Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 348

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social change
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
Podsumowano minione stulecie w Wielkopolsce: zmienność granic administracyjnych i ustrojów na przestrzeni wojen światowych, kryzysy gospodarcze, poczucie regionalizmu wielkopolskiego oraz regionalne funkcje Poznania jako stolicy Wielkopolski.
EN
The aim of this article is to provide an empirical test of the model of non-economic transfers by migrants such as values, attitudes, behaviours, lifestyles, transnational social networks, know-how, skills and knowledge. The first part of the article discusses the current state of Polish society, identifies the direction of social change in Poland since 1989 and analyses the mutual dependency between social change and migration. The second section offers the analytical model and describes how existing empirical data from official statistics and research reports as well as the author's own research projects have been analysed. The crucial element of the model is the notion of 'closure', defined as any factor that makes the migrants' non-economic transfers difficult or impossible. Within each of the three categories of closure - socio-economic, cultural and psycho-social - more specific barriers to non-economic transfers are tested, e.g., lack of cohesive policy towards return migrants, social narratives on migration or 'homecomer syndrome'. The analysis leads to the conclusion that, however difficult the measurement of the impact of return migration on social change at this stage, return migrants' transfers are accelerating the process of social change in Poland towards the model of well-developed, post-modern Western societies, whereas closures impede this process. (original abstract)
EN
The processes of commodification and decommodification have been important dimensions through which social, economic, political and also cultural changes can be analysed. They turn out to be particularly useful for studying everyday practices, both overt and hidden. This article concerning the period of realsocialism in Poland has two goals: (a) explaining the paradox of commodification phenomena in a formally decommodified socialist economy and (b) exemplifying these practices in a dynamically changing political and economic situation. Such an approach has made it possible to reveal not only the internally inconsistent system of the plan-command-distribution economy, but most of all the rich set of social adaptation practices that enabled it to function during conditions of shortage. (original abstract)
EN
Social paradigms exists, in the tradition of social sciences, as narrow theoretical and research fields, but they hope to expand beyond their original scope leading to scientific recognition. The author analyzes the nature of paradigms and their usefulness in the era of social change. In final part of the article, the author comes to the conclusion that social sciences researchers should use complimentary explanations instead of applying traditional paradigms.
PL
Społeczne paradygmaty egzystują – w tradycji nauk społecznych jako wąskie teoretyczne oraz badawcze pola, w nadziei i aspiracjami, iż rozszerzą/poszerzą własny pierwotny zasięg prowadzący ku naukowemu poznaniu. Autor w niniejszym artykule analizuje naturę paradygmatów oraz ich przydatność w okresie zmiany społecznej. W końcowej części, Autor dochodzi do przekonania, że w miejsce stosowania tradycyjnych paradygmatów badacze nauk społecznych powinni również używać wyjaśnień komplementarnych.
XX
Protesty społeczne w krajach Bliskiego Wschodu (w tym w Egipcie) - tzw. Arabska Wiosna - były wielkim szokiem dla społeczności międzynarodowej. Najpopularniejszymi hasłami wśród arabskich protestujących były hasła wolności, poszanowania praw człowieka i praw obywatelskich, ale prawdziwymi przyczynami masowej opozycji społecznej były głębokie problemy społeczne, zwłaszcza demograficzne i ekonomiczne, które nie mogły dłużej pozostać nierozwiązane. Od 2004 r. władze egipskie rozpoczęły proces reform w celu uwolnienia egipskiej gospodarki. Zostały powitane z wielkim aplauzem przez instytucje międzynarodowe, a zwłaszcza przez Unię Europejską. Państwa zachodnie nie wzięły jednak pod uwagę faktu, że proces ten miał pewien negatywny wpływ na stan życia przeciętnego Egiptu i bardzo rzadko włączały problemy społeczne do swoich dyrektyw. Ten artykuł jest próbą zbadania, czy współpraca między Egiptem a Unią Europejską, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci próbuje rozwinąć partnerstwo ze wszystkimi państwami MENA, była skuteczna i czy istnieją szanse na wzmocnienie go w przyszłości, szczególnie w kontekście ciągle zmieniająca się sytuacja w regionie. Rok od początku Arabskiej Wiosny jest zdecydowanie za wcześnie, by kategorycznie oceniać reakcję UE na zmieniające się partnerstwo, jednak polityka UE w przeszłości wobec Egiptu nie była skuteczna. Pierwsze reakcje były tylko retoryczne. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Bruksela przedstawiła bardziej konkretne programy i pakiety wsparcia dla Egiptu i innych państw MENA. Co ważne, propozycje te obejmowały nie tylko kwestię wzrostu gospodarczego, ale także problem reform społecznych i rozwoju. Arabska Wiosna jest wciąż szansą dla UE na przeformułowanie polityki wobec Egiptu, ale szczególnie ważna jest odpowiednia koordynacja europejskiego wsparcia dla egipskich reform. (abstrakt autora)
EN
The social protests in the Middle East states (including Egypt) - so called Arab Spring - were a great shock for international community. The most popular slogans among the Arab protesters were the slogans of freedom, respect for human and civil rights but the real reasons for the mass social opposition were deep social problems, especially demographic and economic ones, which could not stay unsolved no longer. Since 2004 Egyptian authorities began to initiate the process of reforms due to liberate the Egyptian economy. They were welcomed with great applause by the international institutions and especially by the European Union. The western states however did not take into account the fact that this process had some negative impact on the condition of life of average Egyptian and included the social problems in their directives very rarely. This article is an attempt to examine if the cooperation between Egypt and European Union which in the past few decades tries to develop the partnership with all MENA states was effective and if there are the chances to strengthen it in the future, especially in the context of still changing situation in the region. One year since the beginning of Arab Spring is definitely too early for categorical evaluations of EU reaction to the changing partnership however past EU politics towards Egypt was not effective. The first reactions were only rhetorical. Past few months Brussels presented more concrete programs and the packages of support for Egypt and other MENA states. What is important, these propositions included not only the question of economic growth but also the problem of social reforms and development. Arab Spring is still the chance for EU to reformulate its politics towards Egypt but particularly important is the proper coordination of European support for Egyptian reforms. (original abstract)
XX
Niniejszy tekst jest próbą oceny systemu społecznego, a właściwie bardziej ustaleń niż oceny. Ta ostatnia wymagałaby wielu założeń identyfikujących kryteria, od których w każdym wypadku zależy w dużym stopniu sama ocena. Obecnie, po kilkunastu latach trwania procesu przekształceń systemowych rozpoczętego w roku 1989, po wielokrotnych jego zmianach, coraz trudniej jest ustalić właściwe, nie budzące kontrowersji punkty odniesienia. Nie one zatem będą centralnym przedmiotem zainteresowania w artykule. Chodzi w nim bardziej o weryfikację procesu zmiany systemowej z punktu widzenia potrzeby uwzględniania w jego analizie i ocenie elementów harmonizujących rozwiązania (nie tylko wewnątrz składników systemowych, tj. w polityce, gospodarce i kulturze społecznej, i nie wyłącznie między trzema składnikami systemu społecznego), ale także o konieczność weryfikacji istniejących rozwiązań z punktu widzenia możliwości ich harmonizacji w nowych warunkach uwzględniających w większym zakresie determinanty zewnętrzne, związane z globalizacją oraz z tymi aspektami integracji europejskiej, które pozostały poza obszarem przedmiotowym przeprowadzonych negocjacji akcesyjnych, a które mogą mieć znaczenie dla kontynuacji zmiany systemowej w Polsce. Ani integracji europejskiej, co do której wypowiedziało się społeczeństwo w przeprowadzonym referendum, ani globalizacji jako procesu niemal niezależnego od wewnętrznych decyzji politycznych, gospodarczych i społecznych w naszym kraju nie powinno się, a w zasadzie nie można traktować, jako rozwiązań alternatywnych lub niezależnych. Obydwa są dla naszego systemu społecznego rzeczywistością, do której muszą być dostosowane rozwiązania wewnętrzne. Nie ma bowiem innej drogi, innej możliwości, która mogłaby nasz kraj uchronić przed marginalizacją w stosunku do grupy państw o najwyższym poziomie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, przed wykluczeniem z uczestnictwa we współczesnych osiągnięciach w dziedzinie wiedzy i komunikacji, przed wyeliminowaniem z międzynarodowej konkurencji. (fragment tekstu)
EN
The last fifteen years, which passed since the beginning of transformation in Poland, were not a homogenous period as far as external and internal factors influencing main political, economic and social problems are concerned. In the first phase of transformation attention was focused on internal factors derived from political, economic and social crisis in the eighties of the 20th century. In this phase the main goal was to find solutions for transformation of social system which would allow maintaining social order. The scope of possible decisions was determined by condition of economy and the risk of escalation of political and social conflicts. In the second phase of transformation, covering the period of last years of 20th century and the first years of 21th century, the role of external factors, mainly globalization and European integration, is more and more evident. Some issues regarding the influence of globalization on continuation of Polish transformation are considered in this paper. Factors determining new chances for Poland and constraints on resolving the most important social problems are pointed out. (original abstract)
7
80%
XX
Artykuł stara się przybliżyć sytuację Korei w XIX w., uwzględniając stanowisko mocarstw do królestwa koreańskiego, a szczególnie najbliższych jego sąsiadów Chin, Japonii i Rosji najbardziej zainteresowanych ekspansją w tym kraju. Sporo na temat ówczesnego społeczeństwa i ogólnej sytuacji panującej w Korei dostarcza sprawozdanie z podróży Wacława Sieroszewskiego wydanej po raz pierwszy jako zwartej monografii w 1904 r. Artykułu przedstawia reformy mające umocnić kraj, podjęte przez rząd koreański i grupy Koreańczyków tj. Partii Modernizacji "Gachwadarg" powstałej w 1881 r., czy też reformatorów skupionych w Stronnictwie królowej Min. Dodatkowo zamieszczona została analiza jak reformy były odbierane przez społeczeństwo i jak na nie wpływały? W artykule sporo miejsca poświęcono reformom Koreańskim siłom zbrojnym, w których z feudalnej armii, przekształca się w nowoczesne wojsko. Większość przemian opisana został, z jednoczesnym ukazaniem ich na fotografiach z epoki wykonywanych przez przebywających wówczas w Korei cudzoziemców oraz samych Koreańczyków. Pierwsze fotografie wykonano w latach 60-tych XIX w. przez nieznanego autora. Powstały najprawdopodobniej podczas wysłanej do Korei przez Napoleona III karnej ekspedycji. Od tego momentu fotografia stopniowo wkraczała na Półwysep Koreański dokumentując zarówno życie zwykłych ludzi jak i przełomowe wydarzenia stają się tym samym źródłem ukazującym przemiany społeczne w tym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is trying to bring us nearer to the situation in Korea in 19th century. The article is taking into account positions of powers towards Korean Kingdom, especially its nearest neighbours - China, Japan and Russia. Those countries were the most interested in expansion in Korea. Report from travels of Waclaw Sieroszewski contains a lot of information about society and situation in Korea in those days. Those reports were published as monograph for the first time in 1904. The article describes reforms with a view to strengthen the country. Those reforms were undertaken by Korean government and groups of Koreans, for example Modernization Party called "Gachwadarg" (the party was established in 1881) and also reformers concentrated around queen Min. Additionally it contains analysis how the reforms were perceived by the society and what was their influence. There is also quite a lot of information about reforms in Korean army, which was changed from feudal into modern troops. Most of transformations were described and shown on the photographs at the same time. The photographs were taken by foreigners staying at that time in Korea and also the Koreans. The first photographs were taken by unanimous author in sixties of 19th century. They were taken presumably during expedition sent to Korea by Napoleon the 3rd. From that moment photography became constantly present on Korean Peninsula. It showed the life of ordinary people but also important breakthroughs in Korea. It became important source of knowledge about social changes in Korea. (original abstract)
8
Content available remote Does Gentrification of the Praga Północ District in Warsaw Really Exist?
80%
EN
Research on gentrification has been conducted for over 50 years by representatives of many disciplines. Modern gentrification is a process somewhat different from that originally described by R. Glass in 1964. Authors do not agree how to measure the process, nor how to explain its meaning (Bourne, 1993). Creating the right indicators is very difficult, especially if it is widely believed that gentrification, as a process identifying changes over time and a way of measuring dynamics, should enable the comparison of data from multiple years (Lees, 2010). The aim of this study was to identify the socio-spatial changes taking place in the Warsaw district of Praga Północ and to determine if it can be described as gentrification. The study area is a district stereotypically perceived as neglected, dangerous and deteriorated (e.g. Dudek-Mańkowska, 2011), at the same time subject to strong functional changes. Praga Północ is also an area of interest to many artists, creative industries and developers, and is undergoing gradual regeneration through municipal urban revitalization programs. It is also an area that the media portray as undergoing the process of gentrification. The results show that social and residential changes actually take place but the overall gentrification has not been felt by residents. (original abstract)
XX
Celem badań było: określenie tendencji zmian zasięgu wsi polskiej pod względem terytorialnym i ludnościowym, stwierdzenie czy przynależność Polski do UE przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich oraz czy następuje pogłębienie dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich i postęp w ewolucji wsi od rolniczej do wielofunkcyjnej. Unia Europejska stawia na aktywizację i odnowę obszarów wiejskich. Na lata 2007-2013 był opracowany w tej sprawie program, którego konstrukcją nośną były cztery osie priorytetowe. Program ten określał zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich i był finansowany zarówno z budżetu UE, jak i z krajowych środków publicznych. Zasięg obszarów wiejskich w Polsce jest wyodrębniany według rejestru TERYT i w latach 2003-2012 wykazuje zmniejszanie obszaru wsi i jej udziału w powierzchni Polski przy równoczesnym zwiększaniu liczby mieszkańców i wzroście ich udziału w ogólnej liczbie ludności kraju. Mając na celu zintegrowanie wsi polskiej z obszarami Unii Europejskiej podjęto cały szereg decyzji politycznych i ekonomicznych zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym. Polska, w tym obszary wiejskie zaczęły korzystać ze środków unijnych jeszcze przed przystąpieniem kraju do UE. Po akcesji, rozmiary tych środków uległy zwielokrotnieniu, co służyło przemianom wsi pod względem ekonomicznym i społecznym. Efektem tych zmian jest wzrost poziomu infrastruktury technicznej i społecznej wsi; nadrabianie zapóźnień w tym zakresie oraz przyspieszenie przemian wsi w kierunku jej wielostronności. Skutkiem tego jest wzrost zatrudnienia ludności wiejskiej w działalności poza-rolniczej oraz upodabnianie się struktury ludności wiejskiej pod względem głównego źródła utrzymania do średniej krajowej. Wieś, zawsze była wielofunkcyjna, a obecnie jej wielofunkcyjność znacząco się powiększa. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the research was to: a) establish the tendency of changes of scope of Polish countryside in terms of territory and headcount, b) determine if Polish access to the E.U. helps in development of rural areas and if there is a deepening diversifica-tion of activity on rural areas and progress in evolution from agricultural countryside to multifunctional countryside. Rural areas in Poland are separated on the basis of the registry called TERYT. At the beginning of 21st century there is a shrinking scope of the countryside in terms of territory while constantly growing headcount and percentage of rural people. Country-side is subject to many changes: a) technical and social infrastructure is developing quicker than in urban areas, b) multifunctional aspect of countryside is deepening, c) employment structure of people and sources of income are changing. Those processes are taking place under the influence of state policy supported by the E.U. and domestic funds. (original abstract)
XX
Przedstawiono główne tezy poruszone podczas seminarium "Dobre rządzenie", które odbyło się 12 grudnia 2012 r.
XX
Próba choćby pobieżnego przedstawienia - naszkicowania - obecnej sytuacji w systemie szkolnictwa wymaga odniesienia się do dwóch kwestii: transformacji oraz oporu społecznego. Mimo upływu ponad dwudziestu lat od zmiany ustroju nadal nie możemy stanowczo stwierdzić, że transformacja w naszym kraju zakończyła się ani tym bardziej że zakończyła się pełnym sukcesem dla wszystkich uczestników tego procesu. Naszą rzeczywistość cechuje permanentna zmiana we wszystkich sferach życia. Coraz częściej nie mamy pewności, dokąd zmierzamy ani co chcemy osiągnąć, co z kolei jest spowodowane nieprzewidywalnością rezultatów kolejnych przemian. Jak pisze Andrzej Radziewicz-Winnicki - "możemy założyć, że wszelkie zjawiska dotyczące zmiany społecznej są nieuniknionym następstwem procesu ewolucyjnego. Wiąże się z tym faktem zanik wielu preferowanych dotychczas systemów wartości i dobrze znanych - ukształtowanych w przeszłości - systemów społecznych. Wartości i normy utracone zostają zastąpione innymi, bardziej adekwatnymi do wyłaniających się potrzeb i pojawiających się, odmiennych od tradycyjnych, różnych form życia. [...] Jak dalej pisze cytowany Autor - pojawia się więc podstawowy dylemat, a równocześnie potrzeba (która jest prawie niemożliwa do spełnienia) polegająca na pilnym uzyskaniu obiektywnych i jednoznacznie brzmiących rozstrzygnięć, determinujących nasze dalsze działania.(fragment tekstu)
EN
In the society dealing with the ramifications of an incomplete, despite the passing of almost thirty years, transformation process, social resistance of its citizens has become a way of voicing one's opinion in the face of uncertainties accompanying the innovative character of social reforms introduced. Oftentimes, regardless of a political faction currently wielding power, society expresses its fear and defiance towards changes being proposed. We are able to make similar observations as to the attempts of reforming education system in Poland(original abstract)
XX
Omówiono badanie panelowe przeprowadzone przez Pracownię Socjologii Wizualnej Instytutu Socjologii UAM na reprezentatywnej próbie 25 mieszkańców Poznania na temat postrzegania przez nich swego miasta. Swe emocje badani wyrażali przy pomocy fotografii, oddających ich własny, "prywatny" Poznań, obrazujących przemiany w mieście, miejską brzydotę i urodę.
EN
The refugee crisis and the rising number of asylum seekers is one of the primary concerns of the EU. Political discussions reflect humanitarian, social and economic implications of the constant influx of new asylum seekers coming mainly from Syria. Within the political sphere in the V4 countries it is possible to observe negative attitudes. In this context, it is very important to emphasize that we are living in a democratic society, where media represent the role of democracy guardians. On the other hand, social media offer space for expression to the general public opinions, and their potential is also fully exploited by political leaders. The potential of social media must be perceived also against the backdrop of risks stemming mainly from disinformation and manipulative tendencies. In order to identify and clarify the presence of manipulative techniques in the communication of political and social groups to the attitudes of Generation Y in the sphere of migrant tolerance we present some introductory findings under the scope of project VEGA 1/0192/18.
XX
Celem opracowania jest charakterystyka zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w małych miastach województwa świętokrzyskiego. Zakres czasowy objął lata 2000-2006. (...) Badania przeprowadzono w kilku etapach. W pierwszym zwrócono uwagę na dynamikę zmian zaludnienia badanych ośrodków. Drugi etap objął charakterystykę zmian funkcjonalnych. (fragm. tekstu)
XX
W artykule została podjęta próba analizy przeobrażeń społeczno-ekonomicznych w zakresie dochodów społeczeństwa polskiego oraz wybranych państw Europy, jakie wystąpiły w okresie transformacji systemowej. Przykład Polski jest szczególnie interesujący, gdyż właśnie w Polsce wybrano jako metodę wprowadzenia zmian tzw. terapię szokową.(fragment tekstu)
EN
In the article, the problem has been raised of the population income in Poland and some other selected states in the transformation period. Changes in the population income were investigated. The GINI coefficient was used for determining the differentiation of household income in money. It was found that the economic development and progressing increase in the wealth level in each of the states of the Central and Eastern Europe depends, among other things, on the integration processes inspired by the European Union and on the globalization processes stimulated by the World Trade Organization, the International Monetary Fund and the World Bank. As regards the average monthly pay in selected sectors, in 2009, it amounted in Poland to PLN 3098 in the industry sector, as compared with average pays in the same year in the financial brokerage sector which amounted to PLN 5234. Financial services belongs to the group of modern services addressing the sphere of the capital turnover. Since 2006, the population stratification in respect of the money income level has been decreasing in Poland.(original abstract)
XX
Społeczne skutki współczesnej modernizacji są wielopłaszczyznowe i znajdują odzwierciedlenie w różnych aspektach życia ludzi i tworzonych przez nich społeczeństw, a mianowicie w płaszczyźnie: społecznej, ekonomicznej, psychologicznej, politycznej i środowiskowej. Jest to zgodne z ideą rozwoju społecznego, który łączy te wyróżnione obszary. W artykule przedstawiono fazy rozwoju społeczeństwa uwzględniane w teoriach socjologicznych. Zmierzają one w kierunku rozwoju społeczeństwa modernizującego się zgodnie z duchem ery informacji. Ukazano też wpływ modernizacji na transformację społeczną. Przyjęto bowiem, że staje się ona katalizatorem zachodzących przemian społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Social results of modernisation are multidimensional and they are reflected in different aspects of human life and human societies, e.g. in the social, economic, psychological, political and environmental spheres. The fact is consistent with the idea of social development that connects the specified spheres. The phases of development of society that are considered in sociological theories are presented in the paper. They are directed at development of the society which modernises keeping up with the information age spirit. The influence of modernisation on social transformation has been shown as well. There has been assumed that the modernisation becomes a driving force for social changes. (original abstract)
EN
The article appeals to the life quality measurement issue in Uzbekistan. The life quality management has become challenging task in the process of radical system transformations from the administrative paradigm to the market one. The authors describe some approaches how to compose integrated life quality indicator. Particularly attention is given to evaluation and monitoring of life quality at regional level.(original abstract)
XX
Z perspektywy długoletniej przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne wschodnich Niemiec mogą służyć jako modelowy przykład wpływu polityki na sytuację gospodarczą i społeczną kraju. Dominująca do II wojny światowej militarystyczna i ekspansjonistyczna polityka, wywodząca się z tradycji pruskiej, zawiodła, czego dobitnym świadectwem są straty demograficzne, terytorialne i gospodarcze, jakich doznały całe Niemcy na skutek obu wojen światowych. Polityką realistyczną - zdaniem autora - uwzględniającą obiektywne procesy gospodarcze, społeczne i uwarunkowania polityczne wydaje się być natomiast ta, która leży u podstaw realizowanego procesu jednoczenia dwóch państw niemieckich i w jej ramach polityka rozwoju wschodnich landów, wchodzących wcześniej w skład Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W stosunkowo dużym stopniu przyczyniła się do wzmocnienia ich gospodarek i podniesienia ogólnej konkurencyjności wschodnioniemieckiego makroregionu, a także do umocnienia międzynarodowej pozycji całych Niemiec. (abstrakt oryginalny)
EN
From the long-term perspective, economic, social and political changes in eastern Germany can serve as a model example of the influence of politics on the country's economic and social situation. The militaristic and expansionist policy arising from the Prussian tradition, which dominated until the Second World War, failed. The this is emphatically demonstrated by the demographic, territorial and economic losses, which the whole of Germany experienced as a result of both World Wars. According to the author, a realistic policy, which takes into account the objective economic, social and political processes, seems to be one which lies at the heart of the ongoing process of the reunification of the two German states, a part of which is the development policy of the eastern lands, formerly comprising the German Democratic Republic. It contributed to a relatively large extent to the strengthening of their economies and raising the overall competitiveness of the eastern German macro-region, as well as the strengthening of the international position of the whole of Germany. (original abstract)
XX
Fragmentaryzacja oznacza, że pewne składniki przestają należeć do istniejącej całości, uwalniają się i istnieją niezależnie, lub po pewnym czasie przechodzą do rekomponujących się całości. Fragmentaryzacja może być rozumiana na trzy sposoby, jako: - trwała właściwość rozwoju, - aktywność procesów destrukcyjnych, - świadome działanie mające na celu powodowanie rozpadu. Fragmentaryzacja przejawia się na poziomie myśli i faktów. Myśl to refleksja nad faktami, ale także i nad samym sobą. Im więcej w myśli naukowej dostrzega się brak wewnętrznej spójności, tym częściej stwierdza się, że zanika badany przez nią świat jako jednolity system stosunków. Omówiono również fragmentaryzację jako stałą wartość rozwoju, część kultury, a także scharakteryzowano współczesną społeczną sytuację fragmentaryzacji w nowych warunkach ludzkiej komunikacji oraz fragmentaryzację jako aspekt globalizacji. Przedstawiono wybrane nauki społeczne wobec fragmentaryzacji: ekonomię, socjologię, studia kulturowe i nauki polityczne po 11 września 2001 r.
EN
Fragmentation means that certain components cease to belong to an existing totality; they free themselves and exist independently, or after a certain time return to the reforming totality. Fragmentation can be understood in three ways: - as a permanent feature of development, - as the acceleration of destructive processes, and - as a conscious and intentional activity aimed at causing decay. Fragmentation manifests itself at the level of thought and facts. Thought can be a reflection on itself. The more thought, especially scientific thought, perceives its own lack of inner cohesion, the more frequently it finds that the world it analyses as a uniform system of relationships disappears. In a „situation of change”, there is a strong sense of living in a world of fragments of a former reality, and of experiencing painfully the breaks in development that we are not able to overcome. This is what we are currently experiencing. The author next discusses fragmentation of the psyche and fragmentation of culture. He characterizes the current situation of change and portrays fragmentation against the background of globalisation. In particular, he addresses how fragmentation is reflected in economics, sociology, cultural studies and political sciences. (original abstract)
XX
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie przemian rodziny polskiej, będącej podstawowym środowiskiem życia, rozwoju i wychowania człowieka, na początku XXI wieku, ujmowanego jako okres ponowoczesności.   PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przedstawiony problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytania: jak zmienia się rodzina i jej funkcjonowanie w ponowoczesności? jaki jest dzisiaj kierunek tych zmian? jakie czynniki w największym stopniu determinują te zmiany? Zastosowano analizę literatury i syntezę wniosków oraz przegląd wybranych raportów, diagnoz, wyników z badań naukowych realizowanych w perspektywie koncepcji przemian rodziny współczesnej. PROCES WYWODU: Odwołując się do naukowych opracowań dokonano interdyscyplinarnej refleksji nad przemianami dokonującymi się we współczesnej rodzinie, które zmierzają w kierunku ponowoczesnego modelu rodziny i demokratyzacji stosunków rodzinnych, przy wciąż żywych cechach rodziny tradycyjnej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że rodzina się zmienia pod wpływem czynników mikro oraz makrospołecznych charakterystycznych dla ponowoczesności, gdzie ważnym elementami są procesy globalizacyjne, urbanizacji i industrializacji, konsumpcjonizmu oraz rozwój nowych mediów i technologii. Obszar zmian dotyczy nie tylko definiowania rodziny, ale także społecznych deklaracji w zakresie życia małżeńsko-rodzinnego, jak również struktury, pełnienia ról rodzinnych i codziennego funkcjonowania rodziny.    WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE:  Współczesna rodzina ulega wyraźnej transformacji w kierunku demokratyzacji życia rodzinnego. Zmiany te pociągają za sobą nowe szanse i możliwości optymalizujące jej funkcjonowanie, ale pojawiają się także zagrożenia i trudności, które wywołują zagubienie i chaos. Stąd opis sytuacji dzisiejszych rodzin i ich interpretacja wymaga ciągłej eksploracji badawczej, która umożliwia uzyskanie wiedzy o rodzinie w procesie jej dostosowywania się do nowej rzeczywistości oraz formułowanie pożądanych kierunków działań w obszarze pomocy i wspierania rodziny i rodzicielstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present changes which take place in Polish families (which are the basic environment of life, development and rearing of a human being) at the beginning of the 21st century, called a post-modern period. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem focuses on finding the answers to the following questions: what changes do families and their functioning undergo in post-modernity? What is the direction of these changes? What factors determine these changes to the greatest extent? The methods used in the paper include the analysis of literature, the synthesis of conclusions and an overview of selected reports, diagnoses, and results of studies devoted to the changes of the contemporary family. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: By referring to various scientific papers, the article offers an interdisciplinary reflection on the changes taking place in the contemporary family; these changes are directed towards a post-modern family model and democratization of family relations, which are accompanied by still present features of a traditional family. RESEARCH RESULTS: The analyses reveal that changes the family undergoes are caused by micro-and macrosocial factors characteristic for post-modernity, whose important elements are the processes of globalisation, urbanization and industrialization, consumerism and the development of new media and new technologies. The areas which change cover not only the ways of defining a family, but also social declarations within marital and family life, as well as the family structure, fulfilling specific roles within a family and its daily functioning. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The contemporary family has been undergoing distinct transformations towards democratization of family life. These changes entail both new chances and opportunities in the area of optimization of the functioning of the family and threats and problems leading to disorientation and chaos. That is why a description of the contemporary family and its interpretation requires continuous scientific exploration, which allows for obtaining knowledge about the family during the process of its adjustment to the new reality and formulating desired directions of initiatives taken in the area of supporting the family and parenthood. (original abstract)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.