Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6622

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 332 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleby
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 332 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań nacisków jednostkowych rozprzestrzeniających się w głąb ośrodka glebowego na różnych głębokościach usytuowania tensometrycznych czujników pomiarowych, w wyniku oddziaływania na nie kołowego pneumatycznego układu jezdnego w trakcie jego przetaczania.
EN
In this paper the test results are presented of individual type pass stresses being distributed info the soil center, at various depths where strain measuring tensors were located as a result of the action of the pneumatic wheel traction system during each tyre penetration into soil.
PL
Przeprowadzono analizę specjacyjną połączeń pierwiastków śladowych: cynku, manganu i żelaza w glebach oraz wyodrębniono rejony o zbliżonej charakterystyce chemicznej połączeń pierwiastków. Analiza specjacyjna gleby została przeprowadzona z wykorzystaniem ekstrakcji jednorazowej. Do interpretacji wyników badań zastosowano współczynniki udziałów poszczególnych frakcji występowania dla cynku, manganu i żelaza.
EN
Speciation analysis of combinations of trace elements such as: zinc, manganese and iron in soils was carried out. Regions with similar chemical characteristic of elements combinations were identified. Single extraction was applied for the speciation analysis. Interpretation of research data was made using the partial factors of individual forms of zinc, manganese and iron occurrence.
11
80%
PL
W pracy przedstawiono nowe podejście do gleby jako zasadniczego elementu środowiska. Sprecyzowano funkcje gleby w tym środowisku w aspekcie ekologiczno-biologicznym. Szczególną uwagę zwrócono na rolę biosfery w rozwoju i kształtowaniu gleb. Omówiono trwałe i nietrwałe cechy gleby, które mogą być przydatne do oceny stanu środowiska. Znajomość przedstawionych zagadnień może być pomocna nie tylko w biologicznych metodach oceny środowiska przyrodniczego, ale także w kształtowaniu jego zasobów z uwzględnieniem potrzeb aktualnych i przyszłych.
EN
A new approach to the soil as a key element of environment is presented in the paper. Soil functions in the environment were specified in ecological-biological aspect. Particular attention was paid to the role of biosphere in management and development of the soils. Permanent and impermanent features of soil, which can be useful in evaluation of the environment status, were discussed. The knowledge of presented problems can be useful in biological methods of evaluating the environment as well as in the management of its resources, considering its current and future needs.
12
Content available remote Zanieczyszczenie związkami organicznymi gleb na terenie starych gazowni
80%
PL
Produkcja gazu z węgla kamiennego należała do szczególnie uciążliwych dla środowiska ze względu na przenikanie do środowiska aromatycznych węglowodorów z nieszczelnych urządzeń produkcyjnych, mało wydajnych urządzeń oczyszczających gaz i ścieki technologiczne, a także z powodu stosowanych praktyk zagospodarowywania wytwarzanych odpadów. Obecnie tereny starych gazowni "wchłonięte" przez rozbudowujące się aglomeracje znajdują się w centralnych dzielnicach miast i zanieczyszczone na nich gleby i wody podziemne stwarzają zagrożenie dla stale przebywających tam mieszkańców. Przeprowadzono badania gleb na terenie kilku starych gazowni, które nie zostały w pełni zrekultywowane. W próbkach gleb określono zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz benzenu i jego alkilopochodnych - toluenu, etylobenzenu i ksylenów (BTEX). W wielu próbkach stwierdzono zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wielokrotnie przekraczającą 10 ppm. Prawie wszystkie zbadane próbki gleb charakteryzowała bardzo wysoka zawartość benzo(a)pirenu, znacznie wyższa, od dopuszczalnej zawartości tego związku w glebach terenów przemysłowych. Zaobserwowano zróżnicowanie w składzie WWA przy różnych obiektach gazowni: zbiornikach gazu, piecowni, aparatowni lub dołach smołowych.
20
80%
PL
Badaniami objęto gospodarstwa ekologiczne położone na terenie południowo-zachodniej Polski, a uzyskane wyniki porównano z gospodarstwami konwen­cjonalnymi. W pobranych próbkach gleb oznaczono: skład granulometryczny, C-organiczny, pH, makroelementy (P, K, Mg), mikroelementy (Fe, Mn, Cu, Zn).Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że większość gleb charakteryzowała się odczynem kwaśnym i lekko kwaśnym. Wyniki te odzwierciedlają stan zakwaszenia gleb, jaki występuje na terenie naszego kraju. Wyniki badań wskazują na wyższą zawartość C-organicznego w glebach po­chodzących z gospodarstw ekologicznych niż konwencjonalnych. Zawartość mi­kroelementów całkowitych i ich form rozpuszczalnych (oprócz miedzi) była wyż­sza w glebach z gospodarstw ekologicznych w porównaniu z konwencjonalnymi. W obu typach gospodarstw u dział form rozpuszczlnych mikroelementów w glebie w stosunku do ich zawartości całkowitej był wyższy w glebach uprawianych w sposób ekologiczny w porównaniu z konwencjonalnym, za wyjątkiem Zn.
EN
The survey covered ecological farms, located in south-west part of Poland. Obtained data were compared with the data from conventional farms. Granulometric composition, organic carbon, pH, macroelements (P, K, Mg), microelements (Fe, Mn, Cu, Zn) were determined in soil samples. The result showed that majority of soils were characterized by acid and slightly acid reaction. The results reflect the acidification status of soils that can be observed in our country. Obtained data indicated that the content of organic carbon was higher in soils taken from ecological farms than in those from conventional ones. Content of total and soluble microelements (except of copper) was higher in soils from ecological farms in comparison to conventional. Percentage of soluble forms in total content of microelements in soil was higher in soils from ecological farms in comparision to conventional, except of Zn.
first rewind previous Strona / 332 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.