, a także od systemu zarządzania jakością opartego na planowaniu strategicznym i operacyjnym. Konieczne jest zatem zbadanie warunków rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw i zaoferowanie systemu narzędzi zarządzania służących poprawie ich konkurencyjności. W artykule przedstawiono próbę opracowania systemu środków zarządzania związanych z rozwojem innowacyjności przedsiębiorstw jako zestawu narzędzi oraz metod oceny opartych na systemie pomiaru innowacyjności oraz sposobów oddziaływania na zasoby i procesy innowacyjne ukierunkowane na rozwój zdolności innowacyjnych. Indeks rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw może być punktem wyjścia do gromadzenia informacji umożliwiających przyspieszenie rozwoju innowacji. Ciągły rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa jest możliwy, jeśli proces innowacji wpływa na wszystkie aspekty zasobów przedsiębiorstwa i zapewnia połączenie czynników zwiększających jego konkurencyjność. Kompleksowa analiza poszczególnych wskaźników poziomu innowacyjności społeczno-ekonomicznej stanowi podstawę decyzji zarządczych dotyczących wdrażania procesów innowacyjnych mających na celu najbardziej efektywną realizację programów inwestycyjnych dla rozwoju regionalnego systemu społeczno-gospodarczego. Poprawa innowacyjnego rozwoju mechanizmu zarządzania systemem ekonomicznym - rozumianym jako celowe i zorganizowane działania - ma wpływ zarówno na proces rozwoju systemu, jak i na innowacyjne czynniki produkcji lub warunki ich optymalnej struktury. (abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable socio-economic development of a country depends on the competitiveness of enterprises, a key factor of which is continuous development of innovativeness. The low level of innovativeness of Belarusian enterprises is due to insufficiently effective management tools of innovativeness development and the unsatisfactory state of the enterprise resources. The study object: management of the development of enterprise innovativeness. The aim of the study: to research the conditions of the development of enterprise innovativeness and offer a system of management tools to improve their competitiveness. The research methodology is based on the use of scientific methods of cognition (abstraction, generalization, and logical method), analysis of literary sources, methods and techniques of systemic and economic analysis. The paper suggests approaches to developing a system of measures and controlling the level of enterprise innovativeness development as a set of tools, assessment methods and means having impact on the resources and innovative processes aimed to develop innovative capacity and its transformation into an innovative product, and includes: a system of input and output indicators whose dynamics characterize the development of innovativeness; a set of techniques for quantitative measurement and analysis of the level of innovativeness; statistical data - the basis of objective economic information; a roadmap of innovative development; the development and substantiation of management solutions related to the achievement of objectives and implementation strategies; new programme methods of state support and regulation, taking into account all the factors of production innovation. (original abstract)
17
Content available remote Wykorzystanie narzędzia IT do zarządzania zasobami ludzkimi
60%
XX
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano nowe podejście do badań cech psychomotorycznych człowieka, takich jak: czas reakcji, odporność na zmęczenie i stres, koncentracja uwagi, szybkość podejmowania decyzji. Proponowanym rozwiązaniem jest program komputerowy, który jest odwzorowaną wersją standardowej aparatury pomiarowej - aparatu krzyżowego. Opracowanie zawiera zasadę działania aplikacji i sposób jej użytkowania. Opisano konstrukcję strukturalną, interfejs programu oraz narzędzia, za pomocą których został on napisany. Celem jest porównanie programu ze standardową aparaturą i omówienie jego dodatkowych funkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
This work presents a new approach to testing human psychomotor functions like: response time, resistance to fatigue and stress, focusing, pace of decision making. The proposed solution is computer software, being a version of measuring equipment, i.e. a visual-motor tester. The work includes a description of the operation principle of the application as well as the way of its use. What is more, it presents the structural construction, the interface and tools by the means of which the application was developed. The aim is to compare the application with standard devices and to discuss its additional functions. (original abstract)
XX
W artykule dokonano systematyki narzędzi zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego z podziałem na tradycyjne i współczesne instrumenty. Szczególną uwagę zwrócono na rolę budżetu zadaniowego jako narzędzia Nowego Zarządzania Publicznego - New Public Management. Wskazano miejsce BZ w procedurze uchwalania budżetu miasta Szczecin.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the systematic of the financial management Instruments within local governments, dividing them into traditional and modem ones. The special attention was dedicated to the role of a performance budget as the instrument of the New Public Management. The role of a performance budget within the procedurę of he Szczecin municipality budget enacting had been stressed as well.(original abstract)
XX
W dobie gospodarki opartej na wiedzy jest ona jednym z najcenniejszych zasobów dla każdej organizacji. Odpowiednie i efektywne zarządzanie wiedzą może zwiększyć innowacyjność oraz zdolności działania przedsiębiorstwa, stanowiąc o jego konkurencyjności na rynku. Rozwój technologii Web 2.0 ma znaczący wpływ na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym na przetwarzanie i zarządzanie wiedzą, które stało się bardziej dynamiczne. W tym aspekcie oprogramowanie Wiki stało się bardzo popularne i stanowi fundament systemów zarządzania wiedzą w wielu instytucjach. Z racji swojej budowy Wiki zapewnia skuteczną metodę na gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie wiedzy, zwiększając potencjał jej zarządzania, a także sprawiając, że jest ona bardziej dostępna i zrozumiała. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono trzy płaszczyzny, które mogą być podstawą do wszczęcia krytycznej dyskusji na temat instrumentów zarządzania wykorzystywanych we współczesnym przedsiębiorstwie. Są to: rozbieżność między nauką a praktyką zarządzania, postępująca komercjalizacja zarządzania oraz postrzeganie rozwoju przedsiębiorstwa w krótkiej perspektywie.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.