Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wage system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Artykuł porusza następujące zagadnienia: pakietowe systemy wynagrodzeń - istota, cele, warunki skuteczności; struktura i zróżnicowanie pakietów wynagrodzeń.
XX
W Polsce podstawowym określeniem dochodu z pracy jest wynagrodzenie. Jednak w praktyce zależnie od rodzaju pracy i formy umowy o pracę stosowane są różne określenia. Wywołuje to niejednokrotnie wątpliwości, które określenie zastosować w omawianym przypadku. Celem artykułu jest pokazanie właściwego znaczenia poszczególnych pojęć W artykule przytoczono pojęcia najczęściej stosowane, omówiono ich znaczenie, genezę i merytoryczne różnice. Wskazano także, w jaki sposób zmiany zachodzące w procesach pracy oraz systemach płac, wpływają na powstawanie nowych określeń, lub zmieniają sens pojęć dotychczas stosowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, salary is the main word used to describe income from work. In practice however, people use a variety of expressions, depending on how the work contract they are referring to is formulated. This discrepancy frequently creates confusion as to which exact word should be used in which specific instance. The goal of this text is to precisely define those different words. In the article the names for remuneration, which are most frequently used, are listed, their meaning is discussed, their origin and subtle differences are outlined. The question, how the changes in labor relations and salary systems influence creation of new vocabulary, and how they change.(original abstract)
XX
Charakterystyka obecnego systemu wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa PKP, ocena systemu wynagrodzeń w opinii kadry kierowniczej kolei.
XX
Zarządzanie systemem wynagrodzeń polega nie tylko na administrowaniu płacami, bieżącej kontroli kosztów oraz informowaniu pracowników o zasadach nagradzania. To również cykliczne analizowanie i usprawnianie systemu, a także porównywanie praktyk płacowych do rynkowych tendencji. Aby zapewnić kompleksową ocenę polityki płac stosowanej w organizacji, zaleca się przeprowadzenie audytu systemu wynagradzania. (fragment tekstu)
5
Content available remote Justice as an Axiological Criterion in the Evaluation of the Compensation System
75%
XX
Artykuł ma charakter koncepcyjny i syntetyzujący. Stanowi głos w dyskusji nad aksjologicznymi fundamentami kształtowania systemów wynagrodzeń. Opiera się na założeniu, że jedną z najważniejszych cech wynagrodzenia decydujących o pozytywnej ocenie dokonanej przez pracowników jest sprawiedliwość. Wynagrodzenie oceniane jako sprawiedliwe stanowi wskaźnik uczciwego i partnerskiego traktowania przez pracodawcę i ma silną moc motywującą. Artykuł zawiera wyniki analizy filozoficznych koncepcji sprawiedliwości J. Rawlsa oraz R. Nozicka oraz wskazuje implikacje tych teorii dla praktyki zarządzania wynagrodzeniami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is conceptual and harmonizing in character. It is a voice in the discussion about the axiological foundations of the creation of compensation systems. It is based on the idea that justice is one of the most important characteristics of compensation, one which determines whether that compensation is positively assessed. Compensation that is seen to be fair is an indicator that an employer treats the worker honestly and considers him a partner which, in turn, acts as a strong motivational factor. The article contains the results of analyses of philosophical concepts of justice presented by Rawls and Nozick and indi-cates the implications of these theories in the practice of compensation management. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie, jakie formy płac powinny występować w skutecznym systemie wynagradzania. Wskazano na tendencje zmian w zakresie stosowania form płac, uwarunkowania, które zmiany te powodują, oraz na formy płac, które są obecnie wykorzystywane. Szczególną uwagę zwrócono na grupowe formy płac.
EN
The suggestions presented in this article do not fully touch and they do not solve all the problems connected with the use of different forms of payment. They only point out the tendencies of changes in payment policies, the conditions causing these changes and currently used forms of payment. Special attention has been paid to the team forms ofpayment. Judging by practical experience, the use of these forms of payment allow the company to achieve its objectives and also to guide employees so that they would increase the efficiency of their work and improve the quality, cost and punctuality of their work performance. (original abstract)
XX
Przedstawiono sposób postępowania w wypracowywaniu metody wartościowania pracy na potrzeby przedsiębiorstwa budowlanego.
EN
In this paper the author presents the principles in preparing methods of labour valuation for the building enterprise. This problem is very important for many firms preparing new forms of paying. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty i etapów wdrażania koncepcji broadbandingu. Podjęta zostanie również próba oceny omawianej koncepcji w porównaniu do "tradycyjnego" sposobu tworzenia systemów taryfowych. (fragment tekstu)
9
75%
XX
W tekście przedstawiono podsumowanie kluczowych kwestii, które wpływają na skuteczność systemów wynagrodzeń. Opisane warunki odnoszą się do pracowników, w szczególności do wartości wpływających na poziom ich płac. Zaznaczono również wpływ wynagrodzenia jako motywatora i strategii przyjętych przez pracowników w związku ze stosowaniem przez pracodawcę konkretnych uzgodnień płacowych. Opisane uwarunkowania wiążą się z możliwością realizacji różnych funkcji płac. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a summary of key considerations that influence the effectiveness of remuneration systems. These conditions relate to the employees, in particular values that influence the level of their remuneration. The article emphasizes the influence of salary as a motivator and strategies adopted by employees in connection with using actual pay agreements by an employer. The determinants which are described are connected with the possibility of accomplishment of different payroll functions. (original abstract)
XX
Podjęto próbę prezentacji koncepcji zintegrowanego, współzależnego systemu premiowania w organizacji procesowej. Ukazana została ewolucja funkcji i metod premiowania pracowników w klasycznej szkole zarządzania. Scharakteryzowano model dekompozycji funduszu premiowego w organizacji procesowej oraz koncepcję premiowania w jednostkach biznesowych podsystemu wytwórczego.
EN
The aim of the paper is presenting integrated model of interdependent bonus system within process oriented organization. In the range of such defined issue there is being produced the evolution of bonus system in terms of traditional management approach. Explained model of global bonus fund of an enterprise decomposed for production business units. Final part of the paper is focused on describing the quality-quantity concept of providing bonus for employees working in production units and the scheme for bonus interdependent of managers as well. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest kwestii zmian w systemie wynagrodzeń w organizacji. W pracy zakłada się, że pogorszenie sytuacji gospodarczej i zmiany na rynku pracy prowadzą do zmiany konfiguracji korporacyjnych systemów wynagrodzeń poprzez ekspozycję w dużej mierze funkcji kosztów i zmniejszenie świadczeń dodatkowych. W pracy zostały zaprezentowane wyniki badań empirycznych. Badania przeprowadzono w kilku przedsiębiorstwach.
EN
The changeability of modern corporate environment makes remuneration a specific area within human resources management, especially in the period of economic crisis. This article is devoted to the question of changes in the remuneration systems in organisations. The thesis assumes that the deterioration of the economic situation and the resultant labour market changes lead to reconfiguration of corporate remuneration systems through the exposition to a large extent of the cost function and the reduction of fringe benefits. The thesis has been verified by empirical research based on surveys carried out in several enterprises. The basic research problems included in the article refer to the factors triggering changes in the remuneration systems, the impact of crisis on remuneration systems, the priorities of changes introduced under the influence of economic crisis and the areas of changes planned within the analysed area. The conclusion suggests that the first symptoms of crisis did not affect significantly the change in the approach to the structure of remuneration systems. The priority of actions undertaken nowadays is to reduce costs of remuneration and its management, which is to be implemented through modification of specific components of remuneration systems.(original abstract)
XX
Artykuł jest rezultatem badań prowadzonych w przedsiębiorstwie odzieżowym, którego wskaźnik fluktuacji pracowników zatrudnionych w podprocesie wytwarzania produktu osiągnął 33%. W tych warunkach kierownictwo firmy było zmuszone do zmiany systemu wynagradzania na taki, który pozwoliłby ograniczyć proces rezygnacji z pracy najlepszych pracowników, przy jednoczesnym utrzymaniu funduszu płac na dotychczasowym poziomie. Jego wzrost były możliwy wyłącznie ze wzrostem wydajności pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article provides the results of research conducted in an apparel company where the turnover rate for employees involved in the product manufacturing stage reached 33%. This situation made the company management modify the compensation system to limit the loss of the most productive employees, while keeping the payroll fund at the current level. Any increase in the fund was made dependent on higher productivity of labour. (original abstract)
XX
Przedstawiono ewolucję form wynagradzania w krajach zachodnich, która zdaniem autora powinna wskazywać kierunki zmian polskim przedsiębiorstwom. Zmiany takie warunkują wzrost efektywności pracy, szczególnie w prywatyzowanych przedsiębiorstwach.
EN
There are presented several classifications of the forms of payment from the Polish and German bibliography in the article. There are also discussed different directions of the evolutions of these forms occuring in the western countries. It is noticed that the duality of these forms consisting in occuring of the new forms of payment leads to the leveling of application of different form^ of payment. It was a general tendency in the eighties to limit the application of the simple task rates. There are also presented several conditions under which the forms of payment in Poland can be improved. It was emphasized that the privatisation of the state enterprises, especially by commercialisation, creates in fact the main stimulus for the growth of the effectivnes of work. Yet, it is very important to notice that by applying of different forms of payment we can also achieve a growth of this effectiveness. (original abstract)
XX
Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu funkcjonujące obecnie systemy wynagradzania przyczyniają się do realizacji celów przedsiębiorstwa, w jakim są one systemami motywującymi pracowników, gwarantując im rozwój i zaspokojenie ich oczekiwań.
EN
On the basis of the research conducted in different plants the author tried to answer the question: in what degree systems of payment functioning presently in various plants are the motivating ones. The author also points out to the direction in which the rebuilding of these systems should proceed so that they could fulfill assumed aims. (original abstract)
XX
Kierownicy średniego szczebla zarządzania pełnią w przedsiębiorstwie rolę łączników między kadra kierowniczą wyższego szczebla zarządzania oraz rolę reprezentantów podległych pracowników. W opracowaniu skoncentrowano się na strategiach wynagrodzeń kierowników średniego szczebla zarządzania.
EN
In this article, the author presents the issue of the mutual impact of a company's underlying strategy and functional strategies, in particular the remuneration strategy. The author presents a model of a remuneration system that supports the implementation of the remuneration strategy. She also discusses the issue of the management remuneration strategy and its links with the company's underlying strategy. The article describes salary models and remuneration structure for management staff and also presents an example of a remuneration system for management that is essential to the effective implementation of the company's strategy. (original abstract)
XX
Celem artykułuy jest pokazanie, jakimi metodami wartościowania pracy posługiwano się w praktyce firm w procesie tworzenia motywacyjnych systemów wynagradzania. Przedstawione rozwiązania pochodzą z przedsiębiorstw (spółek) należących do różnych branż i gałęzi.
XX
W artykule przedstawiono wyniki ogólnopolskiego badania systemów wynagrodzeń. Specjaliści analitycy Neumann Management Institute zebrali i zanalizowali informacje o poziomach wynagrodzeń pochodzące z reprezentatywnej próby firm z terenu całego kraju.
XX
Artykuł analizuje problem wynagradzania, w jakim stosunku do innych pozostaje ten sposób motywowania w pracy. Do jakich postaw lub zachowań zamierza firma motywować za pomocą wynagrodzeń a także problem co jest ważniejsze dla firmy przy tworzeniu strategii wynagradzania: struktura wewnętrzna w przedsiębiorstwie czy rynek.
XX
Podjęcie tematu o sposobach indywidualizacji wynagrodzeń, o partycypacyjnych formach płac, o wynagradzaniu za kompetencje. Przedstawiono dwa modele zarządzania zasobami ludzkimi, a tym samym - systemów wynagrodzeń, funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej: model brytyjski i model kontynentalny. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: który model systemu wynagrodzeń będzie w najbliższych latach najbardziej odpowiedni w polskich firmach.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.