Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  testy statystyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
PL
Artykuł poświęcony jest badaniom zmierzającym do opracowania metody projektowania algorytmów generowania kluczy rundowych w szyfrach blokowych wytwarzających niezależne klucze rundowe o dobrych właściwościach pseudolosowych. Jako narzędzie do oceny jakości algorytmów generujących klucze rundowe wykorzystano pakiet testów statystycznych NIST 800-22, które pozwalają stwierdzić czy badana sekwencja bitów, będąca konkatenacją kluczy rundowych wygenerowanych z pojedynczego klucza głównego jest losowa oraz czy nie zawiera defektów statystycznych. Testy przeprowadzono dla wybranych szyfrów blokowych: DES, IDEA, KASUMI oraz PP-1.
EN
The statistical test suite NIST 800-22 was used as a tool to me asure the quality of key schedule algorithms. The tests were performed for the selected block ciphers: DES, IDEA, KASUMI and PP-1.
2
Content available remote Pseudolosowe generatory bitowe i metody badania ich losowości
100%
PL
W pracy zaimplementowano dwa arytmetyczne generatory ciągów bitowych: generator reszt kwadratowych i generator RSA. Generatory te poddano zaimplementowanym testom statystycznym badania losowości generowanych ciągów bitowych. Generatory spełniają warunki wymagane w zastosowaniach kryptograficznych.
EN
In the paper two arithmetic random bit generators have been implemented: the generator of quadratic rests and the RSA generator. The random properties of the generated bit sequences have been investigated by the implemented statistical tests. These generators satisfy the conditions required in cryptographic applications.
PL
W artykule opisano wyniki testów statystycznych sekwencji wyjściowych generatora pseudolosowego zrealizowanego na rejestrze przesuwnym i dynamicznym liniowym sprzężeniu zwrotnym (ang. Dynamic Linear Feedback Shift Register - DLFSR). Do analizy sekwencji wykorzystano pakiet testów statystycznych NIST STS 2.1.1. Ten pakiet testów statystycznych posłużył do przebadania dwóch sekwencji wyjściowych dwóch różnych generatorów DLFSR. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie wykresu oraz omówiono.
EN
The following article provides a description of a statistical tests results of the dynamic linear feedback shift register generator - DLFSR. The generators’ sequences were analyzed in the NIST statistical test suite STS 2.1.1. This test suite was used to analyze two pseudo random sequences generated by the two different 32 bits DLFSR generators. Obtained results were discussed and shown in a form of diagrams.
PL
W artykule opisano wyniki testów statystycznych sekwencji wyjściowej generatora pseudolosowego zrealizowanego na rejestrze przesuwnym i liniowym sprzężeniu zwrotnym (ang. Linear Feedback Shift Register). Przedstawiono budowę generatorów LFSR oraz opisano wykorzystane testy statystyczne. Do analizy sekwencji wyjściowej generatora wykorzystano pakiet testów statystycznych DIEHARD. Omówiono sposób interpretacji danych uzyskiwanych z pakietu DIEHARD i wyniki analizy testowej sekwencji pseudolosowej.
EN
The following article provides a description of a statistical tests results of the linear feedback shift register pseudo random signal generator (LFSR). It shows the structure of LFSR generators and it describes statistical tests which were used. Analysis of the generator output sequence was preformed in the DIEHARD statistical tests battery. The DIEHARD output data interpretation and the statistical tests of the sample pseudo random sequence were described in this article.
PL
W celu sprawdzenia czy pomiary kątów pionowych oraz przemieszczeń wykonywanych elektronicznym tachimetrem Nikon NPL-352 nie są obarczone błędami systematycznymi, wykonano pomiary testowe. Pomiary te polegały na obserwacjach kątów pionowych oraz przewyższeń do wybranych, ostro rysujących się punktów, wysoko położonych. Kąty pionowe pomierzono w dwóch położeniach lunety wykonując 36 pomiarów. Przewyższenia pomierzono w jednym położeniu lunety, również w liczbie 36. Do badań obliczono współczynniki: - spłaszczenia „ e" - asymetrii „S" oraz ich błędy średnieme i mS Dla kontroli wyników w/w testu, przeprowadzono drugi, niezależny test .Andersona - Darlinga. Z badań wyciągnięto wnioski dotyczące poprawności wykonanych pomiarów.
EN
In order to check if measurements of vertical angles and displacements made by electronic total station Nikon NPL-352 are not burdened with systematic errors, test measurements were performed. Measurements depended on that vertical angles and elevations to selected sharp visible, high located points. Vertical angles were measured in two telescope positions picking 36 measurements. Elevations were measured in one telescope position, also in number of 36. For the study were calculated coefficients: 1) flattening e 2) asymmetry S and their medium errors me i mS For the control of these results, the second independent Anderson Darling test was made. Conclusion drawn from the study confirms the accuracy of measurements.
EN
The article discusses the problems related to the identification of the exponential probability distribution with use of the basic statistical consistency tests for continuous distributions, modified for testing the exponentiality of the distribution, especially Kolmogorov λ test. With use of simulation methods, the ability to differentiate the exponential distribution from other distributions out of gamma family and power distribution, depending on the parameters of the distributions and the quantity of the random sample. For small samples the composite hypothesis was tested. Out of transportation area few samples were presented, where the verification of the hypothesis, that the sample originates from the exponential distribution, was significant.
PL
W artykule omówiono problemy związane z identyfikacją wykładniczego rozkładu prawdopodobieństwa z wykorzystaniem podstawowych statystycznych testów zgodności dla rozkładów ciągłych, modyfikowanych do testowania hipotezy o wykładniczości rozkładu, w szczególności testu λ Kołmogorowa. Wykorzystując metody symulacyjne, badano zdolność do odróżnienia rozkładu wykładniczego od innych rozkładów z rodziny gamma i rozkładu potęgowego w zależności od parametrów rozkładu i liczności próby losowej. Badania przeprowadzono dla małych prób i hipotez złożonych. Przedstawiono kilka przykładów z obszaru transportu, gdzie weryfikacja hipotezy, że próba pochodzi z rozkładu wykładniczego była istotna.
PL
W pracy przedstawiono sposób przeprowadzenia badania dokładności i poprawności pomiarów satelitarnych wykonywanych odbiornikiem firmy Trimble, model NetR9 z anteną Zephyr Geodetic Model 2 (TRM55971.00 TZGD), która wyposażona była dodatkowo w osłonę przeciwśniegową. Badaniom poddano wyniki pomiarów statycznych, w postaci współrzędnych geocentrycznych XYZ, obliczonych za pomocą automatycznego serwisu POZGEO, działającego w systemie ASG-EUPOS. Obserwacje wykonane były w sesjach pomiarowych: 1h, 2h i 3h. Badania statystyczne zostały przeprowadzone w celu sprawdzenia, czy rozkłady błędów odpowiadają rozkładowi normalnemu, co stanowiłoby kryterium poprawności wykonanych pomiarów i obliczeń testowych a w konsekwencji decydowało o przydatności badanego odbiornika satelitarnego do wykonywania precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Dla oceny poprawności wykonanych pomiarów i obliczeń zastosowano trzy testy statystyczne: test parametrów, statystykę D’ Kołmogorowa, oraz statystyki V i V’ Kuipera. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opracowano wnioski dotyczące dokładności wyników pomiarów i obliczeń oraz przydatności badanego zestawu pomiarowego do wykonywania różnego rodzaju zadań geodezyjnych.
EN
The paper presents the method of testing the precision and accuracy of satellite measurements made with the Trimble NetR9 receiver model with a Zephyr Geodetic Model 2 antenna (TRM55971.00 TZGD), which was additionally equipped with a snow shield. The tests covered the results of static measurements in the form of geocentric coordinates XYZ, calculated with the automatic POZGEO service, operating under the ASG-EUPOS system. The observations were made in measuring sessions of 1h, 2h, and 3h. The statistical tests were conducted to check if the distributions of their errors correspond to normal distribution, which would determine the accuracy of the performed test calculations and measurements, and consequently the usefulness of the tested satellite receiver in geodetic surveys. The correctness tests of the executed measurements and calculations applied three statistical tests: the parametric test, the D’ Kolmogorov statistic, and the V and V’ Kuiper statistics. The conducted analyses and studies provided conclusions on the correctness of the survey and calculation results and the usefulness of the tested measurement system in the execution of various geodetic operations.
PL
Test Alexanderssona jest statystyczną metodą wykrywania skokowej zmiany w średniej w ciągu zmiennych losowych o rozkładzie normalnym, która identyfikuje moment pojawienia się zmiany. Może on być zastosowany do hydrologicznego szeregu logarytmiczno-normalnego, gdzie normalność uzyskana jest przez logarytmowanie. Staje się wtedy metodą badania, czy w szeregu wystąpiła skokowa zmiana powodując jego niejednorodność. w pracy zbadano skuteczność wykrywania zmiany o charakterze skoku w średniej w szeregach logarytmiczno-normalnych po przekształceniu ich w szeregi normalne i zastosowaniu testu Alexanderssona. Ponieważ miarą skuteczności testu w wykrywaniu zmiany jest jego moc, wyznaczono estymatory mocy testu. Szeregi wyjściowe, sztucznie wygenerowane, symulowały rzeczywiste hydrologiczne roczne przepływy o rozkładzie logarytmiczno-normalnym ze skokiem w średniej. Rozważane szeregi charakteryzowały się różnymi długościami: 20, 60 i 100, wysokościami skoku: od 1% do 25% i współczynnikami zmienności: od do. w przypadku szeregów o bardzo niskiej zmienności i długości co najmniej 60 moc okazała się bardzo wysoka dla zmiany równej co najmniej 5%. Dla szeregów o przeciętnej zmienności wysoka lub średnia moc przy zmianach kilkunastoprocentowych jest zagwarantowana w przypadku szeregów liczących co najmniej 60 elementów. Jeśli szereg cechuje duża zmienność, dość wysoka moc występuje dopiero przy zmianie wynoszącej co najmniej 25%, przy czym szereg musi liczyć co najmniej 100 elementów. w przypadku bardzo dużych zmienności nawet wysokie skoki są trudno wykrywalne. Zmiany mniejsze, niż 5% w szeregu o przeciętnej zmienności są przeważnie nie identyfikowane przez test. Metodę tę zaprezentowano na przykładach rzeczywistych średnich i maksymalnych rocznych przepływów na kilku rzekach Polski oraz USA. Wykazała ona skokową zmianę maksymalnych rocznych przepływów na rzece Nida.
EN
Alexandersson test is a statistical tool for detection of a step change in mean value in normally distributed time series that identifies the change point. The test may be applied to log-normally distributed hydrological series where normality is achieved by logarithmisation. The method becomes to a tool for testing if there appeared a step change that caused the inhomogeneity of the series. In the article the efficiency in detection of the step change in mean value in log-normally distributed time series was investigated after transformation to normally distributed series and application of the Alexandersson test. As the power of the test is a measure of efficiency, the estimates of the power were calculated. The artificial time series simulated real annual log-normally distributed discharges with an abrupt shifts in the mean values. The series differed in lengths: 20, 60 and 100, heights of the jump: from 1% to 25% and coefficients of variation: from 0,1 to 1. If the length of the series is at least 60 then for the series with very low variability the power turned out to be very large for the change at least equal to 5%. For the series with medium variability the large or medium power is guaranteed if the length of the series is at least 60 and the change is over 10%. If the series is featured by a high variability, the fairy large power is observed only for series with 100 elements and for changes equal to at least 25%. For very large variability even high jumps are detected with difficulty. The changes lower than 5% are usually not identified for series of moderate variability. The test was applied to real mean and maximum annual discharges in some rivers from USA and Poland. It indicated an abrupt change in the maximum annual flows on the Nida River.
EN
Comparison of two time-event survival curves representing two groups of individuals' evolution in time is relatively usual in applied biostatistics. Although the log-rank test is the suggested tool how to face the above-mentioned problem, there is a rich statistical toolbox used to overcome some of the properties of the log-rank test. However, all of these methods are limited by relatively rigorous statistical assumptions. In this study, we introduce a new robust method for comparing two time-event survival curves. We briefly discuss selected issues of the robustness of the log-rank test and analyse a bit more some of the properties and mostly asymptotic time complexity of the proposed method. The new method models individual time-event survival curves in a discrete combinatorial way as orthogonal monotonic paths, which enables direct estimation of the p-value as it was originally defined. We also gently investigate how the surface of an area, bounded by two survival curves plotted onto a plane chart, is related to the test’s p-value. Finally, using simulated time-event data, we check the robustness of the introduced method in comparison with the log-rank test. Based on the theoretical analysis and simulations, the introduced method seems to be a promising and valid alternative to the log-rank test, particularly in case on how to compare two time-event curves regardless of any statistical assumptions.
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z cenami na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie analizy zmienności cen na giełdzie, w różnych przekrojach, w celu wskazania najlepszego, w kontekście modelowania i prognozowania cen na Rynku Dnia Następnego (RDN). Zmienność cen energii mierzona wariancją zaliczana jest do jednych z największych, powodując poważne problemy z ich modelowaniem i prognozowaniem z dokładnościami zadawalającymi uczestników rynków. Przeprowadzono stosowne testy dla danych liczbowych szeregów cen, badające najważniejsze własności w kontekście modelowania dla celów predykcyjnych, takie jak stacjonarność, autokorelację. Rezultaty badań przedstawiono na wykresach oraz w tabelach.
EN
The paper concerns the issues related to prices at Energy Stock Warehouse (Towarowa Giełda Energii – TGE). The basic aim of the paper is to present the variability analysis concerning prices at the stock exchange in different crossections, in order to indicate the best one for the use in modelling and price forecast at the Next Day Market (Rynek Dnia Następnego – RDN). The variability of prices measured using variances is accounted to the biggest possible ones, it causes serious problems with price modelling and forecasting with accuracy demanded by the market participants. Appropriate tests for numerical data concerning a number of prices, which examine the most important features in the context of modelling for forecasting purposes, such as stationarity and autocorrelation, have been carried out. The results of research have been depicted in charts and tables.
15
63%
PL
W pracy przedstawiono sposób przeprowadzenia kompleksowego badania poprawności pomiarów wykonywanych tachimetrem elektronicznym TRIMBLE 5602 DR 200+.Badaniom poddano wykonane pomiary długości, kątów poziomych oraz przewyższeń. Pomiary wykonano na sieci testowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie a ich wyniki opracowano metodami statystyki matematycznej w celu wykrycia występowania w nich ewentualnych nieprawidłowości. Badania statystyczne trzech w/w grup pomiarowych zostały przeprowadzone w celu sprawdzenia, czy rozkłady ich błędów odpowiadają rozkładowi normalnemu, co decydowałoby o poprawności pomiarów testowych oraz o przydatności badanego tachimetru do wykonywania pomiarów geodezyjnych. Do badania poprawności pomiarów długościowych zastosowano statystyczny test zgodności ABBE`GO [Krysicki 1986 ]. Pomiary kątowe oraz przewyższeń poddano badaniom za pomocą testów identyczności: - dla pomiarów kątów poziomych zastosowano test MANN`A-WHTNEY`A-WILCOXONA - dla pomiarów przewyższeń - test SERII. Dla sprawdzenia wyników w/w trzech testów statystycznych - wszystkie grupy pomiarowe przebadano testami parametrów: 1/ współczynnika S-asymetrii (skośność) [Ney 1970]. 2/ współczynnika e - spłaszczenie (eksces, kurioza) [ Ney 1970]. [Kwinta, Krupiński 2010]. Z przeprowadzonych pomiarów oraz ich opracowań statystycznych wyciągnięto wnioski dotyczące poprawności wyników pomiarów wykonywanych bada-nym sprzętem oraz przydatności tachimetru do wykonywania różnego rodzaju prac geodezyjnych.
EN
The paper shows how to conduct a comprehensive study of the accuracy of the measurements made with an electronic total station TRIMBLE 5602 DR 200 +. The results of the measurements of lenghts, horizontal angles and elevations were examined. Measurements were performed on a test network of the Agricultural University in Krakow and the results of mathematical statistics methods have been developed to detect the presence of any irregularities in them. Statistical surveys of these three groups of measurements were performed in order to check if their distributions of errors correspond to the normal distribution. This determines the accuracy of test measurements and the usefulness of the tested total station for the performance surveying. To study the accuracy of length measurements a statistical ABBE test of compliance were used. Measurements of angular and elevations were tested using the test of identity: - for measuring of horizontal angles MANN-WHTNEY-WILCOXON test was used - for measurements of elevations - SERIES test To verify the results of these three statistical tests - all measuring groups were studied with tests parameters. 1/ S-factor asymmetry (skewness) 2/ e – flattening factor (excess, newfangled). From the measurements and statistical studies drew the conclusions on the correctness of the results of the measurements made with tested equipment, and usefulness of this total station to perform various types of surveying.
PL
Łączenie liczb losowych wytwarzanych przez wiele niezależnych generatorów może znacząco poprawić właściwości statystyczne ciągu wyjściowego. To stwierdzenie jest prawdziwe dla deterministycznych i niedeterministycznych źródeł ciągów losowych. W kryptografii użytkownik często potrzebuje ciągów o bardzo dobrych właściwościach statystycznych, lecz pochodzących z systemu niedeterministycznego. W pracy przedstawiamy wyniki testów statystycznych przeprowadzonych dla ciągów liczb wytwarzanych przez generator łączony. Proponujemy nową metodę odróżniania pseudolosowości i losowości dla ciągów wytwarzanych przez generator liczb prawdziwie losowych (TRNG). Generator ten wykorzystuje generatory pierścieniowe, których wyjścia są próbkowane przez sygnał innego generatora. Badany generator wykonano w układzie reprogramowalnym FPGA wytwarzanym przez firmę Xilinx.
EN
Combining random numbers produced by many independent generators can significantly improve the statistical properties of the output sequence. This statement is true for deterministic and non-deterministic sources of random numbers. In cryptography, a user often needs sequences with very good statistical properties but originating from a non-deterministic system. In this paper, we present the results of statistical tests performed for number sequences produced by a combined generator. We propose a new method for distinguishing pseudo and true randomness for sequences produced by a true random number generator (TRNG). The generator uses ring oscillators with outputs sampled by a signal of another clock. The combined TRNG was realized in a field programmable gate array (FPGA) produced by Xilinx.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie sposobów testowania instrumentów geodezyjnych zgodnie z normami serii ISO 17123, z których 7 zostało przetłumaczonych na język polski i przyjętych jako Polskie Normy. W normach zaleca się wykonanie testów pomiarowych instrumentów przed ich użyciem do konkretnej pracy. Celem testów jest sprawdzenie, czy dokładność pomiaru danym egzemplarzem instrumentu jest zgodna z dokładnością podaną przez producenta. Artykuł zawiera uwagi odnośnie sposobów testowania instrumentów geodezyjnych zgodnie z procedurami podanymi w normach. Przedstawiono zakładane dla różnych rodzajów instrumentów pola testowe. Szczególną uwagę zwrócono na analizę statystyczną wyników testów. Chociaż normy nie przewidują zmian w organizacji pól testowych i programach obliczeń, autorzy artykułu przedstawiają propozycje modyfikacji niektórych fragmentów norm. W przypadku gdy takich propozycji jest więcej, ISO wprowadza nowe, poprawione normy i wycofuje stare, co do których użytkownicy mieli zastrzeżenia. Dzięki takim opiniom zrewidowano normy 17123-1 oraz 17123-5 w wersji angielskiej. Nie zostały one jeszcze przetłumaczone i przyjęte jako Polskie Normy.
EN
This article presents a practical analysis of the ways geodetic instruments are tested in accordance with the standards of ISO 17123, seven of which have been translated into Polish and adopted as standards in Poland. The standards recommend that measurement tests of instruments be carried out prior to instruments being used for particular work. The objective of testing is to verify whether measurement accuracy of a given instrument agrees with the level of accuracy guaranteed by the manufacturer. The article provides information on methods of testing geodetic instruments in accordance with the procedures described in the standards. Techniques for establishing field tests for various kinds of instruments are presented with special attention on the statistical analysis of the tests results. Although the standards do not provide for changes to the organization of testing fields or calculation programs, suggestions are presented for modifying certain parts of the standards. When suggestions are received for making amendments, ISO introduces updated standards replacing the former standards that were in question by users. In this way, two of the 17123 series of standards were revised in the English version. They have not yet been translated or adopted into the Polish standards.
PL
Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych pozwalają na określenie rzeczywistych dokładności możliwych do uzyskania danym zestawem pomiarowym przez konkretnego użytkownika. Opracowanie wyników pomiarów wymaga wnikliwej analizy statystycznej. Konieczne jest zastosowanie wielowątkowej analizy statystycznej. W pracy przedstawiono wybrane testy statystyki matematycznej, które mogą mieć zastosowanie do tego zagadnienia.
EN
Terrain procedure of testing geodetic instruments allows us to define true accuracy possible to get with present measuring set by concrete user. The elaboration of measuring results demands penetrating, statistic analysis. It is necessary to use various kinds of statistic analysis. In that article are presented selected tests of mathematical statistic, which can be used with that issue.
EN
Imotsko-Bekijsko Polje has an area of 9 500 ha and is one of the biggest karst fields (polje) in the Dinaric Mountains, extending over the territory of two states: Croatia and Bosnia and Herzegovina. Many hydraulic structures (reservoirs, retentions, tunnels, etc.) have been built since the middle of 20th century in order to protect polje against floods. Therefore, the security from flooding has increased substantially. However, there is still periodical flooding in the southeastern lowest part of the polje. The largest flood in recent times was in January 2010, when 2676 ha (28% of the area) was flooded. The polje is a typical karst with very complex hydrological and hydrogeological relations. In this paper two hydrological stations, Nuga at the lowest part and Kamenmost in the central part of the polje with respectable hydrological series, are statistically analysed. In particular, the efficiency of existing hydraulic structures for flood mitigation is estimated. The research points out that floods in Imotsko-Bekijsko Polje are largely influenced by water management objects (reservoir, retention, tunnel) and only indirectly by precipitation.
PL
Imotsko-Bekijsko Polje ma powierzchnię 9500 ha i jest jedną z największych dolin krasowych w Górach Dynarskich. Teren doliny rozciąga się na terytorium dwóch państw – Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Budowle hydrotechniczne (zbiorniki retencyjne, tunele itp.) zostały zbudowane w połowie XX wieku w celu ochrony doliny przed powodziami. W związku z tym bezpieczeństwo powodziowe znacznie wzrosło, jednak występują jeszcze okresowe powodzie w południowo-wschodniej, najniższej części doliny. Największa powódź w ostatnim czasie zdarzyła się w styczniu 2010 r., zalane zostało wówczas ok. 2676 ha, co stanowi 28% powierzchni terenu. Polje jest typowo krasowym terenem o bardzo złożonymi stosunkami hydrologicznymi i hydrogeologicznymi. W niniejszej pracy analizie statystycznej poddano dane z dwóch stacji hydrologicznych – Nuga w najniższej części i Kamenmost w środkowej części doliny. Szczególnie analizowano efektywność istniejących struktur hydrologicznych dla łagodzenia skutków powodzi. Wyniki badań wskazują, że powodzie w Imotsko-Bekijsko Polje wywoływane są głównie przez obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki retencyjne, tunele itp.) i tylko pośrednio zależą od opadów atmosferycznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.