Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 398

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standaryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
W ciągu ostatnich kilku lat w znaczący sposób zwiększa się zainteresowanie przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych, odchudzoną produkcją. Przedsiębiorstwa na całym świecie, z mniejszym lub większym sukcesem, wdrażają swoje własne systemy oparte na poszczególnych zasadach lean production, również w Polsce, z roku na rok, grono "odchudzających się" przedsiębiorstw ulega poszerzeniu. Popularność i zainteresowanie lean manufacturing wzrasta od 2001 r., kiedy to ukazała się książka J.P. Womacka i D.T. Jonesa Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu. Autorzy podają w niej 5 głównych zasad lean.
EN
This paper presents the concept of the visual workplace that is perceived as the first step towards lean production. It also submits the idea of visual workplace continuum. Visual workplace take the variety of tools and the most popular are described basing on the example of Metzeler Dzierzoniów, the company that has successfully implemented them.
3
Content available remote European standardization and chemical apparatus
80%
PL
W opracowaniu przedstawiono aktualne problemy normalizacji i standaryzacji w odniesieniu do dokonań europejskich (CEN) i światowych (ISO) ze szczególnym uwzględnieniem aparatury chemicznej. Omówiono stan obecny oraz prognozy i oczekiwania w tej dziedzinie po rozszerzeniu Unii Europejskiej w roku 2004.
PL
Jednym z ważniejszych problemów standaryzacji jest nazewnictwo i definicje pojęć używanych w dziedzinie technologii zarządzania przepływem pracy (Workflow). Brak jednoznaczności w tym zakresie często prowadzi do nieporozumień. Inicjatywę wydania słownika pojęć standardowej architektury produktów w dziedzinie systemów zarządzania przepływem pracy podjęło Workflow Management Coalition (WIMC). Jest to pomysł bardzo cenny, gdyż jest jeszcze szansa, aby uniknąć zbudowania kolejnej wieży Babel, zanim systemy tego typu staną się powszechnie stosowane.
PL
Termografia jest całkowicie bezbolesną, nieiwazyjną i prostą metodą monitorowania zmian temperatury w czasie. Wyniki uzyskane tą metoda będą obiektywne i pewne tylko wtedy, gdy przestrzegane będą ustalone standardy dotyczące rejestracji termogramów. W zastosowaniach medycznych standardy te oparte są na prawach fizyki rządzących promieniowaniem cieplnym oraz na fizjologii procesów termoregulacji zachodzących w ludzkim organizmie. W pracy zostały opisane wymagania dotyczące pracowni, przygotowania sprzętu oraz pacjenta na podstawie doświadczeń laboratorium badań termograficznych w medycynie w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej. Termografia jest całkowicie bezbolesną, nieiwazyjną i prostą metodą monitorowania zmian temperatury w czasie. Wyniki uzyskane tą metoda będą obiektywne i pewne tylko wtedy, gdy przestrzegane będą ustalone standardy dotyczące rejestracji termogramów. W zastosowaniach medycznych standardy te oparte są na prawach fizyki rządzących promieniowaniem cieplnym oraz na fizjologii procesów termoregulacji zachodzących w ludzkim organizmie. W pracy zostały opisane wymagania dotyczące pracowni, przygotowania sprzętu oraz pacjenta na podstawie doświadczeń laboratorium badań termograficznych w medycynie w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej.
EN
Infrared thermography is painless, non invasive, simple method of diagnosis and monitoring temperature changes in time. This method can generate objective and reliable results, providing that certain standards are established. In medical applications these standards are based on the physics of heat radiation and the physiology of thermoregulation of the human body. In this paper the requirements for the location, the equipment and the preparation of patient basing on experience of Medical Thermography Laboratory in Laser Diagnostic and Therapy Center Technical University of Łódź, are described.
PL
W środowisku drogowym coraz częściej dyskutuje się o potrzebie wprowadzenia rozwiązań wspierających administrację drogową w procesie zarządzania drogami. Najczęściej poruszane zagadnienia dotyczą przede wszystkim kwestii finansowania, w niniejszym artykule natomiast nacisk został położony na zagadnienia organizacyjne. Przedstawiono rozwiązania stosowane w Niemczech, we Francji oraz w Portugalii, a także na Bliskim Wschodzie oraz omówiona jest możliwość wprowadzenia standardów zarządzania w Polsce.
EN
The road sector is increasingly discussing the need to introduce arrangements supporting the road administration in the management of roads. They usually concern the issue of financing. This paper focuses on organizational issues. The article presents the solutions used in Germany, France and Portugal, as well as in the Middle East, and discusses the possibility of introducing management standards in Poland.
EN
Political, military and economical factors affecting defence planning process frame the research problem steering this article. These principal theses were confronted with theoretical and empirical approaches to the standardization in the research process conducted by the author, and considered as a primary tool for the interoperability achievement. The execution of a scientifically well-founded analysis of standardization is the main objective of this research. Finally, the scientific process is concluded by setting a dependence model which takes into account seamless relations and the correlation amid Force Goals (NATO Force Planning Process) and NATO defence process. It is worth stressing that the research follows in accordance with the commonly recognized methodological principles (systemic analysis, modeling). The author’s effort has been focused on the capabilities-driven model of NATO force structure shaped by military standardization requirements (effects- based approach EBA) in spite of the influence of the theories applied to the threat-assessment driven model (Threat Assessment Approach).
PL
Polityczno-wojskowe oraz ekonomiczne implikacje standaryzacji na proces planowania obronnego wyznaczają obszar zainteresowań badawczych prezentowanych w artykule. Autor dowodzi, że proces standaryzacyjny, rozpatrywany w aspekcie procesu planowania obronnego (sił), jest warunkiem koniecznym osiągania interoperacyjności. Celem badawczym – realizowanym przy wykorzystaniu analitycznych metod badania standaryzacji w NATO oraz modelowania są procesy: Celów Sił Zbrojnych (element w procesie planowania sił NATO) oraz planowania obronnego NATO, pozostające w korelacji i harmonizacji z procesem standaryzacji. Struktura problemu badawczego jest oparta na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak jest realizowana polityka standaryzacyjna w Instytucjach i Dowództwach Struktury Dowodzenia NATO oraz Dowództwach Struktury Sił NATO? Jest warte podkreślenia, że w trakcie badań wykorzystano ogólnie dostępne narzędzia metodologiczne (analiza systemowa, modelowanie) przy wyborze modelu zorientowanego na budowanie zdolności (podejście oczekiwanych efektów – Effect Based Approach) ograniczanego wymaganiami standaryzacyjnymi, niezależnie od wpływu na rezultaty badań teorii uwzględniających modelowanie skierowane na zagrożenia (Threat Assessment Approach).
8
Content available remote Aspekt standaryzacji w procesie zintegrowanego zarządzania ryzykiem
80%
PL
We wprowadzeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonego studium zagadnienia zarządzania ryzykiem w lotnictwie cywilnym i systemach zarządzania opartych na normach ISO. W dalszej części artykułu scharakteryzowano proces zarządzania ryzykiem, w aspekcie integracji i sformułowano praktyczne wnioski dotyczące konieczności wprowadzenia pewnych standardów ujednolicających proces zintegrowanego zarządzania ryzkiem.
EN
The introduction presents the conclusions of the study topics of risk management in civil aviation and management systems based on ISO standards. The rest of the article characterized the process of risk management, in terms of integration and led to practical applications concerning the need for some unifying standards integrated risk management process.
EN
At present there are used two methods of standardization of the propolis preparations: the chemical methods and the microbiological ones. The first methods are based on the determination of a sum of either phenolic compounds or flavonoids, whereas the second ones comprise the determination of MIC (Minimal Inhibitory Concentration) or antibacterial activity of the propolis preparations in units. Both liquid and agar media as well as the standard strains of Staphylococcus aureus, Bacillus cereus and Bacillus subtilis are applied for these purposes. It seems to be worth to introduce pharmacological standardization into practice, for the internal preparations in particular.
PL
Obecnie stosuje się dwa sposoby standaryzacji preparatów propolisowych: chemiczny i mikrobiologiczny. Metody chemiczne opierają się na oznaczaniu sumy związków fenolowych lub fląwonoidowych. Metody mikrobiologiczne obejmują oznaczanie MIC (Minimal Inhibitory Concentration) lub określanie aktywności przeciw bakteryjnej preparatów propolisowych w jednostkach. Do tego celu używa się podłoży płynnych i agarowych oraz wzorcowych szczepów Staphylococcus aureus, Bacillus cereus i Bacillus subtilis. Celowym wydaje się wprowadzenie standaryzacji farmakologicznej, szczególnie dla preparatów do użytku wewnętrznego
PL
Korzyści, jakie przynosi standaryzacja w działalności gospodarczej, są oczywiste. Trudno sobie wyobrazić np. produkcję wyrobów bez stosowania norm. Wiele dziedzin w Polsce zaczęto unifikować w momencie, gdy rozpoczęliśmy starania o przyjęcie do Unii Europejskiej. Jednak pozostają jeszcze obszary, gdzie normalizacja postrzegana jest niekiedy jako zło konieczne lub uważana w ogólnej działalności za zbędny dodatek.
PL
Rola informacji w transporcie jest kluczowa. W epoce rozwoju technik informacyjnych obserwuje się w dostarczaniu informacji efekty nadmiarowości, ale i zagrożenia informacją błędną, niezrozumiałą lub fałszywą. Biorąc to pod uwagę, naturalne wydaje się poszukiwanie racjonalizacji w wymianie informacji transportowej, jak i sposobów chronienia się przed informacją szkodliwą. Ten pogląd skłania do poszukiwania rozwiązań standaryzacyjnych w zakresie treści przekazywanych informacji na podobieństwo standardów w systemie oznakowań drogowych. W artykule proponuje się zasadnicze ramy takiej standaryzacji w odniesieniu do krytycznych obszarów informacyjnych transportu – w tej części zasadnicze charakterystyki informacji występującej w systemach transportu.
EN
In transport information plays a crucial role. Especially nowadays, in the era of IT development, which greatly facilitates the exchange of information, it is observed that there is exaggeration in information and danger of misleading or even faulty pieces of information. All things considered, it seems obvious to look for rationalizing in transporting information exchange, including the protection methods against wrong information.
EN
Introduction. Tuberculosis is still a public health problem despite the steadily declining incidence rate in the wider Polish population. Effective prevention requires a good diagnosis of the problem on a regional scale, particularly among the younger population. Therefore, analysis of the incidence in the Silesian population with analysis of temporary differences in this trend among children and adolescents to 19 years of age was made. Material and methods. The incidence rate and standardized incidence were calculated on data based from Central Statistical Office reports and data from Provincial Sanitary Epidemiological Station in Katowice. Data were analyzed with consideration of counties as a place of residence. Results. The standardized incidence rate of tuberculosis (n/100,000) in Silesian population between 2002–2013 amounted to: 25.5; 21.8; 22.1; 21.1; 17.3; 18.5; 17.1; 18.8; 19.8; 22.0; 19.9; 19.5. Percentage incidence in children and adolescents aged 0–19 years in subsequent years: 1.4%; 1.5%; 0.9%; 2.4%; 1.7%; 1.8%; 1.4%; 2.7%; 2.0%; 3.0%; 2.3%; 3.7%. The highest temporary differences of trend in children and adolescents are reported in Lubliniec county (0–35.2/100,000). Conclusions. Varied incidence of tuberculosis noted in the years 2002–2013 in Silesian area is followed by low percentage of tuberculosis cases in children and adolescents aged 0–19 years. The epidemiological situation of tuberculosis in most counties is stable. However, the increasing incidence in the youngest segment of the Silesian population in the last three years should be noted.
PL
Wstęp. Gruźlica nadal pozostaje aktualnym problemem zdrowia publicznego pomimo spadającego współczynnika zapadalności w populacji polskiej. Skuteczne działania profilaktyczne wymagają dobrego rozpoznania problemu w skali regionalnej, zwłaszcza w odniesieniu do najmłodszej populacji. W związku z tym przeprowadzono analizę zachorowalności na gruźlicę w populacji woj. śląskiego, z oceną zróżnicowania czasowego trendu w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży do 19 roku życia. Materiał i metody. Surowe i standaryzowane współczynniki zapadalności (lata 2002–2013) obliczono na podstawie danych zawartych w raportach Głównego Urzędu Statystycznego oraz na podstawie danych udostępnionych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Dane analizowano z uwzględnieniem powiatów jako miejsca zamieszkania. Wyniki. Standaryzowane współczynniki zapadalność na gruźlicę (n/100000) w całej populacji woj. śląskiego w latach 2002–2013 wyniosły odpowiednio: 25,5; 21,8; 22,1; 21,1; 17,3; 18,5; 17,1; 18,8; 19,8; 22,0; 19,9; 19,5. Odsetkowy udział zapadalności w wieku 0–19 lat w całkowitej zapadalności wyniosły, w kolejnych latach, odpowiednio: 1,4%; 1,5%; 0,9%; 2,4%; 1,7%; 1,8%; 1,4%; 2,7%; 2,0%; 3,0%; 2,3%; 3,7% Największe czasowe zróżnicowanie, wśród dzieci i młodzieży odnotowano w powiecie lublinieckim (0–35,2/100000). Wnioski. W latach 2002–2013 zróżnicowanej zapadalności na gruźlicę na terenie województwa śląskiego towarzyszy niski odsetek przypadków gruźlicy u dzieci i młodzieży do 19 roku życia. Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w większości powiatów jest stabilna, jednakże należy zwrócić uwagę na wzrost zapadalności w najmłodszym segmencie wiekowym populacji woj. śląskiego w ostatnich trzech latach obserwacji.
14
Content available remote Wdrażanie standaryzacji pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych
80%
EN
The study consists of four parts. First includes common explanation, the role and meaning of standardized work. Two approaches to standardization: Taylor's (traditional unit-cost-focused manufacturing) and lean manufacturing (waste reduction results in lower total cost, improved deli-very and quality) are presented and apart from that, a standardized work is shown as a fundament for lean manufacturing concept. Basing on literature research the definition and purposes of it and the elements relevant to this question (tact time, cycle time, quality specification, work sequence, auto/machine time, completion time and in-process stock) are clarified. In the second part implementing conditions (repeatable work, reliable equipment, quality and safety) and the documentation (Standardized Work Sheet, Standardized Work Combination Table, Production Capacity Chart, Operator Balance Chart, Failure Mode and Effects Analysis Chart) has been described. Model Standardized Work Sheet is presented and characterized, including all its elements. As well as the procedure of creating Standardized Work Sheets, with all steps required. Third part includes case study analysis. Based on studies of two cases (simple production worker and operator), faced implementation conditions, its process and effects are shown. Two Standardized Work Sheets for described work places are presented. Research results for the whole line (regarding eighteen Standardized Work Sheets for the production line) are shown in aspects concerning: VA operations and work place load. In summary, the features of the standardized work have been classified as knowledge management tools (tapped in gathering, codification, transfer and using of knowledge). As well as problems and constraints that companies have to deal with during implementation of standardization and the way of solving them. In the end the benefits of using standardization are presented.
15
80%
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze standaryzacją procesu oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Krótko scharakteryzowano standardy: amerykański (TCSEC), europejski (ITSEC), brytyjski (BS7799), organizacji ISACA (COBIT) oraz ponadnarodowy standatd Common Criteria, wydany przez organizacje ISO jako norma ISO/IEC 15408. W końcowej części referatu zamieszczono kilka uwag na temat procesu audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
PL
Rozwój systemów geoinformacyjnych i dostosowanie do norm europejskich jest podstawą poprawnego funkcjonowania instytucji samorządowych i badawczych. Na przykładzie systemów zarządzania zasobami naturalnymi ziemi pokazany został stan obecnej informacji, problemy jakie występują przy wymianie danych oraz zaproponowano nowe podejście do przechowywania, zarządzania i udostępniania informacji. Wskazano na możliwe problemy i zagrożenia podczas zmian strukturalnych oraz przy próbie przejścia do nowego formatu danych.
EN
The latest development of geoinformatics systems and adapting to European standards is a foundation of proper working of research and government institutions. Using natural resources systems as an example, the actual state of information, problems that happen during data exchange have been presented, and a new way of storing, managing and sharing data has been proposed. New threats and dangers, that can come up during structural changes and during data format exchange have been pointed out.
18
Content available remote Średnice uprzywilejowane w typoszeregach łączników
80%
PL
Zmniejszenie różnorodności elementów struktury różnych wyrobów jest korzystne na wszystkich jego etapach funkcjonowania: od projektowania, przez wytwarzanie, użytkowanie, obsługę, po likwidację. W technice stosuje się w tym celu m.in. typoszeregi wyrobów ustandaryzowanych, tworzące ciągi arytmetyczne, geometryczne oraz uporządkowanie modularne.
PL
Przygotowywana reforma planowania miejscowego przewiduje standaryzację opracowań planistycznych, o czym mówi art. 9 ust. 3, projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: "minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady sporządzania planu rozwoju przestrzennego gminy, w tym zawartość projektu planu, rodzaje materiałów planistycznych i materiałów kartograficznych, skale opracowań, stosowane oznaczenia, nazewnictwo, rodzaje standardów oraz sposób dokumentowania uzgodnień". Wprowadzenie szczegółowych zasad sporządzania planów miejscowych nie jest w praktyce planistycznej zagadnieniem nowym. Wszystkie dotychczas funkcjonujące przepisy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, w mniejszym lub większym stopniu definiowały m.in. zawartość projektu planu, rodzaje materiałów planistycznych, skale opracowań itp. (Giedych, Szumański, 2000). Należy jednakże podkreślić, iż jedynie zapisy Zarządzenia nr 47 Przewodniczącego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architektury z 1968 roku, definiowały oznaczenia stosowane w rysunku planu. Przepisy tego zarządzenia, choć już nie obowiązują, silnie utrwaliły się w praktyce urbanistycznej. Zakres ujednoliconych oznaczeń urbanistycznych jest dziś nie wystarczający, co szczególnie łatwo zauważalne jest na przykładzie systemu wypoczynkowego. Dla pełnego opisu struktury funkcjonalnej i przestrzennej systemu wypoczynkowego potrzebne jest stworzenie nowych oznaczeń, które winny być rozszerzeniem tych, które zostały wypracowane przed laty, co realizuje zasadę dobrej kontynuacji, stanowiącej jeden z warunków poprawy ładu przestrzennego, o której mowa m.in. w Programie Rządowym Gospodarka Przestrzenna, Nieruchomości, Budownictwo Mieszkaniowe. W artykule zawarty jest autorski projekt ujednoliconych oznaczeń urbanistycznych w rysunku planu, właściwych dla kształtowania struktury funkcjonalnej i przestrzennej systemu wypoczynkowego.
EN
The prepared reform of the local planning forecasts the standardization of the planning elaborations, what the art.9 p.3 in the project of the act on planning and spatial management cities: "the minister proper for the issues of spatial and housing economy will precise, as a decree, detailed rules of the plan preparation for spatial development of community, included the contents of plan's project, kinds of planning materials and cartographic resources, scales of elaborations, applied graphical marks, terms, kinds of standards and manner how to file the co-ordinations". The introduction of detailed rules of the local plans preparation is not a new task in planning practice. All functioning till now regulations dealt with the spatial management, less or more, defined, inter alia, the contents of project plan, kinds of planning materials, scales of works and the like. (Giedych, Szumański, 2000). However, we ought to underline, that only the descriptions of the Decree No.47 of the Chairman of the Committee of Building, Town Planning and Architecture dated 1968, defined the graphical marks applied in the drawing of the plan. The regulations of this decree, although not obligatory, were strongly consolidated in the town planning practice. The scope of unified urban marks is not enough today, what is particularly easy to notice on the example of the recreation system. The creation of new marks for a full description of the functional and spatial structure of the recreation system is needed, which should be the extension of these which were worked out for years, what implements the rule of a good continuation, being as one of conditions of spatial order betterment, which is mentioned inter alia in the Governmental Programme: Spatial Economy, Real Estate, Housing Construction. In the article the author's project of unified urban graphical marks in the drawing of the plan is included, proper for shaping of functional and spatial structure of the recreation system.
EN
Studies on the antibacterial action of 592 samples of propolis from various regions of Poland showed that ethanolic extracts of propolis differ by their antibacterial activity. The minimal inhibitory concentration (MIC) of the extracts ranged from 60 to 490 µg/ml and the minimal bactericidal concentration (MBC) ranged from 110 to 1680 µg/ml for Staphylococcus aureus 209P (Oxford). Samples of propolis of a determined bacteriostatic activity differ clearly by the MBC values. Therefore, standardization of propolis should be based both on the MIC and MBC values. Authors suggest that the most active propolis should characterize the MIC below 300 µg/ml and the MBC not more than 450 µg/ml. The methods of extraction and antibacterial activity determination have to be strictly defined because they affect both the MIC and MBC of propolis.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.