Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  National Qualification Framework
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia sposób porządkowania kwalifikacji oraz nowe możliwości ich zdobywania. Omówiono miedzy innymi Europejskie i Polskie Ramy Kwalifikacji oraz sposoby ich rejestracji jak również korzyści płynące z uporządkowania kwalifikacji. Omówiono również model akumulowania ECTS stosowany na uczelniach wyższych. Poruszono takie zagadnienia jak walidacja i certyfikacja. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presnts ways of qualification classification and new possibilities of their acquiring. It discusses European and Polish qualifications framework, ways of their registration and benefits coming from their classification. It also talks about the ECTS accumulation model employed by higher education institutions. The article also mentions the issue of validation and certification. (original abstract)
XX
The dynamic development of (ICT) information-communication technologies used in the widely understood business and in the management revealed the lack of high qualified workers on the labour market who possess the knowledge and skills of ICT application in these areas. The proposal of the new Business Informatics (BI) field of study can fill this gap. The aim of the article is the presentation of project of learning outcomes at the BI field of study. In the binding model of National Qualification Framework defining learning outcomes underlies elaboration of teaching curriculum at the BI field of study. The article discussed NQF, the rules of defining the learning outcomes, the foundamentals of education program design and indicated the possibility of the utilization of ICT (PSSOR system) in the verification of plan and the program of studies by means of directional effects.
EN
As a result of the transformations of the higher education system, there began a search for objective measures, making it possible to compare different higher education institutions (in terms of their academic staff, research outcomes documented in publications, professional careers of university graduates and the like). It prompted the academic circles to reflect on the actions undertaken by the Ministry of Science and Higher Education, in particular those pertaining to the National Qualification Framework. Academic disciplines differ from one another in terms of their research methods, which is why all attempts at a parametrization, implementation of quantitative indices to evaluate representatives of the humanities, mathematical algorithms or taxonomy as means enabling a “fair” assessment of all academic teachers regardless of the discipline they represent, appear to be worthless.
EN
This article presents a theoretical discussion, supported by empirical research, about the attitudes of university teachers of foreign language in Poland towards the implementation of the National Qualification Framework for Higher Education. The opinions on the topic were collected by a questionnaire, conducted in March 2012, among representatives of 17 Polish universities. The research aimed to investigate whether institutional and administrative change connected with the reform of higher education in Poland is in any way contributing to reframing of competencies, or to the development of new competencies in foreign language teachers and researchers. The inter-nationalization of tertiary education and demands for orientation to the job market, widely discussed in literature and public debate recently, are irreversibly connected with globalization and the Bologna process. It is important to raise the question how this affects the generic and specific competencies of teacher trainers and educators. The research results revealed that academics are highly sceptical about the assumptions and effects of the implementation of the NQF. It is the author’s intention to diagnose the reasons for this in the context of seeing the NQF as creating new space for modi-fied and redefined skills, which are indispensable in the new educational reality.
XX
W artykule przedstawione zostały rozwiązania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wprowadzone ustawowymi przepisami. Zmodernizowanie krajowego systemu kwalifikacji przez wdrożenie Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji pozwala na stopniową integrację różnych podsektorów systemu edukacji, w których nadawane są kwalifikacje. Polska Rama Kwalifikacji, jako podstawa Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, stanowi wspólny układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. Drugim nowym instrumentem jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, zawierający szczegółowe informacje o kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami dotyczącymi podmiotów nadających je oraz procedur zapewniania jakości. Rozwiązania systemowe wprowadzone ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji spajają system kształcenia w Polsce, wspierając obywateli w uczeniu się przez całe życie i zdobywaniu kwalifikacji wysokiej jakości potrzebnych na współczesnym rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the solutions of the Integrated Qualifications System, introduced by the Act on Integrated Qualifications System from 2015. Modernization of the national qualifications system by implementing the Polish Qualification Framework and the Integrated Qualifications Register allows for the gradual integration of various subsectors of the education system in which qualifications are obtained. The Polish Qualifications Framework, as the basis of the Integrated Qualifications System, is a common reference framework for qualifications granted in Poland. The second new instrument of IQS is the Integrated Register of Qualifications containing detailed information about the qualifications included in the IQS, with information on the certification bodies or quality assurance and validation procedures. System solutions introduced by the Act on Integrated Qualifications System make the education system in Poland more coherent and support citizens in lifelong learning and acquiring high-quality qualifications required by the modern labour market. (original abstract)
XX
Szkolnictwo wyższe w Polsce od dłuższego czasu podlega nieustannym i intensywnym przemianom. Coraz wyraźniej dostrzegalny jest, scharakteryzowany przez B. Clarka, model przedsiębiorczy w uczelniach, w którym zróżnicowanie źródeł finansowania jest jedną z cech charakterystycznych modelu funkcjonującego w warunkach silnej konkurencji na rynku edukacyjnym. Ta sytuacja wpływa na proces kształcenia realizowany w uczelniach. Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji w 2011 r. i pomiar efektów kształcenia w kontekście zapewniania jakości, to tylko niektóre z przykładów. W związku z powyższym warto zastanowić się nad tym: Jakie czynniki wpływają na zmiany dokonujące się w szkolnictwie wyższym w Polsce?; Jakie zmiany w edukacji akademickiej wynikają ze zmian w uczelniach?; Jakie konsekwencje dla studiujących wynikają ze zmian edukacji akademickiej? (abstrakt oryginalny)
EN
Higher education in Poland has been under constant and intensive transformation for a long time. It is becoming increasingly evident that an entrepreneurial model in higher education described by B. Clark is more and more common. One of the characteristics of this model, operating in a strong competitive environment in the education market, is the diversity of the sources of the funds. This situation affects the learning process carried out in universities. Implementing the National Qualifications Framework in 2011 and measuring learning outcomes in the context of quality assurance are just some of the examples. Therefore, the following questions are worth considering: Which factors influence the changes taking place in higher education in Poland? Which changes in higher education result from the changes at the universities? What are the consequences for students resulting from changes in academic education? (original abstract)
PL
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja fragmentów wyników badań dotyczących doświadczeń nauczycieli akademickich w twórczej pracy dydaktycznej w kontekście wprowadzonych w 2011 r. Krajowych Ram Kwalifikacji. Dla autorki badań – prowadzonych zgodnie z podejściem teoretyczno- metodologicznym The evolving systems approach to creative work Howarda E. Grubera szczególnie istotne były indywidualne znaczenia jakie badani nauczyciele nadają zapisom zawartym w dokumencie i jak przekładają się one na ich pracę dydaktyczną związaną z wymyślaniem/wdrażaniem i popularyzowaniem nowych rozwiązań dydaktycznych obejmujących: koncepcje, metody, techniki kształcenia, autorskie modele warsztatów, systemy oceniania studentów itp.
EN
The aim of this article is to present excerpts from results of research concerning academic teachers’ experiences in the field of creative didactic work in the context of National Qualification Framework (introduced in 2011). Research was conducted in line with Howard Gruber’s theoretical-methodological approach The evolving systems approach to creative work. For the author of the research the most important were individual meanings given by academic teachers to sentences in the document. It was also significant to observe how teachers implement these meanings in their didactic work regarding: invention, implementation and promotion of new didactic solutions including: concepts, methods, techniques, original models of workshops, students’ grading systems etc.
XX
W 2016 r. weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Elementem tego systemu jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce przez różne podmioty w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie transportu. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń działania systemu i rejestru oraz zaprezentowanie propozycji nowych kwalifikacji, zgłoszonych przez Instytut Transportu Samochodowego, które mogą przyczynić się do poprawy jakości wybranych obszarów pracy z sektora motoryzacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2016, the Integrated Qualifications System Act entered into force. An element of this system is the Integrated Qualifications Register, which contains information about qualifications awarded in Poland, reported by various institutions in many fields, including transport. The article describes the general principles of the system and register, and presents proposals of the new qualifications submitted by Motor Transport Institute, which may contribute to improving the quality of selected field of work in the motorization sector. (original abstract)
EN
The study raises the problem of the functioning of the academic didactics against the backdrop of new reality, socio-economic changes, and mental changes observed in young people. Based on the previous findings concerning the crisis in the academic didactics, the author proposes a reorientation within the scope of the target group of the prospective students. In her opinion, there is a need for drawing attention to the group of mature people (40+) as candidates for studies in humanities.
PL
Wprowadzone zmiany podstaw prawnych funkcjonowania systemu kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, związane m.in. z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifi kacji (KRK), których idea opiera się na kształceniu zmierzającym do osiągania efektów dotyczących wiedzy, umiejętności i kompetencji, otworzyły szerokie możliwości zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Jednym z elementów organizacji nowego systemu kształcenia są moduły. Należy jednak podkreślić, że w nowych regulacjach prawnych nie dokonano jednoznacznego rozróżnienia między modułem kształcenia a ugruntowanym w praktyce dydaktycznej pojęciem przedmiotu. Pozwoliło to przyjąć w praktyce, że moduł kształcenia może stanowić zarówno pojedynczy przedmiot, jak i grupę przedmiotów. Taka sytuacja otworzyła możliwości bardzo szerokiej interpretacji zakresu wprowadzanych zmian. Duża grupa uczelni w Polsce dokonała jedynie zmian o charakterze terminologicznym, nadając starym przedmiotom status modułów kształcenia i opisując ich tradycyjny zakres używając nowych pojęć (co można określić podejściem zachowawczo-formalnym). Inne dokonały zasadniczych zmian. Przygotowały całkowicie nowe programy kształcenia, których struktura opiera się na modułach rozumianych jako grupa przedmiotów powiązanych ze sobą merytorycznie, ale realizowanych z wykorzystaniem rożnych metod kształcenia zapewniających nabycie zróżnicowanych, ale też uporządkowanych: wiedzy, umiejętności i kompetencji, które oczekiwane są na rynku pracy (co można określić podejściem reformatorsko-realistycznym).
EN
A modular system of education allows raising the quality of teaching in each field of study. However, its advantages can be used best in the case of an interdisciplinary one. Then modules can give the teaching programme a structure directly referring to the disciplines which provided the basis for working out the expected education effects, curricula, and finally their internal organisation with details given in syllabi. An example of a field of study building its education results on those of several disciplines is Spatial Economy. The aim of this paper is to present the author’s own conception for creating a modular curriculum that can be used to enhance the quality of education in Spatial Economy through an exchange of experiences, staff and students of various types of schools offering courses in this field of study.
XX
Absolwent wyższej uczelni, jako pożądany pracownik na rynku pracy, powinien być wszechstronnie wykształcony, potrafić szybko i samodzielnie przeprogramować się do wykonywania nowych zadań. Powinien także być zdolny do myślenia holistycznego, a nie semantycznego, do podejmowania decyzji nawet w niepewnych czasach, posiadać wszechstronnie wykształcenie, zdolność do głębszej analizy, umiejętność pracy w zespole. W opinii pracodawców takich absolwentów uczelnie nie promują. Efektem rozdźwięku pomiędzy wiedzą wyuczoną a umiejętnościami wymaganymi w miejscu pracy są trudności pracodawców ze znalezieniem dobrego pracownika pomimo utrzymującego się bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych. Wprawdzie reforma szkolnictwa wyższego wprowadzona explicite większą, niż do tej pory, integrację z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale pracodawcy nie dostrzegają zmian w pożądanym kierunku. Celem opracowania jest zatem próba przedstawienia rozwiązania powyższego problemu w postaci zaproponowania przez uczelnię oferty kształcenia o profilu praktycznym. Propozycja zmiany w podejściu do efektów kształcenia została wsparta uwagami dotyczącymi: wadliwości konstrukcji Krajowych Ram Kwalifikacyjnych w obszarze nauk społecznych - profil praktyczny,oceny dostępności kadry akademickiej dla potrzeb realizacji kształcenia o profilu praktycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
A university graduate in order to be a desirable candidate on the job market, should have multidisciplinary education and be able to switch to new tasks. He or she should also be capable of a holistic instead of semantic thinking, of taking decisions even in times of uncertainty. A graduate should be also capable of making in-depth analyses and do the teamwork. According to employers universities and other units of higher education do not promote such graduates. As a result of this gap between learned capabilities and qualifications required by employers, the latter have problems finding good employees despite the continuous high rate of unemployment among graduates. Although the recent higher education reform has explicitly introduced a greater integration of educational units and their socio-economic context, employers have so far not felt that the changes are moving into the right direction. The aim of the paper is thus to make an attempt and propose to find a solution to the above- mentioned problem, which is for the universities to propose an offer of studies with a practical profile. The proposal of change in the approach to the effects of higher education has been supported by remarks concerning: the flaws in the structure of the National Qualifications Framework,the evaluation of academic staff availability for the needs of pursuing studies with a practical profile. (original abstract)
XX
Od 1 października 2012 roku Wydział Zarządzania UŁ (WZ UŁ) rozpoczął realizację procesu kształcenia na wszystkich poziomach, uwzględniając zasady wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego. Celem referatu jest przedstawienie głównych doświadczeń z dotychczasowej realizacji procesu kształcenia doktorantów oraz z przyjętych rozwiązań i problemów związanych z wdrożeniem nowych zasad kształcenia na studiach trzeciego stopnia na WZ UŁ. (fragment tekstu)
XX
Na marginesie wielu procesów i zmian zachodzących w gospodarkach i społeczeństwach w toku dziejów zawsze obecny był głos elit intelektualnych stawiających kwestię szczególnej instytucji, jaką jest uniwersytet. Dokonujące się aktualnie zmiany w szkolnictwie wyższym, których wszyscy jesteśmy świadkami, a także uczestnikami skłaniają do szczególnie uważnego zastanowienia się nad ciągle żywym pytaniem o ducha uniwersytetu. Ze spektakularnym skokiem ilościowym (niemal pięciokrotny wzrost liczby studentów), jaki dokonał się w ostatnim dwudziestoleciu w szkolnictwie wyższym, nie idzie w parze - niestety - skok jakościowy. Jako akademicy obserwujemy wyraźny spadek poziomu motywacji studentów, ich merytorycznego przygotowania, a w końcu ich stosunku do kształcenia. Uniwersytety zmieniają swoje infrastrukturalne oblicza, stają się lepiej wyposażone, wygodniejsze, ładniejsze, a przy tym jednocześnie coraz rzadziej czuć w nich ducha nauki, wiedzy, a wreszcie - kształtującej przez wieki ich genius loci - relacji uczeń-mistrz.(fragment tekstu)
EN
Education on Spatial Economy on the Example on University of Warsaw. The article concentrates on the problem of implementation of Bologna process into the Polish reality. Authors underline a few problems: changing role of universities in knowledge-based economy; unexpected weaknesses of new education policy and relation between students and scientists. This article also presents the experience of the University of Warsaw in the education of Spatial Economy.(original abstract)
XX
Wprowadzone zmiany podstaw prawnych funkcjonowania systemu kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, związane m.in. z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), których idea opiera się na kształceniu zmierzającym do osiągania efektów dotyczących wiedzy, umiejętności i kompetencji, otworzyły szerokie możliwości zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Jednym z elementów organizacji nowego systemu kształcenia są moduły. Należy jednak podkreślić, że w nowych regulacjach prawnych nie dokonano jednoznacznego rozróżnienia między modułem kształcenia a ugruntowanym w praktyce dydaktycznej pojęciem przedmiotu. Pozwoliło to przyjąć w praktyce, że moduł kształcenia może stanowić zarówno pojedynczy przedmiot, jak i grupę przedmiotów. Taka sytuacja otworzyła możliwości bardzo szerokiej interpretacji zakresu wprowadzanych zmian. Duża grupa uczelni w Polsce dokonała jedynie zmian o charakterze terminologicznym, nadając starym przedmiotom status modułów kształcenia i opisując ich tradycyjny zakres używając nowych pojęć (co można określić podejściem zachowawczo-formalnym). Inne dokonały zasadniczych zmian. Przygotowały całkowicie nowe programy kształcenia, których struktura opiera się na modułach rozumianych jako grupa przedmiotów powiązanych ze sobą merytorycznie, ale realizowanych z wykorzystaniem rożnych metod kształcenia zapewniających nabycie zróżnicowanych, ale też uporządkowanych: wiedzy, umiejętności i kompetencji, które oczekiwane są na rynku pracy (co można określić podejściem reformatorsko-realistycznym).(fragment tekstu)
EN
A Modular System of Education - Chance on Raising the Quality of Teaching on Spatial Economy. A modular system of education allows raising the quality of teaching in each field of study. However, its advantages can be used best in the case of an interdisciplinary one. Then modules can give the teaching programme a structure directly referring to the disciplines which provided the basis for working out the expected education effects, curricula, and finally their internal organisation with details given in syllabi. An example of a field of study building its education results on those of several disciplines is Spatial Economy. The aim of this paper is to present the author's own conception for creating a modular curriculum that can be used to enhance the quality of education in Spatial Economy through an exchange of experiences, staff and students of various types of schools offering courses in this field of study.(original abstract)
XX
Jesteśmy uczestnikami i świadkami tworzenia oraz wdrażania Krajowych i Europejskich Ram Kwalifikacji. Wynikają z tego faktu konkretne zadania i wyzwania dla szkolnictwa wyższego, odpowiedzialnego za trzy poziomy kwalifikacji. Niewątpliwie celem tych działań jest podnoszenie konkurencyjności gospodarki europejskiej przez doskonalenie jakości kształcenia w uczelniach europejskich. Zdynamizowaniu wprowadzania zmian, elastyczności w uwzględniana potrzeb rynki pracy oraz indywidualnych potrzeb i aspiracji uczących się ma służyć koncepcja learning outcomes i związana z nią metodyka budowania programów studiów oraz programów przedmiotów. Celem artykułu jest wyjaśnienie istotny i metodologii tego podejścia oraz próba uzasadnienia w kontekście podstawowej zasady teorii i praktyki zarządzania przez jakość - zasady orientacji na klienta.(abstrakt oryginalny)
EN
We are the stakeholders of implementation process of the European and Polish Qualification Framework. It results in specific tasks and challenges for high education institutions responsible for highest levels in qualification structure. The final purpose of this activities is focused on competitiveness of European economy on the way of improving the quality of high education in Europe. To make changes more dynamic, flexible and sensitive on the changes of labor markets and on the student individual needs and aspirations the concept of learning outcomes is recommended as a base for curriculum development. The aim of paper is to explain the essence and methodology of learning outcomes approach and it justification in the context of the fundamental TQM principle - Customer Orientation principle.(original abstract)
EN
The education system in the area of geodesy and cartography functioning in Poland in its present state is dominated by the education market. involving, on one hand, the higher education institutions taking advantage of their autonomy and offering educational services, and on the other, the candidates interested in these offers. The resulting quality of education is criticised: attention is drawn to difficulties related to a nearly fivefold increase both in the number of higher education institutions and the number of students during the past twenty years with only limited growth of ageing academic personnel. Trends in the education market are reflected in the labour market with a delay of a few years resulting from the duration of studies. Significant changes in the demand for graduates both with respect to their number and qualifications provide an additional difficulty. This education system is presented in the paper as a UML use case diagram at a high level of abstraction. The needs of the actors shown in the diagram are identified to draw three conclusions concerning: information support to the education market, monitoring of the labour market, cooperation of autonomous higher education institutions within the framework of the education system in the area of geodesy and cartography.
PL
W stanie obecnym funkcjonujący w Polsce system kształcenia na kierunku geodezja i kartografia zdominowany jest przez rynek edukacji, w którym biorą udział z jednej strony uczelnie korzystające z przyznanej autonomii i oferujące usługi edukacyjne, a z drugiej – kandydaci na studia zainteresowani ofertami uczelni. Jakość kształcenia jest krytykowana, przy czym zwraca się uwagę na trudności, które wiążą się niewątpliwie z niemal pięciokrotnym zwiększeniem w okresie minionego dwudziestolecia zarówno liczby uczelni, jak też liczby studentów, przy ograniczonej liczbowo i starzejącej się kadrze akademickiej. Tendencje występujące na rynku edukacji znajdują swoje odzwierciedlenie na rynku pracy z kilkuletnim opóźnieniem wynikającym z cyklu studiów, co niewątpliwie komplikuje funkcjonowanie systemu kształcenia. Dodatkowym utrudnieniem jest znaczna zmienność w czasie zapotrzebowania na absolwentów kierunku geodezja i kartografia, zarówno pod względem ich liczby, jak też kwalifikacji. System ten przedstawiono w artykule jako diagram przypadków użycia zapisany w języku UML na wysokim poziomie abstrakcji. Potrzeby aktorów w tym diagramie zostały określone, co umożliwiło sformułowanie 3 wniosków dotyczących: informacyjnego wsparcia rynku edukacji geodetów i kartografów, monitorowania rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii, współdziałania autonomicznych uczelni w ramach systemu kształcenia na kierunku geodezji i kartografii.
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza sformułowanych na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK) efektów kształcenia i programów studiów na kierunkach oferowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków z obszaru nauk społecznych. Za cel badania przyjęto ustalenie, czy i w jakim stopniu zdefiniowane przez uczelnie efekty kształcenia oraz struktura programów studiów odpowiadają potrzebom nauczania postaw i kompetencji przedsiębiorczych, a także czy przyjęte w dokumentach rozwiązania odpowiadają wytycznym zawartym w KRK. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is the analysis of the learning outcomes and study programmes in the fields of study offered by Adam Mickiewicz University in Poznań, formulated on the basis of the National Qualifications Framework. The analysis will focus mainly on social sciences. The aim of the article is to ascertain whether and to what extent the learning outcomes defined by the university and the structure of study programmes fulfil the needs of learning entrepreneurial attitudes and competences and whether the outcomes and the programmes follow the guidelines formulated in the National Qualifications Framework. (original abstract)
PL
W stanie obecnym funkcjonujący w Polsce system kształcenia na kierunku geodezja i kartografia zdominowany jest przez rynek edukacji, w którym biorą udział z jednej strony uczelnie korzystające z przyznanej autonomii i oferujące usługi edukacyjne, a z drugiej – kandydaci na studia zainteresowani ofertami uczelni. Jakość kształcenia jest krytykowana, przy czym zwraca się uwagę na trudności, które wiążą się niewątpliwie z niemal pięciokrotnym zwiększeniem w okresie minionego dwudziestolecia zarówno liczby uczelni, jak też liczby studentów, przy ograniczonej liczbowo i starzejącej się kadrze akademickiej. Tendencje występujące na rynku edukacji znajdują swoje odzwierciedlenie na rynku pracy z kilkuletnim opóźnieniem wynikającym z cyklu studiów, co niewątpliwie komplikuje funkcjonowanie systemu kształcenia. Dodatkowym utrudnieniem jest znaczna zmienność w czasie zapotrzebowania na absolwentów kierunku geodezja i kartografia, zarówno pod względem ich liczby, jak też kwalifikacji. System ten przedstawiono w artykule jako diagram przypadków użycia zapisany w języku UML na wysokim poziomie abstrakcji. Potrzeby aktorów w tym diagramie zostały określone, co umożliwiło sformułowanie 3 wniosków dotyczących: informacyjnego wsparcia rynku edukacji geodetów i kartografów, monitorowania rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii, współdziałania autonomicznych uczelni w ramach systemu kształcenia na kierunku geodezji i kartografii.
EN
The education system in the area of geodesy and cartography functioning in Poland in its present state is dominated by the education market. involving, on one hand, the higher education institutions taking advantage of their autonomy and offering educational services, and on the other, the candidates interested in these offers. The resulting quality of education is criticised: attention is drawn to difficulties related to a nearly fivefold increase both in the number of higher education institutions and the number of students during the past twenty years with only limited growth of ageing academic personnel. Trends in the education market are reflected in the labour market with a delay of a few years resulting from the duration of studies. Significant changes in the demand for graduates both with respect to their number and qualifications provide an additional difficulty. This education system is presented in the paper as a UML use case diagram at a high level of abstraction. The needs of the actors shown in the diagram are identified to draw three conclusions concerning: information support to the education market, monitoring of the labour market, cooperation of autonomous higher education institutions within the framework of the education system in the area of geodesy and cartography.
19
51%
XX
Kształcenie jest procesem ciągłym, etapowym, nieskończonym. Etap studiów wyższych jest istotnym elementem poddanym w ostatnich latach przebudowie. Podpisanie Deklaracji Bolońskiej zdeterminowało zmiany systemu edukacji na poziomie szkół wyższych. Zmieniają się realia gospodarcze w Polsce. Zmieniają się potrzeby edukacyjne, zmienia się kandydat za studia. Za tymi zmianami edukacja musi nadążyć. Student dzisiejszy znacznie różni się od studenta sprzed 20 lat. Zmiany są nieodzowne. Krajowe Ramy Kwalifikacji są próbą znalezienia wspólnego języka z systemami kształcenia w Europie. Celem artykułu jest diagnoza systemu kształcenia w kontekście wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. Opracowanie powstało na podstawie przeglądu dostępnej na ten temat literatury przedmiotu, literatury specjalistycznej oraz empirycznych badań wstępnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Education is a process. Continuous, divided into levels, infinite. Tertiary education level is an important element subjected to reorganization in past few years. The signing of the Bologna Declaration determined the changes in the education system at the high education level. Economic realities in Poland has changed as well as educational needs, candidates for study. Education must keep up with these innovations. Today's student is significantly different from a student 20 years ago. Therefore changes are necessary. National Qualifications Framework is an attempt to find a common language with education systems in Europe. The objective of the paper is to diagnose the system of education in the context of the National Qualifications Framework. Elaboration was based on a review of available literature of the subject, specialized and preliminary empirical research.(original abstract)
20
51%
XX
W polskim porządku prawnym przepisy regulujące uzyskiwanie kwalifikacji w edukacji formalnej mówią o dwóch autonomicznych względem siebie systemach: w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym. Zasady dotyczące tworzenia i nadawania kwalifikacji w tych systemach zostały uregulowane prawnie w sposób zgodny ze standardami europejskimi. Rozwiązania zawarte w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji mają na celu wprowadzenie zestawu prostych i spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji, nadawanych poza tymi dwoma obszarami oraz integrację z obszarem nadawania kwalifikacji rynkowych i kwalifikacji uregulowanych. Nowa ustawa przewiduje utworzenie dwóch instrumentów integrujących polski system kwalifikacji: 1. Polską Ramę Kwalifikacji charakteryzującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (PRK), 2. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako publiczny rejestr ewidencjonujący nadawane w Polsce kwalifikacje zawodowe (ZRK). Polska Rama Kwalifikacji zbudowana jest z ośmiu poziomów kwalifikacji osiąganych na drodze edukacji formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej. Każdemu z poziomów są przypisane poszczególne etapy edukacji od szkoły podstawowej, czyli poziom pierwszy, aż po studia doktoranckie, czyli poziom ósmy. Z kolei Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako oficjalny rejestr kwalifikacji na mocy ustawy zawierać będzie kwalifikacje z oświaty i szkolnictwa wyższego. Kwalifikacje tzw. rynkowe będą zgłaszane do rejestru przez zainteresowane środowiska np. przedstawicieli branż zawodowych. Z kolei kwalifikacje uregulowane będą zamieszczane w rejestrze na wniosek ministra odpowiedzialnego za dany obszar. Zatem Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji uwzględniać będzie komplet pełnych informacji o wszystkich kwalifikacjach możliwych do zdobycia na terenie Polski. Dlatego rola doradców zawodowych w tym wymiarze jest szczególna i celem artykułu jest zwiększenie ich świadomości o możliwościach wykorzystania potencjału ZSK. Aby móc wiarygodnie wypełniać swoje zadania doradcze, sami powinni nie tylko zdobywać, pogłębiać i systematyzować wiedzę o ZSK, ale także aktywnie włączać się do systemu jako asesorzy i doradcy walidacyjni.(fragment tekstu)
EN
The article aims to present the main assumptions of the validation process in the Integrated Qualifications System and to outline new tasks for career counseling. Validation, i.e. verifying if the person applying for the appropriate qualification, regardless of the way of learning, has achieved only a part or all of the learning outcomes for this qualification, assumes the participation of a validation advisor and a validation assessor. At particular stages, they will support people applying for validation and verify their learning outcomes.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.