Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy wyniki otrzymane za pomocą różnych metod doboru cech mają wpływ na efektywność klasyfikacji? Do badania wykorzystano dwie metody doboru cech: parametryczną metodę coraz metodę odwróconej macierzy współczynników korelacji. Skuteczność grupowań zweryfikowano za pomocą wskaźników homogeniczności, heterogeniczności i poprawności skupień. W ocenie efektywności grupowań wykorzystano podejście z medianą Webera. Badanie dotyczyło powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem jakości życia w świetle zrównoważonego rozwoju.
EN
In the article attempts to answer the question: Do the results, obtained by means of the various feature selection method, have any influence on the classification’s efficiency? For the analysis two methods were used: parametric method and the matrix inverse method of the correlation coefficients. The effectiveness of classifications was checked by use of homogeneity, heterogeneity and correctness of clustering coefficients. The approach was used in the assessment of the classification’s efficiency, with the center of gravity replaced with the Weber’s median. The analysis was local and concerned the districts in zachodniopomorskie province in terms of the quality of life in the light of sustainable development.
PL
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznego w Polsce na poziomie lokalnym jest znacznie większe niż pomiędzy województwami. Właściwy pomiar wymaga wykorzystania odpowiednich mierników. Jednym z nich jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI), a na poziomie lokalnym Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI). Celem pracy jest ocena stopnia rozwoju społecznego na poziomie lokalnym. Wykorzystano miarę opartą na wskaźnikach dotyczących: zdrowia, edukacji i zamożności oraz wskaźnikach nakładów na: zdrowie, edukację oraz wydatki na poziomie lokalnym. Budowę miary syntetycznej oparto na medianie Webera.
EN
Diversity of level of social development in Poland on the local level is much higher than between regions. Correct measurement requires the use of suitable measurers. One of the most common measures used to assess the level of social development is Human Development Index and Local Human Development Index. The aim of the paper is the assessment of level of social development on the local level. There was used the synthetic variable, with indicators for: health, education and wealth as well as health expenditures index, educational expenditures index and local expense index. The construction of synthetic measure based on the median Weber.
EN
In the article a quantitative and valuable structure of transactions of land properties has been analyzed, especially taking into consideration lands intended for a dwelling-houses building, in Poland, in the years 2009-2011. Using one of the multivariate analysis methods the analysis and the evaluation of the spatial diversification of the voivodeships with regard to the analyzed properties turnover were done. Statistical data came from the Central Statistical Office publication titled ”Properties turnover”. After the reduction of the initial set of diagnostic features with parametric method, the final set, which was a basis for the voivodeships’ classification, was obtained. Finally five classes of voivodeships similar with respect to the turnover of lands intended for a dwelling-houses building were obtained.
PL
W artykule zbudowano model logitowy, umożliwiający określenie czynników, wpływających na odczucie poprawy jakości życia kobiet zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim. Do analizy logitowej wykorzystano informacje otrzymane z badania ankietowego 106 kobiet w okresie od listopada 2007 do kwietnia 2008. W kwestionariuszu znalazły się pytania o charakterze społeczno-demograficznym oraz z różnych grup czynników, wpływających na jakość życia i na tej podstawie oszacowano parametry modeli logitowych oraz wykryto czynniki istotnie wpływające na pozytywną ocenę zmiany jakości swojego życia przez kobiety.
EN
"The article was an attempt to build a logit model, that illustrates the factors that influence the improvement of quality of life for women residing in Western Pomerania. The analysis is based on information obtained from questionnaires completed by 106 women during the period from November 2007 to April 2008. The questionnaire included sociodemographic questions and issues from different factor groups that affect life quality. On the basic of them the logit model parameters have been estimated and factors that significantly affect the quality of life of women were determined."
EN
The paper presents the usage of multidimensional correspondence analysis to estimation the role of fibre and medicinal plants in farms plant production in the context of the determinants influencing the choice of these plants for crop rotation scheme. The source of data were the survey questionnaires collected among the farmers running agricultural activity in the period 2011-2012 in the Wielkopolska region. The correspondence analysis enabled to indicate relations a selected categorical variable and such categories as age, sex, education, number of person per household, farm area and farm income in 2010 and 2011.
PL
W pracy przedstawiono ocenę stabilności klasyfikacji województw Polski pod względem poziomu życia w latach 2002-2009. Dobór cech diagnostycznych został przeprowadzony w sposób dynamiczny, dzięki czemu otrzymany zestaw cech końcowych jest aktualny nie tylko w okresie badanym, ale także w przyszłości. Do klasyfikacji województw zastosowano metodę Warda oraz sprawdzono dopasowanie dendrogramów do macierzy odległości D za pomocą współczynnika korelacji kofenetycznej, wskaźnika całościowego dopasowania i miary STRESS. Wykorzystując wskaźniki podobieństwa wyników klasyfikacji stwierdzono, że klasyfikacje charakteryzują się dość dobrą stabilnością w czasie.
EN
The work presents evaluation of the results stability of the Polish regions’ classification in terms of a living standard. The research covered the period 2002-2009. Selection of diagnostic features was carried out in a dynamic way, so that the final set of features is valid not only in the period considered, but also in the future. For the regions’ classification Ward’s method was used and the fit of dendrograms distance to matrix D was checked by using the cophenetic correlation coefficient, the indicator of the overall fit and the STRESS measure. Using the similarity indices of the classification results, it was found that the classifications have a fairly good stability in time.
PL
W pracy wykorzystano model regresji logistycznej do określenia czynników wpływających na prawdopodobieństwo poprawy przychodów gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka. Badanie miało charakter dynamiczny i obejmowało lata 2009-2011. Wśród zmiennych niezależnych uwzględniono zmienne ilościowe i jakościowe związane z działalnością gospodarstw rolnych. Najbardziej istotne w modelu logitowym, w każdym roku, okazały się zmienne dotyczące: powierzchni użytków rolnych i liczby krów mlecznych, mające dodatni wpływ na prawdopodobieństwo poprawy przychodu. Wszystkie oszacowane modele odznaczają się bardzo wysoką jakością, a tym samym zdolnością do poprawnej klasyfikacji gospodarstw.
EN
The paper uses logistic regression model to determine factors affecting probability of income increase in agricultural holdings specialised in milk production. Analysis had a dynamic character and covered the period between 2009 and 2011. Independent variables included both quality and quantity features associated with farm activities. The analysis showed that, in each year, the most important variables in the logit model concerned the utilised agricultural area and the number of dairy cows, which had a positive impact on probability of income increase. All estimated models are characterised by high quality and thus can be used to correctly classify agricultural holdings.
EN
The main goal of the work is to identify the relations between features categories describing social capital. In order to solve this task the multidimensional correspondence analysis (cross-compliance) was used. The source of data were the questionnaires collected among farms owners in the Wielkopolska region in 2011. During the research there were accepted the following categories of dependent variable: preferred managerial role in team work or executive worker. The category related to preferred managerial role in team is strongly connected with the category indicating that farm success depends on a business concept. The preferred managerial role in team is related to membership in productional group as well as to attitude indicating a trust to the majority of people.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.