Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 186

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Implementacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Na łamach artykułu opisano implementację algorytmu sterowania manipulatorem równoległym o 6 stopniach swobody i aktywnych przegubach obrotowych. Manipulatory tego typu wykorzystywane są w symulatorach jazdy, lotu, urządzeniach rozrywkowych, badawczych itp. Podstawę projektowanego algorytmu stanowi zadanie kinematyki odwrotnej analizowanego manipulatora. Zadanie polega na znalezieniu takich wartości kątów wychylenia poszczególnych członów obrotowych, aby osiągnąć założone położenie oraz orientację górnej platformy manipulatora. W artykule opisano analizę geometryczną rozpatrywanego typu manipulatora, następnie na jej podstawie wyprowadzono równania umożliwiające obliczenie poszukiwanych wartości kątów. W jednym z rozdziałów pobieżnie opisano ideę oraz potencjalne podejścia do rozwiązania problemu kinematyki prostej. Poprawność działania zaprojektowanego algorytmu umożliwia napisane do tego celu oprogramowanie. Ostatni rozdział opisuje strukturę tego oprogramowania, przedstawia jego funkcjonalności oraz graficzny interfejs użytkownika. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the implementation of a control algorithm for a 6 degrees of freedom parallel manipulator with active revolute joints. These kind of manipulators are being utilized as motion system for driving simulators, flight simulators, entertainment products, research devices etc. The core of the designed control algorithm is a solution to the inverse kinematics of the manipulator being analyzed. The inverse kinematics problem is to find such values of the revolute joins angles so that the upper platform of the manipulator reaches the desired position and orientation. This article describes the geometrical analysis of the manipulator at hand and then based on this analysis the equations used to determine the angle values are being carried out. In one of the chapters the idea and potential approaches to the direct kinematics of the manipulator are briefly outlined. Correctness of the designed control algorithm may be checked by the software specially designed for this purpose. The last chapter describes this software, shows its functionality and its graphical user interface. (original abstract)
XX
Poniższy artykuł zawiera deskrypcję doktryny ustrojowej obejmującej podstawowe dziedziny systemu politycznego prezentowane expressis verbis przez Jarosława Kaczyńskiego w latach 90. XX w. oraz zamieszczone w dokumentach programowych i aktach prawnych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Wypowiedzi i dokumenty programowe zostały skonfrontowane z sobą na przestrzeni lat 1990-2014 i zderzone z realnym działaniem mającym na celu implementację przez polityka powyższej wizji ustrojowej. Została ona zbudowana przez obecnego prezesa PiS na bazie oceny stanu III RP ukształtowanej umową okrągłostołową. Zostały tu także przedstawione inspiracje osobowe i autorytety prezesa PiS, które - wydawać się może - były jego inspiracją.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a description of the political doctrine covering the basic areas of the political system presented expressis verbis by Jarosław Kaczyński in the 1990s and included in program documents and legal acts by PiS (Law and Justice) party. The statements and political programs were confronted with each other over the years 1990-2014 as well as with real action aimed at implementing the above vision, which was built on the basis of the assessment of the state of the Poland shaped by a round-table agreement. Personal inspirations and authorities of the president Law and Justice party were also presented here, from which he drew his ideas to a large extent.(original abstract)
XX
Wizyjno-optyczna metoda detekcji przechyłu obiektu opiera się wykrywaniu zmian położenia plamki światła lasera w na ekranie i lokalizację jej komputerową analizą obrazu. Metoda ta nie tylko umożliwia wykrywanie zmian poziomowania ale i pomiar kąta pochylenia. Metoda ta została użyta do poziomowania w prototypowym urządzeniu do analizy świateł samochodu.(abstrakt oryginalny)
EN
Video-optical method for detection of tilt of object based on changes in the position of the laser light spot on the screen and localization it by image analysis. This method not only allows detection of changes, but measuring the angle of inclination too. This method was used in the prototype device to analyze the car's lights.(original abstract)
EN
The implementation of an ERP system represents a fundamental impact on an enterprise's functioning and its processes. It is an act of long-term change during which all the circumstances that influences one's satisfaction with the chosen ERP system and the implementation itself, need to be carefully considered. The Human Resource's field represents a pivotal factor influencing the success or failure of the whole project. This paper presents the results of research project: entitled "The Evaluation of the Human Factor and its Impact on the Effectiveness of ERP Systems Implementation", carried out during 2003-2005 by the Centre of Investigation into Information Systems. IT also identifies and systemises the Critical Success Factors of Efectiveness (CFE) that reflect the influence of the Human Factor in the implementation of the world renowned ERP system - Microsoft Dynamics NAV(original abstract)
XX
Outsourcing informatyczny, będący przedsięwzięciem gospodarczym polegającym na ograniczeniu zakresu działalności wewnętrznego obszaru IT przedsiębiorstwa i powierzeniu go do realizacji partnerom zewnętrznym, może obecnie podlegać głębokim przeobrażeniom wynikającym ze specyfiki ery informacji i wiedzy. Ważnym kierunkiem doskonalenia outsourcingu informatycznego jest wirtualizacja, która poprzez zastosowanie różnorodnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz modelu organizacji wirtualnej przyczynia się do powstania koncepcji wirtualnego outsourcingu informatycznego. Celem artykułu jest zarysowanie głównych barier związanych z implementacją wirtualnego outsourcingu informatycznego. Realizację tak postawionego celu poprzedzi krótka prezentacja wirtualnego outsourcingu informatycznego jako nowej formy świadczenia usług outsourcingu IT. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to identity and to present barriers of virtual outsourcing on information systems' implementation. The virtual outsourcing on information systems can be a new form of outsourcing IT realization. After introduction of virtual outsourcing on information systems, the different types of barriers were presented. The barriers which influence virtual outsourcing on information systems' implementation are divided into: financial barriers, security barriers, social and cultural barriers, and the organizational barriers. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest problemowi temporalnej analityki big data (BDA) w organizacjach w kontekście wyzwań płynących z otoczenia biznesowego. Problem badawczy wynika z wielości istniejących podejść do wdrażania big data, wielości koncepcji leżących u podłoża tych podejść, jak również z braku osadzenia istniejących już propozycji w kontekście temporalności. Konieczne jest zatem dokonanie przeglądu i uporządkowanie metodyk i strategii big data. Ponadto w artykule scharakteryzowano wyzwania dla efektywnej temporalnej BDA i na tej podstawie sformułowano zestaw wymagań, jakim musi sprostać metodyka implementacji temporalnej analityki big data w organizacjach. Jako metody badawcze wykorzystano krytyczną analizę literatury, kreatywne myślenie, metody syntezy i analizy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the problem of temporal big data analytics (BDA) in organizations in the context of the challenges arising from the business environment. The research problem originates from the multiplicity of existing approaches to implementing big data, from the multiplicity of concepts underlying these approaches, as well as from the lack of temporality context in the existing proposals. It is thus necessary to review and order the big data methodologies and strategies. The article also characterizes the challenges for an effective temporal BDA, and on this basis a set of requirements is formulated which must be met by the temporal big data analytics implementation methodology in organizations. For these purposes, firstly, a critical analysis of literature was used as the research method, secondly, methods of creative thinking, synthesis and analysis were used.(original abstract)
XX
W pracy przedstawiono realizację sterowania admitancyjnego w oparciu o sterownik ruchu realizujący sterowanie pozycyjne. Zbudowano stanowisko składające się z: wieloosiowego sterownika ruchu NextMove ESB2, serwowzmacniacza ADS 50/5, silnika DC 403A403 z enkoderem oraz zasilacza DR 120/24. Korzystając z dostarczonych przez producenta sterownika bibliotek funkcji ruchu oraz kompilatora języka C opracowano program zastępujący wybrane funkcje firmowego oprogramowania sterownika NextMove. Program ten realizuje algorytm regulatora admitancyjnego. Algorytm wyznacza wartości zadane pozycji do sterowanego pozycyjnie napędu na podstawie zadanej i rzeczywistej wartości momentu siły oddziaływania z otoczeniem. Do wyznaczenia wielkości oddziaływania z otoczeniem wykorzystano pomiar prądu silnika realizowany przez serwowzmacniacz. Działanie oprogramowania przetestowano na zbudowanym stanowisku, przedstawiono uzyskane wyniki.(abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of admittance control in motion controller designed for position control is presented in the paper. The test stand which consists of: a multi-axis motion controller NextMove ESB2, a servoamplifier ADS 50/5, a DC motor 403A403 with encoder and a power source DR 120/24 is built. With the use of provided by controller manufacturer library of motion functions and a C language compiler control software is worked out. It replaces some functions of original firmware of NextMove controller. The software implements an algorithm of admittance controller. The algorithm calculates set position values for position controlled drive on the basis of set and actual values of torque of interaction with environment. To calculate actual value of torque of interaction with environment, functionality of motor current measurement provided by servoamplifier is used. The control software operation is tested on the test stand and results are presented.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono metodę implementacji algorytmu A* za pomocą bloków funkcjonalnych w programie symulacyjnym Arena do wyznaczania trasy przejazdu pojazdów w podsystemie transportowym. W celu poprawienia efektywności działania algorytmu, zaproponowano metodę kodowania informacji opisującej dopuszczalne kierunki przejazdu pojazdów. Aby zweryfikować zaproponowane rozwiązanie zbudowano model symulacyjny i przeprowadzono badania, które potwierdziły jego efektywność.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a method for the A* algorithm implementation using the functional blocks in the Arena simulation program to determine the routes of vehicles in the transport subsystem. In order to improve the efficiency of the algorithm, a method of encoding information describing the allowable directions of the move of vehicles was proposed. The simulation model was built to verify the proposed solution. The simulations confirmed the effectiveness of this solution.(original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest przedstawienie recepcji nowych ram wdrażania temporalnej analizy big data (TBDA - Temporal Big Data Analytics) w organizacjach. Jednocześnie badania mają na celu zweryfikowanie poprawności i użyteczności proponowanych ram. Weryfikacja została przeprowadzona za pomocą zogniskowanego wywiadu grupowego. W artykule wskazano potrzebę TBDA, pokrótce przedstawiono proponowane ramy implementacji tego rozwiązania oraz przedstawiono wyniki zogniskowanego wywiadu grupowego. Zaproponowane ramy konceptualne zostały zweryfikowane pozytywnie. Najważniejsze wnioski z tego badania to: udowodniono, że skuteczne wdrożenie analityki big data w firmach wymaga uwzględnienia czasu; wykazano przydatność podejścia leagile we wdrażaniu TBDA w organizacjach; pozytywnie zweryfikowano kompleksowe ramy koncepcyjne wdrożenia TBDA w organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this study was to present the reception of the new framework for implementing temporal big data analytics (TBDA) in organizations. This research also aimed at verifying the correctness and usefulness of the proposed framework by means of a focus group interview. The need for TBDA is described, and the proposed framework briefly outlined. Finally, the results of the focus group interview are presented. The proposed conceptual framework was positively verified. The most important findings of this study are: proving that effective implementation of big data analytics in companies requires consideration of time; demonstrating the usefulness of the leagile approach in the implementation of TBDA in companies; positive verification of the comprehensive conceptual framework for TBDA implementation in organizations.(original abstract)
XX
Wdrażanie wymagań znormalizowanych systemów zarządzania jakością cieszy się niesłabnącą popularnością i jest uznawane za znaczący czynnik mogący usprawnić proces zarządzania organizacją oraz stymulować jej rozwój. Z racji swej uniwersalności, szczególną popularnością cieszy się system zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001, który opracowany został na bazie długotrwałej obserwacji czołowych organizacji i analizy czynników wpływających na ich sukcesy(fragment tekstu)
EN
Implementation of the requirements of modern quality management system is a recommendable alternative for organizations looking to improve management processes. However, if we want the systems to be effective, it is necessary to fulfill a number of recommendations and fully engage employees and managers Cardinal. This article attempts to characterize the requirements posed to the management of the organization standardized quality management systems. It called for particular attention to actions that should be taken by the management, both at the stage of implementation, as well as the maintenance and improvement of the quality management system. In addition, it stresses the key importance of the human factor in the activities of pro-quality. The study focuses mainly on the guidelines of the quality management system according to ISO 9001. Key-words: management, quality, system, ISO 9001(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie etapów wdrażania koncepcji lean manufacturing (LM) oraz roli, jaką odgrywa każdy pracownik przedsiębiorstwa produkcyjnego podczas tej transformacji. Podzielono pracowników na trzy grupy: naczelne kierownictwo, kadrę lean i pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz skupiono się na zadaniach, jakie czekają każdego z ich członków. W części empirycznej przedstawiono poszczególne etapy wdrażania LM na przykładzie jednego z polskich przedsiębiorstw farmaceutycznych, zaprezentowano strukturę organizacyjną LM w tej firmie oraz szczegółowo opisano funkcje poszczególnych jej jednostek. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the following article is to show the stages of implementation of the LM and every employee's role during this transition. The employees were divided into three groups, i.e. chief management, lean staff, production workers; and the focus was put on the tasks each member had to perform. The empirical part presents the stages of implementation of the LM as an example of one of Polish pharmaceutical company, the organizational structure of the LM in this company, and the functions of its various units. (original abstract)
12
Content available remote Personnel Process in a Project - the Form and Implementation Practice
60%
EN
The literature focused on project-based management is frequently discussing the problems of team management. The activities addressed to project team members can be approached from the perspective process. Personnel process should represent the set of interrelated, coordinated activities contributing to the project goal implementation. The purpose of the article is to provide an answer - based on literature studies and empirical research - to the questions regarding the implementation methods of personnel process stages in a project, the occurring shortcomings, the process integrity, and changes to be made for its improvement. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia część zadań zrealizowanych w ramach projektu "Implementacja innowacyjnych technik satelitarnych GNSS na lotnisku Olsztyn-Dajtki", dzięki któremu lotnisko jako jedno z pierwszych w Polsce będzie miało opracowane procedury podejścia instrumentalnego w/g GNSS. Jednym z celów projektu jest przeprowadzenie permanentnych badań i analiz mających na celu wyznaczanie parametrów charakteryzujących jakość pozycjonowania przy wykorzystaniu systemu EGNOS. Realizacja zadania wymaga m.in. budowy stacji monitorującej EGNOS na terenie Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stacja pozwoli na scharakteryzowanie dokładności, wiarygodności, ciągłości oraz dostępności sygnałów systemu, którego głównym celem działania jest wsparcie dla aplikacji związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem transportu lotniczego. Artykuł przedstawia proces wyboru lokalizacji oraz sposób stabilizacji stacji monitorującej sygnały GNSS na lotnisku. Stacja monitorująca lokalnie sygnał satelitów GPS oraz EGNOS pozwoli w konsekwencji na podniesienie bezpieczeństwa podczas lądowania statków powietrznych korzystających z procedur podejścia GNSS.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents some of the tasks performed under the project "Implementation of innovative GNSS techniques at the airport Olsztyn Dajtki" whereby the airport as one of the first in Poland will develop instrument approach procedure using GNSS. One of the goals of the project is to carry out permanent research and analysis aimed at determining parameters characterizing the quality of the positioning using EGNOS. Implementation of the task requires set up of the EGNOS monitoring station in the Aeroclub of Warmia and Mazury in Olsztyn. Station will characterize the accuracy, integrity, continuity and availability of the system signals, with the main aim to support applications directly related to aviation safety. The article presents the process of selecting a location and method of establishing the monitoring station at the airport. The station will locally monitor GPS and EGNOS satellite signal, which allows consequently to increase safety during approach and landing using GNSS procedures.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie podejść teoretycznych do procesów kształtowania polityki publicznej. Autorka skupia się na dwóch jej fazach - projektowaniu i implementacji, pomijając ewaluację. Tekst jest próbą odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jak badacze definiują politykę publiczną, jakie jej fazy wyróżniają? Czym te fazy się charakteryzują? Jak rozumiana jest implementacja i co oznaczają poszczególne podejścia do niej - odgórne, oddolne i hybrydowe? Co uznają za sukces implementacyjny i jakie czynniki wpływają na jego osiągnięcie? Jakie najpopularniejsze podejścia teoretyczne możemy odnaleźć w dorobku badaczy polityki publicznej? W którym kierunku powinny pójść przyszłe badania procesów polityki publicznej? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, autorka dokonała przeglądu literatury (głównie anglojęzycznej), w której podjęto zagadnienia projektowania i wdrażania polityk publicznych. Tekst jest syntezą podejść teoretycznych do polityki publicznej. Artykuł ma charakter przeglądowy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present an overview of theoretical approaches to public policy. The author focuses on its two phases - design and implementation, not including evaluation. The article is an attempt to answer the following research questions: How do researchers define public policy? What are its phases? What are the characteristics of these phases? How is its implementation defined? And what do top-down, bottom-up, and hybrid approaches mean? What is considered to be an implementation success and what factors influence it? Which direction should future research on public policy processes take? In order to answer the abovementioned questions, the author has reviewed the subject lit- erature, mainly in English, dealing with the issues of designing and implementing public policies. The article is a synthesis of public policy theories.(original abstract)
XX
Problem, który pragną poruszyć i poddać pod dyskusję autorzy niniejszego artykułu, to odpowiedź na pytanie, czy we współczesnym przedsiębiorstwie można zrealizować koncepcję zintegrowanej rachunkowości w powiązaniu z wdrożeniem narzędzia w postaci zintegrowanego systemu informatycznego. (fragment tekstu)
EN
This article presents new concept named "integrated accounting" which merges financial, managerial and tax accounting in one information system. The implementation of integrated accounting concepts in F.RP systems is based on the results of special form of analysis which provides complex evidence for each business transaction in three-dimensonial accounting. (original abstract)
XX
Wdrażanie poszczególnych aspektów modelu 3M powinno odbywać się w odpowiedniej kolejności i przy ciągłej analizie wyników z innych stosowanych metod LM. Ponadto minimalizacja lub nawet niwelacja strat w modelu 3M to racjonalne rozwiązanie, które ogranicza lub optymalizuje zadania generujące koszty całego systemu produkcyjnego. Niższe koszty produkcji, elastyczność systemu produkcji oraz stabilność i powtarzalność procesów sprawiają, że przedsiębiorstwo jest konkurencyjne na rynku, dzięki jakościowym produktom i niskim kosztom. Ważne jest jednak, aby brać pod uwagę perspektywę klienta i zidentyfikować główne obszary strat modelu 3M.(abstrakt oryginalny)
XX
W artykule zaprezentowano teoretyczne uwarunkowania procesu implementacji zmiany oraz odniesiono je do współczesnej wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej. Na podstawie modelu zmian K. Lewina wskazano na możliwości oraz zagrożenia sukcesu podejmowanych działań w każdym z etapów wdrażania zmiany. Omówiono podstawowe przyczyny oporu organizacyjnego, jego przejawy oraz sposoby przełamywania. Rozważania teoretyczne skonfrontowano z wynikami empirycznymi badań przeprowadzonych wśród dużych przedsiębiorstw produkcyjnych Warmii i Mazur. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents theoretical determinants of a proces of implementing changes. The determinants were referred to the contemporary knowledge of organizational culture. Basing on the K. Levin's model of changes, opportunities and threats to success of actions taken at each stage of implementing changes were pointed out. Also some basic reasons for organizational resistance, its manifestations and ways to overcome it were discussed. Theoretical considerations were confronted with the results of empirical research conducted among large manufacturing enterprises in Warmia and Mazury. (original abstract)
XX
Autor artykułu podejmuje próbę zbudowania zależności opisujących popyt na pieniądz w transformującej się gospodarce i zdiagnizowanie właściwości uzyskanych modeli. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper was to estimate the transaction money demand functions in economies under transition. The Vector Autoregressive Error Correction (VECM) models were used. The results make it possible to state that the demand for money as a medium of exchange was determined by the real industrial production and nominal interest rate (or rate of inflation) in the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia. The obtained money demand functions were generally stable over the studied period. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe założenia organizacji lean wraz z procedurą jej wdrażania. Stanowiło to tło dla prezentacji głównych determinant skuteczności implementacji szczupłej organizacji w polskich uwarunkowaniach, zidentyfikowanych na podstawie badań empirycznych. W zakończeniu autor ustosunkował się do wyników ww. badań, korygując zaprezentowane zestawienie w oparciu o własne przemyślenia i spostrzeżenia. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the basic concepts of lean organization and the procedure for its implementation. That was the background for the presentation of the main determinants of the effectiveness of the implementation of a lean organization in Polish conditions, identified on the basis of empirical research. In conclusion, the author responded to the results of these studies, adjusting their results based on their own thoughts and perceptions. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań wdrożenia strategii TQM w związku z funkcjonowaniem szarej strefy. Szara strefa jest swoistym fenomenem, istnieje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą, formą występowania. W artykule zwrócono uwagę na źródła powstawania szarej strefy i sposoby jej redukcji. Odniesiono się do branży budowlanej, która jest szczególnie podatna na funkcjonowanie szarej strefy. Wskazano główne źródła jej powstania. Szara strefa redukuje znaczenie strategii TQM. W przypadku kiedy szara strefa jest na niskim poziomie rośnie znaczenie TQM. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to point out the determinants TQM in the shadow economy. The shadow economy is in a way phenomenon of market oriented economy. Each country has its category. The differences come out from the size and category of shadow economy. The shadow economy decreases the role of TQM strategy. When the level of shadow economy is low, the TQM strategy plays more important role. The cases of construction sector in Poland were presented as the industry branch of shadow economy penetration. The main sources of shadow economy were identified. The approach to limitation of shadow economy was presented as well. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.