Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Playing with transformations of a simple cube or plain sheet of paper using generative forming and folding is an exercise performed by first-year students at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in classes on single-family house design. The purpose of this architectural exercise is the search for inspiration and to stimulate students’ creative thinking. It is a kind of initiation for young people who from the school bench in high school go to study architecture. Young people surprise themselves with their inventiveness and creative maturity while maintaining a fresh outlook. How to use this potential? What tools can be used in teaching so that they can effectively assimilate new ways of working and master new tools? How can we help the adepts of the profession to find the moment of transition to a higher level of creative initiation and how can we motivate them towards further research? The first year of study at the Faculty of Architecture is a very important experience for young people and a responsible task for teachers.
PL
Zabawa w przekształcanie prostej kostki sześciennej czy płaszczyzny kartki papieru metodą generatywnego formowania i metoda fałdowania – takie ćwiczenie wykonują studenci pierwszego roku Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w ramach zajęć z Projektowania domów jednorodzinnych. Celem tej architektonicznej zabawy jest poszukiwania inspiracji i pobudzenia ich kreatywnego myślenia. To rodzaj inicjacji dla młodych ludzi, którzy z ławki uczniowskiej w szkole średniej przechodzą na studia architektoniczne. Młodzi ludzie zaskakują swoją inwencją i twórczą dojrzałością, a jednocześnie świeżym spojrzeniem. W jaki sposób wykorzystać ten potencjał? Jakich narzędzi używać w pracy dydaktycznej, by mogli oni skutecznie przyswoić sobie nowe metody pracy i opanować nowe narzędzia? Jak pomóc adeptom zawodu, by moment przejścia na wyższy poziom wtajemniczenia był twórczy i motywował do dalszych poszukiwań? Pierwszy rok studiów na Wydziale Architektury jest dla młodych ludzi bardzo ważnym doświadczeniem, a dla nauczycieli akademickich odpowiedzialnym zadaniem.
EN
Housing estates of the 70s of the twentieth century in Poland are usually based on vast urban-architectonic foundation having diverse functional and spatial structure designed for living in large social groups (from a few thousand to several thousand people). In many aspects, however, the aging housing estates do not meet the standards expected by modern users. The analysis of these issues as well as of the ways and directions of regeneration of the housing estates has been performed on the basis of the I. J. Paderewski Housing Estate in the city of Katowice.
PL
Osiedla mieszkaniowe z lat 70-tych XX wieku w Polsce to z reguły spore założenia urbanistyczno-architektoniczne o zróżnicowanej i bogatej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, przeznaczonej do zamieszkania znacznych grup społecznych (od kilku do kilkunastu tysięcy mieszkańców). Starzejące się osiedla obecnie nie spełniają w wielu aspektach standardów, jakich oczekują współcześni użytkownicy. Analiza owych problemów oraz sposobów i kierunków rewitalizacji osiedli mieszkaniowych została dokonana na przykładzie Osiedla im. I. J. Paderewskiego w Katowicach.
EN
A well-designed public space is friendly to its users. There are several different research methods to evaluate its utility quality. This study analyses town market squares in Katowice and Bytom, and two commercial complexes in these cities: SCC in Katowice and Agora in Bytom (both include representative-public squares in their concepts). First, their essential compositional-spatial features have been presented, then their dominant functions have been determined and eventually the quality of land use has been analysed (according to Hall's concept) as well as the potential of the presented spaces (PPS method).
PL
Przestrzeń publiczna dobrze zaprojektowana jest przyjazna dla jej użytkowników. Istnieje szereg różnych metod badawczych, dzięki którym można ocenić ich jakość użytkową. W niniejszym opracowaniu poddano ocenie Rynek w Katowicach i w Bytomiu, oraz dwa kompleksy handlowe w tych miastach: katowickie SCC i bytomską Agorę (oba deklarujące w swym koncepcjach posiadanie placy o charakterze reprezentacyjno-publicznym). Po przedstawieniu ich zasadniczych cech kompozycyjno-przestrzennych, określono dominującą funkcję, przebadano jakość zagospodarowania (według koncepcji Halla) oraz potencjał tkwiący w prezentowanych przestrzeniach (metoda PPS). Dzięki tej analizie można oszacować czy analizowane przestrzenie publiczne zrealizowane zostały zgodnie ze swym potencjale, niedoinwestowane, czy też przeinwestowane. Wnioski stanowić mogą cenne źródło informacji przy podejmowaniu w przyszłości ewentualnych działań modernizacyjnych czy rewitalizacyjnych dla nich samych jak i punktem do zastanowienia się przy projektowaniu innych placy i obiektów o charakterze publicznym, tak by planowane były zgodnie z potencjałem ich wykorzystania.
EN
The end of the twentieth century was a period in which the need for quality control was developing in all areas of life in post-industrial countries. The impulse for the development of numerous methods of evaluating the quality in architecture and construction was "Green Paper" and "Agenda 21" concerning the idea of sustainable development. First of all, creation of a system of evaluation criteria is the basis for elaboration of any system of quality control. Several years of cooperation between J. Serdyńska and the author resulted in a cycle of studies on urban public space (squares in the city of Katowice) based upon functional, Hall’s and PPS methods. This study aims to embed them in a typology of other studies of space quality.
PL
Koniec XX w jest okresem, w którym potrzeba kontroli jakości rozwija się w krajach postindustrialnych we wszystkich dziedzinach życia. Impulsem dla rozwoju licznych metod oceny jakości w architekturze i budownictwie była „Zielona księga” i „Agenda 21” dotyczące idei zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania jakiegokolwiek systemu kontroli jakości jest przede wszystkim stworzenie systemu kryteriów oceny. Kilkuletnia współpraca autorki z J. Serdyńską zaowocowała cyklem badań miejskiej przestrzeni publicznej (place Katowic), opartych na metodach: funkcjonalnej (określenie dominującej funkcji przestrzeni publicznej), Hall’a (zagospodarowanie tej przestrzeni) i PPS (badanie jej potencjału). Niniejsze opracowanie ma na celu osadzić je w typologii innych badań jakości przestrzeni.
PL
Celem artykułu było zbadanie, czy kompleks handlowo-rozrywkowo-biznesowy Silesia City Center, powstały na terenach po kopalni „Kleofas" w Katowicach, można zakwalifikować jako przykład dziedzictwa kulturowego (przywracającego pokopalniane tereny miastu), nowej jakości przestrzeni publicznej (bezpiecznej i otwartej na potrzeby mieszkańców) czy „miasta w mieście" (żyjącego własnym życiem, a nawet będącego zagrożeniem dla historycznego centrum Katowic).
EN
The aim of the paper was to investigate whether Silesia City Center (business, entertainment and shopping centre) created on the site of the post coal-mine „Kleofas" in Katowice, can be qualified as a cultural heritage (returning postindustrial site to the city) a new quality of the public space (safe and open to the needs of city dwellers) or a „city within the city" (living its own life, which can even endanger the historical centre of Katowice).
PL
Pierwsze budynki noszące cechy modernizmu zaczęły powstawać w centrum Katowic tuż po 1900 r. Najpełniejszą realizacją tego wczesnego okresu były jednak położone poza śródmieściem osiedla robotnicze: Giszowiec i Nikiszowiec. W okresie międzywojennym powstał jeden z najciekawszych przykładów polskiego modernizmu: zabudowa południowej części Katowic. Po II wojnie światowej, nastąpiła dalsza ewolucja architektury modernistycznej. Praca koncentruje się na zabudowie mieszkaniowej śródmieścia Katowic. Jej zadaniem jest prześledzenie ewolucji form tej zabudowy od roku 1900 do czasów współczesnych. Wybrany przedział czasowy pozwala na całościowe prześledzenie zjawiska: od okresu wczesnego, gdy pojawiają się pierwsze sygnały nadchodzących zmian, przez rozkwit czasu międzywojennego, etap dojrzałości lat powojennych i postmodernistyczny schyłek. Wnioski zawierają propozycję podziału okresu modernizmu na cztery fazy, uwzględniające, występujące w ich ramach, zróżnicowanie architektury mieszkaniowej.
EN
The first modern buildings in the center of Katowice were erected just after 1900. The best examples of this early stage are however two workers settlements (outside the city center): Giszowiec and Nikiszowiec. During the inter wars period, one of the most interesting examples of polish modernism was created: the south district of Katowice. After the Second World War further evolution of modern architecture forms was going on. The paper focuses on housing of the city center. The aim is to trace the evolution of apartmental building forms, from 1900 up till now. The chosen time period allowes to examine the phenomenon in the whole: form the early stage, bringing first signals of following changes, through the development of the inter wars period, the mature time of the post war years and it's postmodern end. Conclusions include the proposal of dividing the modern era into four phases, considering diversified forms of housing architecture.
8
Content available remote Katowickie Sakrum - sposoby lokalizacji kościołów
63%
PL
Katowice, to dziewiętnastowieczne miasto, które powstało w okresie gwałtownego rozwoju przemysłu górniczo-hutniczego. Pierwszą budowlą sakralną Katowic był ewangelicki kościół Zmartwychwstania Pańskiego, którego budowa rozpoczęła się w 1856 roku. Obecnie, zdecydowana większość katowickich świątyń to kościoły katolickie - na obszarze Katowic znajduje się ich 36. Praca powstała w wyniku analiz poświęconych katolickiemu budownictwu sakralnemu Katowic i nawiązuje do zakresu problematyki konferencji, zdefiniowanej jako: "badanie kryteriów i metod kształtowania współczesnych form architektury sakralnej i ich związku z tradycją". Podjęto w niej problem sposobu lokalizacji kościołów w środowisku zurbanizowanym, skupiając się na zagadnieniu sprzężeń zwrotnych występujących pomiędzy kościołem a jego otoczeniem. Prześledzono wybrane przykłady kościołów lokalizowanych w śródmiejskiej zabudowie kwartałowej i w osiedlach mieszkaniowych, budowanych jako wolno stojące na obszernych działkach oraz kompleksowo połączonych w większe zespoły funkcjonalno-przestrzenne. Zwrócono uwagę na nowe zjawisko lokalizowania kościoła w centrum handlowym.
EN
Katowice was established in the era of rapid development of mining and metallurgic industry. The first sacral building of Katowice was an evangelic church under the invocation of Lord's Resurrection. Nowadays, the vast majority of churches in Katowice are catholic. There are about 36 catholic churches in the city. The paper was developed as a result of catholic sacral buildings analysis, and refers to the issue of the conference called: investigation of criteria and methods of shaping contemporary sacral architecture forms and their connections with a tradition. The paper deals with the problems of patterns of churches' location in urbanized environment, with spatial attention given to issues of recognizing the church-environment feedback. Chosen examples of churches (single or in functional groups), located in a city center and in housing settlements were examined. Attention was paid to a new phenomenon: location of a church in a shopping mall.
9
51%
PL
Przebadano 10 katowickich placów identyfikowanych jako przestrzeń publiczna. Wzięto pod uwagę otoczenie funkcjonalne placów i połączenia komunikacyjne. Badania przeprowadzono opracowując ideogramy rozmieszczenia funkcji oraz tabele porównawczą. Określono, że podstawowym warunkiem funkcjonowania przestrzeni publicznych w mieście jest ich prawidłowa obsługa komunikacyjna zarówno środkami komunikacji publicznej, indywidualnej dojścia pieszego. Dobrze funkcjonujące przestrzenie publiczne funkcjonują na ogół jako przestrzenie komunikacji pieszej. Przestrzenie miejskie funkcjonują jako przestrzenie publiczne, gdy mają bogaty program funkcjonalny. Analiza przestrzeni publicznych Katowic pozwala zaobserwować specjalizację starych przestrzeni publicznych.
EN
Ten Katowice.s squares identified as public space were tested. It was paid attention to the functional surroundings and communication connection. The investigation based on the ideograms and on the comparing table. It was described that most important criteria is proper access by public and individual transport and pedestrians. Well working public spaces are usually pedestrian zone with huge functional program. Katowice public spaces analyze shown that function of public spaces is specialized more and more.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.