Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Geneza koncepcji zarządzania wiedzą
100%
EN
The article concerns the formation and development of the concept of knowledge management in organization. Discussion includes an analysis of the sources of an interest of the organization in knowledge management in them, connections of analysis concept with other scientific disciplines.There are also presented the most important events reflecting the development of knowledge management in chronological order.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
2
100%
EN
Organizational culture is an important aspect of organizations. It is a set of cultural values that reflect these aspects and relationships between them. One of these aspects is communication in an organization that includes verbal and nonverbal behaviors. The cultural value describing the organization’s relationship in communication is the communication context. Contextuality level is not only a determinant of the way of communication, it is also the basis of all other behaviors. Hence, diagnosis and description of the communication context of companies constitutes an interesting research problem. The main objective of the paper is to present the results of research on the communication context describing the surveyed companies. 52 Polish companies and 951 respondents participated in the study. The diagnosis was based on a survey. The survey questionnaire contained questions regarding manifestations of cultural values which include the communication context. Research results indicate that the organizational culture of the surveyed companies is characterized by low contextuality. Dominating verbal codes in communication have translated into active, individual, impersonal, task-oriented behaviors of employees.
PL
Ważnym aspektem życia organizacyjnego jest kultura organizacyjna. Jest ona zestawem wartości kulturowych odzwierciedlających te aspekty i relacji między nimi. Jednym z nich jest komunikacja w organizacji, która obejmuje werbalne i niewerbalne zachowania. Wartością kulturową opisującą stosunek organizacji do komunikowania się jest kontekst komunikacyjny. poziom kontekstowości nie jest wyłącznie determinantą sposobu komunikacji, stanowi również podstawę wszystkich innych zachowań. Stąd ciekawym problemem badawczym jest zdiagnozowanie i opisanie kontekstu komunikacyjnego przedsiębiorstw. Celem głównym artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących kontekstu komunikacyjnego opisującego badane przedsiębiorstwa. W badaniach uczestniczyło 52 polskich przedsiębiorstw i 951 respondentów. Diagnozy dokonano w oparciu o badanie ankietowe. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące przejawów wartości kulturowych jaką jest kontekst komunikacyjny. Wyniki badań wskazują, że kultura organizacyjna badanych przedsiębiorstw charakteryzuje się niskokontekstowością. Dominujące werbalne kody w komunikowaniu się przełożyły się na aktywne, indywidualne, bezosobowe, podporządkowane zadaniom zachowania pracowników.
3
100%
EN
Purpose – The paper presents a description and research results pertaining to knowledge management process in companies representing Polish IT sector. The main objective of the study was to diagnose the process. The study embraces Probst, Raub, Romhardt’s process knowledge management model. Therefore, the diagnosis pertained to locating, acquiring, developing, sharing, applying and maintaining knowledge. In order to supplement the description of the process, the following were included: association of the process with a strategy, companies’ level of knowledge management implementation, causes and barriers for the application, tools and determinants facilitating the implementation, sources of knowledge.Design/Methodology/Approach – In order to arrive at the objectives and obtain unbiased results, quantitative studies based upon surveys were conducted. The questionnaire contained questions pertaining to individual stages and additional aspects of knowledge management process. Respondents presented their views by means of a 4-point scale evaluating a particular area associated with the process and the intensity of its presence.Findings – Research results enable the following observations to be made. Knowledge management in the studied organizations is a planned activity originating from the organization’s strategy. The implementation of knowledge management is to improve the quality of services and boost client satisfaction. Structural solutions facilitating the implementation have been developed. All stages of knowledge management process have been implemented in the studied companies. However, the extent of the implementation varied. The creation of knowledge is the most popular. Its utilization – the least. Knowledge management processes in the studied companies face several obstacles limiting the effectiveness of the idea, such as insufficient interpersonal communication and inadequate management style. Research limitations/implications – Research results obtained in the study do not offer opportunities for generalizations. On the other hand, results can be compared with those for other sectors or countries. In addition, the comparison of knowledge management processes in companies diversified with regards to size, form of ownership, type of activity would constitute an interesting research opportunity. In order to expand knowledge of the process, additional aspects of the individual stages of knowledge management and the process’ determinants may also be considered.Originality/Value – In the theory of management, knowledge is frequently considered as a significant issue in economy. Therefore, the present study and paper constitute a contribution to the expansion of knowledge on the course, determinants, objectives, barriers and implementation of knowledge management.
4
Content available Proces zarządzania wiedzą w świetle literatury
100%
EN
The paper reviews the process of knowledge management. Theoretical concepts and practical applications are presented. The analysis of knowledge management processes included in the literature reveals propositions of various knowledge-related actions. The literature features diversified and complex terminology concerning knowledge management processes. This proves the lack of consensus among researchers as far as the most significant, successful knowledge management actions are concerned. This diversity introduces chaos in research methodology and does not facilitate comparative studies.
PL
Artykuł ma charakter przeglądowy w zakresie procesu zarządzania wiedzą. Jego celem jest przedstawienie koncepcji procesu zarządzania wiedzą, aby wyłonić najistotniejsze teoretycznie i praktycznie etapy. Posłużono się metodą desk research. Analiza procesów zarządzania wiedzą pozwoliła wyłonić cztery najczęściej analizowane etapy. Są to: tworzenie, nabywanie, dyfuzja wiedzy i jej wykorzystywanie. Poza tym analiza ukazała niejednolite nazewnictwo etapów i ich ilość. Świadczy to o sporej rozbieżności wśród badaczy i praktyków co do najistotniejszych z punktu skutecznego zarządzania wiedzą etapów. Różnorodność ta wprowadza chaos w metodyce badań i nie ułatwia badań porównawczych.
5
Content available Pojęcie wiedza w teorii i praktyce
100%
EN
The purpose of this article is to present the theoretical approaches to the concept of the knowledge and results of research which were focused on understanding the knowledge in the context of the knowledge management. The article refers to the definitions of knowledge which are presented in the literature. Due to the different approach to this term it is difficult to find and develop a platform of understanding it. To organize a plurality of positions some scientists have attempted to systematize the term of the knowledge. The article presents typologies developed by B. Mikula, J. Beliczyński, Cz. Mesjasz, A. Stabryła, I. Tuomi, M. Alavi, D. E. Leider. The consequence of various understanding of the term of knowledge are different perspectives of the knowledge management. Examination of these perspectives allows to understand and use the term of the knowledge in practice.
PL
Artykuł porusza tematykę prezentowanych w literaturze przedmiotu definicji wiedzy. Ze względu na różne ujęcia przez badaczy tego pojęcia trudno jest znaleźć i opracować jedną płaszczyznę jej rozumienia. W celu uporządkowania wielości stanowisk niektórzy uczeni podjęli próbę systematyzacji terminu wiedza. W artykule zostały przedstawione typologie opracowane przez: B. Mikułę, J. Beliczyńskiego, Cz. Mesjasza, A. Stabryłę, I. Tuomi, M. Alavi, D. E. Leider. Konsekwencją niejednolitego rozumienia pojęcia wiedzy są różne perspektywy zarządzania wiedzą. Zbadanie tych perspektyw pozwala na zdiagnozowanie rozumienia i stosowania terminu wiedza w praktyce. Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych ujęć pojęcia wiedzy oraz wyników badań na temat perspektywy pojmowania wiedzy w kontekście wpływu na zarządzanie wiedzą.
PL
W artykule zaprezentowano diagnozę kultury organizacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje. Dla zobrazowania tła analizowanych wzorów kulturowych przedstawiono także różne aspekty działalności innowacyjnej MSP. Celem przeprowadzonych badań było zidentyfikowanie analizowanych wzorów kulturowych oraz wybranych aspektów innowacyjności MSP. Do przyjętego celu i uzyskania możliwie obiektywnych wyników badań wykorzystano badania ilościowe oparte na badaniach ankietowych. Wyniki badań w zakresie oceny kultury organizacyjnej innowacyjnych MSP wskazują na dominację następujących wzorów kulturowych: nastawienia na ludzi, indywidualizmu, dużego dystansu władzy, orientacji na otoczenie, niskiej tolerancji niepewności, proinnowacyjności, statusu osiągnięć oraz niskiego kontekstu komunikacyjnego. Opisująca MSP kultura organizacyjna niewątpliwie kształtowana jest przez politykę innowacyjną. Systemu wzorów kulturowych nie można jednak traktować jako zmienną zależną. Kierownictwo badanych przedsiębiorstw nie podejmuje działań kształtowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
In her article, the author presented a diagnosis of the organisational culture of small and medium-sized enterprises introducing innovations. To illustrate the background of the analysed cultural patterns the author also presented various aspects of SME innovative activities. An aim of the conducted surveys was to identify the analysed cultural patterns and the selected aspects of SME innovativeness. In order to achieve the adopted aim and to receive as objective research findings as possible the author used quantitative questionnaire-based surveys. The research findings, as regards assessment of organisational culture of innovative SMEs, indicate the dominance of the following cultural patterns: approach towards people, individualism, a large distance of the authority, orientation on the environment, low tolerance of uncertainty, proinnovativeness, status of achievements, and low communication context. The organisational culture describing SMEs is undoubtedly shaped by the innovative policy. However, the system of cultural patterns cannot be treated as a dependent variable. The management of enterprises surveyed does not undertake measures for shaping the proinnovative organisational culture. The article is of the research nature.
RU
В статье представили диагноз организационной культуры малых и средних предприятий, вводящих инновации. Для иллюстрации фона анализируемых культурных эталонов представили также разные аспекты инновационной деятельности МСП. Цель проведенных исследований – выявить анализируемые культурные эталоны и избранные аспекты инновационности МСП. Для принятой цели и получения по возможности объективных результатов исследований исполь- зовали количественные исследования, основанные на опросах. Результаты исследований в области оценки организационной культуры МСП указывают преобладание следующих культурных образцов: установки на людей, индивидуализма, большой дистанции органов власти, ориентировки на окружающую среду, низкой толерантности неуверенности, проинновационности, статуса достижений и низкого коммуникационного контекста. Описывающая МСП организационная культура, несомненно, формируется инновационной политикой. Однако систему культурных эталонов нельзя считать зависимой переменной. Руководители обследуемых предприятий не предпринимают действий по формированию проинновационной организаци- онной культуры. Статья имеет исследовательский характер.
PL
W artykule zaprezentowano diagnozę postaw kulturowych pracowników branży informatycznej w Polsce. Badania przeprowadzono wśród 415 respondentów ze 101 przedsiębiorstw. Znajomość istniejących postaw jest niezwykle ważna dla zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The author’s aim was to prove the hypothesis that trust, being a significant component of social capital, plays a crucial role in searching for new employees using the assistance of already employed persons, i.e. employee recommendations, for that purpose. The analysis conducted has confirmed that transitivity of trust is of use under the method applied. The body of the article is devoted to the following issues: the specificity of employee recommendations, the role of trust transitivity in employee recommendations and the indicators of applicability of trust based employee recommen¬dations in microenterprises.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.