Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the context of the ongoing changes in the management systems of higher education, the issue of higher education institutions’ (HEIs) relationships with external stakeholders are of key importance. The article discusses the issue of external stakeholders of polish HEIs. The aim of it is to answer following questions: Who is perceived by HEIs as their external stakeholders? What expectations external stakeholders formulate towards HEIs? In order to do so, a questionnaire was conducted among HEIs’ heads in Poland, and the Polish and foreign literature on the subject was analysed. The results of survey show that many entities are in the network of Polish HEIs external stakeholders, however key categories of stakeholders are: employers, economy representatives, regional authorities, and labor market institutions.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia współpracy szkół wyższych z otoczeniem w Polsce. Problem ten, w kontekście zmian zachodzących w systemach zarządzania szkolnictwem wyższym, wydaje się być obecnie kluczowy. Celem rozważań jest zaprezentowanie wybranych aspektów komercjalizacji wyników badań naukowych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce. Dla jego realizacji przeprowadzono analizę aktów prawnych, krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz analizę typu desk research dotyczącą przychodów szkół wyższych z działalności gospodarczej w latach 2006-2013. W artykule przedstawiono koncepcję trzeciej misji uczelni jako pogląd odzwierciedlający rosnące znaczenie współpracy z otoczeniem w działalności szkół wyższych. Omówiono możliwości i uwarunkowania prowadzenia przez szkoły wyższe działalności gospodarczej, w szczególności w formie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii. W świetle przeprowadzonej analizy desk research rysuje się obraz zwiększającej się aktywności szkół wyższych, co można odczytać jako zwiastun pozytywnych tendencji w badanym obszarze.
EN
The article concerns the issue of cooperation between high schools with their environment in Poland. This problem, in the context of changes occurring in the systems of higher education management, seems to be key at present. An aim of considerations is to present the selected aspects of commercialisation of scientific research findings, support for academic enterprise, and carrying out economic activity by high schools in Poland. For its implementation there was carried out a review of legal acts, Polish and foreign literature of the subject as well as an analysis of the desk research type concerning revenues of high schools from their economic activity in 2006-2013. In her article, the author presented the concept of the third mission of the high school as an opinion reflecting the growing importance of cooperation with the environment in high schools’ activities. She presented the opportunities and conditions for carrying out economic activity by high schools, particularly in the form of academic enterprise incubators and technology transfer centres. In the light of carried out analysis of the desk research type, there is emerging the picture of increasing activity of high schools, what can be seen as a symptom of positive trends in the area in question.
RU
Статья касается вопроса сотрудничества вузов с окруюжающей их средой в Польше. Эта проблема, в контексте изменений, происходящих в системах управления вузами, в настоящее время кажется основной. Цель рассуждений – представить избранные аспекты коммерциализации результатов научных исследований, поддержки для академического предпринимательства и осуществления экономической деятельности вузами в Польше. Для ее выполнения провели анализ юридических актов, национальной и зарубежной литературы по предмету и анализ типа desk research, касающийся доходов вузов от эконо-мической деятельности в 2006-2013 гг. В статье представили концепцию третьей миссии вуза как мнение, отражающее растущее значение сотрудничества со средой в деятельности вузов. Обсудили возможности и обусловленности осуществления вузами экономической деятельности, в особенности в форме академических инкубаторов предпринимательства и центров трансферта технологии. В свете проведенного анализа desk research вырисовывается картина растущей активности вузов, что можно счесть симптомом положительных тенденций в изучаемой области.
3
Content available Szkoły wyższe jako czynnik rozwoju regionalnego
100%
EN
This article presents the issue of the development of higher education as a factor of regional development. On the background of synthetic considerations concerning the nature and mechanisms of regional development, the roles of the university resulting from the creation of soft factors of regional development are discussed. Particular attention was paid to the development of the infrastructure the university as a special way of enriching concrete space.
PL
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę rozwoju szkół wyższych jako czynnika rozwoju regionalnego. Na tle syntetycznych rozważań dotyczących istoty i mechanizmów rozwoju regionalnego omówiono role uczelni polegające na kreowaniu miękkich czynników rozwoju regionalnego. Ponadto, wskazując na mnogość ról, jakie pełnią szkoły wyższe, szczególną uwagę zwrócono na rozwój infrastrukturalny uczelni jako obszar włączania się szkół wyższych w procesy wzbogacania danej przestrzeni.
PL
Głównym celem podjętych rozważań była próba odpowiedzi na pytanie: W jakiego rodzaju podmiotach z regionalnego otoczenia szkoły wyższe upatrują swoich interesariuszy zewnętrznych? W tym celu przedstawiono założenia teorii interesariuszy oraz możliwości jej wykorzystania do analizy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Zaprezentowano również ewolucję regulacji formalno-prawnych dotyczących współpracy szkół wyższych z otoczeniem oraz kierunki zmian w zakresie zarządzania uczelniami w Polsce. Następnie poddano analizie treści dokumentów strategicznych uczelni: 209 misji i 86 strategii rozwoju 214 polskich uczelni zaklasyfikowanych do trzech kategorii: publicznych uczelni akademickich, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz uczelni niepublicznych. Zwracano w nich uwagę na występowanie określonych kategorii zewnętrznych interesariuszy w perspektywie regionalnej. Stwierdzono, że szkoły wyższe najczęściej deklarują potrzebę współpracy z przedstawicielami sfery gospodarczej i władz publicznych. Ustalono również, że typ uczelni różnicuje zorientowanie uczelni na współpracę z otoczeniem regionalnym: najbardziej zorientowane na współpracę z regionalnymi interesariuszami są państwowe wyższe szkoły zawodowe.
EN
The article discusses interplay between institutions in higher education (HEIs) and the socio-economic environment. Analysis of the formal and legal conditions and changes in the HEI environment shows that cooperation is becoming an increasingly important dimension in management. In this paper, a tendency in the institutionalisation of these relations and the effects of a new mechanism for distribution of benefits on their shaping was observed, and which was characteristic of the stakeholder theory presented. The empirical section investigates the regional perspective for missions and development strategies of HEIs in the presence of certain categories of external stakeholders. The study showed that HEIs most frequently addressed cooperation with representatives of business and public authorities. HEIs recognised these two types of entity as external stakeholders in the region. It was also found that type of HEI influenced its orientation to cooperation. State higher schools of vocational education were the most friendly towards cooperation with regional stakeholders.
EN
Supporting the academic enterprise is now the subject of many meetings, discussions, conferences, publications in Poland and other European Union countries. This article presents the results of research on Polish and Slovak students’ attitudes to self-employment, especially in the dimension of personality.
EN
This article presents results of the research whose aim was to determine attitudes of higher education institutions (HEIs) in Poland towards cooperation with the socio-economic environment at the regional level. Missions and strategies available on HEIs’ websites were examined using one of sociological research methods – content analysis. The collected documents were subjected to a quantitative and qualitative analysis to identify the directions and areas of this cooperation. The study conducted showed a strong connection between the commitment to regional development processes and the type of HEI (public academic HEIs, state higher vocational schools and private HEIs).
EN
This article concerns a big challenge of public statistics, which is to find a balance between the ability to meet the ever growing data users’ needs and maintaining high standards of quality of data available. The starting point for reflections on this area is to define widely understood standards of quality statistics, from the perspective of both data producers and users. The authors of the article refer to key documents governing the system of statistics quality at an international level, as well as in Poland. They also emphasize the need to exchange information on quality between data producers and users as well as the opportunities that dialogue creates to the process of improving statistical products. At the same time, they point out that high quality of statistical data, defined by such attributes as: relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability and coherence gives users the opportunity for an accurate, reliable and in-depth data analysis. Against this background, the article includes examples of the antinomy that may occur in the process of developing individual attributes. In conclusion, the authors emphasize an international aspect of statistical quality, continuity of processes aimed at improving quality and an important role of data users in those processes.
PL
Transport, spedycja i logistyka (TSL) są uważane za jeden z kluczowych rynków usługowych polskiej gospodarki. Celem rozważań jest zaprezentowanie zmian na rynku TSL w latach 2004-2013 w zakresie wybranych aspektów ekonomicznych. W tym celu przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz badania typu desk research. Przedstawiono zakres i uwarunkowania rozwoju analizowanego rynku, a także przeanalizowano dane o: liczbie przedsiębiorstw, liczbie pracujących, przychodach ze sprzedaży usług, kosztach własnych sprzedaży usług, nakładach inwestycyjnych oraz wyniku finansowym brutto. W analizach wykorzystano wskaźniki dynamiki o stałej i zmiennej podstawie porównań oraz statystyczne podejście korelacyjne. W świetle zaprezentowanych wyników zaobserwowano dynamiczne zmiany na rynku TSL w Polsce w zakresie analizowanych zmiennych, które odzwierciedlają wahania kondycji polskiej gospodarki – okresy ożywienia i dekoniunktury gospodarczej. Artykuł ma charakter przeglądowo-badawczy.
EN
Transport, freight forwarding, and logistics (TFFL) are considered as one of the key service markets of the Polish economy. An aim of considerations is to present the changes in the TFFL market in the years 2004-2013 as regards the selected economic aspects. For this purpose, there was carried out an analysis of the subject literature as well as desk research. The authors presented the scope and determinants of development of the market in question as well as analysed the data on the number of enterprises, the number of employees, service sales revenues, costs of services sold, investment outlay, and gross financial result. In the analyses, there were used the dynamics indicators with the fixed and variable base of comparisons as well as the statistical correlation approach. In the light of the presented results, there were observed dynamic changes in the TFFL market in Poland as regards the analysed variables which reflect fluctuations of the Polish economy’s condition – the period of economic recovery and slump. The article is of the overview and research nature.
RU
Транспорт, транспортная экспедциция и логистика считаются одним из основных рынков услуг польской экономики. Цель рассуждений – представить изменения на этом рынке в период 2004-2013 гг. в отношении избранных экономических аспектов. Для этого провели анализ литературы по предмету и кабинетные исследования. Представили диапазон и обусловленности развития анализируемого рынка, а также провели анализ данных насчёт числа предприятий, числа занятых, доходов от продажи услуг, удельных издержек продажи услуг, инвестиций и финансового результата брутто. В анализах использовали показатели динамики с постоянной и переменной основой сопоставлений, а также статистический корреляционный подход. В свете представленных результатов отметили динамичные изменения на рынке транспортно-экспедиционных и логистических услуг в Польше в отношении анализируемых переменных, которые отражают колебания состояния польской экономики периода экономического оживления и спада. Статья имеет обзорно-исследовательский характер.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.