Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastomery uretanowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
4
Content available remote Badanie gęstości usieciowania elastomerów uretanowych różnymi metodami
80%
PL
W części teoretycznej pracy omówiono zagadnienie sieciowania poliuretanów. Poliuretany segmentowe należą do polimerów, które w zależności od surowców wyjściowych, stosunku reagentów i temperatury syntezy mogą być otrzymywane w postaci liniowej lub usieciowanej. Wiązania sieciujące w poliuretanach możemy podzielić na wiązania I-go i II-go rzędu. Używając do syntezy składników wielofunkcyjnych możemy otrzymać poliuretany usieciowane wiązaniami I-go rzędu poprzez poprzeczne wiązania uretanowe. Gdy reagują ze sobą grupy izocyjanianowe i uretanowe - sieciowanie zachodzi poprzez wiązania alofanianowe. Możliwa jest też reakcja grupy izocyjanianowej z grupą mocznikową i wówczas wiązaniem sieciującym jest wiązanie biuretowe. Do wiązań sieciujących II-go rzędu zalicza się wiązania van der Waalsa, wiązania wodorowe oraz splątania łańcuchów i struktury nadcząsteczkowe. Niezależnie od rodzaju sieciowania pozostaje otwarty problem wyznaczania gęstości usieciowania. Omówiono niedogodności i zalety dotychczas stosowanych metod wyznaczania bądź szacowania gęstości usieciowania polimerów (metoda pęcznienia równowagowego, metoda Weisfelda, metoda z wykorzystaniem techniki NMR lub też metody wykorzystujące pomiary właściwości mechanicznych). W części praktycznej omówione zostały wyniki badań gęstości usieciowania różnych odmian poliuretanów segmentowych niektórymi metodami dotychczas opisanymi w literaturze oraz przedstawiono wykorzystanie badań fraktograficznych, zastosowanych po raz pierwszy do opisu zjawiska sieciowania lanych elastomerów uretanowych, zarówno jakościowego jak i ilościowego.
EN
The theoretical part deals with different crosslinking in polyurethanes. Segmented polyurethanes can be obtained as linear or crosslinked polymers, depending on raw materials, component ratio and temperature of the synthesis. Cross-linking in polyurethanes can be divided to 1st and 2nd order types. In the case of using multifunctional components we can obtain polyurethanes cross-linked by 1st order bonds of urethane type. The reaction of isocyanate and urethane groups gives us products crosslinked by allophanate bonds. It is possible the reaction between isocyanate and urea groups and then the crosslinking bonds are of burette type. The 2nd order crosslinking can be of van der Waals forces, hydrogen bonds, entanglements and submolecular structure types. There is open problem to measure cross-linking degree of polyurethanes. The paper deals with critical overview of so far used methods to measure cross-linking degree of polyurethanes (equilibrium swelling test, Weisfeld method, methods with use of NMR and others based on mechanical properties). The second part of the paper is devoted to cross-linking measurements of different types of polyurethanes with the use of known methods and not described so far. The latter is fractographic analysis of cryofractured samples used for the first time to describe cross-linking process of cast urethane elastomers.
PL
Przetestowano krzemionki i krzemiany sodowo-glinowe po modyfikacji silanowymi związkami wiążącymi w elastomerach uretanowych. Uzyskano wyraźną poprawę wskaźników wytrzymałościowych dla poliuretanów napełnionych modyfikowanymi napełniaczami.
PL
W pracy opisano wyniki wpływu badań katalizatora cyklopolimeryzacji grup izocyjanianowych Polycat 41 (trzeciorzędowa amina) na przemianę prepolimerów uretanowych prowadzącej do otrzymania usieciowanych elastomerów, otrzymanych z oligo(adypinianu etylenu) i diizocyjanianu 4,4'-difenylometanu (MDI). Pod wpływem powyższego katalizatora może zachodzić cyklopolimeryzacja wolnych grup izocyjanianowych z powstaniem pierścieni izocyjanurowych. Zmieniając stężenie katalizatora trimeryzacji możemy wpływać na przebieg reakcji, a tym samym na gęstość usieciowania i właściwości mechaniczne oraz termiczne otrzymanych LEU. Stabilność termiczna otrzymanych elastomerów jest stosunkowo wysoka - 5% ubytku masy w temp. ok. 320st.C.
EN
In this work we present our research results of preparation processing and properties of cast polyurethane elastomers which were obtained by cyclopolymerization of free isocyanate groups. NCO-terminated prepolymers at different isocyanate content were synthesized by reacting 4,4'-diphenylmethane diisocyanate MDI and oligo(ethylene adipate) glycol. As the cyclopolymerization catalyst was used: (tertiary amine) Polycat 41. The synthesized cast elastomers were charakterized by tensile stress-strain, dynamic mechanical- thermal (DMTA) properties, thermal transition behaviour (DSC), thermogravimetry (TGA). On the basic of the results obtained the following conclusions can be reached: the use of catalys allows formation of a highly crosslink structure. It can be explained by the production of stable linkages with a higher extent of isocyanurate rings formation. The thermostabilities of obtained cast elastomers are very high and quite similar (they decompose about 320st.C).
PL
Dokonano porównania wpływu dwóch modyfikatorów: oleju antracenowego i ftalanu dioktylu na właściwości fizyczne elastomerów uretanowych syntezowanych z polieteroli pochodnych tlenku etylenu i tlenku propylenu o różnej funkcyjności i długości łańcucha. Badania przeprowadzono pod kątem ewentualnego zastosowania modyfikowanych kompozycji uretanowych jako spoiwa w trwale elastycznych masach uszczelniających przeznaczonych dla budownictwa. Elastomery uretanowe syntezowano metodą prepolimerową. Modyfikator dodawano do komponentu poliolowego kompozycji. W trakcie badań stwierdzono całkowitą kompatybilność użytych modyfikatorów z badanymi elastomerami uretanowymi. Zaobserwowano, że obecność modyfikatorów nie powoduje zakłóceń sieciowania, a jedynie występowanie efektu rozcieńczenia, wyrażającego się przedłużeniem czasu żelowania przy większych zawartościach modyfikatora. Określono użyteczny zakres stosowania obydwu modyfikatorów. Stwierdzono, że przy zawartości modyfikatorów do 30 cz. wag. otrzymywane modyfikowane materiały są elastomerami, zaś powyżej ciałami plastycznymi. Obecność modyfikatora węglowodorowego powoduje zwiększenie hydrofobowości elastomeru uretanowego o najmniejszej gęstości sieciowania. Określono ilościowo wpływ zawartości modyfikatorów na właściwości fizyczne modyfikowanych elastomerów uretanowych. Stwierdzono, że mogą one stanowić podstawę wytwarzania uszczelnień trwale elastycznych, pod warunkiem potwierdzenia ich przydatności za pośrednictwem badań długoterminowych.
EN
The comparison of the effect of anthracene oil and dioctyl phtalate on physical properties of the urethane elastomers (synthesized from the ethylene oxide and propylene oxide polyols). The study was focused on the possible application of the modified urethane elastomers as the binders of permanently elastic sealants for constructions. The urethane elastomers under study were synthesised by the prepolymer method. The modifier was incorporated into the polyol component of the system. The studied modifiers have been found completely compatible with the urethane elastomers. They did also not interfere with the crosslinking reaction of the elastomers. At higher modifier concentrations the crosslinking was prolonged due to dilution of the reactants by the modifier. The serviceability range of the both modifiers was also defined. Up to the 30% by wt. of modifiers content the studied elastomers were found to be elastic, whereas at higher modifier concentration - plastic liquids of high viscosity. The elastomers modified with carbolineum were found to be more hydrophobic than those modified with dioctyl phtalate. This applies particularly to the elastomers with the lowest crosslink density. It was found that the modified urethane elastomers under study might be taken into account as the binder for permanently elastic sealant, provided the pass long term field tests.
PL
W niniejszej pracy badano wpływ napełniaczy krzemionkowych pirogenicznych i strącanych na właściwości fizyczne lanych elastomerów uretanowych, otrzymanych z oligomeroli polieterowych i polibutadienowych, metodą jednoetapową. Elastomery uretanowe poddano modyfikacji 5 lub 10 % mas. krzemionki pirogenicznej lub strącanej. Badano wpływ krzemionek niemodyfikowanych oraz poddanych sililowaniu za pomocą aminosilanu. Stwierdzono istotny wpływ rodzaju napełniacza krzemionkowego na właściwości badanych elastomerów objawiający się zmianą wytrzymałości na rozciąganie i elastyczności. Zauważono także wyraźny wpływ rodzaju poliolu użytego do syntezy elastomeru oraz rodzaju napełniacza na chłonność wody uzyskanych poliuretanów. Elastomery zawierające jako napełniacze krzemionki modyfikowane wykazywały mniejszą chłonność wody niż analogiczne układy otrzymane z dodatkiem krzemionek niemodyfikowanych.
EN
The effect of pyrogenic and precipitated silicate fillers on physical and mechanical properties of urethane elastomers was studied. The urethane elastomers under study was obtained in a one-shot procedure, and were modified with 5 or 10 wt.% of the pyrogenic or precipitated silica. The surface silicas were unmodified or modified with aminosilane. The significant effect of the type of silica filler on properties of the elastomers under study was observed. It has also been found that the water sorption of the elastomers depended on the type of polyol used. Moreover, the use of silicas modified with aminosilane gave the elastomers showing lower water sorption than the elastomers with unmodified silicas.
PL
Z polimerycznego 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu (p-MDI) wytworzono szereg elastomerów uretanowych (PUR) o różnej zawartości polieterowych segmentów giętkich (PTMO). W celach porównawczych otrzymano również analogiczne polimery z monomerycznego MDI (m-MDI) oraz elastomery różniące się rodzajem segmentów giętkich. Wyznaczono: gęstość, twardość, charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową do zerwania, charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową odkształceń odwracalnych, energię odkształcania, energię powrotu elastycznego, dyssypację energii oraz odporność na zużycie ścierne uzyskanych materiałów. Wykazano istotne różnice badanych właściwości elastomerów uretanowych wytwarzanych z polimerycznego MDI w porównaniu z cechami analogicznych polimerów otrzymywanych z monomerycznego MDI
EN
A range of urethane elastomers (PUR) with different concentration of polyether soft segments (PTMO) were synthesized from polymeric 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (p-MDI). For comparison, similar polymers from monomeric MDI (m-MDI) as well as elastomers with different types of soft segments were prepared. The obtained materials were analyzed for: density, hardness, stress-strain characteristics up to break, reversible stress-strain characteristics, elastic return energy, strain energy, energy dissipation and abrasive wear resistance. The significant differences were found between the properties of urethane elastomers synthesized from polymeric MDI and those observed for similar polymers prepared from monomeric MDI.
10
60%
PL
Stosując dwuetapową (prepolimerową) metodę otrzymano segmentowe elastomery uretanowe z wbudowanym chemicznie reaktywnym nanonapełniaczem, którym był funkcjonalizowany poliedryczny oligosilseskwioksan (PDSPOSS). W ramach pierwszego etapu prowadzono poliaddycję w masie 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu (MDI, segmenty sztywne) z wbudowanym już na tym etapie nanonapełniaczem oraz z glikolem polioksytetrametylenowym (PTMG, segmenty giętkie). Drugi etap polegał na przedłużaniu łańcucha tak otrzymanego prepolimeru izocyjanianowego za pomocą 1,4-butanodiolu (BD). Zsyntezowano w ten sposób szereg elastomerów uretanowych PUR/PDSPOSS o różnej zawartości PDSPOSS (0, 2, 4 lub 6 % mas.). Budowę chemiczną otrzymanych materiałów analizowano techniką ATR FT-IR. Za pomocą mikroskopu SEM sprzężonego z analizatorem rentgenowskim EDS oraz możliwością tzw. mappingu pokazano strukturę mikrodomenową elastomerów oraz dystrybucję cząsteczek PDSPOSS w elastomerze uretanowym. Właściwości termiczne otrzymanych materiałów badano za pomocą analizy TG i DSC. Na podstawie badań DSC stwierdzono wzrost temperatury zeszklenia segmentów sztywnych wraz ze wzrostem dodatku PDSPOSS. Właściwości termomechaniczne badano za pomocą metody DMA, a otrzymane wyniki świadczą o tym, że modyfikacja za pomocą PDSPOSS daje możliwości poprawy właściwości tłumiących nanohybrydowych elastomerów uretanowych. Badania wytrzymałościowe wykazały, iż dodatek PDSPOSS polepsza również właściwości mechaniczne takich elastomerów.
EN
Segmental urethane elastomers with built-in chemically reactive nanofiller (propanediolsiloxy-POSS) were prepared by a two-stage (prepolymer) method. The first stage involved bulk-polyaddition reaction of 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (MDI, rigid segments) containing the incorporated POSS nanofiller, with poly(oxytetramethylene) glycol (PTMG, soft segments). In the next stage the chain of such prepared isocyanate prepolymer was extended with 1,4-butanediol (BD, soft segment). In this way a series of urethane elastomers containing different amounts (0, 2, 4, 6 wt. %) of POSS moieties was synthesized. The chemical structure of prepared materials was analysed by ATR FT-IR. Using SEM coupled with EDS and mapping capability, the structure of elastomer microdomains and distribution of PDSPOSS molecules in the urethane elastomer was shown. The thermal properties of the materials were characterized using TG and DSC methods. Based on DSC studies, an increase in the glass transition temperature of hard segments with an increase of PDSPOSS content (which may be related to oligosilsesquioxane moieties embedded in this phase) has been found. Thermomechanical properties were tested using DMA and the results show that modification with PDSPOSS gives a possibility to improve the damping properties of polyurethane nanohybrid elastomers. Strength tests have indicated that the addition of PDSPOSS results also in enhanced mechanical properties of polyurethane elastomers.
PL
Celem przedstawionej pracy było zbadanie i porównanie zużycia ściernego elastomerów uretanowych (PUR), zarówno produkowanych komercyjnie, jak i syntezowanych we własnym zakresie. Poliuretany, różniące się składem i udziałem segmentów giętkich, były syntezowane jednoetapowo lub dwuetapowo. Odporność na zużycie ścierne jako ubytek objętości podczas ścierania określono niezależnie na dwóch najpopularniejszych aparatach: Grasselliego i Schoppera. Opisano metodykę pomiarów oraz dokonano analizy porównawczej otrzymanych wyników.
EN
The aim of the study was to investigate the abrasive wear of polyurethane elastomers (PUR), both commercial and laboratory made. Polyurethane elastomers have been synthesized in one -step or two-steps reaction. An abrasive wear resistance was determined with a Grasselli and Schopper methods. The methodology of measurement and comparative analysis of the results were explained.
14
Content available remote Wpływ keramzytu na właściwości lanych elastomerów uretanowych
51%
15
Content available remote Modyfikacja właściwości trybologicznych poliuretanów
51%
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono opisane w literaturze naukowej metody modyfikacji właściwości trybologicznych poliuretanów i kompozytów poliuretanowych oraz metody badań tych właściwości.Porównano materiały pod względem odporności na zużycie i ścieranie. Opisano także potencjalne przyczyny zmian wymienionych właściwości. Przedstawiono właściwości trybologiczne poliuretanów i kompozytów poliuretanowych w zależności od rodzaju napełnienia. Scharakteryzowano kompozyty z wypełnieniem polimerowym (UHMWPE, PA 11, PTFE, żywica fenolowa) oraz z napełnieniem nieorganicznym (TiNTs, TiNTs-HDI, nano-ZnO, GF, CF,CF-TDI, MWCNTs, MWCNTs-TDI, nano-SiO2). Na podstawie przeanalizowanych publikacji wykazano, że wprowadzenie do elastomeru poliuretanowego napełniacza powoduje kilkakrotne zmniejszenie współczynnika tarcia μ. Obniżenie parametru μ można uzyskać również poprzez nawilżanie przeciwpróbki (woda, woda morska, olej). Omawiane materiał rożniły się właściwościami trybologicznymi także w zależności od parametrów pracy (parametru FN, szybkości ścierania, czasu trwania pomiaru), rozmiarów i kształtu cząstek.
EN
The following paper presents methods of modification of tribological properties of polyurethanes and polyurethane composites and testing methods of tribological properties of these materials. Wear resistance and abrasion were compared for all materials described in the paper. Potential causes of changes in the properties was also discussed. Polyurethanes and polyurethane composites were presented depending on the type of reinforcement. Polymer-filled composites (UHMWPE, PA 11, PTFE, phenolic resin) and inorganic-filled composites (TiNTs, TiNTs-HDI, nano-ZnO, GF, CF, CF-TDI, MWCNTs, MWCNTs-TDI, nano-SiO2) were characterized. Addition of a suitable filler to the polyurethane elastomer causes a reduction in the friction coefficient by several times. Lowering the parameter μ can also be obtained by lubricating opponent body (water, sea water, oil). Tribological properties of selected materials vary depending on the operating conditions (FN parameter, friction rate, time of the measurement), the size and shape of the particles.
PL
W pracy badano wpływ modyfikacji lanych polieterolowych elastomerów uretanowych, przeznaczonych do stosowania w charakterze uszczelniaczy, otrzymanych z diizocyjanianu toluilenu i polieteroli - kopolimerów tlenku etylenu i tlenku propylenu. Do modyfikacji elastomerów o różnej budowie i różnym stopniu usieciowania zastosowano anhydryt i cement budowlany, pełniące rolę napełniaczy i środków suszących. Elastomery uzyskano metodą jednoetapową "one shot". Stwierdzono, że badane napełniacze wywierają umiarkowany wpływ na właściwości mechaniczne kompozycji poliuretanowych, przy czym długotrwałe moczenie w wodzie nie powoduje istotnego pogorszenia właściwości mechanicznych, mimo znacznej sorpcji wody, co objawia się zmianą wytrzymałości na rozciąganie, twardości, a także wydłużenia przy zerwaniu otrzymanych kompozycji uszczelniających.
EN
The modification of urethane elastomers based on polyether polyols with inorganic fillers/drying agents: anhydrite and cement was studied. The modified elastomers were prepared in a "one shot" process. The effect of various crosslink density of the polyurethane and various content of filler was studied. It was found that the incorporation of the above fillers into the structure of elastomeric composition resulted in bubble-free structure. The studied fillers had a moderate effect on the mechanical properties of the elastomers. They increase the water sorption of the elastomers, however with no detrimental effect on the properties of studied elastomers.
PL
Celem przedstawionej pracy było określenie zależności występujących między zużyciem ściernym elastomerów uretanowych a ich właściwościami mechanicznymi: twardością, wytrzymałością na rozdzieranie i wytrzymałością na rozciąganie. Poliuretany syntezowano metodą dwuetapową, przez przedłużanie łańcucha prepolimeru. Otrzymane elastomery były materiałami termoplastycznymi różniącymi się składem oraz zawartością segmentów giętkich. W pracy opisano zastosowane metody badań właściwości mechanicznych oraz przeprowadzono statystyczną analizę otrzymanych wyników.
EN
The aim of the study was to investigate a correlation between the abrasive wear, hardness, tear strength and tensile strength of polyurethane elastomers. Polyurethane elastomers have been synthesized by two-step reaction. The methodology of measurement and comparative analysis of the results were explained.
PL
Określono budowę chemiczną układów nanohybrydowych poliuretan/funkcjonalizowany silseskwioksan (PUR/PHIPOSS) otrzymanych metodą prepolimerową. Na widmach 1H NMR i 13C NMR stwierdzono występowanie sygnałów pochodzących od protonów i atomów węgla charakterystycznych fragmentów bocznych grup PHIPOSS. Analiza otrzymanych widm elastomerów PUR/PHIPOSS metodą ATR-FTIR pozwoliła na oszacowanie wpływu obecności bocznych grup oligosilseskwioksanowych na gęstość wiązań wodorowych oraz separację fazową. Stwierdzono, że stopień rozdziału faz wzrasta ze wzrostem zawartości PHIPOSS.
EN
A chemical structure of polyurethane/functionalized silsesquioxane (PUR/PHIPOSS) nanohybrid materials obtained by prepolymer method has been determined. In the 1H NMR and 13C NMR spectra signals from protons and carbon atoms of the characteristic fragments of the PHIPOSS pendant group have been identified. Analysis of the obtained PUR/PHIPOSS elastomers by ATR-FTIR allowed us to estimate the influence of oligosilsesquioxane side groups on the density of the hydrogen bonds and phase separation. It was found that the degree of phase separation increases with increasing PHIPOSS content.
EN
Polyurethane elastomer (EPU) and polyureaurethane (PUUR) products are used in many stages of the mining process, such as extraction, transport, processing and storage. In these stages wheels with tires from polyurethane elastomers are used. Tire materials, especially in suspended transport, are exposed to particularly high loads, which results in their destruction and consequently short exploitation period. To solve this problem it was proposed to use for the production of tires polyurethane composites manufactured using fillers in the form of chopped carbon fiber and glass frit. The effect of the mixture of glass frit and carbon fibers on the properties of polyurethane elastomers was measured. The resulting composites were characterized using the techniques of thermal analysis (DSC, TGA and DMTA) and the structure was described using SEM. The results of tribological research and the evaluation of antistatic traits of the obtained polyureaurethanes were presented.
PL
Wyroby z elastomerów uretanowych (EPU), w tym uretanomoczników (PUUR), są wykorzystywane w kopalniach (np. jako opony kół transportu podwieszanego) na wielu etapach procesu pozyskiwania kopalin, zarówno na etapie wydobywania, transportowania, przetwarzania, jak i magazynowania. Opony w transporcie podwieszanym są narażone na szczególnie duże obciążenia, powodujące szybkie zniszczenie i w konsekwencji skrócenie czasu eksploatacji. W związku z tym do produkcji opon zaproponowano wykorzystanie kompozytów poliuretanowych zawierających cięte włókna węglowe i frytę szklaną. Oceniono wpływ mieszaniny fryty szklanej i włókien węglowych na właściwości elastomerów uretanowych. Wytworzone kompozyty scharakteryzowano metodami analizy termicznej (DSC, TGA i DMTA), a ich strukturę – metodą SEM. Przedstawiono wyniki badań trybologicznych oraz dokonano oceny cech antystatycznych otrzymanych uretanomoczników.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.