Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
The article focuses on the institutional structure of the labor market as seen through the lens of institutional economics. Institutional economics assumes that there is an interaction between people and organizations and examines the rules of this interaction. It argues that economic analysis should be interdisciplinary and focus on social, cultural, political and historical aspects. This is especially important for the analysis of the modern labor market, where cultural factors play a major role, the author says. These theoretical findings combined with the current situation on the labor market lead the author to formulate an assumption that labor market studies failing to take into account formal and informal institutions may result in an incomplete picture of the labor market. That is why the main objective of the article is to define the institutional structure of the labor market, the author says. The paper presents the assumptions of institutional economics, describes the institutional approach used in labor market studies, and defines the concept of labor market institutions. The author discusses the structure of the labor market by referring to the concept of different levels of economic analysis developed by O.E. Williamson, a proponent of new institutional economics. Using Williamson’s findings, Woźniak-Jęchorek sets out to identify relationships between different levels of economic analysis in the context of labor market functioning. The proposed theoretical model introduces the concept of the social value of work, assuming that informal and formal institutions influence the perception of the value of work and determine the behavior of people on the labor market. The value of work is evaluated from different angles, including an economic perspective (individuals have to work to earn money for a living), a social perspective (individuals need social interaction and integration), and a task-based perspective (individuals need to achieve objectives by completing tasks). Each perspective determines the behavior of people on the labor market. In classical terms, the value of work is reflected in wage disparities, but today there is a growing need for a mixed approach combining economic, social, and ecological values, Woźniak-Jęchorek says. Defining the institutional structure of the labor market is a starting point for further empirical research that could contribute to a more effective government policy toward the labor market, the author concludes.
PL
Celem artykułu jest zdefiniowanie struktury rynku pracy w kontekście ustaleń teoretycznych ekonomii instytucjonalnej. Zakładając współdziałanie ludzi i organizacji, ekonomia instytucjonalna bada reguły rządzące tymi współzależnościami. Dowodzi przy tym, że analiza ekonomiczna powinna mieć charakter interdyscyplinarny łączący w sobie aspekty społeczne, kulturowe, polityczne, historyczne i inne. Szczególnie istotne jest to w przypadku analizy funkcjonowania współczesnych rynków pracy, gdzie motywy kulturowe odgrywają dużą rolę w kształtowaniu postaw na rynku pracy. Stąd też przyjęto założenie, że brak uwzględniania w analizach rynku pracy czynników instytucjonalnych (o charakterze formalnym i nieformalnym) wpływa na ocenę rezultatów funkcjonowania tego rynku i postawiła sobie za cel zdefiniowanie struktury instytucjonalnej rynku pracy. W artykule przedstawiono założenia ekonomii instytucjonalnej, scharakteryzowano podejście instytucjonalne do analiz rynku pracy, przybliżono pojęcie instytucji tego rynku, a ostatecznie określono strukturę rynku pracy odwołując się do koncepcji poziomów analizy ekonomicznej O.E. Williamsona. Wykorzystując jego ustalenia podjęto równieź próbę wskazania zależności występujących pomiędzy poszczególnymi poziomami analizy ekonomicznej w kontekście działania rynku pracy. Do przedstawionego, teoretycznego modelu wprowadzono również pojęcie społecznej wartości pracy, przyjmując, że działanie instytucji (formalnych i nieformalnych) rynku pracy wpływa na postrzeganie tej wartości i przesądza o zachowaniach uczestników rynku pracy. Uczestnicy ci oceniają wartość pracy z perspektywy ekonomicznej (potrzeba pozyskania środków na życie), społecznej (potrzeba integracji ze społeczeństwem) i zadaniowej (potrzeba realizacji celów poprzez wykonywanie zadań), co stanowi bardzo ważny element sprawczy wszelkich zachowań na rynku pracy. W klasycznym ujęciu wartość pracy ma przy tym odzwierciedlenie w nierównościach płacowych, natomiast współcześnie coraz częściej mówi się o potrzebie ujęcia mieszanego, czyli połączenia wartości ekonomicznej (charakterystycznej dla przedsiębiorstw działających for-profit) z wartością społeczną (przypisywaną działalności non-profit) wraz z wartością ekologiczną (tożsamą z oddziaływaniem na środowisko naturalne). Dopiero taka wartość mieszana nazywana jest społeczną wartością pracy, a jej postrzeganie determinuje zachowania na rynku pracy. Zdefiniowanie struktury instytucjonalnej rynku pracy w ujęciu teoretycznym ma stanowić punkt wyjścia do dalszych badań empirycznych, które mogłyby przyczynić się do realizacji skuteczniejszej polityki państwa wobec rynku pracy.
EN
The goal of this paper is to identify the degree of implementation of remote work in 25 EU countries in 2020 and to indicate potential factors that may determine the share of work from home (WFH) in total employment. The author argues that along with higher labour productivity, the share of WFH in total employment increases. Moreover, the correlation analysis also showed an important role of technological infrastructure, higher education or the share of people aged 15–24 in the structure of society.
EN
The article focuses on presentation of the interaction between the social value of work and institutional structure of the labor market and its impact on the behavior of actors on the labor market described by the phenomena of institutional unemployment. Its intellectual background was based on institutional economics. Institutional economics assume the interaction between people and organizations and examine the rules of this interaction. It proves that the economic analysis should be interdisciplinary and focus on social, cultural, political, historical and other aspects. This is especially important for the analysis of the modern labor market, where cultural factors play a major role. The above theoretical findings as well as the current situation of the labor market give the author of this article reason to formulate the assumption that leaving aside studies formal and informal institutions as well the social value of work may result in incomplete picture of labor market. The paper presents the concept of social value of work, describes the institutional structure of the labor market, sets the concept of institutional effi ciency and effectiveness, and fi nally defi nes the phenomena of institutional unemployment.
EN
The article focuses on presentation of ideas of institutions and transaction costs by original and new institutional economics with particular emphasis on J.R. Commons’s and O.E. Williamson’s views in terms of the economics of the labor market. Institutional economics assume the interaction between people and organizations and examine the rules of this interaction. It proves that the economic analysis should be interdisciplinary and focus on social, cultural, political, historical and other aspects. This is especially important for the analysis of the modern labor market, where cultural factors play a major role. The analysis of institutions (formal and informal) that determine the behavior of economic agents in the labor market and the study of the process of the transaction and the factors that influence the transaction costs may be the key to understand today’s labor market problems. The paper describes the differences of original and new institutional economics, presents the concept of institution, transaction and transaction costs by J.R. Commons and O.E. Williamson, and finally identifies the components of their achievements in relation to the labor market.
5
Content available Gospodarcza niepewność według Johna R. Commonsa
100%
EN
The article presents the concept of economic insecurity developed by John R. Commons, which is one of the determinants of activity in the market. Its intellectual background was based on the original (traditional or historical) institutional economics. This school of economics aspires to create an alternative to mainstream economics defined in terms of the neoclassical tradition. Economic insecurity or its opposite, economic security, can be explained by stressing the strategic role played by the present expectations of the stability of collective action guaranteeing everybody a share of the social output. Economic insecurity is also, to a large extent, a problem of confidence in the future. In the capitalist system, especially in times of economic crises, the action of the economic agents is dominated by economic insecurity. The economic analysis should therefore not ignore the broad aspects of motives of the economic action. According to institutional economics these motives go far beyond the rationality postulate, where the economic action is understood as a utilitarian behaviour of utility maximisation (or profit maximisation) under a budget constraint (or cost constraint). The study of economic insecurity involves various concepts, such as those of social relation, transaction, negotiational psychology, rights and duties, opportunities and the concept of futurity. The paper presents the evolution of insecurity and risk concept, the theories of public choice and especially groups of interest and, finally, describes the concept of economic insecurity as an institutionalised process by John R. Commons.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji gospodarczej niepewności Johna R. Commonsa, będącej jedną z determinant działania podmiotów ekonomicznych na rynku. Tłem teoretycznym prezentowanego opracowania są poglądy starej ekonomii instytucjonalnej aspirującej do stworzenia alternatywy wobec ekonomii głównego nurtu definiowanej w kategoriach tradycji neoklasycznej. Gospodarcza niepewność czy przeciwnie ‒ gospodarcza pewność mogą być określane jako te elementy, które pełnią w życiu gospodarczym strategiczną rolę, odpowiadają bowiem za teraźniejsze oczekiwania co do przyszłości. Dla każdego podmiotu gospodarczego ważna jest bowiem stabilność zbiorowych działań zarówno społeczeństwa jako całości, jak i państwa jako organu tworzącego oraz kontrolującego przestrzeganie zasad. Działania te mają bowiem zagwarantować każdej jednostce gospodarczej udział w produkcji dóbr i usług. Według Commonsa w systemie kapitalistycznym, zwłaszcza w czasach kryzysów gospodarczych, dominuje jednak poczucie braku bezpieczeństwa na rynku, czyli właśnie gospodarcza niepewność. Badania ekonomiczne nie powinny zatem pomijać tego aspektu funkcjonowania rynku. Wyjaśnienie koncepcji gospodarczej niepewności według J.R. Commonsa wiąże się przy tym z kwestią społecznych relacji, pojęciem transakcji, rozwojem psychologii negocjacji, czy też potrzebą określenia praw i obowiązków podmiotów gospodarczych oraz związków dzisiejszego działania z efektami uzyskiwanymi w przyszłości. Dlatego też w artykule przedstawiono założenia koncepcji grup interesu wpisującej się w teorie wyboru publicznego, rozróżniono pojęcie niepewności i ryzyka, opisano problem gospodarczej niepewności jako pewien zinstytucjonalizowany proces, a na koniec porównano koncepcję Johna R. Commonsa z teorią grup interesu Mancura Olsona.
7
63%
EN
The main aim of this article is to present industrial revolutions and their socio-economic consequences for the development of economics as a science. Special attention is given to showing the main characteristics of each revolution and presenting major changes in economic theories. The authors argue that the full picture of all shifts in economics, society and lives of individuals can be only visible from a long-term perspective. Therefore, it is difficult to determine the stage and the consequences of the current fourth industrial revolution for socio-economic development and evolution of economic theories.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.