Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano rekultywacyjne prace badawcze prowadzone na składowiskach odpadów flotacyjnych w Starym Zagłębiu Miedziowym. Prace prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oparte są na doświadczeniach wegetacyjnych prowadzonych przez CBR "Cuprum", a zmierzają do wypracowania krajobrazowej strategii zagospodarowania składowisk odpadów flotacyjnych z wykorzystaniem niektórych klonów wierzby wiciowej (Salix viminalis, L).
EN
In this paper, the laboratory and environmental work conducted in order to study the establishment of vegetative cover on copper tailings in Old Copper Basin is presented. Researches conducted there by Poznań University of Life Sciences are based on greenhouse pot tests leaded by CBPM "Cuprum", tend to elaborate new landscape strategy for such settling ponds by creating vegetation patches with switch willow (Salix viminalis L.).
11
Content available remote The effect of environmental factors on micropollutants in small water bodies
63%
EN
Small water bodies serve a very important function in landscape. Unfortunately, many of them are strongly polluted or are being eliminated. Analyses were conducted on thirteen small water bodies located in the Gen. Dezydery Chlapowski Landscape Park. The water bodies differed in terms of the location in landscape, morphometric parameters (depth, shape, area) as well as aquatic and marshy vegetation. Some of them are typical water bodies of agricultural and forest landscapes, while the others are located in rural areas and in parks. The aim of the conducted investigations was to analyse the level of water pollutants in the water bodies in terms of contents of elements and biogens. Analyses were to explain how environmental variables (dependent, explanatory) influence the distribution of investigated parameters in waters of small water bodies. The analysed parameters included contents of trace elements (Li, Al, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Ag, Cd, Ba, Tl, Pb as well as too Na, K, Fe, Ca, Mg) and values of pH in waters of thirteen water bodies. Analyses were conducted in the years 2008-2010. The experimental cycle were completed with analyses of ammonia nitrogen, nitrates(III), nitrates(V) and phosphates for waters of all the water bodies. The above-mentioned parameters were subjected to statistical analyses, for which RDA models were prepared taking into consideration dependent and explanatory variables.
PL
Małe zbiorniki wodne pełnią bardzo ważną funkcję w krajobrazie. Niestety, wiele z nich jest silnie zanieczyszczonych bądź ulega likwidacji. Badania prowadzono na trzynastu małych zbiornikach wodnych położonych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Zbiorniki różniły się położeniem w krajobrazie, parametrami morfometrycznymi (głębokością, kształtem, powierzchnią) oraz roślinnością wodną i bagienną. Część z nich to typowe zbiorniki krajobrazów rolniczych, leśnych, pozostałe to zbiorniki położone na terenach wiejskich i w parkach. Celem przeprowadzonych badań była analiza poziomu zanieczyszczenia wody zbiorników pod względem zawartości pierwiastków oraz biogenów. Badania zmierzały do wyjaśnienia, jakie zmienne środowiskowe (zależne, objaśniające) wpływają na rozkład badanych parametrów w wodach małych zbiorników. Analizowano poziomy stężeń pierwiastków śladowych (Li, Al, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Ag, Cd, Ba, Tl, Pb oraz Na, K, Fe, Ca, Mg), a także wartości pH w wodzie trzynastu zbiorników. Analizy prowadzono w latach 2008-2010. Cykl badawczy kończyły analizy azotu amonowego, azotynów, azotanów i fosforanów dla wody wszystkich zbiorników. Powyższe parametry zostały poddane analizie statystycznej, dla których wykonano modele RDA uwzględniające zmienne zależne oraz objaśniające.
12
63%
EN
Concentration of heavy metals in plant tissues results from the total level of contamination of the ecosystem and the degree of development of a species, ecological form and phenophase. Some aquatic plants have a particularly great capacity to accumulate heavy metals and may be classified as hyperaccumulators. The studies of accumulation intensity of heavy metals by macrophytes in five water reservoirs situated in the General Dezydery Chlapowski Landscape Park indicated great variability of Al, Cu, Pb and Zn in both underground and aboveground plant organs. Most plants accumulated elements in surface layers of the rhizomes, mainly in the epidermis and in the cortex mesophyll. The greatest amounts of the analysed elements were found in rhizomes of Oenanthe aquatica (L.).
PL
Koncentracja metali ciężkich w tkankach roślin jest wypadkową ogólnego poziomu zanieczyszczenia ekosystemu i stopnia rozwoju gatunku, formy ekologicznej oraz fazy fenologicznej. Niektóre rośliny wodne mają dużą zdolność do gromadzenia metali ciężkich, pełniąc funkcję hiperakumulatorów. Badania nad intensywnością akumulacji metali ciężkich przez makrofity, zasiedlające pięć zbiorników wodnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, wykazały duże zróżnicowanie stężeń Al, Cu, Pb i Zn w częściach nadziemnych i podziemnych roślin. Większość roślin gromadziła pierwiastki w wierzchnich warstwach kłącza, głównie skórki, oraz w miękiszu kory pierwotnej. Największe ilości analizowanych pierwiastków stwierdzono w kłączu Oenanthe aquatica (L.).
13
63%
EN
Heavy metals migrate in thc environment in different forms (free ions, labile inorganic and organic complexes). Most of the heavy metals create a potential threat to organisms. Their harmfulness is connected not only with biological, biochemical properties, but also depends on forms in which heavy metals appear in the environment, so-called speciation. The chemical term speciation has several meanings and can be defined as analysis, distribution, bioavailability and transformation. In the presented paper the occurrence of heavy metals and possibilities of their determination are discussed. Using anodic stripping voltammetry (DPASV) it was found that 1 gram of humic substances (HS) dissolved in surface water bound to 13.7 μg Cu/g HS and 7.1 μg Pb/g HS. Stronger complexing properties were observed for HS isolated from groundwater: 27 μg/g HS in the case of Cu and 46 μg/g HS for Pb.
EN
The paper presents results of studies on microphytes found in a small and shallow water body located in the village of Drwęsa in the Dopiewo community (near Poznań). The aim of investigations conducted in 2011 was to determine the taxonomic composition, abundance and biomass of microphytes, the amount of seston and selected environmental factors. The greatest species richness was observed for green algae and diatoms, while the total abundance of microphytes was usually moderate. Flagellates predominated, mainly chrysophytes, dinoflagellates and cryptophytes. Maximum abundance were recorded in spring and their frequent dips in summer and autumn. Microphyte biomass estimated by the concentration of chlorophyll α was generally high and significantly correlated with the amount of seston. Indicator species comprised 35% of the microphytes taxa and eutrophic indicator species predominat. The structure of microphytes indicated mesotrophy of the water body, while the concentrations of chlorophyll α and seston showed eutrophy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrofitów występujących w małym i płytkim zbiorniku wodnym położonym w miejscowości Drwęsa w gminie Dopiewo (w sąsiedztwie Poznania). Badania przeprowadzono w 2011 r., a celem ich było określenie składu taksonomicznego, liczebności, biomasy mikrofitów, ilości sestonu oraz wybranych czynników środowiskowych. Największym bogactwem gatunkowym charakteryzowały się zielenice i okrzemki, natomiast liczebność ogólna mikrofitów była na ogół umiarkowana. Stwierdzono dominację form wiciowych, głównie złotowiciowców, bruzdnic i kryptofitów. Maksimum liczebności mikrofitów zaobserwowano wiosną, natomiast latem i jesienią często się ona zmniejszała. Biomasa mikrofitów wyrażona koncentracją chlorofilu α była na ogół wysoka i skorelowana istotnie z ilością sestonu. 35% taksonów mikrofitów stanowiły gatunki wskaźnikowe, przeważały wśród nich wskaźniki eutrofii. Struktura mikrofitów wskazała na mezotrofię wód badanego zbiornika, natomiast koncentracja chlorofilu α i sestonu na eutrofię.
PL
Zanalizowano formy występowania miedzi w wodach zlewni rolniczych, zwlaszcza pod kątem rozpoznania stopnia związania miedzi z substancjami humusowymi. Ponadto określono znaczenie roślinności zbiornika śródpolnego w modyfikowaniu form migrującej miedzi. Procent miedzi związanej z substancjami humusowymi wahał się od 12% do 42% w wodach gruntowych, podczas gdy w wodach powierzchniowych od 39% do 88% w odniesieniu do ogólnych ilości tego metalu. Zawartość miedzi w roślinach wynosiła 1,2 do 27,1 mg Cu [wzór].
EN
The occurrence of copper forms in waters of agricultural basin, particularly with respect of humic substances abilities to bind copper was analysed. Moreover importance of mid-field plants in modifying chemical forms of migrating copper was determined. Percent of copper bound to humic substances ranged from 12% to 42% in ground waters, whereas in surface waters from 39% to 88% taking into account total amount of this metal. Concentration of copper in plants amounted from 1,2 to 27,1 mg Cu [formula].
PL
W pracy analizowano ogólne stężenia cynku, kadmu i ołowiu oraz ich formy jonowe i związane z substancjami humusowymi. Średnie stężenia form ogólnych i jonowych cynku, kadmu i ołowiu były w wodach gruntowych wyższe niż w wodach powierzchniowych. Procentowy udział Zn i Cd w formie związanej z substancjami organicznymi rozpuszczonymi w wodach powierzchniowych wynosił dla Zn 70,8%, dla Cd 57,2%, a w wodach gruntowych odpowiednio 38,1% i 46,2%. Inny procentowy udział metali w formie związanej w badanych wodach wynika z odmiennego charakteru rozpuszczonej materii organicznej i zróżnicowanej zdolności do pobierania metali przez roślinność wodną.
EN
The concentrations of zinc, cadmium, lead in different chemical forms were analysed. Mean concentrations of meals in total and ionic forms in ground waters were higher than in surface waters. Percent of Zn and Cd in form bound to organic substances dissolved in surface waters for Zn amounted to 70,8%, for Cd 57,2%, whereas in ground waters 38,1% and 46,2% respectively. Different percent of bound metals in examined waters resulted from other character of dissolved organic matter and from differentiated ability of uptaking metals by water plants.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.