Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 225

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zarządzanie gminą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Nowoczesna gmina jako podmiot zarządzania - warunki i narzędzia
100%
XX
W artykule, na tle ogólnych rozważań dotyczących procesu doskonalenia organizacji gminy, przedstawiono gminę jako organizację inteligentną z elementami nowoczesnego zarządzania. Zdefiniowano pojęcia nowoczesności, przedsiębiorczości oraz jakości zarządzania gminą. Wyodrębniono elementy składowe nowoczesnego systemu zarządzania gminą, a także zaproponowano zestaw kryteriów do ich oceny. Opracowano narzędzie oceny zarządzania gminą możliwe do wykorzystania w badaniach porównawczych gmin.(abstrakt oryginalny)
EN
The article, on the background of general considerations concerning the process of improving the organization of the community, presents the local community as an intelligent organization with elements of modern management. It defines the concept of modernity, entrepreneurship and the quality of local community management. It presents components of local community management system and proposes a set of criteria to evaluate them. An evaluation tool for community management has been developed. The possible usage of the tool is comparative research of local communities.(original abstract)
2
Content available remote Planowanie marketingowe w zarządzaniu gminą
100%
XX
Prawne uwarunkowania funkcjonowania gminy sprawiają, że jej autonomia w zakresie wyborów strategicznych (zwłaszcza wybór rynku i oferty wartości dla klienta) jest ograniczona. W artykule podjęto próbę uwzględnienia tych uwarunkowań w procesie planowania marketingowego gminy. Na podstawie definicji marketingu terytorialnego oraz zadań ustawowych gminy sformułowano cel zarządzania gminą jako nadrzędny cel dla planowania marketingowego w gminie. Następnie zidentyfikowano i opisano podstawowe działania w obrębie procesu planowania marketingowego w gminie (wybór rynków, wybór i pozycjonowanie wartości dla klienta oraz określenie efektywnych i skutecznych sposobów tworzenia i dostarczenia wartości dla klienta) w kontekście Nowego Zarządzania Publicznego. (abstrakt autora)
EN
Legal conditions for community functioning limit its autonomy in strategic choices (mainly in choosing the market and customer value). An attempt to meet those conditions in community marketing planning is undertaken in the paper. The main objective for community management, which is also the objective for marketing planning, has been formulated basing on place marketing definitions and statutory community tasks. Then main activities within marketing planning process in community have been identified and described (choosing the markets, choosing and positioning the customer value and identifying efficient and effective means for creating and delivering customer value) in the context of New Public Management.(original abstract)
XX
Omawiana w artykule problematyka uchwał w sprawach nazw ulic i placów stanowi w praktyce działalności organów samorządowych i sądów administracyjnych źródło licznych spornych zagadnień ogniskujących kwestie ważne dla istoty samorządu terytorialnego i jego działalności: charakteru aktów stanowionych przez organy samorządu, konsultowania rozstrzygnięć ze społecznościami lokalnymi, uprawnienia do zaskarżania uchwał organów samorządowych, skuteczności kontroli bezczynności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The issues discussed in the article regarding resolutions on street and square names constitute a source of numerous contentious issues in the practice of self-government bodies and administrative courts which arouse issues of importance to the essence of territorial self-government and its activities of the nature of legislative acts of self-government bodies, consultation of local communities on decisions, the right to challenge resolutions of self-government bodies and the effectiveness of the control of legislative inactivity of territorial self-government bodies. (original abstract)
XX
Okres transformacji ustrojowej w Polsce spowodować zmianę paradygmatu w zarządzaniu gminą. Władze lokalne - w tym wypadku Urząd Gminy - postrzegają społeczność lokalną przez pryzmat jej potrzeb. Podejmując jakiekolwiek działania, kierują się potrzebami tejże społeczności, które jednocześnie są wyznacznikami ich działań. Jeśli więc przyjmiemy, że społeczność lokalna i otoczenie w ogóle jest klientem - nabywcą, a Urząd Gminy dostawcą kierującym się potrzebami swoich nabywców, to można dostrzec swoiste podobieństwo takiej sytuacji do sytuacji przedsiębiorstwa kierującego się w grze rynkowej orientacją marketingową. (fragment tekstu)
XX
Intencją Autora niniejszej pracy było sformułowanie wniosków dotyczących tego, w jaki sposób samorządy szczebla gminnego oceniają oddziaływane obecności obszarów Natura 2000 na możliwości rozwoju lokalnego(fragment tekstu)
EN
The aim of the article was to identify the way of perception of the role of Natura 2000 areas in the socio-economic development of municipalities by local authorities and some of its causes. The results of a questionnaire survey conducted among mayors from lubelskie voivodship indicate, that most of them assess the impact of the presence of protected areas on the local development as negative. Some answers prove bad attitude of the part of local governments to the issue of designation of Natura 2000 areas in their territories as well as the most important benefits and problems associated with location of these areas according to respondents were listed. It was said, that monitoring of the current investment activity in protected areas is generally neglected by community officials.(author's abstract)
XX
Decentralizacja administracji publicznej spowodowała przeniesienie zadań i kompetencji decyzyjnych ze szczebla centralnego na administracyjne struktury terenowe. Istotą samodzielności gminy jest zakres swobody gminy w tworzeniu własnego ustroju, czyli w tworzeniu struktury organizacyjnej, własnych organów i w kształtowaniu obsady personalnej. W artykule omówiono samodzielność gminy w następujących aspektach: 1. samodzielność ekonomiczno-organizacyjna, w tym: samodzielność rady gminy, samodzielność wójta (burmistrza, prezydenta) oraz samodzielność gminy w sferze zadaniowej; 2. samodzielność finansowa, w tym: samodzielność dochodowa, samodzielność wydatkowa. Zdaniem autor, aby gmina mogła dobrze funkcjonować musi być samodzielna, ale nie autonomiczna.
EN
The Independence of the commune issue is often considered by many authors focusing on the finances of local government. In this article the problem is narrowed down to two aspects: the decision making independence of the commune institutions and financial independence of the commune itself. The areas of self determining and legal barriers of commune independence are also described. (original abstract)
7
75%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie struktury odpowiedzialności w ramach zarządzania ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych na przykładzie Urzędu Gminy w Kęsowie. W artykule przybliżono zasady funkcjonowania Zespołu ds. oceny ryzyka w badanej jednostce samorządu terytorialnego...Wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Kęsowo procedury zarządzania ryzykiem stanowią wypełnienie ustawowego obowiązku przez jednostkę. Określona struktura odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem w Urzędzie powinna sprzyjać prawidłowej realizacji zarządzania ryzykiem, a funkcjonowanie powołanego Zespołu ds. oceny ryzyka przyczyniać się do ciągłego usprawniania tego procesu.(fragm. tekstu)
EN
The aim of this article is to present the structure of responsibility for risk management in organisations of the public sector on the example of the Municipality Office in Kęsowo. The author analysed internal procedures of risk management, which regulate the range of responsibility for risk management in the unit. The article also describes tasks and the organisation of work of the Team for Risk Assessment in the examined local government unit.(original abstract)
8
Content available remote Zarządzanie ryzykiem warunkiem sprawnego funkcjonowania gminy
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych aspektów systemu zarządzania ryzykiem oraz praktycznego wykorzystania tego systemu w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest gmina...Cel zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego jest nieco inny niż w pozostałych organizacjach gospodarczych. Jednym z ważniejszych zadań zarządzania ryzykiem w gminie jest wskazanie miejsc narażonych na zagrożenia, w których wprowadza się i realizuje mechanizmy kontrolne.(fragm. tekstu)
EN
Risk management becomes inevitable element of community functioning. Necessity for protection against different kinds of risks, and also ruling laws make the community act respectively in this area. Help in evaluation of potential risk and turning opportunities in good account can be ensured by implementation of risk management system.(original abstract)
XX
Przedstawiono problematykę wykorzystania marketingu terytorialnego w zarządzaniu lokalną jednostką samorządową jaką jest gmina. Założenia teoretyczne i analizę empiryczną przeprowadzono na podstawie badań gmin województwa lubelskiego. Z badań wynika, że działalność marketingowa w gminach nie jest jeszcze doceniana jako narzędzie zarządzania, marketing znajduje się w początkowym stadium rozwoju i ma w większości charakter marketingu wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the problem of use of territorial marketing in community management. It contains both theoretical background and empirical analysis implemented by the community survey in communities of Lubelskie province. Investigation proved that marketing is not yet adequately appreciated as a managerial tool; marketing activities are mostly on the initial stage of development; and most of marketing strategies are oriented on local (internal) segments, mainly dwellers and local firms. (original abstract)
10
Content available remote Ocena wykorzystania funduszy unijnych w gospodarce komunalnej gmin w Polsce
75%
XX
Nadrzędnym celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest zapewnienie rozwoju oraz zwiększenie stopnia spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty. Oznacza to dążenie do zmniejszania różnic w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami w UE. Obecnie obserwujemy zróżnicowany stopień rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich oraz dysproporcje strukturalne pomiędzy regionami danego kraju, których ważnymi gospodarzami są gminy. One też mogą zostać beneficjentami wielu funduszy i programów UE. Warto jednak podkreślić, że oferta finansowania przedsięwzięć gminnych nie ma charakteru bezpośredniego. Gminy muszą ją odnajdywać w możliwościach adresowanych do poszczególnych priorytetów i celów funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności innych programów. Do szczególnie ważnych należą te, które są kierowe na rozwój infrastruktury i gospodarki komunalnej, za którą gminy ponoszą ustawową odpowiedzialność. Celem opracowania jest ocena możliwości pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań własnych związanych z gospodarką komunalną przez gminne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności wynika z ustawowych kompetencji gmin oraz roli, jaką pełnią w rozwoju gospodarczym regionów. Praca zawiera charakterystykę unijnych źródeł wsparcia rozwojowego gmin: pomocowych środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz instrumentu finansowego na rzecz ochrony środowiska - LIFE. Omówione są zasady korzystania z funduszy unijnych przez gospodarkę komunalną oraz formy realizacji inwestycji w tym zakresie. Badaniami objęto wybrane gminy należące do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Dane empiryczne dotyczą okresu historycznego 1999 - 2005 oraz prognozowego 2006 - 2009. Badania zmierzają do weryfikacji tezy o dobrym stopniu wykorzystania środków UE przez gminy badanego regionu. Tego typu wyniki badań nie są dotąd znane, a statystyki nie udostępniają żadnych danych w tym zakresie. Autorka przeprowadziła własne, źródłowe badania, które stanowią empiryczne tworzywo niniejszego opracowania. (fragment tekstu)
EN
The overriding purpose of European Union structural policy is to secure the development and increase the level in economical and social cohesion of the Community. Nowadays we can observe diverse level of economical and social development in individual membership countries and structural disproportion between regions of a specific country. The aim of this paper is to assess opportunity of gaining union appropriations for the own task realization connected with municipal economy by local government units in Poland. Satisfying collective needs of a society results from municipalities ' statutory competence and the role they perform in economical development of regions on the local level. This paper includes characteristics of union sources developmental support of municipalities: pre-accession appropriations, assistance resources, Cohesion Fund, and financial instrument in aid of environmental protection - LIFE. There are discussed principles of taking advantage of union founds as well as concept of municipal economy and forms of realization of investment which is public utility in character within municipalities' own tasks. There is shown an analysis of the process of gaining the structural appropriations and their contribution in investments connected with municipal economy, realized in municipalities of Dębowiec, Jasło and Jedlicze. (original abstract)
XX
W artykule zasygnalizowano problemy i elementy związane z procesem zarządzania w ramach samorządu terytorialnego, czyli proces oddziaływania organów samorządu terytorialnego na przedmiot zarządzania (osoby, rzeczy, organizacje) i dotyczy wszystkich poziomów zarządzania (gmina, powiat, region).
EN
In this article presents problems connected with management process in local government. It is process of local government influence on subject of management (person, things, organization) and concern all management levels (commune, "powiat", region). (M.P.)
12
Content available Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy
75%
EN
Effective management in organizational units of the municipality depends on many factors. These units perform mainly tasks of public utility. The main function of these services is ongoing and continuous fulfilling collective needs of the population through the provision of public services. Local authorities and the administration should take such actions and to organize these services so that they are provided at affordable prices.
XX
Autorka zaprezentowała wyniki badań, przeprowadzone w miastach amerykańskich, dotyczące częstotliwości i przydatności zastosowania narzędzi zarządzania samorządem lokalnym oraz przedstawiła propozycję rozwiązań dla polskiego samorządu, oparte na doświadczeniach amerykańskich.
EN
The paper consists of two parts, the first one presents the output of research focused on the using methods and techniques of management in local government. These researches are curried out in USA cities during last seventeen years. The basic conclusion following from received results is remaining tendency in applying traditional tools with definitely advantage of financial ones. The popularity of implicating new techniques based on private sector experiences and their evaluation is strongly lower then evaluation attributed to traditional tools. The second part of the paper is presented proposal - the scheme of commune management based on USA experiences. (original abstract)
XX
Administracja publiczna jest skomplikowanym system składającym się z ludzi, zasobów i procesów, którego głównym zadaniem jest realizacja szerokiego spektrum, zadań publicznych. Współcześnie proces świadczenia usług publicznych wymusza ciągłą zmianę i potrzebę sięgania po nowe narzędzia. W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na rodzaj i zakres instrumentarium wykorzystywanego przez władze lokalne w procesie zarządzania gminą. Podstawą podjętych rozważań są wyniki badań przeprowadzonych przez Autorów w gminach województwa łódzkiego w ostatnim kwartale 2008 r. (abstrakt oryginalny)
EN
Public administration is a complicated system consist of people, processes and assets, which main task is to fulfil various public duties. The administration must change itself and use modern tools to fulfil these tasks in the best way and to satisfy the needs of local community. This article presents the results of researches which were carried out to analyze organization, methods and tools of local development policy in communes, and cities in łódzkie voivodship. (original abstract)
XX
Omówiono cechy kompleksowego systemu zarządzania jakością (KSZJ). Zaprezentowano model KSZJ dla urzędu gminy i przedstawiono propozycje jego zastosowania.
16
Content available remote Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy
75%
XX
Celem artykułu jest próba identyfikacji czynników mających wpływ na poprawę zarządzania jednostkami komunalnymi. Zastosowane metody badawcze to przede wszystkim analiza procesów zachodzących w sektorze komunalnym. Do oceny zmian dokonywanych w podmiotach gospodarczych gminy wykorzystano głównie literaturę przedmiotu, obowiązujące regulacje prawne oraz dane statystyczne GUS i Ministerstwa Skarbu Państwa. (fragment tekstu)
EN
Effective management in organizational units of the municipality depends on many factors. These units perform mainly tasks of public utility. The main function of these services is ongoing and continuous fulfilling collective needs of the population through the provision of public services. Local authorities and the administration should take such actions and to organize these services so that they are provided at affordable prices (original abstract)
XX
W niniejszym artykule, oprócz wskazania zasadności zastosowania zarządzania procesowego w gminach, przedstawiono propozycje konstrukcji oraz pragmatycznego wykorzystania strategicznej karty wyników (BSC) w procesie optymalizacji zarządzania. Propozycja owa jest wynikiem kompleksowych badań teoretyczno-praktycznych prowadzonych przez autorów tekstu i może być wykorzystywana w gminach do oceny bieżącego stanu realizacji procesów oraz propozycji działań, które mogą ten stan doskonalić. (fragment tekstu)
EN
Contemporary circumstances in which local governments operate make it necessary to search new ways to manage the organization. They must be flexible and able to adjust quickly to changing needs of stakeholders. Local governments more and more often try to implement process management in a complex way. Thus, their organization structure and operations change resulting in considerable advantages comparing to traditional structures. Such processes must be still monitored, evaluated and improved. To do that Balanced Score Card is used. It allows to evaluate the processes from the perspective of finance, client, internal processes and development. Such card has been extremely successful in private sector, so in the article the authors have offered the proposal to construct and implement it in local governments. (original abstract)
XX
Współcześnie sołectwo to jednostka pomocnicza gminy. Wybierany w powszechnym zebraniu mieszkańców wsi sołtys piastuje funkcję jej reprezentanta i naturalnego przywódcy. Liczba badań z udziałem sołtysów zdaje się być odwrotnie proporcjonalna do ich znaczenia we wspólnocie i dla wspólnoty. Niniejszy artykuł opiera się na badaniach pilotażowych. Według nich obraz sołtysów konstruuje ich wysoki status w społeczności, reprodukowany przez ich sytuację materialną i wykonywany zawód, nie zaś ich wykształcenie. Piastowanie funkcji wiązałoby się często z aktywnością samorządową oraz społeczną, rzadziej - partyjną jednostek. Główną determinantą objęcia funkcji byłby konkretny cel, ważny z perspektywy mieszkańców. Największym utrudnieniem pracy sołtysa były środki finansowe, dopiero potem - brak reprezentanta wsi w radzie gminy oraz marazm wspólnoty wiejskiej. Podjęte przez Autorów rozważania to zarówno asumpt do kolejnych badań i studiów, jak i przyczynek do podjęcia problematyki samorządności u korzeni jej powstawania i konstruowania. (abstrakt oryginalny)
EN
A parish is currently a sub-division of the municipality. The parish councillor, who is elected at a parish meeting, is its representative and the natural leader. The number of studies with the participation of parish councillors appears to be indirectly proportional to their significance in and to the community. This article is based on pilot studies. According to them, the picture of parish councillors is defined by their high status in society, which is reflected by their financial situation and their occupations, instead of their qualifications. Holding the post is frequently related to self-government and social activity and less often with party units. The main determinant for assuming the function would be a specific objective, which is important from the point of view of the inhabitants. The greatest difficulty in the work of the parish councillor would be funding, followed by the lack of a village representative in the municipal council and the apathy of the village community. Our reflections are both a starting point for further research and studies and a reason to consider the area of self-government at the roots of its origin and development. (original abstract)
XX
Artykuł omawia podstawy prawne tworzenia strategii rozwoju gminy. Przedstawia stan prac nad konstruowaniem strategii rozwoju w gminach oraz metody konstruowania takich strategii.
XX
Autor opracowania przedstawia istotę, cele i zadania planowania strategicznego oraz metodę planowania rozwoju gminy wraz z wnioskami płynącymi z bogatych doświadczeń na tym polu, wynikającymi z prac nad budową strategii dla gmin w południowej Polsce.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.