Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gaz ziemny sprężony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zawartość wilgoci w gazie ziemnym nasyconym parą wodną dla różnych wartości temperatury i ciśnienia. Osuszanie gazu ziemnego pod kątem wymagań dla gazu sprężonego. Badania skuteczności pochłaniania pary wodnej przez materiały osuszające. Opis pomiaru zdolności usuwania pary wodnej ze strumienia gazu.
EN
Humidity contents in natural gas saturated with steam for different temperature and pressure values. Drying natural gas according to requirements for compressed gas. Researching effectiveness of steam absorption by drying materials. Description of measuring steam removal possibility in a gas stream.
2
84%
EN
A traditional two stroke engine with crankcase scavenging also adopting an exhaust reed valve and lamellar intake is modified to accommodate a high pressure Compressed Natural Gas (CNG) direct injector and has the traditional spark plug replaced by a jet ignition device of the same thread. The jet ignition device is a pre-chamber accommodating a Gasoline Direct Injection (GDI) injector operated with CNG and an 8 mm racing spark plug. The jet ignition pre-chamber is connected to the main chamber through calibrated orifices. The CNG is injected after the exhaust post closes. The GDI injector operated with CNG introduces a slightly rich amount of fuel in the pre-chamber. The spark plug discharge initiates the pre-chamber combustion that then propagates to the main chamber though multiple jets of high energy partially burned hot combustion products that quickly ignite the main chamber mixtures. The Computer Aided Design (CAD) model of the engine including the jet ignition device is discussed in detail. The Computer Aided Engineering (CAE) model of the engine is shown to produce efficiencies well in excess of 35% in the area of best operation. The load is controlled by fine tuning the injection and ignition events and increasing the overall air-fuel ratio. The solution offers an opportunity to produce an efficient alternative to four stroke engines with improved power density, running on alternative fuel having larger availability and better combustion properties and reduced pollution than traditional diesel and gasoline fuels.
EN
The article presents an issues concerning selection of controlling algorithms for operation of supercharged compression ignition engine fueled additionally with CNG gas, including implemented control procedures, adjustment algorithms and operational algorithms. As the result, the engine which is run in dual fuel system operates under control of two controllers, factory ECU controller, governing fueling with the base fuel (Diesel oil) and all fueling parameters, and the second controller for gaseous fuel supply. Priority of operation of the controllers relates to fueling with Diesel oil, while the gas is treated as supplementary fuel. Due to possibility of usage of factorymade original ECU controller as used with Diesel oil supply; it has been presented proposal of its software in form of array algorithms.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia sterowania jakością ładunku w samochodowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo. Głównym założeniem adaptacji silnika był dodatek niewielkiej ilości gazu ziemnego prowadzący do zmniejszenia zadymienia spalin. Przy takim założeniu podstawowym paliwem pozostawał olej napędowy, którego udział stanowił 0,70-0,85 całkowitej energii dostarczanej do silnika. W prowadzonych badaniach silnika dwupaliwowego stosowano oryginalny sterownik silnika Fiat 1.3 MJT sterujący dawką oleju napędowego. Wielkość dawki gazu regulowano czasem otwarcia wtryskiwaczy gazu przy stałym ciśnieniu w kolektorze gazowym. Analizowano podstawowe parametry wpływające na jakość ładunku takie jak, wpływ czasu otwarcia wtryskiwaczy na udział energetyczny gazu, podział dawki oleju napędowego, kąty początku wtrysku dawek częściowych, wydatek powietrza. Przeprowadzone badania pokazały niekorzystny podział dawki oleju napędowego i kątów początku wtrysku z punktu widzenia wymagań dla silnika dwupaliwowego. Dodatkowo zwiększanie dodatku gazu prowadzi do zmniejszenia wydatku powietrza sterowanego przez oryginalny sterownik silnika. Wpływa to na zmniejszenie współczynnika nadmiaru powietrza i pogorszenie warunków spalania oleju napędowego. Przeprowadzone analizy wskazują, że przy adaptacjach małych silników samochodowych do zasilania dwupaliwowego należy stosować specjalne algorytmy sterowania jakością ładunku i sterowniki przystosowane do tego typu zasilania.
EN
The paper presents issues of quality charge control in automotive diesel engine powered dual fuel. The basic premise of the engine adaptation was the addition of small quantities of natural gas leads to a reduction smoke exhaust. Under this assumption, the basic fuel remained diesel, which accounted 0,70-0,85 share of the total energy supplied to the engine. In this study of dual fuel engine used original controller of the Fiat 1.3 MJT that controlled dose of diesel fuel. The dose of gas was adjusted by gas injector opening time at a constant pressure in the gas manifold. In paper analyzed the basic parameters affecting on quality of charge such as: injector opening time impact on energy share of gas, diesel division dose, injection timing of part dose and air flow. The study showed a negative split division of diesel fuel and injection timing of part doses from the point of view of the requirements for dual fuel engine. Increasing the gas additive leads to a reduction in air flow controlled by the original engine control unit. This reduces the excess air ratio and deterioration of the burning diesel fuel. The analyzes show that, with adaptations small car engines to dual fuel fuelling, should be used a special charge quality control algorithms and controller units adapted to this type of fuelling.
PL
Jednym z kluczowych wyzwań współczesnego świata jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Decydujący wpływ na poziom tej emisji ma przemysł, ciepłownictwo oraz transport samochodowy i lotniczy. W skali lokalnej struktura emisji do atmosfery może być zupełnie odmienna, zwłaszcza w ośrodkach, gdzie nie ma rozwiniętego przemysłu. Zakopane - miejscowość typowo turystyczna, jest niestety narażona na pojawianie się smogu. Ma to swoje główne przyczyny w emisji spalin z ciepłownictwa oraz spalin z pojazdów samochodowych. W artykule zaproponowano rozwiązania organizacyjne i finansowanie projektu dotyczącego zmiany tradycyjnego paliwa (ON, benzyna) na gaz ziemny sprężony, dla transportu publicznego w Zakopanem, co pozwoliłoby istotnie zmniejszyć emisję CO2, CO i innych szkodliwych substancji do atmosfery, a przez to poprawić jakość powietrza w tej miejscowości.
EN
One of the key challenges of contemporary world is reducing toxic emissions to the atmosphere. The level of emissions is defined by industry, heating industry, car and air transport. At a local scale, the structure of atmospheric emissions can vary in places where the industry has not developed. Zakopane is a typically tourist-oriented place, which, however is endangered with smog formation. This is mainly caused by the waste gases emission from heating plants and from the combustion of car fuels. The organization and financial solutions of a project dedicated to replacing of traditional fuel (ON, gasoline) with compressed natural gas for public transport in Zakopane, were proposed. They would enable reducing atmospheric emissions of CO2, CO and other noxious substances, thus improving the quality of air in Zakopane.
EN
The study presents results of a research work on two various Diesel engines adapted for dual fuel feeding with CNG gas and diesel oil. The first engine is naturally aspirated, medium-sized engine, corresponding to engines mounted as power units in trucks and buses. Natural gas was used as the main fuel to this engine, and amount of diesel oil was reduced to minimum according to criterion of correct operation of injection system and reliable ignition of gaseous mixture. The second engine was a high-speed, supercharged engine of Fiat 1.3 MJT type, destined to powering of passenger cars. This engine is equipped with modern engine technologies, high-pressure injection system of Common Rail type with division of fuel dose and recirculation of exhaust gases, with catalytic converter and DPF filter. To fueling of this engine was used small additive of gas, aimed at reduction of smokiness of exhaust gases. Performed research has shown beneficial effect of gas on engine efficiency, reduction of concentration of nitrogen oxides, smokiness of exhaust gases and emission of particulate matter. Simultaneously, however, emissions of carbon monoxide and hydrocarbons had increased, especially in area of partial engine loads. Results of the study are pointing at possibility of installation of dual fuel system in traction engines with different size.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.