Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Enhanced Traffic Management System (ETMS) stores all the information gathered by the Federal Aviation Administration (FAA) from aircraft flying in the US airspace. The data stored from each flight includes the 4D trajectory (latitude, longitude, altitude and timestamp), radar data and flight plan information. Unfortunately, there is a data quality problem in the vertical channel and the altitude component of the trajectories contains some isolated samples in which a wrong value was stored. Overall, the data is generally accurate and it was found that only 0.3% of the altitude values were incorrect, however the impact of these erroneous data in some analyses could be important, motivating the development of a filtering procedure. The approach developed for filtering ETMS altitude data includes some specific algorithms for problems found in this particular dataset, and a novel filter to correct isolated bad samples (named Despeckle filter). As a result, all altitude errors were eliminated in 99.7% of the flights affected by noise, while preserving the original values of the samples without bad data. The algorithm presented in this paper attains better results than standard filters such as the median filter, and it could be applied to any signal affected by noise in the form of spikes.
EN
Railway traffic simulation, taking into account operation and maintenance conditions, is not a new issue in the literature. External effects in such networks (e.g. level crossings) were not taken into account in studies. The used models do not take into account sufficiently the process of degradation and recovery of the network. From the technical side, currently carried out simulations are made using similar approaches and techniques as in the initial stage of research. Well-established work in this area could be the basis for evaluation of new solutions. However, the progress in simulation tools during the last years, especially in performance and programming architecture, attempts to create a modern simulation tool. In the paper were presented the main assumptions for the evaluated event-based simulation method, with application to stiff-track transportation networks.
EN
There are advantages in considering the routing problem in integrated communication networks as a multiobjective shortest path problem, having in mind to grasp eventual conflicts and trade-offs among distinct objectives and quality of services (QoS) constraints. On the other hand the utilisation of dynamic routing methods in various types of networks is well known to have significant impact on network performance and cost, namely in overload and failure conditions. This paper presents the detailed formulation of a proposal of a multiple objective dynamic routing method (MODR) of periodic state dependent routing type, enabling to represent distinct QoS related metrics and requirements in a consistent manner. The MODR method present formulation is based on a multiple objective shortest path model with constraints and is prepared to use implied costs as one of the metrics. Alternative paths tor each traffic flow are changed as a function of periodic updates of certain QoS related parameters estimated from real time measurements on the routes and trunks of the network. Such paths are computed by a specialised and efficient variant of a bi-objective shortest path constrained algorithm, developed for the MODR, enabling to incorporate flexible requirements on the QoS metrics. The architecture of the routing system is discussed together with the features of its main modules. An illustrative example of application of the MODR path calculation module to a circuit-switched type network using blocking probability and implied cost as metrics, is also presented, considering different overload conditions.
|
2018
|
tom 37
49-60
EN
Railway traffic simulation, taking into account operation and maintenance conditions, is not a new issue in the literature. External effects in such networks (e.g. level crossings) were not taken into account in studies. The used models do not take into account sufficiently the process of degradation and recovery of the network. From the technical side, currently carried out simulations are made using similar approaches and techniques as in the initial stage of research. Well-established work in this area could be the basis for evaluation of new solutions. However, the progress in simulation tools during the last years, especially in performance and programming architecture, attempts to create a modern simulation tool. In the paper were presented the main assumptions for the evaluated event-based simulation method, with application to stiff-track transportation networks.
|
2011
|
tom Nr 11-12
66-71
PL
Celem referatu jest ocena jakości obsługi pasażerów transportu zbiorowego przez sygnalizację świetlną na najnowszej poznańskiej trasie tramwajowej. Trasa ta, jako w całości zbudowana od nowa, została wyposażona w dobrej jakości sterowanie; analiza tego sterowania pozwala więc ocenić faktyczne możliwości realizacji priorytetu przez sygnalizację akomodacyjną i potrzebne kierunki badawcze. Zagadnienie poszerzono przez upodmiotowienie pasażera, co pozwala ocenić nie tylko jakość ruchu realizowaną przez tramwaje, ale również jakość dojścia na przystanki tramwajowe.
EN
The aim of this paper is to evaluate quality of passenger service by traffic lights on Poznań's newest tram way. The way, built as completely new, was equipped with a high quality traffic management. An analysis of this management allows therefore to evaluate practical tram priority possibilities and desired research topics. The problem was enhanced by focusing not on trams, but on tram passengers, allowing to evaluate also quality of passenger access to tram stops.
PL
Jednym z głównych przedsięwzięć, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza zrealizować w najbliższych latach jest budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR). Systemem tym zostaną objęte wszystkie autostrady i drogi ekspresowe oraz pozostałe drogi krajowe, które są objęte system elektronicznego poboru opłat. Jednym z głównych zadań systemu będzie wykonywanie zarządzania ruchem w trybie on-line na potrzeby którego będą wykonywane krótkoterminowe prognoz warunków ruchu w sieci drogowej. W artykule opisano i scharakteryzowano dylematy towarzyszące procesowi opracowywania wymagań w zakresie analizowania i prognozowania ruchu przed przyszłymi wykonawcami Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Przedstawiono również końcową wersję opracowanych wymagań.
EN
One of the major projects that the GDDKiA intends to implement in the coming years is the construction of the National Traffic Management System (KSZR). This system will be implemented on all motorways and expressways and other roads that are included in the electronic toll collection system. One of the main functions of the system will be execution of on-line traffic management. For that main purpose there will be a need for constant short-term traffic forecasts preparations. The dilemmas associated with the process of requirements preparation for analysis and forecasting in the National Traffic Management System have been described and characterized in the paper. The final version of developed requirements has been also given.
7
Content available remote Organizacja ruchu pociągów w obrębie stacji a oszczędność energii
75%
PL
W artykule przytoczono podstawowe zasady organizacji ruchu kolejowego. Wyodrębniono elementy sieci kolejowej oraz wskazano obszar stacji kolejowej, jako najistotniejszy z punktu widzenia organizacji ruchu dla celów zmniejszenia zużycia energii trakcyjnej z uwzględnieniem rekuperowanej energii. W dalszej części odwołano się do spotykanych w literaturze rozwiązań sterowania czasem postoju na stacji oraz sterowania czasem jazdy, jako narzędzi umożliwiających maksymalizację wykorzystania energii odzyskiwanej w procesie hamowania. Wskazano wybrane ograniczenia, których spełnienie jest konieczne w przypadku (re)organizacji ruchu kolejowego w obrębie stacji (w tym rozkładujazdy) dla osiągnięcia rzeczywistych oszczędności.
EN
The article presents the basic principles of the railway traffic management. Shown elements of the railway network. Indicated area of the railway station as one of the most important points from the point of view of the traffic management for the purpose of reducing the energy consumption taking into account the recuperation. Next, made a reference to the literature solutions based on controlling the stopping times at stations and control the running time as a tool to maximize the using of recovery energy. At the end indicated some constraints, fulfillment of which is necessary during the (re)organization of railway traffic within the station (including schedules) to achieve real savings.
8
Content available remote Ocena efektywności systemów zarządzania ruchem pojazdów transportu publicznego
75%
|
2008
|
tom nr 1
13-18
PL
Przesłanki rozwoju systemów zarządzania transportem publicznym. Podstawowe elementy systemów zarządzania transportem publicznym. Metoda oceny efektywności systemów zarządzania ruchem pojazdów transportu publicznego. Wymierna korzyści po wprowadzeniu systemów zarządzania ruchem pojazdów transportu publicznego.
EN
The premises for development of public transport management systems. The general elements of public transport management systems. The method for assessment the active management systems in pubic transport. The advantages after the active management system implementation in public transport.
|
|
tom nr 4
2897--2906
EN
Na obszarze województwa pomorskiego stosowane są różne narzędzia prognozowania i analiz transportowych, które mogą być zasilane, kalibrowane i aktualizowane danymi, które będą zbierane i gromadzone w systemie TRISTAR. Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej wyszła z inicjatywą opracowania i wdrożenia zintegrowanego, hierarchicznego systemu prognoz i analiz transportowych MST (Wielopoziomowy Model Systemów Transportowych). Kluczowym elementem takiego modelu będzie możliwość pozyskiwania i wykorzystywania danych z systemu TRISTAR.
|
|
tom nr 4
3607--3612
PL
Artykuł przedstawia nowoczesne rozwiązania w logistyce miejskiej na przykładzie Warszawy. Wskazuje dostępne rozwiązania i możliwości rozwoju. Dotyczy udogodnień dla podróżujących zarówno komunikacją miejską, jak i samochodami osobowymi.
EN
This article presents a modern urban logistics solutions to the example of Warsaw. Indicates the available solutions and opportunities. Subject facilities for travelling by public transport and private cars.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy modelowania ruchu drogowego dla potrzeb zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym. Realizacja tego zadania jest jednym z największych wyzwań dla specjalistów zajmujących się modelowaniem ruchu. W artykule przedstawiono funkcje modeli ruchu, które są stosowane w krótkookresowych prognozach ruchu oraz ich podział na kategorie. Wykonano przeglądu wyników badań nad wpływem treści komunikatów VMS na zachowania kierowców. Przedstawiono przykład zastosowania modułu VMS w programie Paramics w zarządzaniu ruchem na obwodnicy miasta Maastricht w Holandii. Przedstawiono dwie koncepcje prognozowania i modelowania ruchu umożliwiającego uwzględnienie wpływu komunikatów VMS na rozkład ruchu na modelach sieci drogowych.
EN
The traffic modelling for on-line traffic management has been considered in this paper. This task is one of the biggest challenges for specialists in traffic modelling. The functions of traffic models, which are used in the short-term traffic forecasts, and their categories have been presented. It contains also review of the results of studies performed on the effects of VMS message content on the drivers behaviour. One example of the application of VMS module in Paramics used for traffic management on the ring road in of one Dutch cities has been described.There are presented two concepts of traffic forecasting that enable including VMS messages impact on the of traffic assignment.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
1208--1216, CD1
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące celu oraz sposobu badań przyczyn powstawania rezerwy taborowej dla pojazdów realizujących przewozy w grupie komunikacji zbiorowej. Rezerwa taboru to element jakościowy, który ma za zadanie zmniejszenie strat wynikających z sytuacji losowych i nie wykonania zadań przewozowych. W pierwszej części artykułu opisane została przyczyny wpływające na powstanie rezerwy taboru u przewoźnika transportu publicznego, natomiast w części drugiej przedstawiono rezerwę taboru i jej wpływ, na jakość świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców miasta.
EN
The article presents selected issues regarding the target and how to research the causes of reserves train for transport vehicles carrying a group of public transport. The reserve fleet is a qualitative element, which aims to reduce losses arising from the nonperformance of chance and transport tasks. In the first part of the paper described was the cause of influencing the cause of the reserve fleet with the carrier public transport, while in the second part presents the provision of rolling stock and its impact on the quality of transport services provided to residents of the city.
13
Content available Possibilities and duties of ITS for large events
75%
EN
In 2006, the FIFA World Soccer Championships was hosted by Germany. On that occasion new approaches on co-operative traffic management, new duties for ITS and new safety and transport strategies were developed and tested in and between the twelve hosting cities. Its success depended mainly on an actual and reliable information and guidance strategy as well as on a perfect operation of innovative ITS systems, on the way to the stadium and - maybe even more important - on the way back home. So traffic management with ITS played an important role in a suitable organization and operation of it. And the results would be good hints for other cites, regions or countries who will host similar events in the future.
EN
In urban agglomerations with a significant density of road infrastructure solving transportation problems through further investment in infrastructure is an activity inefficient. Each reserve capacity of road and street circuits obtained by the development of infrastructure, it is immediately used. In this situation, new concepts of solutions which meet the growing demand for public transport. One is the Intelligent Transportation Systems (ITS), which provide a broad set of various technologies used in transport in order to protect the lives of participants traffic, improve the efficiency of the transport system and the protection of environmental resources natural. The paper shows the conditions for the application of intelligent transport systems. Describes the architecture and operation of creating intelligent transportation systems. The paper presents the benefits of the introduction of the urban area of intelligent transport systems and the measures taken for their development in Poland.
PL
W aglomeracjach miejskich o znacznym zagęszczeniu infrastruktury drogowej rozwiązywania problemów komunikacyjnych poprzez dalsze inwestycje w infrastrukturę jest działalnością nieefektywną. Każde zwiększenie liczby dróg i ulic otrzymane przez rozwój infrastruktury, jest natychmiast wykorzystane. W tej sytuacji wykorzystywane są nowe koncepcje rozwiązań, które spełniają rosnące zapotrzebowanie na transport publiczny. Jednym z nich są inteligentne systemy transportowe (ITS), które zapewniają szeroki zestaw różnych technologii stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. W artykule pokazano przesłanki zastosowania inteligentnych systemów transportowych. Opisano założenia architektury i funkcjonowania inteligentnego systemu transportowego. Przedstawiono korzyści jakie daje wprowadzenie w aglomeracji miejskiej inteligentnych systemów transportowych oraz podjęte działania zmierzające do ich rozwoju w Polsce.
15
Content available remote Systemy automatycznego wykrywania zdarzeń niepożądanych w miastach
75%
PL
Pierwsze systemy automatycznego wykrywania incydentów pojawiały się na amerykańskich drogach już w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie obserwujemy wiele przykładów wdrożeń metod Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce, które także stwarzają szanse na zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi i ich wykrywanie zarówno na drogach zamiejskich, jak i w sieciach ulicznych obszarów zurbanizowanych. W referacie przedstawiono przegląd metod wykrywania zdarzeń niepożądanych w obszarach miejskich. Przedstawiono ponadto metodykę opracowywania modeli, które posłużą do wykrywania zdarzeń niepożądanych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną natychmiast po wystąpieniu nietypowych zaburzeń w ruchu i wstępne wyniki badań.
EN
The first automatic incident detection systems appeared on American roads in the second half of the last century. We can find many examples of implementations of methods of Intelligent Transport Systems in Poland, which also offer opportunities to manage incidents and their detection on both rural roads and street networks in urban areas. The paper presents an overview of methods for detecting incidents in urban areas. The paper presents also the methodology for developing models that will be used for the detection of incidents at intersections with traffic lights immediately after the occurrence of unusual disturbances in traffic and preliminary results of researches.
PL
W pracy przedstawiono problematykę sekwencjonowania samolotów wykonujących operacje startu i lądowania. Zagadnienie to jest ostatnio coraz częściej podejmowane ze względu na oczekiwanie istotnej poprawy przepustowości lotnisk, przy minimalnych nakładach finansowych i organizacyjnych. Brak jest jednak skutecznych rozwiązań, zwłaszcza w odniesieniu do ujęcia całościowego łączącego w sobie różne kryteria oceny jakości ruchu lotniczego w rejonie lotnisk. Jako jeden ze sposobów rozwiązania tego problemu można wskazać znane z literatury metody szeregowania zadań. W pierwszym etapie pracy skupiono się na przeglądzie metod szeregowania oraz analizie powiązanej literatury w odniesieniu do ruchu lotniczego. Wskazano na możliwości wykorzystania przedstawionych metod w rozwiązaniu problemu sekwencjonowania samolotów lądujących i startujących.
EN
The paper presents the problem of sequencing take-off and landing aircraft. This issue has been recently often made due to the expectation of significant improvement in airport capacity, with minimal financial and organizational. However, there are no effective solutions, particularly in relation to the overall approach combining the different criteria for assessing the quality of air traffic in the vicinity of airports. One of the way is to solve this problem using scheduling methods. In the first stage in this paper has focused on a review of methods for scheduling and analysis of related literature in relation to air traffic. The authors have shown the possibility of using the methods outlined in solving the problem of sequencing aircraft landing and taking off.
|
|
tom nr 4
PL
Celem działań operacyjnych służb ratowniczych i zarządców ruchu jest maksymalne skrócenie czasu trwania procesu zarządzania zdarzeniami drogowymi w celu zmniejszenia ciężkości wypadku, zminimalizowania okresu ekspozycji na ryzyko wystąpienia zdarzeń wtórnych oraz zminimalizowania strat czasu podróżujących. Realizację celu, jakim jest skrócenie czasu zakłóceń spowodowanych zdarzeniem drogowym umożliwia zastosowanie środków i metod ITS. Wykorzystanie środków telematyki transportu pozwala na usprawnienie działań operacyjnych oraz stwarza możliwości gromadzenia informacji, które mogą posłużyć udoskonaleniu procesów planistycznych i organizacyjnych. W referacie przedstawiono propozycję usprawnienia procesu zarządzania zdarzeniami drogowymi poprzez włączenie w ten proces zarządców ruchu oraz systemów, które w sposób automatyczny informują kierowców o zaistnieniu utrudnienia. Przykładem takiego systemu jest Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego.
EN
The purpose of the operational activities of emergency services and traffic managers is to shorten the duration of the incident management process to reduce the traffic accident severity, to minimize the period of exposure to the risk of secondary accidents and minimize the loss of time.. The objective , which is to shorten the disruption caused by road incident allows the use of means and methods of ITS. The use of transport telematics allows to streamline operational activities and creates the possibility of collecting information that may help improve planning and organizational processes. The paper presents a proposal to streamline the process of managing traffic incidents by incorporating in the process of traffic managers and systems that automatically inform motorists of the obstacles existence.. An example of such a system is the Intelligent Traffic Control System of Podhale Region.
18
Content available Cyclists traffic management on roundabout
75%
EN
Growth of motorization level leads to the necessity of crossroads modernization and this is reflected in the other movement participants. This article discusses and compares the methods of cyclists traffic management on roundabout in terms of security, efficiency of implementation, simplicity of organization and cost.
PL
Wzrost poziomu motoryzacji prowadzi do konieczności modernizacji skrzyżowań a to znajduje odzwierciedlenie u innych uczestników ruchu. Ten artykuł omawia i porównuje metody zarządzania ruchem rowerzystów na rondzie z punktu widzenia bezpieczeństwa, efektywności wdrożenia, prostoty organizacji i kosztów.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pasami postojowymi dla taksówek w Poznaniu. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania pasem drogowym oraz niespójności jego oznakowania. W celu analizy właściwego wykorzystania pasa drogowego wybrano 11 różnych postojów taksówek, dla których przeprowadzono pomiary. Badania pozwoliły określić kierunki zmian dla wybranych postojów, tj. ich utrzymanie lub likwidacja. Przedstawione wyniki badań wykazały, że w większości przypadków postoje taksówek nie są przystosowane do faktycznych potrzeb. Z kolei analizy oznakowania pokazały, że sposób oznakowywania narzucony przez rozporządzenie jest sprzeczny z zapisami ogólnymi ustawy i prowadzi do dezorientacji kierowców. Ostatecznie autorzy zaproponowali procedurę klasyfikacji postojów, w której uwzględniono trzy kryteria: średnia liczbę oczekujących taksówek, bezpieczeństwo miejsc postojowych oraz wykorzystanie ich przez inne pojazdy.
EN
The article presents issues of taxi bays in Poznan city. The purpose of this article is characteristics of management of the road lanes and proper markings of the road signs. In order to analyse the proper use of the road lane, the measurements were made for 11 several taxi bays (passengers taxi stops). The research allowed to determine the directions of changes for selected taxis bays i.e. maintenance, liquidation. It shows that in most cases taxi bays 260 Jakub Wiecanowski, Marcin Kiciński are not adapted to actual needs. However, the analysis of the taxi bays indicates the lack of justification for maintaining the current state and the necessity of introducing thorough changes. The authors proposed the classifications procedure of taxi stops. The procedure included three criteria: the average number of parking taxis, safety and effectiveness of taxi stands.
PL
W artykule dokonano oceny funkcjonowania powierzchni akumulacyjnych na skrzyżowaniach z wyspą centralną. Do badań wybrano trzy skrzyżowania znajdujące się na terenie miasta Warszawa (rondo Jazdy Polskiej, rondo Romana Dmowskiego, skrzyżowanie ulic Toruńska - Łabiszyńska). Obiekty te wybrano ze względu na różne, zastosowane na nich, rozwiązania z zakresu organizacji ruchu.
EN
The paper provides performance evaluation of accumulation areas at intersections with the central island (roundabouts). Three intersections in the city of Warsaw, Poland, were selected for this evaluation - Rondo Jazdy Polskiej, Rondo Romana Dmowskiego and the crossroad of Toruńska and Labiszynska. These three intersections represent distinct traffic layouts. Two types of measurements were carried out for the evaluation. One type measured usage levels of individual traffic lines within accumulation area. The other type measured time needed to empty accumulation area off the vehicles waltingto make a left turn. The conclusions drawn based on these measurements results show the relationship between Intersection traffic layouts and usage of accumulation areas.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.