Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Agriculture law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Niniejszy artykuł - przygotowany na kanwie rozważań Sądu Najwyższego - porusza sporne zagadnie- nie zakresu związania interpretatora wyrażoną w materiałach procesu legislacyjnego wolą faktycznego prawodawcy. Opierając się na prawno-faktycznym tle skierowanego do SN pytania prawnego, związanego z potrzebą wykładni jednej z epizodycznych ustaw z zakresu prawa rolnego, autor zmierza do twórczego rozwinięcia myśli i motywów przedstawionych w glosowanej uchwale. Celem artykułu pozostaje bowiem ustalenie, jaką rolę mogą pełnić materiały legislacyjne w procesie wykładni prawa. Dlatego rozbudowując początkowo argumentację SN związaną bezpośrednio z egzegezą spornych regulacji, autor uwypukla funkcjonalną i systemową racjonalność zajętego przez SN stanowiska interpretacyjnego. Kolejno zaś, opierając swoje rozważania na argumentach teoretycznoprawnych i konstytucyjnych, dochodzi do konkluzji, że choć materiały legislacyjne mogą być pomocne w procesie wykładni prawa, to jednak powinny one stanowić co najwyżej subsydiarny wzorzec interpretacji. Toteż powołanie się na nie nie może przełamywać jednoznacznych wyników wykładni językowej, funkcjonalnej i systemowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The following paper is inspired by an undergoing debate at the Supreme Court of the Republic of Poland pertaining to a controversial issue presented in the documents of legislative process, namely that of the interpreter's and the legislator's interdependency. Employing the legal and factual framework of a question addressed to the Supreme Court of the Republic of Poland, concerning an interpretation of one of the infrequent agricultural and rural laws, the author aims to expand on the question's main concept, as well as the motifs present in the voted legislation. For this reason, the main purpose of this paper is to determine how the legislative materials can impact on the legal interpretation process. Hence, the author's commentary on The Supreme Court's argument which is directly connected to the interpretation of the debated regulations, pinpoints the functional and systematic rationale of the Supreme Courts's stance. Consequently, by utilizing the theoretical and legal constitutional arguments, the author comes to a conclusion that even though the legislative process' documents may be useful in the process of law interpretation, they ought to be considered as subsidiary models of interpretation only. For this reason, referring to them ought not to transform the unequivocal linguistic, functional and systematic interpretation.(original abstract)
XX
Rozpoczęcie prac kodyfikacyjnych w zakresie prawa rolnego - które postuluje autor artykułu - wymagałoby dokonania przeglądu wypracowanych modeli kodeksu rolnego w kontekście ich potencjalnego wykorzystania lub nawet zastosowania. W ramach niniejszego artykułu zostają przedstawione w zarysie wybrane europejskie modele kodeksu rolnego, tj. francuski, postradziecki, europejski (unijny), włoski i polski przedwojenny W.L. Jaworskiego. W podsumowaniu autor stawia tezę, że model francuski (code rural), postradziecki (kodeks gruntowy) oraz europejskie kodeksy rolnictwa nie powinny być brane pod uwagę przy ewentualnych pracach kodyfikacyjnych w Polsce. Zdecydowanie bardziej wartościowe oraz posiadające większy potencjał do wykorzystania są model włoski ( codice agricolo) i model Kodeksu agrarnego W.L. Jaworskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The commencement of codification works in the field of Polish agricultural law - what the author of the article postulates - would require a review of the developed agricultural code models in the context of their potential use or application. This article outlines selected European models of the agricultural code - i.e. the French model, the post- Soviet model, the European model, the Italian model and the Polish pre-war model of W.L. Jaworski. In summary, the author puts forward the thesis that the French model (code rural), post-Soviet model (land code) and the model of European agricultural codes should not be taken into account in possible codification works in Poland. The Italian (codice agricolo) model and the agrarian code of W.L. Jaworski (kodeks agrarny) are definitely more valuable than others and have greater potential to be used.(original abstract)
XX
Podstawowym celem pracy jest przedstawienie procedur prawnych związanych z przekształcaniem gruntów rolnych na cele nierolnicze w Polsce. Na podstawie analizy obowiązujących regulacji prawnych wskazano i opisano czynności, jakie należy podjąć, aby móc rozpocząć nierolnicze użytkowanie gruntu. Omówiono zarówno zmianę przeznaczenia gruntów, jak również wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Interpretacja wybranych przepisów prawa umożliwiła uporządkowanie procedury przekształcania gruntów rolnych na cele nierolnicze. Dodatkowo, na podstawie wybranych danych statystycznych, aspekt prawny uzupełniono informacjami na temat aktualnego poziomu "odralniania" gruntów w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the work is to present legal procedures related to the transformation of agricultural land into non-agricultural land in Poland. Based on the analysis of selected legal regulations, activities and steps to be taken to start non-agricultural land use have been described. Both stages related to the transformation, i.e. change of land use and exclusion of land from agricultural production, have been extensively discussed. Interpretation of selected legal regulations made it possible to organize information on the procedure for transforming agricultural land into non-agricultural purposes. Moreover, on the basis of selected statistical data, the legal aspect has been supplemented with information on the current level of conversion of agricultural land in Poland. (original abstract)
XX
W 1990 r. ustawodawca polski zlikwidował niemal wszystkie ograniczenia obrotu gruntami rolnymi, co pozbawiło władze państwowe prawnych instrumentów oddziaływania na strukturę agrarną. Kraje Unii Europejskiej systematycznie rozwijają kontrolę obrotu gruntami rolnymi, choć posiadają już prawidłową strukturę agrarną, natomiast Polska mimo wyjątkowo rozdrobnionej struktury agrarnej całkowicie liberalizuje obrót ziemią rolniczą. W rezultacie, w 2000 r. polskie rozwiązania prawne w zakresie obrotu gruntami, bardziej niż w 1989 r. odbiegają od unijnych standardów.
EN
In the 1990 the Polish legislature eliminated almost all restrictions on the sale and purchase of arable land as a result of which the government authorities were deprived of any legal instruments that could help them influence the arable land structure. It is difficult to understand the reasons behind the choice of such legislative solutions. The EU countries (and Poland is aspiring to become member of the UE) keep developing control systems for the sale and purchase of arable land, even though their arable land structure is good, yet Poland is becoming quite liberal about the sale and purchase of arable land despite its extremely dispersed structure. As a result in the year 2000 the Polish legislation complies in this respect with the EU standards to a lesser extent than it did in 1989.(original abstract)
XX
Wstąpienie Polski do UE oraz proces dostosowywania się do standardów panujących na tym rynku wywołało konieczność informowania uczestników tego rynku, a zwłaszcza producentów rolnych o regulacjach prawnych rynku i wynikających z nich praw i obowiązków. Praca przedstawia jedną z form regulacji opartą na kanwie prawa cywilnego, a mianowicie umowę kontraktacji. Umowa ta w dużej mierze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich stron z uwzględnieniem specyfiki produkcji rolniczej. (oryg. streszcz.)
EN
It requires specificity of process of production In agriculture to many peculiar approach legal problems theses too. Determination of principle of agreement of contracting is aspect of care of legislator. Agreement of contracting defames mutual relations end it aligns chances among from workers but in rural market subjects remaining participating. Acquaintance talk and there is base of their correct application from agreement of contracting subsequent duties and it prevent capability of pronouncement of later pretension from title of unsuplement of condition. (original abstract)
XX
Prawo użytkowania wieczystego jest przedmiotem wielu transakcji kupna-sprzedaży, a także profesjonalnych wycen na różne cele. Niniejsza praca jest przedmiotem metodycznej analizy wyceny prawa użytkowania wieczystego w oparciu o współczynnik korygujący względem prawa własności. Ma to zastosowanie tam, gdy jest niemożliwa wycena prawa użytkowania wieczystego podejściem porównawczym w oparciu o ceny transakcyjne. (oryg. streszcz.)
EN
This article presents the analysis of the method of the perpetual usufruct law valuation on the basis of the empirical formula provided by the following record -The Regulation of the Gabinet in reference to the real estate valuation and the draft of the estimation survey. All possible cases have been analysed (1692), as regards the implementation of this formula, according to the values of the capitalization rate, the percentage rate of the annual fee and the number of years of the unused period of usufruct. The formula presents an abnormal dependence - that the value of a real estate increases along with the growth in the capitalization rate. That is the reason why there have been suggested two possible ways of solving the problem mentioned in the article. First a correction of the formula next the presentation of all possible dependence in a form of a table for all 1692 cases has been presented in the article. (original abstract)
XX
Układ stowarzyszeniowy Polski z UE z 16.12.1991 r. powoduje konieczność dostosowania polskiego ustawodawstwa rolnego do wymogów państw UE. Autor nakreśla aktualny stan prawny w tej dziedzinie i kierunki działań na przyszłość oraz wielopłaszczyznowe konsekwencje tych zmian dla polskiego rolnictwa.
8
Content available remote Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością
75%
XX
Zagadnienia funkcjonalności prawa, zarówno w odniesieniu do całego systemu, jak i jego poszczególnych gałęzi czy dziedzin, należą do istotnych i wymagają badań. Formułowane zaś w tym zakresie oceny i wnioski mogą przyczynić się do tworzenia "dobrego" prawa, zwiększenia jego skuteczności w osiąganiu zakładanych celów czy zmniejszenia kosztów. To stwierdzenie należy odnieść zwłaszcza do prawa rolnego nie tylko ze względu na swoistość rolnictwa jako działu wytwarzania i jego miejsce w gospodarce narodowej, lecz także zasadnicze zmiany legislacji rolnej na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat związane z różnymi etapami rozwoju prawa i gospodarki, a w okresie ostatnich dziesięciu lat - z objęciem polskiego rolnictwa mechanizmami wspólnej polityki rolnej.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is formulation of a general thesis regarding the functionality of agricultural law in the past quarter of the century. The author has differentiated and analysed three stages of development of Polish agricultural law: (i) immediately after 1989 when political transformations commenced, (ii) the stage of approximation, or harmonisation of Polish law (including agricultural) in order to qualify for EU membership, and (iii) Poland's EU-membership. The introduction of a market economy caused a significant reduction in special legal acts regulating agricultural matters. The increasing functionality of agricultural law at some later date was a result of a revival of legislative activity undertaken with a view of harmonising Polish agricultural laws with the European Union standards. An intensive development of agricultural law was a consequence of including Poland (as a EU-member State) within the CAP mechanism. However, the functionality of agricultural law shall not only be judged from the point of view of the absorption of EU funds, but also, and maybe in particular, from the point of view of their proper allocation and proper management (efficiency). Thus, when new EU regulations constituting the CAP framework for the 2014-2020 period are being implemented in Poland, special care will have to be taken to properly allocate the CAP direct payments.(original abstract)
XX
Autorka przedstawiła regulacje prawne dotyczące dzierżawy gruntów rolnych oraz gospodarstwa rolnego obowiązujące w Polsce. Gospodarstwo rolne w wielu aktach prawnych nie jest ujmowane jako jednostka własnościowa. Dzierżawa znajduje zastosowanie w organizacji i prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Obowiązujące przepisy w zakresie dzierżawy gruntów rolnych nie uwzględniają potrzeb aktualnego obrotu dzierżawnego w Polsce. Należy zatem postulować stworzenie nowoczesnego modelu dzierżawy rolniczej.
EN
The article presents polish legal regulations concerning land leasing and fanning. The farm in many legal acts is not treated as a unit of ownership only. The land lease finds application in farm organisation and management. Current legal regulations in the field of land leasing do not fit the present situation in Poland. The creation of a new model of agricultural lease should be considered. (original abstract)
XX
Przedstawiono ewolucję zakresu głównych zadań Agencji Nieruchomości Rolnych. W dalszej części omówiono formy zagospodarowania mienia z Zasobu WRSP i dane statystyczne w tym zakresie, a następnie główne problemy z jakimi styka się obecnie Agencja. Wynikają one przede wszystkim z braku odpowiednich przepisów prawnych.
EN
Agricultural Property Agency of the State Treasury (currently: Agricultural Property Agency) has been existing from more than 15 years. The paper presents evolution of its main tasks. At the beginning the Agency activities concentrated on taking over and privatisation of state owned agricultural property. Than the scope of its activities has been widen with duties specified in separate legal regulations, particularly in the Act of 11th April 2003 on the Formation of Agricultural System. The further part of the paper presents also form of disposal of assets of Stock of the Agricultural Property of the State Treasury, related statistic data and than main practical problems encountered by Agency. They result mainly from the lack of proper legal regulations. (original abstract)
XX
Poruszono kwestie związane z nabywaniem nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Szczególną uwagę zwrócono na pierwszeństwo w nabywaniu gruntów. Analizą zagadnienia prowadzono w ramach poszczególnych podmiotów uprawnionych z tego tytułu. Wskazane zostały kwestie budzące poważne spory w doktrynie prawa oraz problemy praktyczne wynikające ze stosowania ustawy, wraz z ustosunkowaniem się autora do tych zagadnień. (oryg. streszcz.)
EN
The paper touches upon issues concerning rural estates acquisition from the Treasury. A particular focus is put on purchase priority. The above issues are analyzed according to the authorized subjects. Certain disputable points in the doctrine and the problems in practical application of the legal act, as well as the author s attitude to them are presented here. (original abstract)
XX
Dokonano oceny form prawnych działalności gospodarczej wykorzystywanych przez wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze. Została ona przeprowadzona na podstawie opinii zebranych od liderów tych przedsiębiorstw. (oryg. streszcz.)
EN
In the article there have been valuated the legal structure of the large agricultural enterprices. The structure was presented regarding the opinion of the leaders of those companies. (original abstract)
XX
Poruszono problematykę związaną z kształtowaniem treści umowy kontraktacji jako instrumentu polityki rolnej państwa. Obecnie nie ma powszechnego obowiązku zawierania tego typu umowy w globalnym ujęciu produkcji rolnej, jednak z różnych względów wymagają jej przepisy prawa regulujące niektóre branżowe rynki rolne. Na zawieranie kontraktacji, oddziałuje bezpośrednio i pośrednio bieżąca polityka rolna państwa i Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the issues of shaping the agricultural production contract as an agricultural policy instrument. Currently, contract arrangements are not obligatory as a form of agreement in agriculture in aggregate. However, for multiple reasons, they are required by the existing regulations applying to selected agricultural commodity markets. The contracting is under the direct and indirect influence of both the domestic policy and the EU Common Agricultural Policy. (original abstract)
XX
Celem rozważań jest sformułowanie oceny czasopism prawnorolnych w Polsce na tle periodyków zachodnioeuropejskich. W szczególności ocena ta ma na uwadze misję czasopisma, jego zakres tematyczny, układ treści i język publikacji oraz krąg ich adresatów-czytelników. Ze względu na okres funkcjonowania na rynku wydawniczym oraz dorobek publikacyjny w pierwszej kolejności uwzględnia się doświadczenia włoskie, a następnie niemieckie, francuskie i hiszpańskie. W konkluzji autor stwierdza między innymi, że czasopisma z zakresu prawa rolnego były zakładane na różnych etapach rozwoju tej gałęzi prawa. Najstarsze ("Rivista di Diritto Agrario") wprowadziło do obiegu naukowego nazwę nowej materii normatywnej, przyczyniło się do wyodrębnienia prawa rolnego w systemie prawa i jej dalszego rozwoju. Kolejne z nich ("Agrar- und Umweltrecht", "Revue de Droit Rural" i "Revista de Derecho Agrario y Alimentrario") zostały utworzone w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, by wzmocnić naukę prawa rolnego i jej oddziaływanie na praktykę stanowienia i stosowania prawa. Na tym tle niezbyt dobrze wypadają czasopisma prawnorolne w Polsce, gdyż charakteryzuje je krótki okres funkcjonowania na rynku wydawniczym. Zagrożenie dla przyszłości "Przeglądu Prawa Rolnego", jedynego obecnie w Polsce czasopisma prawnorolnego, może wynikać z kierowania przez autorów artykułów z zakresu prawa rolnego do druku do innych, wyżej punktowanych czasopism. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to evaluate Polish agricultural law periodicals in comparison with their Western European counterparts. In particular, the evaluation takes into account the mission of the periodicals, their thematic scope, the layout and language of the texts published, and the circle of their addressees-readers. With consideration given to the length of time that such periodicals have been on the publishing market and their publication output, the Italian context is the first to be taken into account, before attention turns to German, French, and Spanish periodicals. The author concludes that agricultural law periodicals were established at different stages in the development of this branch of law. The oldest one (Rivista di Diritto Agrario) brought the name of this new normative matter into scientific circulation, and subsequently contributed to both the separation of agricultural law in the system of law and its further development. Other periodicals (Agrar- und Umweltrecht, Revue de Droit Rural and Revista de Derecho Agrario y Alimentrario) were established in the 1970s and 1980s, with a view to strengthening the science of agriculturallaw and its influence on the practice of law-making and application. In this light, Polish agricultural law periodicals look somewhat inferior, as they are characterized by a short period of functioning on the publishing market. The future of the periodical Przegląd Prawa Rolnego (Agricultural Law Review), the only agricultural law journal in Poland, is under threat, due to the fact that authors now tend to submit articles on agricultural law to other, more highly-ranked journals. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie zasadniczych rozwiązań w zakresie konstytucyjnego kształtowania ustroju rolnego. Prawnoporównawcza analiza modeli ustroju rolnego prowadzi do wskazania podobieństw i różnic zachodzących na tym tle między sześcioma wybranymi krajami europejskimi. Wyniki badania pozwalają dostrzec wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej państwa na treść regulacji konstytucyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present crucial solutions in the field of constitutional structuring of the agricultural system. The comparative analysis of the models of the agricultural system leads to the identification of similarities and differences between six European countries. The study concludes that the socio-economic situation of the country exerts a significant influence over constitutional regulations. (original abstract)
16
75%
XX
W związku z zakończeniem 30 kwietnia 2016 roku ograniczeń w nabywaniu ziemi rolnej przez podmioty w krajów Unii Europejskiej doszło do zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W trakcie prac prawodawczych podnoszono, że ustawodawca chcąc chronić rodzimych nabywców ziemi rolniczej (tj. polskich rolników indywidualnych oraz przedsiębiorców rolnych) przed inwestorami z innych krajów UE, de facto wprowadził regulacje, które ograniczyły bądź utrudniły dostęp do tego rynku również obywatelom polskim. Celem opracowania jest wskazanie tych nowych regulacji, których wprowadzenie spowodowało lub może spowodować trudności w praktyce stosowania prawa, polegające na niemożności nabycia nieruchomości rolnych przez zainteresowane tym podmioty będące obywatelami polskimi. (abstrakt oryginalny)
EN
On 30 April 2016 restrictions on the purchase of agricultural land by entities from European Union countries were to end. Therefore, the Act on shaping the agricultural system was changed. During the legislative work, it was pointed out that the legislator, wanting to protect native agricultural market participants (Polish individual farmers and agricultural entrepreneurs) against foreign entities interested in accessing Polish agricultural real estate, (we are talking here only about citizens and entrepreneurs from other EU Member States) de facto introduced regulations that limited access to this market also to Polish citizens or made it diffi cult. The aim of the study is to indicate these new regulations, the introduction of which caused or may cause diffi culties in the practice of application of law consisting in the inability of the property to acquire agricultural real estate by interested entities that are Polish citizens. (original abstract)
17
Content available remote Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce : propozycje zmian
63%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie przepisów prawnych regulujących obrót gruntami rolnymi w Polsce i wybranych krajach UE. Wskazane zostaną również postulaty zmian w gospodarowaniu ziemią rolniczą oraz ich ocena pod kątem uwarunkowań ekonomiczno-społecznych. Wnioski z pracy pozwalają sądzić, iż w najbliższych latach docelowym modelem unijnego gospodarstwa rolnego będzie model farmerski. W przypadku Polski oznacza to konieczność zwiększania średniej powierzchni gospodarstw rolnych, m.in. poprzez rozdysponowanie ziem z zasobów Skarbu Państwa. Preferencje w nabyciu gruntów dotyczyć powinny przede wszystkim tych producentów rolnych, którzy zamierzają tworzyć gospodarstwa rodzinne, planują prowadzić działalność rolniczą w perspektywie co najmniej kilkuletniej oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the regulations of agricultural land turnover in Poland and other countries of the EU. Also postulates of changes in land management in Poland is shown in the paper, as well as the evaluation of these propositions, taking into consideration the economical and social determinatives. The conclusion is that the Polish land law is similar to the regulations in "old" EU countries but rules concerning privatisation of state sector are specific for Poland. The process of changes in Polish state agriculture is still accompanied by emotional discussion about goals, methods and effects of those changes. It is very probable that essence of future land policy will be shifting from the sphere of legal measures towards economic regulations with their importance for shaping private property in agriculture. (original abstract)
XX
Przedmiotem analizy są tendencji zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych, jakie pojawiły się między dwoma spisami rolnymi w 1996 i 2002 roku. Badania przeprowadzono na czterech poziomach, a mianowicie: działek rolnych, gospodarstw małych i średnich, gospodarstw wielkoobszarowych i jednostek sektora publicznego. W analizowanym okresie zaszły w strukturze agrarnej poważne zmiany o charakterze ustrojowym. Dotyczy to zwłaszcza zasilenia sektora prywatnego gruntami Zasobu Skarbu Państwa, w wyniku czego powstały wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. Na drugim biegunie odnotowano znaczne zmniejszenie udziału sektora publicznego, który w przeszłości odgrywał większą rolę.
EN
The aim of the paper is to show changes in family-run farms' agrarian structure, which appeared, between the two agrarian censuses. The accelerating indicator of the change was restructuring former state farms which land supplied private sector. The analysis of the agrarian changes was carried out in four groups: smallholdings, middle farms, large-area farms and state sector. The greatest dynamism of changes were characteristic for large-area farms which developed ex-state properties by buying them or leasing. Middle farms changed not very much. The position of state sector dropped from 5.0% to 3.8%. (original abstract)
XX
Kategoria dóbr publicznych jest jednym z fundamentalnych elementów koncepcji zawodności rynku i jednocześnie jednym z argumentów uzasadniających interwencję ze strony państwa. Zwolennicy tego podejścia podkreślają specyfikę ziemi i jej duże znaczenie w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Celem artykułu jest przedstawianie krytycznego stanowiska wobec koncepcji ziemi rolniczej jako dobra publicznego. Przyjęto założenie, że teoria dóbr publicznych jako naukowe uzasadnienie interwencjonizmu państwowego w rolnictwie, w tym również na rynku ziemi rolniczej, ma dużo bardziej polemiczny charakter, niż jest to przedstawiane w głównym nurcie badań. Jako alternatywne podejście do badania kwestii ziemi rolniczej zaprezentowane zostało stanowisko austriackiej szkoły ekonomii. Praca ma charakter teoretyczny. W analizie wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne i logikę w postaci werbalnej. Przeprowadzona analiza problemu wskazała, że według kryteriów stosowanych w teorii dóbr publicznych ziemia rolnicza jest typowym dobrem prywatnym. Dyskusyjna jest natomiast kwestia takich dóbr integralnie z ziemią związanych, jak krajobraz rolniczy i jakość środowiska naturalnego. Jednak specyfika tych dóbr nie musi prowadzić do wniosku, że interwencja państwa jest konieczna. Przeciwko interwencji państwa przemawiają takie względy, jak: brak możliwości obiektywnej identyfikacji potrzeb społecznych, polityczny i redystrybucyjny charakter interwencjonizmu państwowego, istnienie rynkowych mechanizmów finansowania dóbr publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The category of public goods is one of the fundamental elements of the concept of market failures and, at the same time, one of the arguments justifying state intervention. Supporters of this approach emphasize the specificity of land and its great importance in shaping sustainable economic development. The main goal of this article is to present a critical point of view towards the concept of agricultural land as a public good. The authors assumed that the theory of public goods, as a scientific justification for state interventionism in agriculture, including the agricultural land market, is much more polemical in nature than is presented in mainstream research. The position of the Austrian school of economics is presented as an alternative approach to researching the issue of agricultural land. The study is of a theoretical nature. The analysis is based on deductive reasoning and verbal logic. The analysis of the problem shows that, according to the criteria used in the theory of public goods, agricultural land is a typical private good. On the other hand, the issue of goods integrally connected with land, such as agricultural landscape and quality of the natural environment, is debatable. The specificity of these goods does not necessarily lead to the conclusion that state intervention is necessary. The following arguments are against state intervention: the inability to objectively identify social needs, the political and redistributive nature of state intervention, the existence of market mechanisms for financing public goods. (original abstract)
XX
Obowiązujące zasady obrotu nieruchomościami i kontrola obrotu ziemią mogą być uzasadnione różnorodnymi względami natury gospodarczej lub społeczno-politycznej. Dlatego też na przestrzeni kilkunastu lat rozwiązania tej kwestii ulegały zmianom. Otóż nowelizacją kodeksu cywilnego z 1990 roku uchylono obowiązujące ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w obrocie nieruchomościami, prowadząc tym samym do pełnej liberalizacji obrotu gruntami. Natomiast obecnie w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego powraca się do rozwiązań obowiązujących do 1990 roku, ponieważ przed przystąpieniem do UE musi nastąpić dostosowanie naszego ustawodawstwa rolnego do prawodawstwa obowiązującego w UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The rules of real estate trading and control of land trading may result from various economic or sociopolitical aspects. The legal regulations relating to the question of real estate trading have been changing for the last several years. The amendment to the Civil Code made in the year 1990 revoked the subjective and objective limitations of real estate trading and introduced liberalisation of land trade. However, the project of a new bill of agricultural policy which is now being prepared, returns to the regulations from before 1990 due to the fact that the Polish legal agricultural regulations must be adapted to the legal system of EU before Poland becomes its member. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.