Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inzynieria sanitarna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Scharakteryzowano przyczyny potrzeb usprawnienia budowy kanalizacji wiejskich. Omówiono kanalizacje ciśnieniowe budowane za granicą oraz propozycje krajowe w zakresie budowy tych urządzeń. Sprecyzowano wnioski w tym zakresie.
EN
Causes of the improvement of the rural canalization construction are characterized. The canalizations under presure built in foreign countries and home proposals concerning construction of the canalizations are discussed. Suitable conclusions have been drawn.
RU
Характеризыются причины потребностей в улучшении строительства сельских канализаций. Рассматриваются народные канализации строимые за рыбежом и даются собственные предложения в области строте- льства таково рода канализаций. Формили- рыются соответствующие заключения.
PL
Przedstawiono potrzebne nakłady finansowe na rozwój systemów sanitacyjnych na wsi i na tym tle omówiono kierunki rozwiązań tego problemu.
EN
Needed financial expenditures for the development of sanitary systems in rural settlements are presented and solution trends of this problem are discussed against this background.
RU
Рассматриваютця требуемые финанцо- вые затраты на развитие санитарных систем в селе и на этом фоне обсуждаются напрабления решений данной проблемы.
PL
Omówiono zagadnienia związane z potrzebą budowy zbiorników wodnych, ich wpływu na środowisko oraz wpływu środowiska na zbiornik. Przedstawiono również wnioski w tym zakresie.
EN
Questions connected with the need of building new water reservoirs, their effect on the natural environment and the effect of the natural environment on water reservoirs are discussed. Conclusions from the respective investigations are drawn.
RU
Обсуждаются проблемы связанные с необходимостью строительства новых водхранилищ и их влиянием на природную среду и влияние природной среды на водохранилища. Формулируются также соответствующие выводы.
PL
Omówiono rolę IBMER w kształtowaniu rozwoju techniki w rolnictwie. Na tym tle przedstawiono problemy w zakresie gospodarki wodnej przedyskutowane podczas Światowej Konferencji ONZ pt. "Środowisko i Rozwój" (czerwiec 1992 r).
EN
The role of the Institute of Rural Building engineering, Mechanization and Electrification of Agriculture (IBMER) in the development of techniques in agruculture is discussed. Water menagement problems presented at the World Conference of UNO "Environment and Development" (June 1992) are discussed against this background.
RU
Обсуждается роль Института селъцкого строителъцтва, механизации и электрификации сельского хозяйства (ИБМЕР) в развитии техники в сельском хозяйстве. На этом фоне представлены проблемы в области водохозяйствования обсуждаемые на Всемирной конференции ООН "Среда и развитие" (июнь 1992 г.).
PL
Po omówieniu ogólnych zagadnień zawartych w artykule przedstawiono bariery techniczne i ekonomiczne upowszechniania systemów oczyszczania oraz problemy zagrożenia wynikające z odprowadzania ścieków wiejskich nieoczyszczonych. Podano również współczesne tendencje kształtowania systemów kanalizacyjnych.
EN
Upon discussing general questions broached in the paper, technical and economic barriers preventing extension of waste water treatment systems as well as problems concerning the threat connected with disposal of non — treated rural waste waters are presented in the paper. Also newest tendencies in building of waste water treatment systems are discussed.
RU
После пассмотрения общих затрохутых в статье проблем, представлены технические и экономические барьеры противодействующе бнедрехию систем очистки, а также проблемы угроз связанных с со сбросами неочищенных селиских стоков. Приводятся также новеишие тенденции строительства канализационных систем.
PL
Do projektowania systemów kanalizacji ciśnieniowej, budowanych z rur PE i PVC, niezbędne są obliczenia hydrauliczne, które uwzględniałyby właściwości fizyczne ścieków i rur. W obowiązującej normie [PN-EN 1671 2001], brakuje odpowiednich wzorów, które uwzględniałyby te właściwości. W związku z tym, w niniejszym artykule, została przedstawiona metodyka i wyniki eksperymentalnych badań, których celem było wyznaczenie empirycznej zależności do obliczania współczynników liniowych oporów hydraulicznych w rurach PE i PVC, podczas ciśnieniowego przepływu ścieków. Wykazano, że przepływ ścieków w rurach z PVC i PE ma charakter przepływu w rurach hydraulicznie gładkich, a współczynniki liniowych oporów hydraulicznych λs wyznaczone z badań eksperymentalnych w rurach z PVC i PE przyjmują porównywalne wartości, które w przedziale zalecanej prędkości v są większe do wartości λsBlasius obliczonych ze wzoru Blasiusa.
EN
To designing of the pressure sewage systems, built of pipes PE and PVC, essential are hydraulic calculations, which would consider physical properties of sewage. In the applying norm [PN-EN 1671 2001], missing right formulae which would consider these properties. In connection with it, in this article, remained introduced methodology and results of experimental researches, which was a purpose, determine empirical relation for calculate linear losses coefficients in pipes PE and PVC, during the pressure flow sewages. Showed that the flow of sewage had character in pipes of PVC and PE of flow in pipes hydraulic smooth, and linear losses coefficients λs determined from experimental research in pipes of PVC and PE is taking comparable value, which in the range for the recommended speed v are bigger to value λsBlasius calculated from the Blasiusa formula.
PL
Omówiono przyczyny konieczności oczyszczania ścieków opartej na pracy biologicznego złoża torfowego. Przedstawiono również układy biologiczne urządzeń oraz założenia technologiczne pracy złoża torfowego, jego parametry technologiczne jak i sposób przygotowania takiego złoża. Artykuł zawiera także dane o rozruchu i eksploatacji oczyszczalni ścieków.
EN
Causes of the need of sewage treatment based on the work of biological peat filter are discussed. Also biological systems of suitable structures and technological bases of the work of the peat filter, its technological parameters and the preparation way of such a filter are presented. The data concerning putting in motion and operation of the sewage treatment stations are presented as well.
RU
Обсуждаются причины необходимости очистки сточних вод основывающейся на работе торфяного биофильтра. Рассматриваются биологические системы сооружений и технологические прихципы работы биофильтра, его технологические параметры, а также представлен способ изготовления такого биофильтра. В статье приводятся также данные о пуске и эксплуатации станции очистки сточных вод.
PL
Omówiono zagadnienie techniki sanitarnej na wsi w okresie od 1939 r. do chwili obecnej Dokonano również oceny stanu istnieniącego w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizacji wsi oraz przeanalizowano stopień i przyczyny zanieczyszczenia wód podziemnych.
EN
The problem of sanitary technique in the countryside in the period from 1939 to the present time is discussed. Also the existing state in the water supply and canalization of subterranean waters are analyzed.
RU
Обсыждаются вопросы санитарной техники в селе в период с 1939 г. до настоящего времени. Оценивается сыществующее положение в области водоснабжения и канализации сельских населенных мест, а также анализируется степень и причины загразнения i лыбинных вод.
PL
Omówiono stan obecny zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi i na tym tle trudności oraz obowiązki związane z poprawą sytuacji w tym zakresie. W szczególności przeanalizowano rolę służb specjalistycznych zajmujących się tymi problemami oraz rolę samorządów na tym odcinku ich działalności.
EN
The present state of water supply and sanitation of rural settlements is discussed and on this background difficulties and obligations connected with improvement of the situation in this field are stressed. In particular the role of specialistic services dealing with these problems and of self-governing units in this scope is analyzed.
RU
Настоящее состояние в области водснабжения и санитарного состояния сельских населенных пассматриваются на фохе трудностей и обязательств связанных с улучшением положения в давной области. В частности анализируется роль специялистических служб занимающихся проблемами, а также самоуправлений на этом участке их деятельности.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.