Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Herba Polonica
|
2001
|
tom 47
|
nr 2
85-102
EN
Pierwotne i wyłączne wykorzystanie roślin zielarskich w żywieniu prowadziło z biegiem stuleci do wyodrębnienia z tego zakresu stosowania nową dziedzinę - fitoterapię. Lecznictwo za pomocą surowców zielarskich pełniło długo przewodnią rolę w ramach tradycyjnej „medycyny naturalnej”, a dopiero powstanie chemioterapii przyczyniło się do pewnej jego degradacji. Dzisiaj fitoterapia zajmuje określone miejsce w medycynie oficjalnej, przede wszystkim jako „lecznictwo uzupełniające”, stosowane leki roślinne podlegają jednak podobnym wymaganiom rejestracyjnym jak preparaty syntetyczne. W ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego wieku nastąpiło coś w rodzaju „powrotu do źródeł”. Początkowo w Japonii i USA, ostatnio również w Europie dostrzeżono składniki prozdrowotne (nutraceutyki), głównie pochodzenia roślinnego w środkach spożywczych i powstała ogromna nowa gałąź, tzw. żywność funkcjonalna (prozdrowotna). Podobnie w kosmetyce rozszerzono znacząco asortyment zielarskich składników „prozdrowotnych”. Również tutaj mówi się często o nowej dziedzinie produktów, tzw. „kosmeceutykach”.
PL
Primary and exclusive usage of herbal plants in feeding within hundreds of years lead to separation of new sphere - phytotherapy - from this range of use. Treatment with help of herbal raw materials performed a leading role in range of traditional “natural medicine” for a very long time and only inventing chemotherapy contributed to its degradation. Nowadays phytotherapy takes defined part in official medicine, mostly as adjuvant treatment, used herbal medicines must fulfil similar registration requirements as synthetic drugs. During last decades of previous century something like “come back to roots” happened. Supplements, mostly of herbal origin in food, were noticed, at the beginning in Japan and USA and lately also in Europe and new branch so called “functional food” was bom. Similarly in cosmetics, assortment of herbal “pro-health” components was widen. Also here people say about new range of products, so called “cosmeceuticals”.
Herba Polonica
|
2001
|
tom 47
|
nr 1
29-45
EN
Wstępnie ustosunkowano się do aktualnej pozycji surowców roślinnych w medycynie i omówiono istniejące trudności w tym zakresie. Dla lepszego i pełniejszego wykorzystania roślin zielarskich i ich przetworów zostały zaplanowane i częściowo już przeprowadzone następujące badania: 1. Pełna charakterystyka botaniczna dla około 170 surowców i przygotowania materiału roślinnego do badań biologicznych, mikrobiologicznych, farmakologicznych i chemicznych. 2. Otrzymywanie 3 wyciągów (frakcji) o różnej polarności dla każdej próby surowca. 3. Testy biologiczne, mikrobiologiczne, farmakologiczne i zestawienie uzyskanych wyników. 4. Ocena analityczna frakcji, u których stwierdzono określoną aktywność biologiczną, umożliwiającą ewentualne wykorzystanie w terapii. Dotychczas scharakteryzowano botanicznie 138 prób surowcowych, uzyskano z nich w wystarczających ilościach 414 frakcji, które poddano: a) badaniom na ich aktywność antybiotyczną wg testu standardowego (S. aureus FDA 209P). Stwierdzono 9 frakcji z bardzo wysoką (MIC<10 µg/ml) i 54 ze średnią aktywnością (MIC 10-100 µg/ml). Ekstrakty z najwyższą aktywnością przebadano z 7 klinicznymi szczepami i stwierdzono lepszą skuteczność antybiotyczną bakterii Gram-dodatnich, grzybów i dermatofitów; b) badaniom biologicznym 387 frakcji/wyciągów w 8 zakresach terapeutycznych przy użyciu 15 metod doświadczalnych i biotestów. Pierwsze, wstępne wyniki dla 1416 doświadczeń wskazują na szereg niespodziewanych aktywności niektórych surowców.
PL
Firstly the current state of plant drugs in the medicine and the problems in this range have been presented. For the better and wider estimation of medicinal plants and their preparation the following studies have been intended and partially carried out: 1) The complete botanical characterization of about 170 crude drugs and preparation of suitable plant material for biological, microbiological, pharmacological and chemical studies. 2) The production of 3 extracts (fractions) of different polarity for each drug sample. 3) The biological, microbiological and pharmacological tests and list of detected activity. 4) The analytical control of fractions with a high, possibly therapeutic valuable potention. Up to the present 138 drug samples have been botanically characterized, in sufficient amount for extraction used and 414 fractions have been obtained. Those extracts (fractions) have been controlled for antibiotic activity under standard test (S. aureus FDA 209 P). For further studies have been classed 9 fractions with a strong activity and 52 with a median activity. The high activity extracts were examined an 7 clinical strains - and showed higher antibiotic activity against Gram-positive cocci, yeast and dermatophytes than against Gram-negative bacilli. The biologic studies included 387 fractions (extracts) and have been conducted in 8 therapeutic directions, by using of 15 experimental methods and biotests. Up to the present results from 1416 biological experiments have been obtained, which proved unexpected activity for some crude drugs.
11
63%
EN
The paper contains derivation of reciprocity theorem for initial-boundary value problem of linear thermopiezoelectricity. The results obtained in this work can become the theoretical basis to formulate the numerical solutions of different scientific and engineering problems connected with piezoelectric materials.
EN
Fraxin obtaining from industrial end lye has been utilized as initial material to isofraxidin synthesis. Three ways of synthesis of this compound have been studied. Taking into consideration the efficiency and the level of difficulty it has been recognized that the best one is the method of isofraxidin obtainment from fraxin on the way of four steps synthesis consisting in initial hydrolysis of fraxin into fraxetin, specific blocking of fraxetin by phenacyl group in position 7, passing of phenol group in position 8 into methoxyl function and unblocking of hydroxyl group in position 7. This method lets isofraxidin obtainment with the general efficiency 50,2%. It makes possible to use fraxin to synthesis of this deficit hydroxycoumarin.
13
Content available remote Zagadnienie początkowo-brzegowe liniowej higrotermopiezosprężystości
63%
EN
The paper contains balance equations, constitutive equations and initial-boundary value conditions of linear higrothermopiezoelectricity. The results obtained in this work can become the theoretical basis to formulate the numerical solutions of different scientific and engineering problems connected with piezoelectric materials.
PL
W wyniku kwaśnej hydrolizy w środowisku wodno-metanolowym 6-metoksy-7-fenacyloksy-8-glu- kozoksykumaryny otrzymano dioksanową pochodną kumaryny, którą zidentyfikowano jako 6-metoksy-3’-fenylo-3’-metoksy-1’,4’-dioksano-5’,6’:7,8-kumarynę. Podobny przebieg reakcji obserwowano w przypadku hydrolizy prowadzonej w obecności alkoholu etylowego, w wyniku której otrzymano 6-metoksy-3’-fenylo-3’-etoksy-1’-dioksano-5’,6’:7 8-kumarynę. Opisana reakcja stanowi nową metodę syntezy pochodnych kumaryny zawierających układ dioksanowy.
EN
In the result of acid hydrolysis in water-methanol environment of 6-methoxv-7-phenacyloxy-8-glucoxycoumarin it has been obtained coumarin dioxane derivative which has been identified as 6-methoxy-3’-phenyl-3’-methoxy-1’,4’-dioxane-5’,6’: 7,8-coumarin. The similar course of reaction has been observed in the case of hydrolysis operating in ethyl alcohol presence. In results of above reaction it has been obtained 6-methoxy-3’-phenyl-3’-ethoxy-1’4’-dioxane-5’,6’:7,8-coumarin. Described reaction is a new method of synthesis of coumarin derivative containing dioxane system.
16
63%
EN
The article presents basic problems concerning durability and degradation of old brick walls in monumental and industrial building. The work contains the impact of quality of brick and lime mortar on degradation rate. It also includes problems of masonry resistance to factors like moisture, soluble salts, air pollution, microorganisms, thermal changes and mechanical factors.
PL
Z handlowego ekstraktu z kłączy kawa-kawa (Piper methysticum Forst., Piperaceaé) wyizolowano frakcję kawalaktonów przez ekstrakcję eterem etylowym, krystalizację frakcyjną i ekstrakcję do fazy stałej. Oczyszczona mieszanina kawalaktonów została rozdzielona metodą rotacyjnej chromatografii cienkowarstwowej na żelu krzemionkowym przy zastosowaniu jako eluenta mieszaniny heksanu z octanem etylu i heksanu z dioksanem. Wyizolowane substancje zostały zidentyfikowane na podstawie HPLC, widm UV i temperatur topnienia jako kawaina, dihydrokawaina, jangonina, desmethoksyjangonina, metystycyna i dihydrometystycyna.
EN
Kava-lactones were isolated from commercial extract of kava-kava rhizome (Piper methysticum Forst., Piperaceae) by extraction with ethyl ether, fractionated crystallization and solid phase extraction. The purified mixtures of kava-lactones were separated by rotatory thin layer chromatography on silica gel using mixtures of hexane and ethyl acetate or hexane and dioxane for elution. Isolated substances were identified by HPLC, UV-spectra and melting points as kavain, dihydrokavain, yangonin, desmethoxyyangonin, methysticin and dihydromethysticin.
EN
Phytochemical studies found that water-methanol extracts from Fol. Bergeniae and Fol. Uvae ursi contain similar amount of arbutin and tannins. Content of these compounds in Fol. Vitis idaeae extract was considerably lower. It was found also small amount of bergenin in Fol. Bergeniae extract. Fol. Bergeniae could be valuable arbutin and tannin raw material. However, the introduction of above raw material to therapeutics depend on results of toxicological and pharmaceutical studies.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.