Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W jednej z odsłon październikowej odwilży pojawiła się niewystarczalność szkolnej bazy lokalowej. Niedostatek izb szkolnych pogłębił wyż demograficzny, którego apogeum przypadło na schyłek lat 50. Na lata 60. przypada apogeum inwestycyjne w budownictwie szkolnym. 60–65% nakładów (w zależności od województwa) pochodziło z budżetu państwa, pozostałe nakłady uzupełniły pieniądze zebrane w wielkich akcjach społecznych przez powołany w 1958 roku Społeczny Fundusz Budowy Szkół, rzemianowany w 1966 roku na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów. W wyniku akcji społecznej zbudowano w Polsce 1423 budynki dla jednostek oświatowych w latach 1959–1972.
EN
In one of the stages of the October thaw, the insufficiency of school premises appeared. The deficiency of school chambers was deepened by the demographic boom, which reached its peak in the late 1950s. The investment apogee in school construction took place in the 1960s. 60–65% of the financial outlays (depending on a voivodeship) came from the government budget, other outlays were supplemented by the money collected during extensive social actions by the established in 1958 Social Fund for the Construction of Schools, renamed in 1966 to the Social Fund for the Construction of Schools and Halls of Residence. As a result of the social action, 1.423 buildings for education units were built in Poland in the years 1959–1972.
PL
Artykuł jest przyczynkiem do poznania dziejów Szkoły Rzemieślniczo- Przemysłowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Ostrołęce w okresie międzywojennym. Został zasygnalizowany jej status, profil i organizacja kształcenia, zadania edukacyjne, wyposażenie, warunki finansowania pracy edukacyjnej oraz uposażenie kadry pedagogicznej i administracyjno-obsługowej. Okazało się, że ta największa szkoła męska na terenie ówczesnego Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego była dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce. Na tych ubogich terenach otwierała drogę awansu życiowego młodzieży Ostrołęki, a dzięki bursie również z okolicznych miejscowości.
EN
The article is a contribution to learning about the history of the Polish Craft School in Ostrołęka in the interwar period. Its status, profile and organization of education, educational tasks, equipment, financing conditions for educational work and the salaries of teaching and administrative staff was signaled. It turned out that the largest men's school in the then school board of the Brest School District was well equipped with equipment and aids. In these poor areas, it opened the way for life advancement for the youth of Ostrołęka, and thanks to the dormitory, also from nearby towns.
Studia Ełckie
|
2013
|
tom 15
|
nr 3
321-334
EN
The article analyzes the content of the Polish journal Common Heritage („Wspolne Dziedzictwo”) published in Krzemieniec (Ukraine) in 2001-2004. The considerations are divided into four subject fields: the presentation of the journal, the religious life of the Polish Catholic community, the Polish historical and cultural past, and the daily life of Krzemieniec and its inhabitants. The main part of texts traces and searches for a place of the Polish community of 220 persons in the town of 22,000 inhabitants, and refers to issues which bring to-gether or differ from each other the Polish and Ukrainian nations, even the veiled case of the Wolyn slaughter which is usually eliminated from every day conversations.
EN
The aim of the article is to present in comparative way main events organized in 1966 by the Catholic Church for the „Millennium of the Baptism of Poland” and competitive celebration of the ”Millennium of the Polish State” in the interpretation of „Trybuna Mazowiecka” and „Gość Niedzielny”. All cultural, economic and social aspects are the background of the research.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie imprez i uroczystości organizowanych w 1966 roku przez Kościół katolicki jako Milenium Chrztu Polski i konkurencyjnych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w interpretacji „Trybuny Mazowieckiej” i „Gościa Niedzielnego” oraz efektów działalności kulturalnej, społecznej i gospodarczej.
5
Content available remote Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju w Olsztynie (1948–1952). Bilans dokonań
100%
EN
The article discusses the operations of the Social Committee for National Radio Broadcasting in the Olsztyn region based on source materials from the State Archives in Olsztyn and articles in local press. Despite the socialist authorities’ plans to involve the local community in the process of building the national radio network, premiums and other benefits were illegally claimed by post office workers, civil servants, teachers and political authorities. The campaign did not bring the expected results, and the Committee was dissolved four years after its creation. The article cites interesting source materials to discuss political and social phenomena in Poland during the Stalin era.
PL
W następstwie działań państwa w Polsce w okresie międzywojennym powstawały rolnicze szkoły wędrowne, które teoretycznie i praktycznie szerzyły podstawy agrokultury. Taka placówka, po przeniesieniu z Polesia, pojawiła się w powiecie ostrołęckim. Nieliczne źródła archiwalne dokumentują jej funkcjonowanie w latach 1935–1937. Obrazują też w adekwatnym stopniu znamiona zjawisk społeczno-gospodarczych. Artykuł ma stanowić zachętę do dalszych badań na temat postępu rolniczego w latach 30. XX wieku w powiecie ostrołęckim.
EN
The article describes the local governments’ activists who glorified policy of “sanacja” implemented by Józef Piłsudski, Edward Rydz-Śmigły, Marian Zyndram- Kościałkowski and Felicjan Sławoj Składkowski. It contains comments on the actions of governments and opinions hostile to the National-Democratic Party and other political parties. Social and agricultural issues are only indicated, although they dominated in the press. The analysis was based on the content of the magazines and literature in relation to the social, economic and political events in the 30s of the XX century.
PL
W artykule omówione są działania lokalnych działaczy politycznych gloryfikujących rządy sanacyjne personifikowane z Józefem Piłsudskim, Edwardem Rydz-Śmigłym, Marianem Zyndramem-Kościałkowskim i Felicjanem Sławojem Składkowskim. Przytoczone zostały komentarze dotyczące poczynań rządów oraz opinie wrogie wobec endecji i innych stronnictw politycznych. Treści dotyczące agrokultury i społeczne zostały tylko zasygnalizowane, mimo iż dominowały w tygodniku. Analiza została przeprowadzona w oparciu o merytoryczną zawartość czasopisma oraz literaturę przedmiotu w odniesieniu do lokalnych i centralnych wydarzeń społeczno-gospodarczych i politycznych w latach trzydziestych ubiegłego wieku.
PL
Sukcesywna totalizacja życia społecznego, gospodarczego i politycznego w Polsce po 1944 znalazła również odzwierciedlenie w prasie wydawanej przez oficjalnie funkcjonujące partie polityczne. Analiza artykułów wskazuje, że represje stosowane wobec redakcji, po wyborach doprowadziły do spacyfikowania prasy i ujednolicenia treści zgodnie z oczekiwaniami władz powojennej Polski. Reakcje prasy można usytuować miedzy koniunkturalizmem a pragmatyzmem, w drugim wypadku chodziło o zachowanie możliwości chociażby minimalnego wpływu na społeczeństwo. Niektórzy dziennikarze, których postawę symbolizuje Zygmunt Augustyński, broniło prawa do przekazywania prawdy i godności.
EN
The successive totalization of social, economic and political life in Poland after 1944 was also reflected in the press published by officially functioning political parties. The analysis of articles shows that the repressions against the editorials, after the elections, led to the pacification of the press and the unification of the content with the expectations of the post-war Polish authorities. Press reactions can be placed between opportunism and pragmatism. In the second case it was about maintaining even minimal impact on society. Some journalists, symbolized by Zygmunt Augustyński, defended the right to communicate truth and dignity.
PL
Artykuł odzwierciedla reakcje regionalnej prasy kościelnej i świeckiej w czasie wojny 1920 roku na sytuację na północno-wschodnim Mazowszu, a głównie na Kurpiowszczyźnie. Wykorzystane zostały relacje z trzech pism: „Gościa Puszczańskiego”, „Gońca Pogranicznego” i „Miesięcznika Pasterskiego Płockiego”. Rozważania dotyczyły: realnej sytuacji wojennej w regionie, przebiegu działań w opisach prasowych, agitacji werbunkowej, opisu sytuacji na terenie zajętym przez bolszewików, powojennych zniszczeń, reakcji państwowych, kościelnych i społecznych. Została pokazana rola prasy: ówcześnie informująca i mobilizacyjna, a z perspektywy współczesnej – dokumentacyjna.
EN
The article reflects the reactions of the regional church and secular press during the war of 1920 to the situation in north-eastern Mazovia, and mainly in the Kurpie region. Reports from three magazines were used: "Gościa Puszczański", "Goniec Pograniczny" and "Miesięcznik Pasterski Płocki". The considerations concerned: the real war situation in the region, the course of action in press descriptions, recruitment campaign, description of the situation in the area occupied by the Bolsheviks, post-war destruction, state, church and social reactions. The role of the press was shown: informative and mobilizing at the time, and from the contemporary perspective –documentary.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.