Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 503

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zalecenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
PL
In the therapy of an inguinal hernia, there is a huge variety in the way of treating and the choice of surgical technique. Practice shows that the intraoperative improvisation and surgeons’ own modifications of the original techniques have become part of routine procedure. No mandatory hernia registration system causes the actual detailed herniology status in our country remains unknown. The aim of the study was to summarize the results of a survey on knowledge of a hernia according to the standards developed by international hernia societies compared with everyday clinical practice. During the International Conference Hernia in Poland, which took place on 10 December 2016 in Zakopane we conducted an interactive session among 106 surgeons dealing with hernias. Surgeons responded to 66 questions about daily surgical practice and decision making in their centers, and 27 questions for the assessment of the world’s latest treatment recommendations regarding groin hernias. The most common method of using the implant technique Lichtenstein, used by 91% of doctors. 20% of surgeons in planned operations in adult men routinely uses no mesh technique. Almost 80% of respondents do not apply TEP or TAPP. Only 45.7% of surgeons customize surgical technique to the patient. Only 7 of the 27 analyzed recommendation has been accepted by more than 90% of respondents. 9 of the 27 recommendations were approved by less than half of the surgeons. In the case of 11 recommendations, surgeons simultaneously failed to comply with these recommendations in daily practice. Deficiencies in the system of training and the underfunding of medical procedures cause insufficient TAPP/ TEP availability in Poland in an inguinal hernia. Improvement of the surgeons’ knowledge on how to perform surgery
2
Content available Histopatologia i zmiany przedrakowe w raku krtani
100%
PL
Carcinoma of the larynx is the one of the most common malignant deaseases. Squamouscell carcinoma are 95% of the laryngeal malignancy, the other malignant neoplasmsconsist only 5% of them. In this study we present morphological and histopathologicaltypes of the SSC of the larynx, the clinical and histopathological menagement of theprecancerous lesion and the treatment recomendations.
EN
The paper summarizes the recommendations of the Hereditary Angioedema Section of the Polish Society of Allergology regarding the management of this disease in a view on up-to-date data. Its classification, pathomechanism, clinical picture and diagnosis were discussed. The principles of treatment and prevention of edema attacks and disease monitoring were presented. Characteristic features related to the course and management during pregnancy and in the pediatric group of patients were mentioned.
PL
W pracy podsumowano, w świetle zaktualizowanych danych, zalecenia Sekcji Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące postępowania w tym schorzeniu. Omówiono jego klasyfikację, patomechanizm, obraz kliniczny i rozpoznawanie. Przedstawiono zasady leczenia i zapobiegania napadom obrzęku oraz monitorowania choroby. Wymieniono cechy charakterystyczne odnoszące się do przebiegu i postępowania w okresie ciąży i w pediatrycznej grupie chorych.
10
Content available remote Tynki bawełniane
100%
PL
Zapewne bawełna częściej kojarzona jest z odzieżą roboczą niż ze składnikiem masy tynkarskiej. A jednak jej włókna mogą być obecne w pewnych rodzajach tynków, gdzie decydują o ich własnościach i przeznaczeniu.
11
Content available Prewencja upadków u osób starszych
100%
PL
Wstęp: Osoby w wieku podeszłym z powszechnością i różnorodnością swoich schorzeń są ogromnym wyzwaniem dla ochrony zdrowia. Dodatkowe problemy medyczne będące konsekwencją upadków stanowią niepotrzebne ryzyko zdrowotne, możliwe do uniknięcia dzięki odpowiedniemu postępowaniu. Cel pracy: Celem pracy jest sformułowanie zaleceń postępowania prewencyjnego u osób, którym zdarzyło się upaść lub które są szczególnie narażone na możliwość upadku. Omówienie: Przyczyny upadków u osób starszych są różne i często złożone, jednak ich identyfikacja pozwala na wprowadzenie odpowiedniego postępowania prewencyjnego. Znajomość i wprowadzenie w życie pewnych zasad przez seniora oraz jego rodzinę jest konieczna, gdyż niekiedy proste zalecenia dotyczące m.in. organizacji środowiska domowego, w jakim przebywa osoba powyżej 65. roku życia, mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Dodatkowo regularna kontrola stanu zdrowia oraz odpowiednie leczenie farmakologiczne i rehabilitacyjne wydają się konieczne, by zminimalizować przyczyny upadów. Adekwatna do wieku aktywność fizyczna oraz sprzęt ułatwiający samodzielne poruszanie się mogą przyczynić się do poprawy mobilności i zmniejszyć ryzyko upadku. Podsumowanie: Uniknięcie upadku jest ważnym elementem opieki nad osobami starszymi. Odpowiednio skoordynowana opieka obejmująca najbliższych, a także grono różnych profesjonalistów medycznych sprawujących pieczę nad pacjentem w starszym wieku pozwalają na zastosowanie różnorodnych działań prewencyjnych, co przyczynia się do uniknięcia upadków oraz groźnych dla zdrowia i życia ich następstw.
PL
Program kontroli po leczeniu radykalnym stanowi niezbędny element kompleksowej opieki nad chorymi z rakiem piersi. Z uwagi na fakt, że jest to najczęstszy nowotwór u kobiet w Polsce i na świecie, prawidłowo prowadzony follow-up ma istotne znaczenie nie tylko w wymiarze klinicznym, lecz także ekonomicznym. W niniejszym opracowaniu przedstawiono najbardziej aktualne zalecenia dotyczące programu kontroli w tej grupie chorych. Jego podstawowym celem jest wczesne wykrycie wznowy miejscowej lub raka drugiej piersi, obserwacja późnych powikłań po leczeniu, a także stworzenie wielodyscyplinarnej infrastruktury, która pozwala na zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby i zminimalizowanie następstw fizycznych, psychicznych i społecznych związanych z przebytym leczeniem.
EN
The present clinical practice recommendations are addressed to physicians of all specialties, who perform Doppler ultrasound examinations of the kidneys on a daily basis, and in particular to specialists in radiology and imaging diagnostics. The recommendations were based on the Ultrasonography Standards of the Polish Ultrasound Society and current scientific reports consistent with Evidence Based Medicine. The paper discusses patient preparation protocol, examinat ion technique with particular emphasis on patient’s position allowing to obtain proper Doppler angle of insonation, as well as diagnostic limitations of the technique. Normal blood flow parameters as well as those indicating hemodynamically significant stenosis are also presented. Although the 2013–2014 American guidelines for renal artery duplex sonography (AIUM Practice Parameter for the Performance of Native Renal Artery Duplex Sonography and AIUM Practice Guideline for the Performance of an Ultrasound Examination of Solid-Organ Transplants), which were the basis for many national recommendations, have not been significantly updated to date, a large body of scientific research indicates the need for revision of current Doppler ultrasound standards and parameters, particularly for patients receiving endovascular treatment due to renovascular hypertension. Therefore, the paper refers to the current issue of ultrasound scan interpretation in patients receiving endovascular stenting, after transplantation of kidney, as well as in pediatric patients.
PL
Niniejsze zalecenia praktyki klinicznej kierowane są do lekarzy wszystkich specjalności wykonujących na co dzień badania ultrasonograficzne nerek metodą dopplerowską, a w szczególności do specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej. Powstały one na podstawie Standardów badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz aktualnych doniesień naukowych zgodnych z Evidence Based Medicine. W opracowaniu omówiono protokół przygotowania pacjenta, technikę badania, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji pacjenta w celu uzyskania odpowiednich wartości kąta insonacji dopplerowskiej, a także ograniczenia diagnostyczne metody. Podano również wartości zarówno prawidłowych parametrów przepływu krwi, jak i wskazujące na obecność istotnego hemodynamicznie zwężenia. Pomimo że opublikowane w latach 2013–2014 amerykańskie kryteria diagnostyki dopplerowskiej tętnic nerkowych (AIUM Practice Parameter for the Performance of Native Renal Artery Duplex Sonography oraz AIUM Practice Guideline for the Performance of an Ultrasound Examination of Solid-Organ Transplants), na których oparto wiele zaleceń krajowych, do dziś nie uległy znaczącym aktualizacjom, liczne badania naukowe wskazują na potrzebę rewizji obowiązujących norm i parametrów dopplerowskich, zwłaszcza w odniesieniu do pacjentów leczonych endowaskularnie z powodu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Z tego względu autorzy niniejszego opracowania zdecydowali się poruszyć aktualną problematykę dotyczącą interpretacji badań u pacjentów po implantacji stentu wewnątrznaczyniowego poddanych przeszczepowi nerki i naczyń nerkowych oraz pacjentów pediatrycznych.
PL
Przedstawiono zasady wymiarowania zbrojeń geosyntetycznych w oparciu o przepisy EC 7 z dostosowaniem do polskich uwarunkowań, W dużej części przejęte zostały zalecenia zawarte w Instrukcji ITB 429/2007, dotyczące sposobu prognozowania długoterminowej wytrzymałości obliczeniowej i charakterystycznej zbrojenia. Przedstawione zalecenia umożliwiają projektowanie konstrukcji z gruntu zbrojonego z uwzględnieniem pierwszego i drugiego stanu granicznego. Autor podkreślił w szczególności, że w dokumentacji projektowej i przetargowej koniecznym jest podawanie informacji dotyczącej systemu normowego, w jakim sporządzone zostały obliczenia statyczne. W specyfikacjach, poza wartością wytrzymałości obliczeniowej, należy zamieszczać wymagania dotyczące: wartości wytrzymałości charakterystycznej dla danego dopuszczalnego wydłużenia zbrojenia oraz wartość wskaźnika zazębienia się zbrojenia z gruntem. Właściwy wybór siatki zbrojeniowej powinien być poparty wynikami doświadczeń, obejmujących wyznaczanie wartości wszystkich współczynników materiałowych i dopuszczalnego stopnia obciążenia.
EN
The paper presents design rules of geosynthetic reinforcements based on the regulation of EC 7 with the adaptation to the Polish conditions are presented. Especially, the recommendations given in the Instruction 429/2007 published by ITB (ITB - Building Research Institute in Warsaw) concerning the estimation of the characteristic and design values of long term tensile strength of geosynthetics were taken into account. The rules presented in the paper enable a design of reinforced earth structures taking into account both the ultimate limit state and the serviceability limit state. The author emphasizes, that information concerning the codes of practice used in static calculations should be given in the project documents and in the specifications attached to tenders. In addition to the design value of long term strength the characteristic value of tensile strength corresponding to the allowable elongation and the value of bond coefficient between reinforcement and soil should be defined in the specifications. The choice of the suitable product should be performed carefully, based on proven test reports, where all values of reduction factors and the value of the allowable load ratio are well documented.
PL
Wprowadzenie: Rehabilitacja neuropsychologiczna jest ważnym działem rehabilitacji neurologicznej. Jej techniki są badane naukowo pod względem efektywności i poddawane analizom zbiorczym, żeby wyodrębnić najskuteczniejsze z nich. Cel: Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych zaleceń klinicznych w obszarze rehabilitacji neuropsychologicznej prowadzonej u dorosłych chorych z nabytym i niepostępującym uszkodzeniem mózgu, spowodowanym najczęściej udarem lub urazem głowy. Źródła danych: Zalecenia pochodzą z najnowszych opracowań naukowych, zawierających systematyczne przeglądy i metaanalizy badań nad rehabilitacją chorych z dysfunkcjami poznawczymi i/lub nieprawidłowościami zachowania. Wnioski: Jak dotychczas najwyższą rekomendację i status praktycznych standardów w rehabilitacji neuropsychologicznej zyskały techniki terapii 5 zaburzeń poudarowych (deficyty uwagi, lekkie zaburzenia pamięci, lewostronne zaniedbywanie wzrokowe, afazja, ogólne obniżenia funkcjonowania poznawczo-behawioralnego) i 5 zaburzeń pourazowych (deficyty uwagi, lekkie zaburzenia pamięci, lekkie i umiarkowane dysfunkcje wykonawcze, nieprawidłowości funkcjonowania społecznego i komunikacji interpersonalnej, ogólne obniżenie funkcjonowania poznawczo-behawioralnego). Techniki te mogą być stosowane samo dzielnie lub wprowadzane w połączeniu z interwencjami o niższym poziomie rekomendacji, klasyfikowanymi jako praktyczne zalecenia lub praktyczne opcje. Skorzystanie z niżej rekomendowanych interwencji powinno być rozważane także w sytuacjach, gdy dla specyficznych form zaburzeń brak technik standardowych. W odniesieniu do deficytów, dla których nie zostały dotąd sformułowane żadne zalecenia, niezbędne są dalsze badania. Dotyczy to agnozji, głębokich zaburzeń pamięci i amnezji, a także głębokich dysfunkcji wykonawczych.
EN
Introduction: Neuropsychological rehabilitation is an important area of neurological rehabilitation. Its techniques are studied in terms of effectiveness and subjected to collective analyses in order to identify the best interventions. Objective: The purpose of the article is to present current clinical recommendations for neuropsychological rehabilitation among adult patients with acquired, non-progressive brain damage usually caused by a stroke or head injury. Data sources: The recommendations are based on the latest scientific papers containing systematic reviews and meta-analysis of studies on the rehabilitation of patients with cognitive dysfunctions and/or behavioral abnormalities. Conclusions: To date, the highest recommendation and the status of practice standards in neuropsychological rehabilitation have been achieved by therapeutic techniques of 5 post-stroke disorders (attention deficits, mild memory deficits, left-sided visual neglect, aphasia, global decline in cognitive-behavioral functioning) and 5 post-traumatic disorders (attention deficits, mild memory deficits, mild and moderate executive dysfunctions, abnormalities in social functioning and interpersonal communication, global decline in cognitive-behavioral functioning). These techniques may be used independently or introduced in combination with interventions of a lower recommendation level, classified as practice guidelines or practice options. The use of lower grade recommendations should also be considered in situations where there are no standard techniques for specific forms of disorders. In the case of deficits for which no recommendations have yet been made, further research is necessary. This applies to agnosia, profound memory disorders and amnesia, as well as profound executive dysfunctions.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.