Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Społeczna nauka Kościoła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
W artykule przypomniano osiągnięcia Jana Pawła II w dziedzinie budowania jednoczącej się Europy w ciągu 20 lat pontyfikatu. Przedstawiono znaczenie Santiago de Compostela, miejsca kultu Św. Jakuba Apostoła. Droga Św. Jakuba została uznana przez Radę Europy w 1987 r. za pierwszy szlak kulturowy Europy, a w 1993 roku hiszpański odcinek został wpisany przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego Europy. Następnie przytoczono przemówienie papieża tzw. "Akt Europejski" jest to orędzie Jana Pawła II skierowane z Santiago de Compostela, od grobu Św. Jakuba Apostoła do narodów Europy, wygłoszone podczas wizyty w Hiszpanii w 1982 roku.
XX
O tytule, zakresie i charakterze artykułu zadecydowały przesłanki wyeksponowane w pierwszej części tekstu, sprawiające, że dobro wspólne jest na nowo odkrywane, stając się obiektem licznych dyskusji oraz polemik na różnych poziomach. Rosnącą rangę oraz wyjątkową aktualność podjętej tematyki obrazują wyzwania stojące nie tylko przed ekonomistami, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Zostały one przedstawione w postaci pięciu grup zasadniczych pytań uwzględniających także dylematy z nimi związane. W kolejnej części artykułu zaprezentowana została istota dobra wspólnego oraz jego nowe właściwości związane z możliwościami tworzenia cennych zasobów współdzielonej wiedzy i przedmiotów przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. W kontekście dość często popełnianych błędów i utożsamiania dobra wspólnego z rzeczami lub innymi zasobami, zasadne wydawało się wyeksponowanie tego, co w sferze praktycznej je konstytuuje, czyli decyzji o wprowadzeniu do praktyki społecznej zarządzania wspólnym zasobem dla wspólnych korzyści, a także trzech elementów składających się na dobro wspólne, tworzących zintegrowaną, współzależną całość: zasobów, społeczności oraz zestawu zasad, wartości i norm. Następnie, na tle dziedzictwa E. Ostrom, nakreślone zostały sformułowane przez nią warunki skutecznego działania wspólnot eksploatujących dobro wspólne. (abstrakt oryginalny)
EN
Evidence exposed in the first part of the text about the fact that the common good is being re-discovered, becoming the subject of numerous discussions and polemics on various levels decided about the title, scope and nature of the article. The growing importance and exceptional topicality of the subject matter reflect the challenges not only economists face both theoretically as well as practically. They were presented in the form of five groups of key questions which also include the dilemmas associated with them. The next part of this article presents the essence of the common good and its new features associated with the potential to create valuable shared resource of knowledge and objects usingdigital technologies. In the context of frequent mistakes and identifying the common good with "things" or "resources", it seemed reasonable to expose what constitutes them in the practical field, namely the decision to introduce a common social practice management resource for the common benefit, as well as three elements which make up the common good, creating an integrated, inter-dependent: resources, communities and a set of principles, values and norms. Then, on the background of the heritage of E. Ostrom, conditions for the effective operation of communities exploiting the common good have been formulated. (original abstract)
XX
Przypatrując się i porządkując zarazem płaszczyznę życia społeczno-gospodarczego należy zauważyć, że takie życie ma sens dopiero wówczas, gdy na pierwsze miejsce wysunie się postulat prymatu osoby ludzkiej. Określa on, w jaki sposób powinno funkcjonować społeczeństwo, ażeby godność osoby i jej rozwój mogły być zabezpieczone oraz realizowane. Ten wątek niejednokrotnie podnosił w swoim nauczaniu Jan Paweł II. Wskazywał, że godność jest tą szczególną wartością którą reprezentuje każdy człowiek z tej racji, że jest podmiotem i osobą - bytem samoświadomym, wolnym, zdolnym do poznania prawdy, a także górującym nad otaczającym go światem. Osobowa godność jest najcenniejszym dobrem człowieka i jako obiektywna wartość bytowa, istniejąca niezależnie od ludzkiej woli jest ona niezniszczalną własnością każdej ludzkiej istoty. Z tego właśnie powodu jest również podstawą równości wszystkich ludzi, co dla organizacji życia społeczno-gospodarczego ma ogromne znaczenie. Wspomniana godność jest implikowana przez twierdzenia (zasady) ogólne dotyczące normalnego funkcjonowania społeczeństwa w ten sposób, że ich realizacja warunkuje egzystencję życia zarówno społecznego, jak i gospodarczego oraz jego normalny rozwój. Zarzucenie i nieprzestrzeganie tych zasad wcześniej czy później doprowadza do napięć i konfliktów społecznych, albo do przekształcania bytu ludzkiego w zorganizowany system niewolniczy lub nawet w martwe struktury, w których życie społeczne zanika bądź przybiera niekontrolowane formy. Problemy te niejednokrotnie w swoich wystąpieniach poruszał Jan Paweł II, akcentując w nich przede wszystkim zagadnienia prawdy, miłości, sprawiedliwości, wolności i równości. Ich klasyfikacja jest różnorodna, nie należy się zatem dziwić, iż ilość zasad ładu społeczno-gospodarczego u innych autorów będzie zmienna, jednak zasadniczo można sprowadzić je do kilku najważniejszych, a więc do zasady solidarności, sprawiedliwości i pomocniczości. (fragment tekstu)
XX
Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: czy dzisiejsze legislacyjne ujęcie stosunku pracy jako stosunku prawnego w ogóle daje szanse na poszukiwania w nim jakichkolwiek śladów społecznej doktryny Kościoła. Choć w obowiązującym w Polsce prawie nie twierdzi się już, iż to na rzecz "zakładu pracy" pracownik świadczy pracę, to jednak zakład pracy ciągle funkcjonuje w ustawodawstwie kodeksowym. Ale czy pracy na jego rzecz już na pewno się nie świadczy? Zdaniem autorki odpowiadając na powyższe pytanie twierdząco - przy założeniu, że zakład pracy pojmuje się jako wspólnotę ludzi - można by było mówić o pewnej doktrynalnej zgodności normatywnego ujęcia definicji stosunku pracy ze społeczną nauką Kościoła. (abstrakt oryginalny)
EN
The author is trying to answer the question whether the contemporary legislative view of the employment relationship as a legal relationship offers any chances of tracing the social doctrine of the Church there. Even though the legislation in force no longer claims that an employee performs work for the benefit of a "work establishment", this work establishment nevertheless continues to be present in the code legislation. Yet, is it really the case that work is surely not performed for the benefit of it? By answering "yes" to this question, the underlying assumption being that work establishment is understood as a community of people, you could talk of a certain doctrinal agreement between the normative view of the definition of employment relationship and the social teaching of the Church. (original abstract)
XX
Katolicka nauka społeczna ujmuje człowieka jako podmiot w jego środowisku społecznym. Jedną z najważniejszych kategorii społecznych, które w tym kontekście podejmuje Jan Paweł II, jest praca człowieka jako akt twórczy, pozwalający na pełny rozwój człowieka jako osoby. Pracę ludzką rozpatruje w aspekcie jej relacji do własności, nauki, techniki. Zajmuje się rozwojem osoby ludzkiej w kontekście jej pracy. W artykule zwrócono uwagę na niektóre kwestie szczegółowe stanowiące nowe idee w katolickiej nauce społecznej, które zawdzięczamy Janowi Pawłowi II.
XX
Artykuł zawiera opis wizyty biskupów polskich w Brukseli i przeprowadzonych tam rozmów na temat przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.
XX
Wizyta Jana Pawła II w Strasburgu i jego przemówienie w Pałacu Europejskim, siedzibie Rady Europy. Przemówienie to dotyczyło roli młodzieży i rodziny w rozwijającej się Europie, unowocześnieniu oświaty jak również współpracy UE z innymi państwami - szczególnie z części środkowo-wschodniej.
XX
Są to wypowiedzi Jana Pawła II o Europie i o miejscu Polski w zmieniającym swoje oblicze kontynencie. Papież omawia warunki jedności Europy, rolę przypadająca politykom, dyplomatom i rządom w dziele budowy Europy. Mówi też o roli Kościoła w pojałtańskiej Europie i w chwili obecnej.
XX
W artykule zamieszczono skrót dwóch przemówień papieża. Przemówienie Jana Pawła II w Strasburgu, w którym potwierdził zainteresowanie i aprobatę Kościoła dla sprawy zjednoczonej Europy, wynikające z faktu, że chrześcijaństwo to wspólne dziedzictwo wszystkich jej narodów. Drugie przemówienie, na audiencji w Watykanie deputowanych do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli chrześcijańsko-demokratycznej Europejskiej Partii Ludowej.
XX
Jest to fragment przemówienia z dnia 14 II 1998 roku, kóre Ojciec Święty w skierował do polskich biskupów. W przesłaniu tym między innymi ponownie wskazał na znaczenie integracji Polski ze strukturami europejskimi.
XX
Artykuł zawiera treść przemówienia Papieża, które skierował w dniu 15 maja 1985 r. do 2 tysięcy pracowników instytucji europejskich i ich rodzin zgromadzonych w gmachu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
XX
Artykuł omawia treść wystąpienia Jana Pawła II, wygłoszonego w Brukseli podczas swej apostolskiej podróży do Holandii, Luksemburga i Belgii 20 maja 1985 roku.
XX
Przedstawiona powyżej syntetyczna analiza wskazuje, że społeczna nauka Kościoła przywiązuje dużą wagę do przedsiębiorczości. Polska pragnąc uczestniczyć w globalizacji ze skutkiem pozytywnym musi rozpocząć budowę ''gospodarki opartej o wiedzę". Zwracał na to uwagę w roku 1991 Papież Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus. Podkreślał w niej, że tak, jak wcześniej źródłem bogactwa była ziemia, tak obecnie jest to innowacyjność i kapitał intelektualny. Trwały sukces gospodarczy poszczególnych krajów może być osiągnięty tylko w momencie stworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego też, Katechizm Kościoła Katolickiego zawiera stwierdzenie, że "każdy powinien odpowiednio korzystać ze swoich talentów, by przyczyniać się do rozwoju użytecznego dla wszystkich"37. Punktem wyjścia powinno być "rozwinięcie" w społeczeństwie przedsiębiorczości. Jednak w kraju nie powstał jeszcze program całościowego systemu wspierania przedsiębiorczości (szeroko rozumianej), który zaczynając od szkoły podstawowej, poprzez szkolnictwo wyższe, a kończąc na pracy zawodowej rozwijałby przedsiębiorczość naszego społeczeństwa. Idąc za przykładem społecznej nauki Kościoła rząd dla dobra ogółu powinien zająć się tym zagadnieniem. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień metodologicznych doktryny Kościoła katolickiego. Autor zwraca uwagę na konieczność rozróżnienia terminów "katolicka nauka społeczna" oraz "społeczne nauczanie Kościoła" oraz wytyczenia granic obszaru badań oraz metod badawczych katolickiej nauki społecznej.
EN
The aim of the article is to present methodological issues of the Catholic Church doctrine and take an attitude towards them. The author points out the necessity of making distinction between such notices like the Catholic social science and the Catholic social teaching. The article refers to disputable issue connected with the defining fundamental notices of the Catholic doctrine. It also deals with a matter of marking out boundaries of research area and research methods for the Catholic social science. The article presents the genesis and evolution of the Catholic doctrine under influence of cultural transformation taking place in the contemporary world. That allows to answer a question about a status of the Church doctrine - is it the doctrine per se or per participationem. (original abstract)
15
Content available remote Państwo pomocnicze w ujęciu katolickiej nauki społecznej
60%
XX
Artykuł porusza problematykę państwa pomocniczego w ujęciu katolickiej nauki społecznej. W nauce społecznej kościoła katolickiego osoba ludzka jest przedmiotem społeczności, co oznacza, że państwo powinno pozostać na usługach człowieka jako osoby. Zasada pomocniczości związana jest z władzą, interwencją, obowiązkiem wspierania niższych. Pomocniczość ma więc charakter hierarchiczny. Zasady pomocniczości zawarte są w dokumentach Stolicy Apostolskiej, w nauczaniu poszczególnych papieży. Kwestie pomocniczości określane są przez potrzeby współczesności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article propels the problems of the auxiliary state in the formulation of the Catholic social science. In social science of Catholic church the human is the object of community, what means , that the state should stay on human's services as the person. The principle of auxiliary is connected with the power, the intervention, the duty of support the lowers people. Auxiliary has so hierarchic character. The rules of auxiliary are contained in the documents of Apostolic Capital, in individual teaching of popes.. The matters of auxiliary are defined by needs of the contemporary times.(original abstract)
XX
Rozpatrzono dylemat granicy dyskusji Kościoła z osobami nie wierzącymi, często przyjmującymi jako inspirujące je w życiu idee obce europocentryzmowi, jak i wierze katolickiej. Jako swoistego rodzaju odpowiedź na postawiony dylemat można przedstawić opublikowaną w roku 2000 deklarację Kościoła: "Dominus Iesus". Przytoczona deklaracja wprowadza możliwość bardzo daleko posuniętego i szeroko rozumianego dialogu.
XX
Opracowanie ma na celu ukazanie poglądów Jana Pawła II na temat pracy, którą widział on jako podstawową sprawę w dzisiejszych czasach. Autor opiera się przede wszystkim na encyklice "Laborem exercens", która jego zdaniem nie zyskała sobie takiej uwagi komentatorów życia społecznego, na jaką zasługuje.
XX
Bezrobocie należy do głównych kwestii społecznych ostatnich wieków. Nasilenie tego zjawiska, jego konsekwencje, a zwłaszcza ocena moralna znalazły swój wyraz w nauce społecznej Kościoła. W artykule skoncentrowano się na analizie kilku wybranych tekstów Jana Pawła II, w których Papież ukazuje dramat bezrobocia, jego przyczyny i skutki oraz określa zadania Kościoła.
XX
Autor omawia rozwój etyki gospodarczej w teorii myśli ekonomicznej. Stwierdził, że należy rozwinąć etykę biznesu zwłaszcza w krajach postkomunistycznych. Przedstawia poglądy Jana Pawła II zawarte w encyklice "Centesimus annus".
20
Content available remote Solidarność jako zasada życia społecznego w nauczaniu Jana Pawła II
60%
XX
W społecznym nauczaniu Jana Pawła II solidarność uznana została za podstawową zasadę życia społecznego, której doktrynalno-ideowa geneza jest dwojaka: filozoficzna i teologiczna. Filozoficzna geneza sprowadza się do personalistycznej koncepcji człowieka. Przedstawił ją kardynał Karol Wojtyła w studium Osoba i czyn, w którym nawiązując do Boecjusza i św. Tomasza z Akwinu określił człowieka jako osobowy podmiot, posiadający samoświadomość i wolność wyboru, ktoś a nie coś. (fragment tekstu)
EN
The paper has three parts. The first part concerns the solidarity principle's genesis. Its philosophical base is the personalistic anthropology, which speaks about prosocial nature of man and its active participation in the social life. The biblical-theological base of solidarity are: personal dignity of man comme God's image, person and learning of Christ, community of the Church. The second part of paper discusses elements ontologicalanthropological and biblical-ethical which are necessary in the realisation of solidarity's principle. They are following: pluralism of equal persons and societies, its dialogue, co-production of common good by honest work, integral development economic and intelectual-cultural, equality, social justice and love, peace and reciprocal settlement. The third part of paper speaks about three circles of application of solidarity's principle; namely: solidarity professional-working - defend of rights of workers, solidarity general-social of nation and state - protection of economic and political human rights, solidarity international of humanity - trend towards peace and prosperity. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.