Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 238

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Euroregiony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
XX
Praca ma na celu przybliżenie pojęcia euroregionu i przeanalizowanie plusów i minusów tej zinstytucjonalizowanej formy współpracy na przykładzie euroregionów już funkcjonujących w Polsce ("Nysa" i "Karpaty") i euroregionów będących w trakcie tworzenia ("Pomerania", "Górny Śląsk - Północne Morawy", "Bug").
EN
The article discusses different Euroregions ("Neisse", "Karpaty"), and on that example it presents advantages and disadvantages for creating new Euroregions such as: "Pomerania", "Bug", "Upper Silesia-North Moravia"). Two general trends concerning Euroregions can be distinguished. One, the so called conservative or anti-European option, and the other, the European trend or pro-European option. (original abstract)
XX
Publikacja omawia dwa w/w euroregiony. Zawiera podstawowe dane statystyczne o tych obszarach. Ponadto każdy euroregion zaprezentowano na mapach fizycznych, a także w dotychczasowym i nowym podziale terytorialnym Polski. Przedstawiono mapy administracyjne euroregionów w poszczególnych województwach. Opracowanie zawiera także obszerną bibliografię; wykaz umów międzynarodowych, umów dwustronnych, ustaw i rozporządzeń krajowych; wykaz dokumentów struktur euroregionów.
XX
Publikacja omawia dwa w/w euroregiony. Zawiera podstawowe dane statystyczne o tych obszarach. Ponadto każdy euroregion zaprezentowano na mapach fizycznych, a także w dotychczasowym i nowym podziale terytorialnym Polski.
XX
Publikacja omawia cztery euroregiony: "Pomerania", "Pro Europa Viadrina", "Sprewa-Nysa-Bóbr", "Neisse-Nisa-Nysa". Zawiera podstawowe dane statystyczne o tych obszarach. Ponadto każdy euroregion zaprezentowano na mapach fizycznych, a także w dotychczasowym i nowym podziale administracyjnym Polski.
XX
Publikacja omawia pięć w/w euroregionów. Zawiera podstawowe dane statystyczne o tych obszarach. Ponadto każdy euroregion zaprezentowano na mapach fizycznych, a także w dotychczasowym i nowym podziale terytorialnym Polski.
XX
Informacja Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca funkcjonowania dziesięciu euroregionów i planowanego jedenastego.
XX
Tworzenie transgranicznych regionów turystycznych w obrębie euroregionów jest procesem trudnym i złożonym, a przykładem obszaru o dużym potencjale jest pogranicze polsko-czeskie. Celem niniejszego artykułu jest analiza zachowań i preferencji osób odwiedzających Euroregion Śląsk Cieszyński. W porównaniu z innymi euroregionami na pograniczu polsko-czeskim obserwuje się sytuację diametralnie odwrotną. Zarówno odwiedzający z Polski, jak i z Republiki Czeskiej najchętniej odwiedzają polską stronę Euroregionu, a zwłaszcza miejscowości wypoczynkowe Beskidu Śląskiego oraz zabytkowy Cieszyn. Przeprowadzone badania ankietowe wskazały na silną dysproporcję w rozwoju turystyki między poszczególnymi częściami Euroregionu, a także na bardzo ograniczoną wiedzę odwiedzających na temat Euroregionu i jego zasięgu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Creating a transborder tourist regions within the Euroregions is a complex and difficult problem, and an example of an area with great potential is the Polish-Czech border region. The article presents an analysis of the behavior and preferences of visitors to Śląsk Cieszyński Euroregion. Compared with other Euroregions on Czech-Polish border, the situation is opposite. Both visitors from Poland, as well as from the Czech Republic would like to visit the Polish side of the Euroregion, especially the holiday resorts of Beskid Śląski and the historic Cieszyn. Conducted surveys indicated a strong imbalance in development between the different parts of the Euroregion, and a very limited knowledge of visitors on the Euroregion and its territory.(original abstract)
EN
Brownfields are a phenomenon rising as a result of an economy restructuring. That is involved by an entrance of countries into higher economic complexes, into integration alignments. Thus, an actual problem for all countries in the world and most for the hew EU - members because the changes in GDP rates of particular sectors are in high-power progress.The problem brownfields is in connection with many economic effects, namely with multiplier effects. A cohesion with so called "opportunity costs", as well negative and positive externalities, is obvious.An answer for the question "how to solve the phenomenon of brownfields" presents a specific chapter. A number of objects, which attended on the GDP output in primary and secondary sectors and which are not just now used, grow still. Can we rely on "tire invisible hand of market", or the government interventions are necessary? If the government interventions are strict, it will be necessary to optimize their scope. And the economic theory has its tools to it. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie odnoszące się do istnienia całego już pierścienia euroregionów na polskich granicach - czy i w jakim stopniu funkcjonują one właśnie jako pomosty pomiędzy Polską a sąsiadującymi z nią krajami.
EN
The paper attempts to answer a range of questions concerning the whole chain of euro-regions already existing along the Polish border. Have they indeed been functioning as bridges between Poland and the neighbouring countries? if so, to what extent - these are but two of the questions addressed in the paper.(JW)
XX
W wyniku reformy podziału administracyjnego Polski relacje przestrzenne uczestników porozumień euroregionalnych uległy zmianie. Szczególnie interesującym poziomem porównań przestrzennych, według autora, stały się w tym zakresie powiaty przygraniczne.
EN
Spatial relations of the parties involved in the euro-regional agreements have changed due to a reform of the Poland's administrative structure. According to the author, the trans-border regions have become particularly interesting in that respect.(JW)
11
Content available remote Współpraca regionalna Polski w Europie Środkowej
80%
XX
Autor omawia współpracę regionalną na obszarach transgranicznych Polski, w tym zwłaszcza funkcjonowanie euroregionów. Stwierdza, że pomimo stosunkowo niewielkiej skali zjawiska, powoływanie euroregionów, poza korzyściami dla społeczności lokalnych, stwarza korzystne, długofalowe możliwości polityczne, jako jedna z dróg tworzenia zjednoczonej Europy.
EN
The trans-border co-operation taking place in Polish border regions in general and the functioning of the euro-regions in particular have been discussed. Despite its small scale, the creation of euro-regions, apart from being beneficial for the local community, presents a long term favourable political advantages as a key tool for building the united Europe.(J.W.)
12
Content available remote Współpraca polsko-czeska - cele i przykładowe projekty
80%
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące współpracy polsko-czeskiej, cele tej współpracy oraz przykładowe projekty wspierające kooperację jednostek prywatnych, firm, instytucji otoczenia biznesu z Polski i Czech. Wskazano też na potrzebę współpracy pomiędzy omawianymi krajami w zakresie gospodarczym, politycznym, infrastrukturalnym, a przez pryzmat utworzonych euroregionów przedstawiono korzyści wynikające z zacieśniania stosunków na obszarach transgranicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents issues concerning Polish-Czech cooperation, objectives of this cooperation and sample projects to support cooperation of private individuals, companies and business institutions of both countries. The article presents the need for cooperation between Poland and the Czech Republic in the political, economic and infrastructure sphere. The paper also shows the benefits of strengthening the relationship in border areas.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza politologiczna tworzonych obecnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT) na pograniczu polsko-słowackim. Na wstępie wyjaśniona została istota i podstawy prawne nowego instrumentu prawnego Unii Europejskiej. Przedstawiono również genezę i specyfikę EUWT w Europie. W zasadniczej części tekstu poddane analizie zostały tworzone obecnie dwa polsko-słowackie EUWT: Tatry i TRITIA. Szczegółowo omówiono ich dokumenty założycielskie, organizację wewnętrzną, planowany zakres działalności. Tekst uzupełniono analizą porównawczą EUWT z dotychczas działającymi euroregionami. W podsumowaniu znalazły się wnioski i rekomendacje dotyczącej dalszej formalizacji polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to provide political analysis of European Groupings of Territorial Cooperation (EGTC), which are being currently established on the Polish-Slovak borderland. First, the author presents the essence and legal basis of this new instrument of the European Union, and describes the origin of the first EGTCs. Second, in the main body of the text, he discusses two Polish-Slovak EGTCs, i.e. Tatra and TRITIA, focusing in particular on their documents of incorporation, internal organization and the planned scope of activities. The article is supplemented with a comparative analysis of previously active euroregions. In the summary, the author offers some conclusions and recommendations regarding further formalization of Polish-Slovak trans-frontier cooperation. (original abstract)
14
Content available remote Kreowanie regionu konkurencyjnego na przykładzie Euroregionu Pomerania
80%
XX
Celem tego artykułu jest wskazanie zmian, jakie zaszły na obszarach przygranicznych w kontekście globalizacji i rosnącej konkurencji regionalnej. Budowa konkurencyjnego regionu jest jedną z konsekwencji zmian w postrzeganiu roli, jaką odgrywają obszary przygraniczne. Dawniej obszary te były postrzegane jako peryferyjne, dzięki swoim niepowtarzalnym zasobom stają się dzisiaj obszarami rdzeniowymi. Tworzenie konkurencyjnego regionu jest głównym celem regionalnej polityki prowadzonej przez wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Współcześnie coraz częściej wskazuje się, że konkurencyjność globalna w rzeczywistości budowana jest w skali lokalnej. Specjalną rolę w polityce budowania regionalnej konkurencyjności odgrywają regiony przygraniczne. Przez lata były one postrzegane jako skazane na marginalizację. Działania samorządów lokalnych zmierzają do zmiany tej sytuacji przez tworzenie trwałych podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego tych obszarów. Przyszłość obszarów euroregionalnych w gospodarce światowej zależy od ich zdolności do tworzenia konkurencyjnego produktu. Produktu, który przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w ujęciu regionalnym, narodowym i międzynarodowym.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to show the changes in how border areas are perceivedin the context of globalization and the growing interregional competition. Building a competitive region is one of the consequences of changed roles that are assigned to border regions. Formerly perceived as peripheral, thanks to their unique resources these areas now have a potential of becoming core regions. Creating a region's competitiveness is the main objective of regional policy pursued by all government administration levels. Presently, competitiveness on the global scale is built on the local and regional scale. A special role in the policy of building regional competitiveness is played by border regions. For years they have been perceived as declining and doomed to be marginalized. Actions undertaken by local governments aim to change this image and create the bases for sustainable socio-economic development. Euroregions' future in the world economy is largely dependent on their ability to create an integrated competitive product. This product needs to be properly marketed, which will contribute to a growth in competitiveness on a regional, national and international scale. Building a competitive region is a brand new philosophy in terms of regions achieving their own targets. This is possible through using resources, opportunities and capacities that are often unique, which allows for satisfying the current and future needs of the region's inhabitants. A competitive region is a spatial unit that creates a characteristic product combining material and human resources as well as structural and infrastructural factors, and which meets the expectations of the internal and external recipient.(author's abstract)
XX
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jest nowym instrumentem prawnym ułatwiającym rozwój turystyki transgranicznej. Regulacje unijne i krajowe obligują władze ugrupowań do wzmacniania spójności społeczno-ekonomicznej, wskazując podstawowe cele działalności. Cele szczegółowe określają same ugrupowania. Wśród tych celów najczęściej pojawia się turystyka. W Polsce powołano trzy EUWT, a kolejne dwa powstają. Inicjatorami były jednostki samorządu terytorialnego. Członkowie zagraniczni pochodzili z czterech państw: Czech, Słowacji, Szwecji i Węgier. Wszystkie polskie ugrupowania podjęły już działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej, pomimo barier prawnych, finansowych i politycznych. Opracowały strategie rozwoju, w których turystyka stała się jednym z celów priorytetowych. Podjęły działania na rzecz rozwoju i promocji destynacji transnarodowych. Realizują projekty turystyczne, w których najczęściej pełnią funkcję liderów. Barierą w rozwoju turystyki transgranicznej jest brak zgody rządu RP na sprawowanie funkcji instytucji zarządzającej programami unijnymi oraz brak procedury przyjmowania do EUWT członków spoza Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The European grouping of territorial cooperation (EGTC) is a new legal instrument of the EU which facilitates the development of cross-border tourism. The EU and state legislation obliges EGTCs to improve economic and social cohesion by indicating four basic objectives. Specific objectives are determined by the EGTCs themselves. Tourism is the most popular objective of all fifty-four EGTCs operating in Europe. Three EGTCs were established in Poland. Self-government territorial units were their initiators. Foreign members come from the following four countries: the Czech Republic, Slovakia, Sweden and Hungary. All Polish EGTCs, despite the fact that they have been operating since 2013, have already taken actions to develop cross-border tourism despite legal, financial and political barriers. They have prepared development strategies in which tourism is one of the strategic objectives. They have taken actions concerning the development and promotion of transnational destinations. They implement tourist projects in which they are usually their leaders. A barrier in the development of cross-border tourism is the absence of consent of the Polish government to fulfil a role of an institution that manages the EU programmes as well as the lack of a procedure for accepting non-EU members to EGTCs. (original abstract)
16
Content available remote Wybrane aspekty funkcjonowania Euroregionu Pomerania
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania Euroregionu Pomerania. Autorka dokonała analizy strategicznych programów rozwoju euroregionu w kontekście strategii "Europa 2020" i strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Zbadano opinię 200 studentów szczecińskich uczelni dotyczącą współpracy euroregionalenej. Określono oczekiwania społeczne co do pożądanych kierunków rozwoju współpracy transgranicznej.(abstrakt autora)
EN
The aim of the following article is to present the selected aspects of the functioning mechanism of the Pomerania Euroregion. The author presents the conditions of cooperation on the border, and analyzes strategic development programs of the euroregion in the context of both Europe 2020 and the development strategy of the Zachodniopomorskie Voivodship. A survey has been conducted among 200 students of Szczecin universities, asking their assessment of the advantages related to the functioning of euroregional cooperation. Social expectations as to the desired directions of development of cross-border cooperation have been determined.(author's abstract)
XX
Barierami realizacji inwestycji i tworzenia produktów turystycznych są często czynniki ekonomiczne, a szczególnie brak wiedzy o możliwościach ich dofinansowania. Rzeczywiste wykorzystanie środków pomocowych zależy jednak często od aktywności beneficjentów. Ze względu na znaczenie tego zagadnienia celem publikacji była analiza stanu wykorzystania pomocy finansowej w postaci euroregionalnych projektów turystycznych zrealizowanych w ramach programu Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej INTERREG III A (2004-2006) i INTERREG IV A (2007-2013) w województwie zachodniopomorskim. (fragment tekstu)
EN
The barriers of realization of the investment and the creating of touristic products are the economic factors often, but particularly the lack of knowledge about possibility of their refinancing. The real utilization the centres of financial help depends from the incumbents' activity. With regard therefore on meaning this question, the aim of the studies was the analysis of state of utilization of financial help from of the Euroregional touristic projects realized in frame "The European territorial cooperation" - "crossborder cooperation" between the federal states Mecklenburg-Vorpommern/Branden40 Anna Sammel, Anna J􀄊czmyk􀀃 burg and the Republic of Poland INTERREG III A (2004-2006) and INTERREG IV A (2007-2013) in zachodniopomorskie province. (fragment of text)
XX
Omówiono możliwości transgranicznej współpracy gospodarczej między przedsiębiorstwami polskiej, czeskiej i niemieckiej części Euroregionu Nysa.
XX
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na niektóre aspekty marketingowe w rozwoju Euroregionu Nysa (ERN). Autor uważa, że w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju pierwszego euroregionu powstałego w byłych państwach tzw. realnego socjalizmu, nie docenia się i nie wykorzystuje wszystkich możliwych środków, które obejmuje pojęcie marketingu regionalnego (marketingu regionu). Za szczególny problem uznać należy relatywnie niski stopień promocji ich działań, jakie są udziałem stowarzyszeń komunalnych tworzących formalnie euroregion tj. związków komunalnych Niemiec, Czech i Polski. Autor uważa, że szersze zastosowanie marketingu regionalnego może przyczynić się do pełniejszego i dynamiczniejszego rozwoju tego obszaru. (fragment tekstu)
XX
Artykuł poświęcono przedsięwzięciom euroregionalnym w zakresie edukacji i nauki, które realizowane są w polskich euroregionach (Pro Europa Viadrina i Karpacki). Rozważania poprzedzono krótką prezentacja istoty polskiej euroregionalizacji oraz tych dwóch regionów.
EN
The article shows integration through science and education in Polish Euroregions. There is the short presentation of those two Polish Euroregions. (AK)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.