Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 299

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nauka jazdy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
W artykule omówiono potrzebę rejestrowania obrazu i dźwięku podczas nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii B. Opisano problemy związane ze stosowaniem rejestratorów, używanych podczas egzaminu na prawo jazdy, wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów [15]. W artykule omówiono wybrane metody oceny obrazu. Przedstawiono również propozycję metody oceny jakości obrazu i dźwięku z wideorejestratora, polegającą na połączeniu metody oceny obserwacyjnej i automatycznej.
EN
This paper describe necessary of picture and sound registering during the driving license course and examination of drivers category B (vehicles under 3,5 t). Paper show some problems with use of videoregisters, using during driving license exam, who was introduced by Infrastructure Minister Order form 27 October 2005 year concerning training, examination and obtain right for drivers, instructors and examiners[15] Paper discuss selected methods picture evaluation and show proposition of method for quality assessment the matter consists in observation and automatic method of quality assessment.
3
Content available remote Proces szkolenia w ocenie instruktorów nauki jazdy
100%
PL
Artykuł stanowi kontynuację cyklu opartego na pracy doktorskiej pt. Kształcenie młodych kierowców a zachowania w sytuacjach wypadków drogowych, dotyczącej analizy skuteczności i efektywności obecnie realizowanych w Polsce programów szkolenia kierowców. W tej części artykułu omówione zostały wyniki badań opinii instruktorów nauki jazdy na temat szkolenia teoretycznego i praktycznego na kursach prawa jazdy. Uzyskane wyniki potwierdzają niedostatki obecnie realizowanych programów szkolenia. Są one w dużym stopniu zbieżne z wynikami badań opinii samych kursantów.
EN
The following paper is a continuation of a range of articles based on a doctor’s dissertation entitled: 'The training of young drivers and their behaviour in road accident situations'. The dissertation analyses an efficiency of driver training programmes, which are currently organized in Poland. This part of the paper discusses results of an opinion research conducted among driving instructors, which concerned theoretical and practical training received on driving licence courses. The results obtained confirm inadequacy of currently organized training programmes and, moreover, they are highly convergent with results of an opinion research conducted among the very participants of driving licence courses.
7
Content available remote Symulator jazdy czołgiem Leopard 2A4. Część 1. Kabina kierowcy
84%
PL
W artykule omówiono dotychczasowe rozwizania wykorzystywane w procesie szkolenia załogi czołgu Leopard 2A4. Przedstawiono koncepcję budowy symulatora jazdy (wg projektu OBRUM sp. z o.o.) przeznaczonego do szkolenia kierowcy czołgu Leopard 2A4. Szerzej omówiono wybrane węzły konstrukcyjne kabiny symulatora i zastosowane technologie projektowania, z wymaganym utrzymaniem odwzorowania i zachowaniem wszystkich funkcjonalnoci obiektu rzeczywistego.
EN
The article discusses previous solutions used in the process of training Leopard 2A4 tank crews. A concept of the design of a driving simulator (formulated by OBRUM) for training a Leopard 2A4 tank driver is presented. A more in-depth discussion is provided regarding some selected structural units of the simulator cab and applied design technologies, where the required representation and all functionalities of the real object are maintained.
PL
Standaryzacja w kształceniu zawodowym jest obecnie jednym z najskuteczniejszych sposobów zapewniania jednolitych zasad zdobywania i potwierdzania kwalifikacji. W artykule przedstawiono metodykę tworzenia standardów edukacyjnych oraz wymagania organizacyjne dla zawodów; instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Artykuł adresowany jest do przedstawicieli administracji państwowej, organizatorów i placówek prowadzących szkolenie kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, organizacji zrzeszających instruktorów i egzaminatorów, specjalistów tworzących i wykorzystujących standardy kwalifikacji zawodowych oraz standardy edukacyjne, a także do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
EN
The standardization in profession training is currently one of the most efficient way of ensuring uniform rules of getting and confirming qualifications. The article presents the methodology of creating educational standards and the organizational requirements for professions: driving instructor and examiner of people applying for driver 's license. The article is addressed to the representatives of public administration, organizers and agencies that train the candidates for driving instructors and examiners, organizations that associate driving instructors and examiners, specialists who create and use the standards of profession qualifications and educational standards, and to anybody who is interested in this topic.
13
Content available remote Procedura oceny jakości obrazu z wideorejestratora samochodowego
84%
PL
W artykule zaprezentowano wyniki prac badawczych przeprowadzonych w Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego dotyczące urządzeń do rejestrowania obrazu i dźwięku podczas nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii B. Opisano procedurę badawczą oceny jakości obrazu pochodzącego z wideorejestratora. Celem pracy było określenie optymalnego miejsca montażu elementów urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, ponieważ obowiązujące przepisy prawa nie określają szczegółowo wymogów funkcjonalnych i parametrów technicznych wideorejestratora. Efektem zastosowania opisanej procedury badawczej było również określenie parametrów kamer, w które powinien być wyposażony wideorejestrator oraz jakości rejestrowanego obrazu i dźwięku.
EN
The article presents the results of a study performed by the Centre for Transport Management & Telematics at the Motor Transport Institute with regard to systems recording audio&video signals during driving lessons and a driving licence test of category B driver candidates. The testing procedure was applied to the quality of image provided by the audio & video recorder. The objective of the test was to identify the best possible location for fitting the audio&video recording system since the provisions of law do not specify functional requirements and technical parameters of such video recording systems. The testing procedure allowed for defining parameters of cameras which the system should be equipped with and the quality of the recorded image & audio material.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.