Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
"Logistyka" jako pierwsza wyeksponowała w polskim środowisku logistycznym procesie ewolucji operatora logistycznego, czyli pojawienie się na rynku usług logistycznych 4PL. Miało to miejsce w artykule Małgorzaty Maternowskiej "Fourth Party Logistics (4PL). Kolejny etap ewolucji outsourcingu w ramach łańcucha dostaw", który ukazał się w nr 1. w 2002r.
2
Content available remote Usługi logistyczne w strategii PKP Cargo
100%
PL
[...] Przebudowywanie oferty PKP Cargo z uwzględnieniem rosnącego coraz szybciej zapotrzebowania na logistyczną obsługę jest wyrazem nowoczesnego myślenia o konkurowaniu na rynku transportowym. Oferta logistyczna może stać się poważną kartą przetargową w procesie konkurowania z transportem drogowym. Jest bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście przejmowania ładunków od kolei. [...]
EN
Presented in this article are the logistic directions of formation PKP Cargo offer. The goal is description PKP Cargo logistic services as strategic factor of the success on the transport market. Paper introduces logistic assignments recorded in PKP Cargo strategy, idea of building logistic centers. Described following modern services: FERRY TRAIN, OST WIND.
PL
[...]Koncepcja zrównoważonego rozwoju powstała w wyniku krytycznego spojrzenia na niekontrolowany rozwój cywilizacyjny, nieuwzględniający właściwości i praw środowiska naturalnego. Nadrzędną zasadą zrównoważonego rozwoju jest zaspokajanie nie tylko potrzeb doraźnych, ale także potrzeb przyszłych pokoleń, czego wyrazem jest dążenie do zrównoważenia systemów: środowiska, gospodarczego i społecznego. Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju ma dla człowieka coraz większe znaczenie, stanowi też wyzwanie dla decydentów odpowiedzialnych za zarządzanie współczesnymi miastami. Celem tego opracowania jest omówienie problemu oddziaływania transportu na jakość życia w mieście oraz wskazanie praktyk, które umożliwiają realizację procesów transportowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast.[...]
EN
More people in the world live today in cities and metropolises than in the countryside. The cities consume 75 per cent of the world resources and produce most of its waste. They are the major contributors to global warming that threatens human life on earth. In spite of everything, the city is always the place of greatest dynamism and creativity, representing the greatest opportunity for the future generations. The sustainable development of the cities poses important challenges for the urban territorial policies at their local, subnational, national and regional levels. It requires the convergence in the urban space of the necessity of internalizing the environmental costs (via improvement of the management and governability of the associated systems), assuming and solving social inequities (via improvement of urban habitability and the investement of capitals), and the recognition and approach to economic restrictions related to efficiency (by improving the offer of financing). This work shows logistic support in the minimalize problems of the transport tasks realization in the cities, also European Union policy on the sustainability city mobility.
4
Content available remote Logistyka miasta
100%
PL
Jednym ze sposobów ograniczania motoryzacji indywidualnej na teranie miasta jest promocja właściwie dostosowanej do potrzeb i wymagań klientów oferty miejskiej komunikacji zbiorowej. Poszukując natomiast rozwiązań problemu transportu towarowego na terenie miast, coraz powszechniej wykorzystuje się koncepcję logistyki, rozwijając tym samym tzw. logistykę miasta. Celem niniejszego artykułu jest określenie jej zadań ze szczególnym uwzględnieniem problemu dystrybucji towarów w centrum miasta. Rozważania zilustrowano przykładami rozwiązań stosowanych już od kilku lat w miastach niemieckich.
PL
[...] Podejmując temat destruktywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne, przyjęto następującą tezę: obserwowany wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, którego jednym z głównych sprawców jest transport, a w szczególności transport drogowy, może się przyczynić do wzrostu konkurencyjności bardziej ekologicznych gałęzi transportu, do których zalicza się kolej. W celu udowodnienia tak postawionej tezy w artykule dokonano porównania transportu drogowego i kolejowego w aspekcie kosztów zewnętrznych. [...]
EN
The form and strength of transport environment influences are differ because of transport branches. In European Union countries the transportation system of clear advantages of road transport was formed. The participation of the road transport in the transportation market increased form 48% in 1970 to 73% in 1997, when, for comparison, participation of railway transport was decreased from 33% to 14%. It was estimated that till 2010 the participation of road transport will rise to 80%, but railway participation will still decreasing and drop to 10%. Considering creation of balance transport system, increasing number of road transport carries occur anxiety. It is worth to say, that analogically to differ power of natural environment influences in all transport branches, the distribution of external costs is also different. The highest participation in external cost has road transport and it equals 92,2%. That is the reason why unecological aspects of road transport are distinctly articulated, promoting ecological aspects of railway transport in two aspects: – developing cooperation of railway and road transport in intermodal carries, – improving conditions of changing carries from road to railway transport. Therefore that is true suggestion, that the consequence of hard conditions of EU ecological politics and raising level of social ecological conscious may cause limitation of road transport on the European highways. Such situation should be a „green light” for railway transport especially as a competition advantages against road transport.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemu oddziaływania transportu na jakość życia w mieście oraz praktyk umożliwiających realizację procesów transportowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast.
7
Content available remote Partnerstwo i integracja w łańcuchu dostaw w aspekcie teorii kosztów
100%
PL
[...] Przeprowadzenie transakcji wiąże się z określonymi działaniami, które angażują strony związane z przekazaniem i przejęciem praw własnosci do dobr materialnych lub usług będących jej przedmiotem. Działaniami tymi mogą byc poszukiwanie partnera, nawiązanie kontaktów, negocjacje, kontrola realizacji transakcji itp. Każde z nich wymaga poniesienia określonych kosztów, które są definiowane jako koszty transakcyjne. Nie są więc one związane z wytworzeniem przedmiotu transakcji, ale z procesem inicjacji i przeprowadzenia samej transakcji. [...]
EN
Execution of transaction joins with realization of activities, which engage partners in supply chain connected with delivery and with emotion of rights of property to goods material or services being her object. These activities can be research of partner, contact linking, negotiation, realization of transaction control etc. Every from these of activities will demand costs, which defined are as transactional costs. Transaction costs are not so connected from producing of object of transaction, but with process of initiation and removals transaction. Transaction costs together with other costs create value of transaction object. From here also important is identifying and analyzing of cohesion between their variable level and definite factors. In paper to analysis will become surrendered dependence between schedule of transaction costs and more and more strongly being developed in last year’s in supply chain partnership and integration.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemu oddziaływania transportu na jakość życia w mieście oraz praktyk umożliwiających realizację procesów transportowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast.
9
Content available remote Naturalne szanse kolei na rynku usług logistycznych
100%
PL
Przyczyny dominacji transportu samochodowego w logistycznej obsłudze przedsiębiorstw (80 % udziału w rynku Europy Zachodniej). Cechy kolei predestynujace ją do uczestnictwa w systemach logistycznych, zwłaszcza w obliczu nasilajacej się kongestii na drogach oraz w wyniku zaostrzania przez Unię Europejską zasad polityki ekologicznej. Ekologiczny charakter kolei jako narzędzie marketingowe w zdobywaniu klientów na rynku usług logistycznych. Wnioski.
10
Content available remote PKP w roli operatora logistycznego
100%
PL
Przeradzanie się polskich przedsiębiorstw transportowych w oferentów usług logistycznych - realną szansą własnego rozwoju. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne strategii PKP. Trudności w jej realizacji.
11
Content available remote Zastosowanie tramwajów towarowych w obsłudze dostaw na obszarze miasta
100%
PL
Jedną z konsekwencji rozwoju cywilizacyjnego miast jest wzrost potrzeb obsługi dostaw realizowanych na ich obszarze, a ściślej - w obrębie centrum. Realizacja dostaw napotyka jednak na wiele problemów, jak wkomponowanie się w ruch komunikacji miejskiej i indywidualnej, eskalacja kongestii oraz konieczność neutralizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, zgodnie z założeniami rozwijanej coraz powszechniej idei zrównoważonych miast. Logistyka miasta proponuje wiele rozwiązań, które mogą łagodzić wskazane problemy. Jednym z nich może być wykorzystanie tramwaju towarowego. Celem rozważań jest przybliżenie tego rozwiązania. Rozważania podparte będą przykładami wykorzystania tramwajów towarowych we Wrocławiu, Dreźnie i Zurychu
EN
The urban transport is a significant part of total mobility. Most urban transportation consists of motorised vehicles, causing congestion in the cities throughout Europe. Apart from that, increased car usage is accompanied by safety and environmental problems. More than 10% of all carbon dioxide emissions in the EU come from road traffic in urban areas which is the main source of carbon monoxide and fine particulates in European cities. The quality of life in cities is deteriorating because of congestion, pollution, stress and also because of the socio-economic costs related to these problems. Most people want a more balanced, sustainable transport system, where we rely less on the car. Making transport more sustainable is a challenge for all of us - citizens, community groups, schools, businesses and local, state and federal government. A sustainable transportation system is one that: allows the basic access needs of individuals and societies to be met safely and in a manner consistent with human and ecosystem health, and with equity within and between generations, is affordable, operates efficiently, offers choice of transport mode, and supports a vibrant economy, limits emissions and waste within the planet's ability to absorb them, minimizes consumption of non-renewable resources, limits consumption of renewable resources to the sustainable yield level, reuses and recycles its components, and minimizes the use of land and the production of noise. City logistics proposes many solutions, which can soften indicated problems. One from them can be utilization of the fright tram. Aim of considerations is approximation of these solutions. Considerations will be examples of utilization of fright trams in Wroclaw, Dresden and Zurich
12
Content available remote Internal and external supply chain of hospital
100%
EN
The healthcare executives face increasing pressures to reduce costs and improve patient care. To accomplish this, many are reevaluating their organization's processes to enhance the effectiveness of their structure and procedures. In this paper, we look at the application of logistics approach to reorganizing of the internal and external hospital's supply chain, and how, through redesigning the structure and processes, the logistic cost can be reduced and quality service can be increase
PL
Ciągle zwiększająca się presja zmniejszania kosztów oraz poprawy opieki nad pacjentem jest wywierana na systemie opieki zdrowotnej. Aby temu sprostać, wiele placówek poddaje się reorganizacji w celu zwiększenia efektywności swoich struktur organizacynych i procedur. W pracy przedstawiono logistyczne podejście do reorganizacji wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha zaopatrzenia szpitala. Wykazano, jak poprzez przemodelowanie struktury organizacyjnej, można osiągnąć redukcję kosztów logistycznych oraz poprawę jakości świadczonych usług
EN
Aim of the article is presents selected aspects of influence lower cost airline development on extension airports network. Following issues are being discussed: - secrets of lower cost airline success, - lower cost airline and regional airport network development, - lower cost airline in Poland.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemu oddziaływania transportu na jakość życia w mieście oraz praktyk umożliwiających realizację procesów transportowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast.
PL
Już po raz czwarty Uniwersytet Szczeciński był gospodarzem cieszącej się wysokim uznaniem specjalistów z branży TSL międzynarodowej konferencji TRANSLOG. tematami wiopdącymi tegorocznych dyskusji panelowych w dniach 19 i 20 września br. były 3 niezwykle istotne, z punktu widzenia obecności naszego kraju w UE, zagadnienia: zintegrowany europejski system transportowy, funkcje transportu w euroregionach oraz integracja regionów poprzez system transportowy.
18
Content available remote Decyzja „robić samemu czy kupić” w zarządzaniu transportem
63%
EN
The make-or-buy question represents a fundamental dilemma faced by many companies. Today’s global competition forces manufacturing companies to re-evaluate their existing processes, technologies, manufactured parts and services in order to focus on strategic activities. However, companies have finite recourses and many not be able to afford to have all activities in-house. This has resulted in an increasing awareness of the importance of the make or buy decision, the dilemma organizations face when deciding between keeping technologies/processes inhouse or purchasing them from an outside supplier. The ability to make such decisions in a structured and rational manner is likely to improve a company’s overall performance. The aim of this paper is to descriptions a decision-making methodology that can provide managers in transport sphere with a way of addressing the make-or-buy decision more effectively and with greater consistency and repeatability than existing methods.
19
Content available remote Rola miejskich centrów dystrybucyjnych w logistyce miasta
63%
PL
[...] We współczesnym świecie coraz wyraźniej można zaobserwować stale postępujący proces urbanizacji oraz narastającą koncentrację ludności, majątku i potencjału gospodarczego w wyodrębnionych jednostkach terytorialnych Z tego powodu współczesne wyzwania logistyczne coraz częściej odnoszą się do systemów aglomeracji miejskich, a w szczególności koncentrują się na konieczności pilnego rozwiązywania problemów dotyczących racjonalizacji transportu miejskich ładunków (ang. Urban Freight Transport - UFT).
EN
The article presents the idea of urban logistics and indicates the necessity of logistic support for transport organisation within a city. The main reasons for that is. progressive urbanisation process, increasing level of transport congestion and requirement to apply the transport solutions accordingly to „green logistics”. Creation of city s distribution centres allows also achieving the optimal organisation of goods transfer and co-ordination between demand and supply of goods in high-urbanised centres.
20
Content available remote Transport jako czynnik integracji regionów : TRANSLOG 2004
63%
PL
[...] W dniach 20-21 września 2004 roku, w Centrum Kongresowym Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego już po raz czwarty odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa TRANSLOG 2004 pod hasłem "Transport jako czynnik integracji regionów". Jej celem było uświadomnie ogromnej roli, jaką odgrywa transport zarówno w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, jak i w procesach ich integracji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Unii Europejskiej, oraz wskazanie zasadnosci i uwarunkowań efektywnego funkcjonowania europejskiego zintegrowanego systemu transportowego. [...]
EN
For the fourth time has been an opportunity to meet at the International Conference TRANSLOG at the hospitable Szczecin University. The conference has been organized by the Chair of Transport, Warsaw School of Economic, together with the Faculty of Management and Economics of Services. The paper presents report and conclusions form Conference Translog.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.