Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono rozwój techniki komutacyjnej w ostatnich siedemdziesięciu pięciu latach. Omówiono pojęcie telekomutacji i zmiany jego znaczenia. Dokonano krótkiego przeglądu najważniejszych etapów rozwoju elektromechanicznych, elektronicznych i optycznych systemów komutacyjnych.
EN
The paper presents an overview of the development of telecommunications switching within last seventy five years. The notion of telecommunications switching was discussed as well as its changes over years. An overview of the major development stages of electromechanical, electronic and photonic switching systems was given.
PL
Przedstawiono perspektywy rozwoju telekomunikacyjnych sieci transportowych obsługujących sieci nowej generacji w najbliższych kilku latach. Omówiono rolę warstw optycznej i IP, a także rozwój sterowania sieci. Przedstawiono i przedyskutowano docelową architekturę optycznych sieci transportowych.
EN
The paper presents a perspective for the development of telecommunication transport networks within few years. The role of the optical and IP layers is presented as well as the prospective changes in the network control. Target architecture for optical transport networks is presented and discussed.
PL
Przedstawiono sposoby realizacji dalekosiężnych sieci telekomunikacyjnych korzystających z protokołu IP i systemów transmisyjnych z podziałem długości fali. Omówiono alternatywne metody enkapsulacji i ramkowania, a także protokoły umożliwiające zróżnicowanie jakości obsługi. Podano przykłady urządzeń i sieci.
EN
Implementation methods for long distance telecommunication networks using the IP protocol and wavelength division transmission systems are presented. Alternative approaches to encapsulation and framing, as well as protocols enabling diifferantiation of the quality of service are discussed. Examples of devices and networks are given.
PL
Omówiono ewolucję sieci telekomunikacyjnej w kierunku nowej infrastruktury sieciowej. Przedstawiono prosty model ułatwiający zrozumienie zmian zachodzących w rozwiązaniach technicznych, w tym w telekomunikacji. Następnie omówiono ewolucję sieci szkieletowych, a także zagadnienie umieszczania inteligencji w sieci. Z kolei przedstawiono zagadnienia architektur warstwowych, a na tym tle problem wyboru warstw w przyszłej sieci szkieletowej. Na koniec krótko omówiono rozwój sieci dostępowych, ruchomość użytkowników i problemy zarządzania.
EN
The paper discusses the evolution of the communication network leading to a new networking infrastructure. A simple model that facilitates under-standing of changes in technology, including telecommunications, is presented. The evolution of backbone networks is discussed, including the problem of placement of the intelligence in the network. Issues related to layered architectures are presented, including the problem of layer selec-tion in backbone networks. Developrnent of access networks, user mobility and management issues arę briefly outlined.
PL
Omówiono perspektywy rozwoju systemów telekomunikacji ruchomej w najbliższych kilku latach. Przedstawiono techniki przesyłania danych w systemach generacji 2,5, a w szczególności systemy GPRS. Zarysowano zagadnienia współpracy sieci GSM i TDMA/136. Następnie opisano alternatywne podejścia do realizacji systemów trzeciej generacji. Najwięcej miejsca poświęcono standardowi EDGE, a także pracom w dziedzinie szerokopasmowych systemów WCDMA. Omówiono problemy migracji w kierunku systemów trzeciej generacji.
EN
The papers discusses development perspectives of mobile communications systems in coming years. Data technologies in 2,5 generation systems arę presented, including the GPRS system. Interoperation of GSM and TDMA/136 networks is outlined. Then, the alternative approaches to thirdgeneration systems arę described. The discussion is focused on the EDGE standard as well as on the development of WCDMA technology. Problems related to migration scenarios towards thirdgeneration systems are discussed.
PL
Omówiono zasady budowy przełącznic i krotnic optycznych. Przedstawiono struktury optycznych oraz elektrooptycznych elementów i pól komutacyjnych stosowanych bądź mogących znaleźć zastosowanie w przełącznicach.
EN
Principles of optical crossconnects and add-drop multiplexers are outlined. Structures of optical and electro-optical switching elements and networks that are or can be used in crossconnects are described.
PL
Omówiono główne zagadnienia zawarte w artykułach zamieszczonych w niniejszym numerze PTiWT. Obejmują one problematykę sieci optycznie przezroczystych, pasywnych optycznych sieci dostępowych, przełącznic i pól komutacyjnych. W kolejnych artykułach omówiono zagadnienia monitorowania i zarządzania. Przedstawiono również przykłady dwóch praktycznych sieci telekomunikacyjnych.
EN
The editorial describes the main theses contained in the papers of this issue of PTiWT. They cover optically transparent networks, passive optical access networks, cross-connects and optical switches. Other papers describe issues of network monitoring and management well as examples of two practical networks.
PL
Przedstawiono wizję ewolucji sieci telekomunikacyjnych. Omówiono zmiany środowiska telekomunikacyjnego i rolę alternatywnych operatorów związanych z sieciami komputerowymi i telewizją kablową. Przedyskutowano ograniczenia i problemy stojące przed techniką ATM, a także wzrost znaczenia optycznych technik transmisyjnych i związany z tym zanik central. Owówiono także zmieniającą się rolę standaryzacji.
EN
The paper presents a vision of evolution of telecommunication networks. First changes in telecommunications environment and the role of alternative computer network and cable TV operators are described. Then, the limitations and problems facing the ATM technology are discussed, along with the increasing position of optical transmission technologies and the related disappearance of the switches. Finally, the changing role of standarization is described.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z wprowadzaniem inteligentnych sieci optycznych. Omówiono ograniczenia istniejących sieci optycznych, a następnie korzyści z wprowadzenia płaszczyzny sterowania dla operatorów optycznych sieci transportowych i ich klientów, obejmujących m.in. operatorów sieci IP. Zestawiono wymagania w stosunku do płaszczyzny sterowania i sposoby jej realizacji.
EN
Fundamental issues concerning introduction of intelligent optical net-works are presented. Limitations of existing optical networks as well benefits to network operators and their clients from the introduction of the control plane are discussed. Control plane requirements and implementation methods are enumerated. Standard reference models and interfaces of intelligent optical networks are presented.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z niezawodnością optycznych sieci dostępowych. Opisano model służący do oceny gotowości sieci dostępowej. Opierając się na przedstawionym modelu obliczono niegotowość optycznej sieci dostępowej, a otrzymane wyniki porównano z wymaganiami stawianymi tego typu sieciom. Zaproponowano rozwiązania zwiększające niezawodność omawianych sieci.
EN
The paper presents the fundamentals of optical access network availability. Model of optical access network was described based on an ETSI standard. Next, unavailability of a BPON in FTTH configuration was calculated from the unavailability of the elements involved. Resulting unavailability was compared with objectives for optical access networks. Methods for improvement optical access network availability were also proposed.
PL
Przedstawiono podstawy teorii niezawodności sieci telekomunikacyjnych. Opisano podstawowe modele umożliwiające oszacowanie niezawodności. Zasygnalizowano metody praktycznej oceny gotowości fragmentów sieci telekomunikacyjnej.
EN
The paper presents the fundamentals of telecommunication network reliability theory. Elementary models, which enable reliability estimation, are described. Practical methods to evaluate availability of portions of a telecommunication network are outlined.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z ochroną sieci wielowarstwowych przed uszkodzeniami. Opisano najważniejsze techniki ochronne używane w sieciach kratowych. Omówiono zalety i wady różnych metod postępowania. Zwrócono szczególną uwagę na współpracę między warstwami sieci w sytuacji wznawiania ich pracy.
EN
Basic issues concerned with resilience of multi-layer networks are presented. Main recovery techniques used in mesh networks are outlined. Advantages and drawbacks of different methods are discussed. Special attention is paid to problem of layers interworking during recovery processes.
PL
Artykuł ten jest drugim z cyklu dwóch artykułów poświęconych tematyce zarządzania ruchem w komutacyjnych centralach cyfrowych. Omówiono standardowe mechanizmy sterowania ruchem oraz ich interakcje z systemami TMN.
EN
This article is the last article of the series of two articles that are devoted to traffic management in digital switching systems. In this article standard traffic controls including interactions with TMN systems are described.
PL
Omówiono ogólne zasady zarządzania ruchem z użyciem systemów TMN. Przedstawiono główne aspekty związane z zarządzaniem ruchem, tj.: funkcje zarządzania, proces HTR oraz parametry wydajnościowe central, które mają zastosowanie do zarządzania ruchem. Przedstawiono również standardowe mechanizmy stosowane obecnie do sterowania ruchem w sieci komunikacyjnej.
EN
General rules for traffic management including the role of TMN systems are discussed. The following aspects related to traffic management: management functions, HTR process, performance parameters used for traffic management, are studied. Also, standard traffic controls presently used for network management are briefly presented.
PL
Opisano ideę nanokomunikacji. Dokonano przeglądu mechanizmów transmisji danych opartych na strukturach węglowych oraz organizmach biologicznych, ich ograniczenia, a także potencjalne korzyści z ich stosowania.
EN
In this article the idea behind nanocommunication was presented. Data transmission mechanisms based on carbon-based structures and living organisms were shown. In each case advantages and disadvantages were pointed out.
PL
Przedstawiono krótki przegląd zagadnień związanych z nową techniką wznawiania pracy sieci: prekonfigurowanymi cyklami protekcyjnymi (tzw. p-Cyklami). Opisano typowe mechanizmy związane z tą techniką.
EN
Basic issues concerned with a new recovery technique, preconfigured protection cycles (so-called p-cycles), were shortly presented. Typical mechanisms related to that technique are outlined.
PL
Opisano i porównano wybrane sposoby detekcji i lokalizacji uszkodzeń w sieciach w pełni optycznych (AON). Sposoby detekcji są podzielone na grupy, pierwsza z nich opiera się na monitorowaniu urządzeń, druga na koncepcji ścieżek monitorujących, trzecia na pobudzeniach testowych, kolejne są związane z sieciami neuronowymi i systemami eksperckimi. Zaprezentowane metody koncentrują się na uszkodzeniach twardych, poruszono również problem lokalizacji uszkodzeń miękkich. Wyodrębniono parametry umożliwiające porównanie opisanych metod oraz dokonano tego porównania.
EN
The paper describes and compares various approaches to detection and localization of failures in all-optical networks (AON). They are classified into several groups. The first one is based on monitoring of optical devices, the second one on monitoring trails, the third one on probing schemes, next groups are related to neural networks and expert systems. The methods presented in this paper focus on hard failures, however, the problem of soft failures is also addressed. The methods are described by a set of common parameters and compared with each other.
PL
Przedstawiono trzy strategie zarządzania doborem trasy umożliwiające zróżnicowanie jakości obsługi zgłoszeń w przełączanych sieciach optycznych. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych zapewniają ilościową ocenę wpływu prezentowanych strategii na jakość obsługi zgłoszeń i wydajność sieci. Pozwalają także stwierdzić, że zastosowanie opisanych strategii w przełączanej sieci optycznej zapewnia zakładane prawdopodobieństwa blokady żądań wysokiego priorytetu.
EN
In the paper three route management strategies that allow an optical network operator to achieve differentiated service for two classes of lightpath requests are presented. Simulation results show that all three strategies achieve the stated goal, which is to maintain the blocking probability of high priority requests below an assumed value in a broad range of network loads.
PL
Przedstawiono najistotniejsze cechy modeli IntServ i DiffServ pod kątem zapewnienia jakości usług w relacji od końca do końca w sieci IP. Omówiono możliwości praktycznego zastosowania tych modeli w różnych obszarach sieci oraz zagadnienia ich współpracy. Pdjęto też próbę uporządkowania terminologii związanej z jakością usług.
EN
The article discusses the main features of the IntServ and DiffServ models as regards ensuring end-to-end quality of service guarantees. Applicability of these models in various network areas and interworking issues are also described. Consistent terminology for QoS issues is presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.