Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1079

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
1
Content available remote Total Productive Maintenance jako kluczowy element Lean Manufacturing
100%
PL
Przedstawiciele kadry zarządzającej przedsiębiorstw, a szczególnie ds. utrzymania ruchu i produkcji, zainteresowani stosowaniem metodologii TPM spotkali się - w dniach 19-21 września 2007 r. w hotelu Le Royal Meridien Bristol w Warszawie - na II edycji konferencji pod hasłem "Total Productive Maintenance jako kluczowy element Lean Manufacturing", zorganizowanej prze firmę GBI Partners.
3
Content available remote Podstawy bezpiecznego miejsca pracy
100%
PL
Bezpieczeństwo i higiena pracy są w przemyśle traktowane niezwykle poważnie. Nic dziwnego. Wystarczy chwila nieuwagi czy jedno zachowanie wbrew odgórnym ustaleniom i wypadek gotowy. Zgodnie z przepisami pracodawca powinien zapewnić czyste i bezpieczne stanowisko pracy, dostosowane do potrzeb psychofizycznych pracownika. O ile jest to łatwe w przypadku chociażby firmy informatycznej, o tyle o wiele trudniej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w otwartej hali produkcyjnej, w otoczeniu ciężkiego sprzętu i maszyn pozostających w ciągłym ruchu. Dołóżmy do tego pył, duże natężenie dźwięków i ogólny rozgardiasz - w takich warunkach łatwo o nieszczęśliwą pomyłkę. Stąd na bezpieczeństwo wpływają wówczas niezwykle silnie porządek i dobra organizacja miejsca pracy.
PL
Wprowadzenie obowiązku stosowania systemu HACPP w produkcji żywności zapewnia przestrzeganie odpowiednich procedur postępowania dotyczących higieny, a także przy zakupie i dystrybucji produktów żywnościowych. Podstawowym celem wprowadzenia tego systemu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta poprzez zidentyfikowanie i ocenę zagrożeń fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych. W ten sposób przedsiębiorstwo buduje zaufanie klientów. Prawidłowo funkcjonujący system HACCP umożliwia poprawę wyników jakościowych, koordynację i produktywność w firmie.
EN
Obligatory introduction of HACPP (Hazard Analysis and Critical Control Points) system into food production ensures obeying hygiene procedures during the food production process as well as at the purchase and the food products distribution. The main goal for introducing this system is a guarantee of the customers' health safety through identifying and the assessment of physical, chemical and micro chemical danger. It enables the company to build the consumers' trust. Correctly applied and functioning HACCP system builds up the quality results, co-ordination and efficiency within the company.
PL
Umiejętności komunikacji odgrywają podstawową rolę w procesach kierowania, zarządzania i pracy z innymi. Chociaż wszyscy na co dzień się porozumiewamy, to dobre przekazywanie informacji innym ludziom i bezbłędne odbieranie tego, co mówią nam inni, jest pewną sztuką.
8
100%
PL
Przed działami utrzymania ruchu stawiane są coraz większe wyzwania. Zatrudniani są w nich zatem młodzi, ambitni i kreatywni menadżerowie. Problem zaczyna się jednak, gdy niedługo po objęciu stanowiska szefa UR cała wiedza i szczytne ideały, jakie przyświecały młodemu menadżerowi, brutalnie zderzają się z rzeczywistością.
PL
Hałas uważany jest za jeden z najpoważniejszych czynników szkodliwych dla zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia hałas przyczynia się również do rozkojarzenia i dekoncentracji pracownika na stanowisku pracy. Między innymi z tych względów i zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, pracodawca ma obowiązek kontrolować warunki pracy, w tym narażenie pracownika na hałas.
11
Content available remote Po pierwsze: człowiek
100%
PL
Choć często o tym zapominamy, podstawowym warunkiem sukcesu działu utrzymania ruchu nie są najnowsze technologie informatyczne czy nowoczesny sprzęt diagnostyczny, a... czynnik ludzki. Jak mówi nowa, proponowana przez Instytutu Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej, filozofia: wiedza, doświadczenia, umiejętności i zdolności pracownika gwarantują najlepsze efekty w organizacji pracy.
EN
The concept of resilience has become very popular, especially in the 21st century. This concept is applicable to many fields, from mechanics to a broad range of social sciences. Resilience has even become part of the national and global policies of the USA, the United Nations and the European Commission. The concept of resilience has also been implemented in the area of safety and health based on the criticism of the traditional approach to occupational safety and health, which does not result in a satisfactory level of occupational safety. The concept of resilience was adopted to research occupational safety and health in different fields and thus with different approaches, such as via socio-technical studies, the psychological and behavioral aspects of organizational resilience and the link with research on individual or family resilience and its influence on work.
PL
nalnie pomagających. Podjęcie tematu wynika z coraz częstszego uczestniczenia profesjonalistów w sieci wsparcia. Osoby te w większym stopniu narażone są na wypalenie zawodowe. Spójny system wartości pomaga efektywniej wypełniać codzienne obowiązki. Celem badań uczyniono poznanie związku między hierarchią wartości badanej grupy a cechami społeczno-demograficznymi. W tym celu przebadano 40 asystentów rodzin przy użyciu Skali Wartości M. Rokeacha. Nie wykazano związku pomiędzy preferowaniem określonych wartości a cechami społeczno-demograficznymi.
14
Content available Organizacja pracy wykonawczej w Lasach Państwowych
100%
Sylwan
|
1993
|
tom 137
|
nr 02
27-35
PL
Podstawą zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku sprawcza jest m.in. zapobieganie przed urazami mechanicznymi oraz porażeniem prądem elektrycznym. Jak zatem powinna wyglądać organizacja miejsca pracy spawacza?
17
Content available remote Organizacja pracy działu zamówień publicznych na przykładzie firmy X
100%
PL
Rozwój rynku zamówień publicznych stanowi jeden z istotnych czynników stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz jest ważnym elementem efektywnego wykorzystania środków publicznych. Zamówienia publiczne są efektem szeregu decyzji zarówno na szczeblu makro- jak i mikroekonomicznym, a ich dynamika wzrostu w Polsce należy do dużych. Analizując rynek zamówień publicznych, warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo organizacji pracy w dziale zamówień publicznych. Na potrzeby niniejszej pracy zaprezentowano przykład działu zamówień publicznych w firmie X. Przeanalizowano obowiązujące w nim procesy oraz procedury postępowania dotyczące udzielania zamówień publicznych. Celem pracy jest bowiem próba przybliżenia czytelnikowi specyfiki pracy osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w firmach i organizacjach, tym bardziej że większość publikacji dotyczy samego prawa zamówień publicznych, jego aspektów i komentarzy bez odniesienia do roli, jaką w procesie zamówień publicznych odgrywają ludzie.
EN
Development of public procurement market is one of the important factors to stimulate socio-economic development of the country and is an important element in the efficient use of public funds. Public contracts are the result of a series of decisions at both macro and microeconomic, and their growth in Poland is large. Analysing the public procurement market, worth looking into in more detail the organization of work in the department of public procurement. For purposes of this work is an example of procurement department in the company X. It analyzed existing processes and procedures for public procurement. The aim of the study is in fact an attempt to approximate the reader to the specific work of those involved in the implementation of public procurement in companies and organizations, the more that most concerns the publication of public procurement law, its aspects and comments, without referring to the role in the procurement process, people play
PL
Celem artykułu jest przedstawienie związków między ergonomią a organizacją pracy. Ponieważ zależności między tymi dwiema dziedzinami kształtowania pracy jest bardzo wiele, skoncentrowano się tylko na wybranych aspektach, a mianowicie na analizie antro-pometrycznej i organizatorskiej oraz na ergonomicznym kształtowaniu stanowiska pracy i ruchów pracownika na przykładzie metody ruchów elementarnych MTM.
EN
This article presents the relations existing between ergonomics and work organization. In view of numerous dependences between the two domains of work forming the focus is put only on selected aspects, namely the anthropometric and organizational analysis, as well as ergonomic shaping of the workspace and workers movements on the example of the Methods-Time Measurements (MTM).
PL
Artykuł opisuje zmiany organizacji pracy i struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym, które zostały wymuszone zawirowaniami na globalnym rynku finansowym. Aby sprostać zwiększonej presji rynkowej, opisywane przedsiębiorstwo zdecydowało się na podniesienie wydajności produkcji głównie poprzez eliminację strat w czasie bezpośrednio przeznaczonym na produkcję. Podejście takie jest zgodne z filozofią lean, której głównym celem jest eliminowanie wszystkich możliwych strat. Zmiana sposobu zamawiania pracowników firm zewnętrznych, zwiększenie kontroli nad dodatkowymi przerwami w pracy oraz wprowadzenie płynnych przekazań zmian produkcyjnych pozwoliło na obniżenie kosztów funkcjonowania.
EN
This article describes the changes in the work organization and organizational structure in a manufacturing company that were forced by the turbulence on the global financial market. To me et the in creased market pressure, the described company decided to increase its production capacity mainly through the elimination of losses at the time directly dedicated to the production. This approach is consistent with the Lean philosophy, whose main purpose is to eliminate all possible losses. Changing the way the employees of external companies are hired, increasing the control over additional breaks at work, and the introduction of a smooth handover of shifts made it possible to reduce production costs. It was also decided to establish a new position, called: a factory change agent. This change ensured the creation of a pro gram of the constant efficiency improvement of the described plant in the long run.
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.