Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy aglomeracyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Komunikacyjny obraz Warszawy. Cz.1
100%
PL
System transportu zbiorowego Warszawy. Przewozy miejskie i aglomeracyjne. Przyczyny postępujacego paraliżu komunikacyjnego miasta, ocena efektywności podejmowania działań ratunkowych, poszukiwanie sposobów i środków zaradczych. Przykłady wielkich miast europejskich, które dzięki rozwojowi transportu szynowego zdołały uporać się z problemem komunikacyjnym. Rola kolei w usprawnieniu systemu transportu zbiorowego aglomeracji warszawskiej.
PL
Rozpatrując rynek przewozów pasażerskich można wyróżnić jego podstawowe trzy segmenty, charakterystyczne dla zróżnicowanych potrzeb podróżnych.
PL
Obecny kształt sektora pasażerskiego jest konsekwencją zmian, jakie nastąpiły w strukturze PKP w ramach restrukturyzacji przeprowadzonej w latach 1997-1998. Miały one na celu m.in. wprowadzenie dwustopniowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W zakresie przewozów pasażerskich utworzony został wówczas szczebel centralny, tj. Dyrekcja Przewozów Pasażerskich oraz wykonawczy, czyli Zakłady Przewozów Pasażerskich.
PL
Artykuł przedstawia podstawowe problemy dotykające dzisiejszego transportu zbiorowego oraz formułuje wnioski i spostrzeżenia. Obrazuje możliwość podjęcia konkretnych rozwiązań organizacyjnych z wykorzystaniem przewoźnika kolejowego, sprzyjających racjonalnej poprawie funkcjonowania i planowania rozwoju systemu transportowego w aglomeracjach miejskich. Przedstawia perspektywy rozwiązania problemów kongestii transportu zbiorowego, konkretyzuje działania, które powinny zostać podjęte i wskazuje wielkości nakładów finansowych przeznaczonych na ten cel.
EN
Basic problems experienced in the contemporary public transport as well as conclusions and remarks are presented. The paper shows a possibility to introduce specific organizational solutions - involving the railway operator - supporting efficient improvement in functioning and planning the development of transport system in urban agglomerations. It also presents prospective solutions to public transport congestions, crystallizes the actions to be undertaken and indicates financial outlays required for this purpose.
5
75%
PL
Przewozy aglomeracyjne są obecnie w Europie, obok kolei dużych prędkości, najszybciej rozwijającym się segmentem pasażerskich przewozów kolejowych. Czynnikiem stymulującym ich rozwój są problemy transportowe miast, związane z niemożliwością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej zarówno z powodu braku odpowiedniej przestrzeni, jak i niemożliwych do udźwignięcia kosztów. Najtańszą alternatywą jest w tym przypadku system kolei aglomeracyjnej.
6
75%
PL
Artykuł omawia dwie metody poprawy sytuacji kolei regionalnych w województwie śląskim: działania w sferze rozkładu jazdy oraz taryfie. Implementacja tych rozwiązań powinna przyczynić się do zahamowania spadkowego trendu w kolejowych przewozach pasażerskich w regionie.
EN
This paper is to present two methods of improvement in the situation of regional passengers' rail trains at Silesian province. They are the following: introducing the new timetable and changes in table of fares. Implementation of these solutions can inhibit decreasing tendency at the regional passengers' rail trains system.
PL
Autorzy w swoim artykule opisują sytuację komunikacji miejskiej w Krakowie. Korzystając z całego szeregu opracowań przedstawiają prognozę potrzeb komunikacyjnych miasta. Na podstawie zadań transportu publicznego w mieście podejmują próbę oceny wykorzystania transportu kolejowego do poprawy sytuacji w komunikacji miejskiej, również pod kątem masowych przewozów w związku z EURO 2012. Analiza ta prowadzi do przedstawienia rozwiązań komunikacyjnych przyjaznych dla mieszkańców miasta. Na podstawie łącznicy Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki stanowiącej ogniwo w łańcuchu rozwiązań problemów komunikacyjnych Krakowskiego Węzła Kolejowego dokonują próby przedstawienia wniosków zmierzających do poprawy sytuacji w tym zakresie.
EN
There is a description of urban transport in Kraków in the paper. Using on large spectrum of elaboration the forecast of transportation needs in the city has been given. Basing on urban transport tasks in the city some assumptions of assessment of railway transport usage to improve public transport services in particular during EURO 2012 Championship has been undertaken. The analysis has led to proposal of solutions friendly for the city residents. One of them is the siding Karków Zabłocie - Kraków Krzemionki. It seems to be a missing chain link in transport problems solution of Krakow Railway Junction. The conclusions leading to improvement of railway transport usage in Krakow agglomeration have been presented.
PL
Kolejowe przewozy aglomeracyjne i regionalne (nazywane łącznie lokalnymi) stanowią bardzo ważny element systemu transportu publicznego. Realizowana w Polsce polityka transportowa na szczeblu centralnym i samorządowym wpisuje się w strategię Wspólnoty Europejskiej. W referacie przedstawiono podstawowe elementy systemu kolejowych przewozów pasażerskich oraz roli odgrywanej przez przewozy lokalne. Opisano podstawowe wymagania organizacyjne. Dokonano przeglądu preferencji w celu wskazania najważniejszych, które decydują o wyborze przez podróżnego kolei jako środka transportu.
EN
Railway agglomeration and regional transport (called together local) makes up very important element of the system of public transportation. The realized in Poland forwarding politics on the central and council rung enrolls in the strategy of the European Commonwealth. The basic elements of the system of railway passenger transports and part played by local transports have been introduced in the report. Basic organizational requirements have been described. The review of the preferences has been executed in order to indicate the most important ones that decided whether railway transport would be chosen by travelers as a mean of transport.
9
Content available remote Nowoczesne rodzaje wykresów ruchu w zastosowaniu do przewozów aglomeracyjnych
63%
PL
Przewozy aglomeracyjne stanowią dynamicznie rozwijający się podsystem kolejowych przewozów pasażerskich. Zwiększenie ich udziału w rynku transportowym, a tym samym ograniczenie kongestii na drogach, stanowi zasadniczy cel regionalnej polityki transportowej. Jego osiąganie wymaga stałego podnoszenia atrakcyjności takich przewozów. Rozkład jazdy jest podstawowym elementem oferty przewozowej i decyduje o jej atrakcyjności. W artykule przedstawiono rodzaje wykresów ruchu możliwych potencjalnie do zastosowania w przewozach aglomeracyjnych oraz wskazano kryteria ich wyboru dla konkretnych warunków lokalnych.
EN
Agglomeration services are dynamically developing rail passenger subsystem. Increasing their share in the transport market, and thus limiting congestion on roads, is a key objective of regional transport policy. In order to achieve it, a constant increase in the attractiveness of such services is required. The timetable is a basic element of the transport offer and determines its attractiveness. The paper presents the types of train traffic diagrams that could be potentially used in agglomeration services and the criteria for their choice for specific local conditions.
10
63%
PL
W artykule przedstawiono rozwój w Polsce i w Europie taboru kolejowego do przewozów aglomeracyjnych, a także przegląd rozwiązań technicznych taboru do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych. Scharakteryzowano podstawowe parametry techniczne pociągów i zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń aglomeracyjnych i międzyaglomeracyjnych, zestawianych z klasycznych składów wagonowych lub składów zespolonych.
EN
Development of the rolling stock designed for urban rail services in Poland and in Europe, as well as, engineering solutions for the rolling stock intended for inter-agglomeration services are presented. Basic technical parameters of trains and multiple unit sets for urban and inter-agglomeration services composed of conventional rake of coaches or combined train sets are presented.
PL
W artykule omówiono specyfikę charakterystyk technicznych i przewozowych tramwaju dwusystemowego. Zdefiniowano tramwaj dwusystemowy jako system pasażerskiego transportu publicznego łączący w sobie właściwości w zakresie infrastruktury, taboru oraz zasad organizacji przewozów dwóch podsystemów dróg szynowych: kolejowego i tramwajowego. W najbardziej rozpowszechnionym obecnie rozwiązaniu tramwaju dwusystemowego – tzw. „Modelu Karlsruhe” odpowiednio dostosowany szynowy pojazd może poruszać się po torach tramwajowych (na obszarze miasta) oraz po torach kolejowych (na odcinkach podmiejskich i w okolicznym regionie). W trakcie wdrażania tramwajów dwusystemowych dostosowanych do poruszania się równocześnie po infrastrukturze kolejowej i tramwajowej pojawiły się bariery techniczne, formalno-prawne i organizacyjne. Różnice te nastręczały na etapie wdrażania tramwajów dwusystemowych różnorodnych problemów, które aktualnie posiadają swoje rozwiązania i których szczegółową charakterystykę przedstawiono w niniejszym artykule. Tramwaj dwusystemowy jest perspektywicznym rozwiązaniem, które pozwala na racjonalne i bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury taborowej i torowej transportu szynowego.
EN
The article discusses technical and traffic system characteristics of a tram-train, defined as a public passenger transport system that combines features of infrastructure, rolling stock and rules for organizing both rail and tram subsystems. Currently, the most widespread tram-train solution is so-called the ‘Karlsruhe model’ adapted to the traffic on both tram tracks (in the city) as well as on railway tracks (in the suburban sections and their surrounding region). During the implementation of tram-trains - adapted to move simultaneously on both railway and tram infrastructure - some technical, formal, legal and organizational issues appeared. In the implementation phase these differences presented a variety of problems which have already been solved and whose detailed solutions are presented in this article. The tram-train is a long-term solution that enables rational and more efficient use of infrastructure and train track rail.
12
Content available remote Kolejowe przewozy aglomeracyjne na przykładzie wybranych miast w Europie
63%
PL
Realizowany proces restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych stawia m.in. pytanie o perspektywiczną rolę kolei w obsłudze krajowych aglomeracji. Ponieważ udzielenie racjonalnej odpowiedzi wymaga zapoznania się z rozwiązaniami zagranicznymi, w artykule przeanalizowano wybrane systemy takich przewozów w trzech krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji i w Niemczech. Opisano ich kształt organizacyjny oraz przedstawiono przyjęte rozwiązania w zakresie zasad zamawiania i finansowania pracy przewozowej. We wnioskach zawarto wskazania rozwiązań możliwych i celowych do zastosowania w warunkach polskich.
EN
Realization of restructuring, commercial, privatization process PKP is arising question, what about perspective railway role in inland agglomeration service. It requires, to get an answer, to become familiar with foreign solutions. In this paper were done analysis of selected railway traffic systems in 3 European countries: Great Britain, France and Germany. There were described organization structure and presented solution of the order and financial way of the railway traffic. In the conclusions are contained conceivable and purposeful solutions for applying in Polish conditions.
PL
Znaczenie transportu publicznego dla społeczeństwa. Rozwój pozamiejskich przewozów pasażerskich od pierwszych lat powojennych do połowy lat osiemdziesiątych. Głęboki, zapoczątkowany po 1985 r., trwający do dziś kryzys oraz jego przyczyny. Sytuacja w transporcie kolejowym w podziale na przewozy: aglomeracyjne, lokalne i międzyregionalne. Transport autobusowy: pogłębianie się trudności ekonomicznych przedsiębiorstw PKS, konkurencja prywatnych przewoźników na najbardziej intratnych liniach. Krajowy transport lotniczy w polskim systemie transportowym. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania determinujące rynek pozamiejskich przewozów pasażerskich.
PL
Artykuł omawia dotychczasowe metody obsługi ruchu podmiejskiego i regionalnego. Podaje przegląd konstrukcji i właściwości użytkowych autobusów szynowych produkowanych w Polsce i w Europie. W konkluzji artykuł podaje, że autobusy takie mogą być stosowane na liniach o prędkości do 90 km/h i nacisku na oś do 14 ton.
EN
Article tells about so-far existed and used methods of servicing suburban and regional railway’s traffic. It presents characteristic including construction’s aspects of rail buses produced in Poland and Europe.
15
Content available Tabor szynowy do przewozów aglomeracyjnych
51%
PL
Zagadnienie pojazdów szynowych przewidzianych do obsługi pasażerskiego ruchu aglomeracyjnego, a co za tym idzie o określonych cechach konstrukcyjno-eksploatacyjnych, jest coraz uważniej dostrzegane przez przewoźników kolejowych i przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Niniejszy artykuł przybliża najważniejsze cechy pojazdów kolejowych, pociągów metra i tramwajów, istotne dla przydatności taboru szynowego w systemie transportu pasażerów w aglomeracjach. W artykule zamieszczono przykładowe rozwiązania konstrukcyjne aglomeracyjnego taboru szynowego produkcji polskiej i zagranicznej, którego parametry eksploatacyjne zaczerpnięte zostały z materiałów promocyjno-informacyjnych producentów.
EN
At present, railway vehicles intended for passenger inter-agglomeration transport and therefore distinguished by specific design and operating features - to greater extent attract attention of railway operators and municipal transport companies. This paper introduces the reader to the most important features of railway vehicles, underground trains and tramcars with respect to their usefulness for passenger transport in the agglomerations. Examples of engineering solutions for rolling stock for the use in agglomerations supplied by Polish and foreign manufactures have been shown while the technical specifications were taken from promotional literature published by the manufacturers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.