Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono autorskie modele matematyczne silników reluktancyjnech przełączalnych (SRM) z nieliniowym obwodem magnetycznym bazujące na definicji indukcyjności nieliniowych. Podano metodykę analitycznego obliczania wypadkowego momentu elektromagnetycznego silnika SRM. Przedstawiono wyniki testu numerycznego.
EN
The paper presents author's switched reluctance machines (SRM) mathematical models based on definition of non-linear inductances. The paper describes calculation of dynamic inductance and analytic expression on electromagnetic torque methodology for proposed models. Results of numerical test for model SRM are presented.
2
Content available remote Modele symulacyjne dynamiki maszyn elektrycznych w środowisku Matlab-Simulink
100%
PL
W pracy przedstawiono modele matematyczne oraz odpowiadające im modele symulacyjne dynamiki maszyn elektrycznych w środowisku Matlab-Simulink. Zamieszczono modele pełne, uwzględniające nieliniowość obwodu magnetycznego oraz modele uproszczone liniowe. Praca zawiera równania i modele symulacyjne maszyn przy wyborze wektora strumieni lub wektora prądów jako składowej wektora stanu oraz modele symulacyjne maszyn w innych układach współrzędnych prądów i napięć.
EN
The paper presents a method of electrical machines simulation testing in the Matlab-Simulink environment. Blocks of elecirital machines are based on mathematical models whose equations can be described assuming the general case of non-linearity of the magnetic circuit. A general structure of equations and Simulink model are presented.
3
Content available remote Metoda modelowania maszyn elektrycznych z nieliniowym obwodem magnetycznym
100%
PL
W pracy przedstawiono nowe, autorskie modele matematyczne maszyn elektrycznych z nieliniowym obwodem magnetycznym bazujące na definicji indukcyjności nieliniowych oraz zastępczego prądu magnesującego. Zamieszczono struktury równań dla maszyn bez magnesów i z magnesami trwałymi. Podano metodykę obliczania indukcyjności dynamicznych będących funkcją prądu magnesującego oraz analityczne wyrażenia na moment elektromagnetyczny dla proponowanych modeli. Przedstawiono wyniki testu numerycznego dla silnika SRM.
EN
The paper presents author’s new electric machines mathematical models based on definition of non-linear inductances and equivalent magnetizing current. Examples of equations structure for machines without magnets and with permanent magnets are presented. The paper describes calculation of dynamic inductances as function of magnetizing current and analytic expression on electromagnetic torque methodology for proposed models. Results of numerical test for SRM motor are presented.
4
Content available remote Nowe równania modeli obwodowych maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi
100%
PL
W pracy przedstawiono przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi. Podano ogólne struktury równań maszyn z magnesami trwałymi przy uwzględnieniu nieliniowości i założeniu liniowości obwodu magnetycznego. Zamieszczono nowe, autorskie modele matematyczne bazujące na definicji indukcyjności nieliniowych. Podano metodykę obliczania indukcyjności dynamicznych i analityczne wyrażenie na moment elektromagnetyczny dla proponowanych modeli. Podano przykłady struktur równań dla wybranych maszyn z magnesami trwałymi.
EN
The paper presents review of the electric machines with permanent magnets construction. General equations structure of PM machines for non-linear and linear magnetic circuit are presented. Author?s new mathematical models basing on definition of non-linear inductances are reviewed. The paper describes calculation of dynamic inductances and analytic expression on electromagnetic torque methodology for proposed models. Examples of equations structure for machines with permanent magnets are presented.
PL
W artykule omówiono metodę modelowania i symulacji maszyn elektrycznych przełączalnych, w tym maszyn z układem przełączającym elektronicznym, fotoelektrycznym, a także maszyn z komutatorem mechanicznym. Przedstawiono modele matematyczne i symulacyjne układów przełączających. Zamieszczono modele układu elektromagnetycznego i mechanicznego maszyny. Przedstawiono wypadkowe modele matematyczne i symulacyjne maszyn przełączalnych. Modele symulacyjne opracowano dla systemu Matlab/Simulink.
EN
The paper describes an unified method of mathematical model formulation of electrical switched machines. Mathematical and simulation models of electrical machines with electronic, photoelectric or mechanical commutator are presented. A general structure of equations of switched machines for non-linear and linear magnetic circuit are presented. The paper presents simulation models for numerical computation in the Matlab/Simulink system.
6
100%
PL
W pracy przedstawiono metodę modelowania silników reluktancyjnych przełączalnych (SRM) integrującą obliczenia polowe, symboliczne i numeryczne w jednolitym środowisku programistycznym systemu MATLAB/MAPLE. Omówiono modelowanie pola magnetycznego metodą elementów skończonych, modelowanie układów elektromechanicznych SRM. Podano przykładowe wyniki obliczeń i wnioski.
EN
A method of modelling switchable reluctance motors (SRM) combining field, symbolic and numerical calculations in one program environment of the system MATLAB/MAPLE. Modelling magnetic field by the finite elements method, modelling supply and control systems and symbolical- numerical modelling of an electromechanical system SRM. Examples of the calculation results and conclusions.
PL
W pracy przedstawiono metodę badań symulacyjnych dynamiki maszyn elektrycznych, w środowiskach programów Mapie V i Matlab-Simulink, łączącą obliczenia symboliczne i numeryczne. Zamieszczono modele matematyczne oraz odpowiadające im modele symulacyjne uwzględniające nieliniowość obwodu magnetycznego oraz modele uproszczone liniowe. Praca zawiera równania i modele symulacyjne maszyn przy wyborze wektora strumieni lub wektora prądów jako składowej wektora stanu, w naturalnym i nowym układzie współrzędnych prądów i napięć. Przedstawiono wyniki symulacji stanów nieustalonych dynamicznych i stanu ustalonego silnika reluktancyjnego przełączalnego zasilanego z falownika napięcia PWM.
EN
The paper presents the problems of symbolic and numerical calculation of electrical machines with the application of the Mapie V and Matlab-Simulink programs. Simulation models of electrical machines are based on mathematical models equations of which can be described assuming the general case of non-linearity of the magnetic circuit. A general structure of equations, and Maple and Simulink simulation models are described. Results of simulation test for Switched Reluctance Motor and conclusions are presented.
8
100%
PL
W pracy przedstawiono przegląd równań modeli matematycznych dwukanałowych maszyn reluktancyjnych przełączalnych (DCSRM). Zamieszczono struktury równań modeli polowo-obwodowych o sprzężeniu bezpośrednim oraz pośrednim. Przedstawiono struktury równań dla modeli N-pasmowych maszyn DCSRM, pracujących w trybie zasilania dwukanałowego oraz jednokanałowego, które uwzględniają nieliniowość obwodu magnetycznego oraz wzajemne sprzężenia pomiędzy uzwojeniami. Podano autorskie modele bazujące na definicji indukcyjności nieliniowych.
EN
The paper presents review of the dual-channel switched reluctance motors (DCSRM) mathematical model equations. General equations structure of field-circuit direct and indirect coupled models are presented. The paper describes models for N-phase DCSRM, operating in dualchannel and single-channel mode in which the mutual coupling and iron saturation are included. Authorial new mathematical models basing on definition of non-linear inductances are reviewed.
9
100%
PL
Omówiono metodę modelowania silników reluktancyjnych przełączalnych (SRM) w systemie MATLAB, integrującą obliczenia polowe z obliczeniami dla modeli obwodowych SRM. Zastosowano obliczenia pola magnetycznego metodą elementów skończonych do wyznaczania współczynników indukcyjności własnych i wzajemnych uzwojeń dla modeli obwodowych SRM oraz omówiono modele symulacyjne dynamiki dla środowiska MATLAB/SIMULINK. Zamieszczono wyniki obliczeń rozkładu pola magnetycznego SRM, przykład symulacji stanu dynamicznego oraz wyniki analizy harmonicznej w stanie ustalonym modelowego silnika dla przykładowego sposobu sterowania.
EN
The paper presents a method of simulation Switched Reluctance Motors (SRM) with the application of the MATLAB system. FEM analysis of magnetic flux, symbolic and numerical calculation and Simulink simulation models of the SRM are described. Simulation models of SRM are based on mathematical models equations of which can be described assuming the general case of non-linearity of the magnetic circuit. Results of simulation test for Switched Reluctance Motor and conclusions are presented.
PL
W pracy przedstawiono nieliniowy model matematyczny trójpasmowego dwukanałowego silnika reluktancyjnego przełączalnego (DCSRM) o konstrukcji 12/8. pola magnetycznego oraz charakterystyk statycznych. Przedstawiono wyniki symulacji przebiegów prądów, strumieni i momentu dla pracy w trybie dwu i jedno kanałowym. Zamieszczono wnioski.
EN
The paper presents nonlinear mathematical model of the 3 phase 12/8 dual-channel switch reluctance motor (DCSRM). Results of field calculations and static characteristics are presented. Dynamic performance characteristics, such as phase currents, flux linkages, electromagnetic torque under operation In dual-channel and single-channel modes are presented. The conclusions are included.
11
Content available remote Modelling of electromechanical systems - simulation models, symbolic computation
100%
EN
The paper presents a method of electromechanical systems simulation testing in the Matlab-Simulink environment with the application of the symbolic calculation performed by means of Maple V and Mathematica programs. Using some examples we proved the usefulness of these tools in the process of generation, transformation, coefficient calculation and solving equations of the electromechanical systems dynamics models.
PL
W pracy przedstawiono metodę badań symulacyjnych układów elektromechanicznych w środowisku Matlab-Simulink z zastosowaniem obliczeń symbolicznych przy wykorzystaniu programów Maple V i Mathematica. Wykazano na przykładach przydatność tych narzędzi w procesie generowania, transformacji, obliczania współczynników i rozwiązywania równań modeli.
PL
W pracy przedstawiono metodę formułowania równań modelu matematycznego silników reluktancyjnych przełączalnych (SRM). Przedstawiono ogólną strukturę równań maszyn elektrycznych o cyklicznie przełączanych uzwojeniach oraz metodę definiowania podstawowych funkcji układu przełączającego dla różnych sposobów sterowania SRM. Badania symulacyjne przeprowadzono w oparciu o modele symboliczno-numeryczne w systemach Maple i Matlab/Simulink. Przedstawiono wyniki symulacji przy sterowaniu napięciowym i prądowym. Podano wnioski.
EN
The paper describes a method of formulation of equations for switched reluctance motors (SRM) mathematical model. A general structure of equations of switched reluctance motors and method of defining of basic functions of switching system for various SRM control manners are presented. In case of voltage and current control with harmonic analysis of currents and torque, results of example symbolic computations and results of simulation of stationary state of SRM are presented. The conclusions were announced.
13
Content available remote Struktury równań modeli matematycznych maszyn elektrycznych przełączalnych
100%
PL
W pracy przedstawiono ogólną metodę formułowania równań modelu matematycznego maszyn elektrycznych przełączalnych. Omawiana metoda pozwala na formułowanie równań maszyn różnego typu, w tym maszyn z układem przełączającym elektronicznym, fotoelektrycznym, a także maszyn z komutatorem mechanicznym. Zamieszczono struktury równań maszyn bez układu przełączającego oraz modele układów przełączających w postaci równań więzów zmiennych w czasie narzucanych przez układ komutatora elektronicznego, fotoelektrycznego lub mechanicznego. Przedstawiono ogólną strukturę wypadkowych równań maszyn przełączalnych. Jako szczególny przypadek przedstawiono strukturę równań maszyn z komutatorem mechanicznym. Zamieszczono wnioski.
EN
The paper describes an unified method of mathematical model formulation of electrical switched machines as the circuits with cyclic windings change-over. Mathematical model of electrical machines cyclic winding change-over (electronic, photoelectric or mechanical) might be formulated on the basis of elementary stator and rotor coil equations (1). (2) and on the basis of linear constraints equation connected with winding inner structure and its cyclic change-over (12). Simulation models for numerical computation In the Matlab/Simulink system are presented. A general structure of equations of switched machines (15) - (16) for linear magnetic circuit are presented. The conclusions were announced.
EN
Cenozoic insect fauna of northwestern Bohemia is preserved in fluviolacustrine deposits of the Krušné hory piedmont basins and the České středohoří Mts. The fossil insect assemblages are correlated with palaeobotanical results. The local palaeoenvironmental conditions such as the distance from the shoreline or water depth are interpreted. A reflection of changes in distribution of fossil entomofaunas is compared with relevant world localities of different palaeoenvironments. The sparse fossil insect taphocoenoses fill a gap in record of significant diverse non-marine invertebrate communities and serve for reconstruction of terrestrial palaeoecosystems. The selected fossil sites demonstrate insect taphocoenoses formed under conditions of the palaeoenvironment of a diatomaceous lake with subtropical forests (Kučlín), lowlands of riparian and mesophytic forests (Kundratice - Seifhennersdorf), warm-temperate swamp to riparian forests (Bílina mine) and lake sedimentation near mixed mesophytic forests (Mokřina). The aim is to compare fossil entomofaunas from several periods within Tertiary in northwestern Bohemia and search for analogous palaeoenvironmental conditions in other areas. The results are correlated with the previously proposed palaeobotanical models.
PL
W pracy omówiono studium rozwiązań układu napędowego robota kuchennego. Zaproponowano napęd z zastosowaniem silnika reluktancyjnego przełączalnego o budowie 6/4. Przedstawiono metodykę symulacyjnych badań projektowych oraz konstrukcję zaprojektowanego silnika. Przedstawiono podstawowe charakterystyki projektowanego silnika, omówiono wpływ szerokości biegunów stojana i zębów wirnika oraz danych nawojowych i grubości szczeliny powietrznej na właściwości silnika. Dla wykonanego prototypowego silnika przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych. Zamieszczono wnioski.
EN
Solutions review of the food processor drives is presented in this paper. Authors proposed food processor drive with the 6/4 switched reluctance motor (SRM). Methodology of computer simulation project-research and the projected motor construction are presented. Basic characteristics of projected SRM motor are analyzed. The analysis regarding the width of stator poles and rotor teeth influence on the basic proprieties of the SRM motor are discussed. Furthermore, the paper describes the thickness of the air-gap influence on basic proprieties of projected SRM. Experimental test results for the proposed prototype SRM motor are presented. The conclusions are included.
PL
Przedstawiono budowę oraz przykłady układów zasilających silników reluktancyjnych przełączlnych SRM. Przeanalizowano różne sposoby sterowania oraz omówiono wpływ sposobu sterowania na pulsacje momentu i prądu.
EN
Design features and examples of supply systems for swichtable reluctance motors SRM are presented. Various ways of control are analysed and influence of the way of control upon pulsation of torque and current is discussed.
18
63%
PL
W artykule omówiono zagadnienie pracy silników reluktancyjnych przełączalnych (SRM) w stanach awaryjnych. Przedstawiono wybrane przypadki stanów awaryjnych, omówiono model matematyczny oraz wyniki symulacji cyfrowej. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych oraz omówiono wpływ stanów awaryjnych na zawartość harmonicznych prądów i momentu, przedstawiono wnioski.
EN
The paper presents an issue of the run of switched reluctance motors (SRM) in electrical faults conditions. There were presented selected cases of faults conditions, mathematical model and the results of digital simulation. The article describes influence of faults conditions on a content of harmonics currents and moment. Results of laboratory tests for the prototype motor are enclosed. Conclusions are presented.
PL
W pracy omówiono zagadnienie pracy silników reluktancyjnych przełączalnych (SRM) w warunkach niesymetrii sterowania. Przestawiono sposoby sterowania SRM, przypadki pracy niesymetrycznej, model matematyczny i symulacyjny oraz wyniki symulacji cyfrowej. Omówiono wpływ niesymetrii sterowania na zawartość harmonicznych momentu i prądów, przedstawiono wnioski.
EN
The paper presents a problem of the run of switched reluctance motors (SRM) in conditions of control asymmetry. There were shown the ways of SRM control, cases of asymmetric work, mathematical and simulation models and the results of digital simulation. The paper describes the influence of control asymmetry on the contents of moment and currents harmonics. The conclusions were presented as well.
EN
The article dwells on the possibility of monopolising an industry through acquisitions and takeovers of rival firms under conditions when authorities regulating the market are inactive. Extending the approaches that are present in the literature on the subject the authors attempt to analyse the existing triopoly under which one of the firms takes over another rival and thus could become a market leader in the sense of Stackelberg. The authors provide a proof that under such conditions it is possible that a single company is in position to acquire competing firms. This analysis also shows that the market forces can not, on their own, prevent takeovers to happen, which in turn lead to the monopolisation of an industry. The conclusion therefore is that antimonopoly authorities should use their force to prevent acquisitions and takeovers in industries with triopolistic structures.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.