Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prace konserwacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł przeznaczony jest dla użytkowników suwnic bez pomostów i zawiera zbiór informacji na temat pomostów do przeglądów i remontów suwnic, przykładów innych urządzeń, które mogą być wykorzystane do prac związanych z przeglądami i remontami, do usuwania awarii suwnic, prac konserwacyjnych itp., a także przedstawia sposób doboru ilości niezbędnych pomostów.
PL
W artykule przedstawiono: – Potrzeby prowadzenia prac związanych z utrzymaniem śródlądowych wód powierzchniowych i urządzeń wodnych zlokalizowanych na obszarach renaturyzowanych. – Zagrożenia jakie może spowodować brak tego rodzaju prac. – Rodzaje prac związanych z utrzymaniem i metody ich prowadzenia. – Wymagania szczególne, jakie stawiane są pracom utrzymaniowym na obszarach renaturyzowanych.
EN
This article present: – Needs of works management connected with conservation of surface water and water facilities at restoration areas. – Threats connected with lack of this kind of work. – Type of work connected with conservation and methods oh their management. – Requirements connected with conservation of work at restoration areas.
14
86%
PL
W pracy przedstawiono ocenę nakładów finansowych oraz rzeczowego zakresu robót konserwacyjnych wykonanych w latach 1995-2004 na kanałach i rowach melioracyjnego systemu Nizin Obrzańskich. Stwierdzono, że w analizowanym okresie każdy kilometr kanałów był objęty robotami konserwacyjnymi statystycznie średnio raz na dwa lata. Przy malejącej pomocy państwa (dotacji) posiadane środki finansowe pozwoliły na objęcie konserwacją każdego ewidencyjnego kilometra rowów melioracyjnych, nie częściej jak jeden raz na 10 lat. Intensywne nawożenie mineralne, zanieczyszczenie wód w kanałach i rowach melioracyjnych oraz niewielkie ich spadki podłużne sprawiają, że obecny zakres robót konserwacyjnych należy uznać za niewystarczający. W aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju należy dążyć przede wszystkim do zapewnienia niezbędnych środków umożliwiających prawidłowe wykonywanie prac konserwacyjnych i modernizacyjnych istniejących urządzeń. Prace te muszą być wykonywane przy zastosowaniu technologii i organizacji zapewniających wymogi ochrony środowiska przyrodniczego.
EN
Paper presents an evaluation of financial outlays and the range of conservation works carried out in years 1995-2004 in the system of drainage canals and ditches on Obra Lowland. It was found that in analysed period, statistically, each kilometer of canals was subjected to conservation works once in two years. Taking into consideration the decreasing governmental subventions for the maintenance of drainage system, the available financial means permitted to carry out the conservation works on each kilometer of drainage network only once in ten years. At an intensive mineral fertilization, water pollution in drainage canals and ditches, and at their low longitudinal slopes, the actual range of conservation work is definitely insufficient. In actual economic situation of the country, the main task is to provide the necessary means permitting to conduct correct regular conservation and modernization works of the existing drainage network. These works have to be carried out using a technology and organization which meet the requirements of natural environment protection.
PL
Każdy ciek jest złożonym systemem kształtowanym przez elementy zarówno o charakterze technicznym, jak i przyrodniczym. Liczba tych elementów oraz ich wzajemne powiązania nie są do końca rozpoznane. Celem pracy jest ocena oddziaływania wybranych elementów tego systemu na roślinność naczyniową dna cieku. W badaniach skoncentrowano się na takich czynnikach, jak: spadek podłużny, szerokość dna, substrat dna, miąższość zamulenia, nachylenie skarp, rodzaj ich umocnienia oraz czas, jaki upłynął od ostatniej ingerencji w koryto cieku, tj. regulacji lub robót konserwacyjnych. Praca oparta jest na badaniach i obserwacjach terenowych, które wykonano w sezonie wegetacyjnym 2007 roku na 13 małych ciekach nizinnych Dolnego Śląska. Dla uzyskania postawionego w pracy celu zastosowano metodę statystyczną – teorię zbiorów przybliżonych. Na jej podstawie określono hierarchię oddziaływania analizowanych elementów systemu koryta cieku na roślinność naczyniową występującą w jego dnie.
EN
Every water-course is a complicated system which consists of technical and natural elements. The number of these elements and the connections between them are little-known. The aim of the studies was to evaluate the effect of chosen system elements on the aquatic plant communities on the bottom. Longitudinal profile,bottom width, watercourse depth, substrate, level of bed silting, inclination of the slopes, slope protection and the time from the last interference in watercourse’s bed (regulation, maintenance works) were the chosen system elements. The basis of this paper were field studies, which were carried out in 13 small lowland watercourses in the Lower Silesia during the vegetation season in year 2007. For estimating the results of the studies, the rough sets theory was used. On this basis the hierarchy of the influence of elements of the water-course’s bed on the makrophyten communities was determined.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.