Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  District own tasks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Utworzone 8.03.1990 r. gminy cały czas są ważnym elementem w strukturze administracji publicznej, stanowiąc wspólnoty samorządowe najbliżej spraw społeczności je zamieszkujących. Powoduje to, że zostały im przypisane do wykonywania zadania, które dotyczą najbardziej "żywotnych" spraw ich mieszkańców. Do zadań tych należy m.in. pomoc społeczna, której zadania ewoluowały w gminie wraz z dokonującą się ewolucją obowiązującej w tym zakresie regulacji prawnej, zwiększaniem się standardów pomocy społecznej oraz zmianami potrzeb i oczekiwań adresatów świadczeń z jej zakresu. Artykuł koncentruje się na próbie prześledzenia ewolucji zmian, jakie wystąpiły w zakresie zadań przypisanych gminom w omawianej sferze. (abstrakt oryginalny)
EN
The municipalities established on 8 March 1990 are constantly an important element in the structure of public administration, constituting local communities which are closest to the affairs of the societies living in them. The result is that they have been assigned tasks to be performed, which apply to the most "pressing" matters of their residents. These tasks include social welfare, the tasks of which have evolved in the municipality together with the evolution of the legal regulations in force in this respect, the increase in the standards of social welfare, as well as changes in the needs and expectations of the recipients of its benefi ts. The article focuses on the attempt to track the evolution of the changes which took place in the tasks assigned to the municipalities in this sphere. (original abstract)
XX
Decentralizacja administracji publicznej spowodowała przeniesienie zadań i kompetencji decyzyjnych ze szczebla centralnego na administracyjne struktury terenowe. Istotą samodzielności gminy jest zakres swobody gminy w tworzeniu własnego ustroju, czyli w tworzeniu struktury organizacyjnej, własnych organów i w kształtowaniu obsady personalnej. W artykule omówiono samodzielność gminy w następujących aspektach: 1. samodzielność ekonomiczno-organizacyjna, w tym: samodzielność rady gminy, samodzielność wójta (burmistrza, prezydenta) oraz samodzielność gminy w sferze zadaniowej; 2. samodzielność finansowa, w tym: samodzielność dochodowa, samodzielność wydatkowa. Zdaniem autor, aby gmina mogła dobrze funkcjonować musi być samodzielna, ale nie autonomiczna.
EN
The Independence of the commune issue is often considered by many authors focusing on the finances of local government. In this article the problem is narrowed down to two aspects: the decision making independence of the commune institutions and financial independence of the commune itself. The areas of self determining and legal barriers of commune independence are also described. (original abstract)
XX
Autor rozpoczął od przedstawienia krótkiego rysu historycznego samorządu terytorialnego i definicji gminy. Funkcje gminy, w sensie administracyjnym, wynikają ze stawianych im zadań. Takie jednak instytucjonalne podejście sprowadzałoby całość problematyki do określenia zadań i roli samorządów lokalnych w rozwoju gminy. Na funkcje gminy należy spojrzeć szerzej i wyróżnić rodzaje działalności (pracy) wykonywanej przez jej mieszkańców. Dotyczy to, szczególnie gmin wiejskich, gdzie proces urbanizacji powoduje zacieranie typowo rolniczych funkcji obszarów wiejskich, czego teoretycznym przejawem może być koncepcja kontinuum miasto-wieś. Koncepcja ta jest efektem rezygnacji z wyobrażenia, że miasto i wieś, to biegunowe przeciwstawności.
EN
The initial point of the article is to determine the functioning of GMINA as a unit of local government in some of its aspects. In the first part the author presents the historical background of the establishment of local government after Poland regained its independence in 1918. Moreover, after the second world war GMINA's reactivation, and later its abolishing through the March Decree as a consequence of the act of the unified organs of the state authorities. Furthermore, the author describes the setting up of GMINA as a unit of local government in 1990. Not only is this part a description of the process of establishing GMINA, but also a presentation of its organs, the determination of its competences and functions. (original abstract)
4
Content available remote Opłacalność zadania publicznego realizowanego przez przedsiębiorstwo komunalne
75%
XX
Celem artykułu jest ocena opłacalności finansowanego przez gminę zadania powierzonego przedsiębiorstwu komunalnemu. Oceny dokonano z punktu widzenia analizy finansowej na przykładzie zadania "ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w odpadach komunalnych kierowanych do składowania" realizowanego przez spółkę "Beskid" dla gminy Żywiec. Analizy dokonano, wykorzystując dane zawarte w dokumentach finansowych spółki z lat 2002-2009. (fragment tekstu)
EN
The amount and scope of public tasks has a tendency to increase. One of the reasons behind this process is the obligations resulting from the European Union Accession Treaty signed by Poland. A chance for realization of some obligations, for example one regarding environment protection, is given exclusively by financing from public funds. A considerable part of obligations has been included, by appropriate statutes, in the catalogue of obligatory own tasks of a commune. To fulfill their tasks, municipalities use inter alia municipal enterprises. The constant lack of means, economic crisis, incorrect policy of the municipal authorities may become the reason of establishing prices for services offered by the enterprise which do not cover the cost of providing the service. An additional factor is that the state does not use its tools of infuencing the behavior of pubIic and private entities. The consequence of such actions is an inappropriate functioning of communal enterprises and low level of fulfillment of the obligations under the Accession Treaty. The artic1e analyses the profitability of a chosen public task (obligation) from the point of view of the presented circumstances. (original abstract)
XX
Zadaniem opracowania była analiza dotycząca wypełniania przez gminę Kraków jej prawnych zobowiązań, wynikających z lokalnego prawa samorządowego odnośnie budownictwa mieszkaniowego. Głównym kryterium oceny były: zasoby przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego przez gminę Kraków, wskaźniki mieszkalnictwa, inicjatywy i przedsiębiorczość gminy Kraków, efektywność używania zasobów nieruchomości, udzielane wsparcie w formie dodatków mieszkaniowych.
EN
The main aim of this article is to analyse how the Kraków gmina fulfilled its legal obligations, arising from local government law, in housing construction. The most important assessment criteria were: the resources assigned to housing construction by the Kraków gmina, the housing measures and initiatives it launched, the effectiveness of use of property assets, and support given in the form of housing supplements. The assessment was chiefly based on data from the Architecture, Geodesy and Construction Department of the Kraków Municipal Office during 1999 and 2000, and also on projected figures for the year 2001.(original abstract)
XX
Omówiono zadania własne gminy ora źródła i strukturę dochodów gmin w latach 1991-1993.
EN
The article presents the community revenue and its changing in 1991-1993. The budget's incomes are internal source of financing of investments and determine possibilities of the communities. There are presented in outline the external sources of financing and theirs approachability. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule skupiam się na kwestiach zarządzania instytucją kultury, analizując wpływ organizatora na realizację misji instytucji, m.in. poprzez powołanie jej dyrektora bądź powierzenie zarządzania zewnętrznemu podmiotowi. Analizuję wzajemne relacje pomiędzy organizatorem a powołaną przez niego instytucją kultury, stawiając pytanie o możliwość pogodzenia efektywnej realizacji zadań statutowych z zasadami ekonomiki w warunkach gospodarki rynkowej. (fragment tekstu)
EN
This article is a continuation of the considerations undertaken by the author in the text "Cultural Institutions in Poland - the nature of their organization and financing" [published in the on-line version of "Zarządzanie w Kulturze" 2012, nr 13, z.4, pp. 305-328, Krakow 2012, http://www.wuj.pl/ page,art,artid,1303.html], where the analysis of the concept of "culture institution" relating to the public sector was carried out. This article focuses on the management of the culture institution, analyzing the impact of the organizer on the mission of the institution, by appointing a director or entrusting the management to an external entity. The author analyzes the relationship between the culture institution and its organizer, asking questions about the possibility of reconciling the effective implementation of the statutory tasks of the institution with the principles of the market economy. (original abstract)(original abstract)
XX
Dokonano analizy wyroku NSA w sprawie obowiązków ciążących na gminie w zakresie sprawienia pogrzebu.
XX
Istotą porozumienia międzygminnego jest przejęcie przez jedną z gmin obowiązku wykonywania zadań publicznych ciążącego na innych gminach (bądź gminie). Gmina przejmująca w tym trybie zadania publiczne realizuje je poprzez swoje organy i jednostki organizacyjne. Powstaje w związku z tym pytanie, czy gmina przejmująca zadanie od innej gminy na podstawie porozumienia może zlecić wykonanie tego zadania spółce komunalnej w drodze zlecenia wewnętrznego (zamówienia in house). W celu odpowiedzi na to pytanie w artykule dokonano analizy przepisów dotyczących porozumień międzygminnych oraz zamówień publicznych, w tym zamówień in-house. (abstrakt oryginalny)
EN
The essence of an inter-municipality understanding is the assumption by one municipality of the obligation to perform tasks constituting the responsibility of other municipalities (or another municipality). The municipality assuming the performance of public tasks in this procedure performs them through its authorities and organizational units. The question therefore arises as to whether the municipality assuming the tasks from another municipality on the basis of an understanding can order the performance of such tasks from a municipal company through an in-house order. The regulations on inter-municipality agreements and public procurement, including in-house orders, were analysed in order to answer this question. (original abstract)
XX
Ustawą nowelizującą z 11.01.2018 r. do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono przepisy ustanawiające nowy obowiązek organu wykonawczego gminy przedkładania organowi stanowiącemu i kontrolnemu corocznego raportu o stanie gminy, podlegającego obowiązkowej debacie, w której udział mogą wziąć także mieszkańcy gminy. Realizacja obowiązku stanowi wyraz wzmocnienia pozycji rady gminy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wiąże się bowiem z obligatoryjnym głosowaniem w radzie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania, nieudzielenie wotum zaufania w dwóch kolejnych latach może zaś stanowić podstawę do zainicjowania przez radę referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy ustanawiające przedmiotowy obowiązek organu wykonawczego gminy nastręczają jednak licznych wątpliwości interpretacyjnych odnoszących się już do samej nazwy raportu, jak również do określenia jego przedmiotu, treści, braku konsekwencji nieprzedłożenia raportu w terminie czy nieujęcia w nim wszystkich wymaganych elementów treści, a także organizacji i przebiegu debaty nad raportem. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act of 11/01/2018 amending the Act on Municipal Self-Government introduced provisions establishing a new obligation for the executive body of the municipality to submit an annual report to the governing and control bodies on the condition of the municipality, which is subject to an obligatory debate, in which residents of the municipality can also take part. The fulfilment of the obligation constitutes an expression of the strengthening of the municipal council's position with respect to the mayor. This is because it is related to obligatory voting in the council on the award of a vote of confidence to the mayor; the failure to grant a vote of confidence in two successive years can constitute grounds for the council to initiate a referendum on the dismissal of the mayor. However, the regulations establishing this obligation of the municipality's executive body create numerous interpretational doubts related to the name of the report itself, as well as the establishment of its subject matter, content, lack of consequences of failing to submit the report on time or not including all required elements of the content, as well as the organization and the course of the debate on the report. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy sprzedaży energii odnawialnej wyprodukowanej przez spółkę komunalną. W tym zakresie dokonano analizy kilku obszarów regulacyjnych. Po pierwsze, uzasadniono, że gmina może wytwarzać energię odnawialną poprzez spółkę komunalną. Aktywność taka odbywa się poza sferą użyteczności publicznej, jednak znajduje swoje uzasadnienie w ustawie o gospodarce komunalnej. Po drugie, wskazano, iż produkcja i sprzedaż energii odnawialnej co do zasady podlega przepisom ustanowionym w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Świadczy to o tym, że co do zasady tryby sprzedaży energii odnawialnej wyznacza wskazana ustawa, a dopiero w drugiej kolejności zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. Po trzecie, zwrócono uwagę, kiedy i po spełnieniu jakich warunków spółka komunalna zobowiązana jest przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii odnawialnej(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the sale of renewable energy produced by a municipal company. In this area several regulatory areas were analysed. First, it was justified that the municipality could produce renewable energy in the form of a municipal company. This activity is outside the scope of public utility tasks, but is justified by the law on municipal economy. Secondly, it was pointed out that the production and sale of renewable energy was, in principle, subject to the rules laid down in the Renewable Energy Act. This proves that, in principle, the modes of sale of renewable energy are determined by the mentioned law. The provisions of the Public Procurement Law Act are applied in the second place. Thirdly, attention was paid when and under what conditions the municipal company was obliged to conduct a public procurement procedure for the sale of renewable energy(original abstract)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano ogólne założenia koncepcji funkcjonalności "eko-osiedla", będącego jednostką pomocniczą gminy i jednocześnie odpowiadającego za realizację dekoncentrowanych zadań publicznych zgodnie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju. Ustawodawca dał gminom szeroki zakres swobody w zakresie kształtowania organizacji oraz funkcjonalności dzielnic czy osiedli, co - przy dobrej woli piastunów organów gminy, w tym radnych - może dać rezultat w postaci jednostki pomocniczej odgrywającej istotną rolę w walce z globalnymi wyzwaniami - czy to zmianami klimatu czy ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the general assumptions to the concept of functionality of an 'eco-estate', which is an auxiliary unit of the municipality, simultaneously being responsible for implementing deconcentrated public tasks in accordance with the paradigm of sustainable development. The legislator has given municipalities a large scope of freedom to shape the organization and functionality of districts or housing estates, which - with the goodwill of the managers of the municipal bodies, including councillors - can result in an auxiliary unit playing an important role in tackling global challenges, be it climate change or environmental protection. (original abstract)
XX
Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla samorządu terytorialnego nowe szanse w zakresie kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Praktycznym tego wyrazem stała się możliwość dofinansowania projektów podejmowanych przez władze gminne, które bez wsparcia ze środków europejskich nie zostałyby zrealizowane. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja aktywności i skuteczności władz samorządowych Turku w pozyskiwaniu środków europejskich w latach 2004-2013. Analiza została przeprowadzona w odniesieniu do przyjętych w pracy czynników rozwoju lokalnego przy uwzględnieniu struktury zadań własnych gmin, co pozwoliło na określenie głównych kierunków udzielonego wsparcia finansowego. Wyniki przeprowadzonego postępowania badawczego wskazują, że aktywność i skuteczność władz Turku w pozyskiwaniu środków europejskich była zróżnicowana w czasie. W odniesieniu do przyjętych w pracy czynników rozwoju lokalnego należy stwierdzić, że działania zostały ukierunkowane przede wszystkim na rynek pracy i strukturę gospodarczą miasta, a w układzie zadań własnych najwięcej środków pozyskano na działania związane z infrastrukturą techniczną i ładem przestrzennym. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland's accession to the European Union created new opportunities for local government in the area of creating social and economic development. The possibility of co-financing projects implemented by municipal authorities that would have never been implemented without European support has been practical expression of the opportunities. The purpose of this article is to identify the activity and effectiveness of Turek local government authorities in acquiring European funds in the years 2004-2013. The analysis was carried out with reference to the local development factors adopted in the work, also taking into account the structure of own tasks of communes, which allowed for a multi-aspect definition of the main directions of financial support provided. The analysis showed that the activity and effectiveness of Turek local government authorities in gaining European funds was diversified over time. With reference to the factors of local development adopted at work, it should be stated that the actions were directed primarily at the labor market and the economic structure of the city. With reference to own tasks the most funds were obtained for activities related to technical infrastructure and spatial order. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest zakres praw i obowiązków gminy we wspólnocie mieszkaniowej. Polski ustawodawca przyjął model zorganizowanego współdziałania właścicieli lokali w spetryfikowanych strukturach organizacyjnych. Zarządzanie w większości wspólnot, wśród których przeważają powstałe w wyniku sprzedaży lokali w domach komunalnych, odbywa się przy udziale gminy. Autorka podkreśla, że gmina jako właściciel musi współpracować za pośrednictwem swoich pełnomocników z właścicielami w rozwiązywaniu problemów pojawiających się we wspólnotach. Może ona posiadać większość lokali, lecz nie mieć decydującego głosu w sprawach wspólnoty. Tym bardziej jest istotne ustalenie przez nią właściwych stosunków z pozostałymi właścicielami. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the study is the scope of the municipality's rights and duties in a housing community. Polish legislation uses the model of an organised community of owners of premises in petrified organisational structures. Most housing communities, among which those arising from the sale of flats in council houses dominate, are managed with the participation of the municipality. The authoress emphasises that the municipality, as the owner, needs to cooperate with the owners through its proxies in resolving problems which arise in the housing communities. It can have the majority of votes, but still not have the deciding say in the housing community's matters, so it is even more important for it to set appropriate relations with the remaining owners. (original abstract)
XX
Usługi komunalne stanowiące część usług publicznych powiązane są z koniecznością realizacji przez gminę jej zadań własnych, mających charakter użyteczności publicznej. Znaczenie zadań własnych gminy przekłada się bezpośrednio na rangę świadczenia usług komunalnych oraz ich specyficzne uwarunkowania, do których można przede wszystkim zaliczyć: konieczność zapewnienia ich realizacji, powszechną dostępność, specyficzne sposoby i formy ich świadczenia, a także swoiste sposoby odpłatności. Postulat powszechnej dostępności może być z kolei rozpatrywany w aspekcie: ekonomicznym, czasowym, przestrzennym i informacyjnym. Świadczenie usług komunalnych może odbywać się w sposób rynkowy, nierynkowy bądź quasi-rynkowy i przybierać różne formy organizacyjne i być rozmaicie opłacane. (abstrakt oryginalny)
EN
Utilities being part of public services relate to the necessity of implementing by a commune its own objectives. Importance of communes' own objectives and their public utility character translate into the rank of providing utilities and their specific conditioning, in which we can include necessity of its realization, universal availability, specific ways and forms of accomplishment, and specific ways of paying for them. A postulate of universal availability can be considered in several aspects: economical, temporary, spatial and information. Providing utilities can be held by a market, nonmarket or qasi-market way. As concerning the ways of payment for utilities, they can be divided into those paid directly by a consumer, those being funded in part by the commune and the ones paid by the commune. (original abstract)
XX
Organizacja pogrzebu jest zadaniem publicznym, jego realizacja ciąży na gminie, w sytuacji gdy z prawa pochówku nie korzysta rodzina zmarłego. Sposób organizacji pogrzebu ustala gmina, działając na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o pomocy społecznej. Uznanie organizacji pochówku za świadczenie z pomocy społecznej obliguje gminę do stosowania zasad obowiązujących w tej sferze życia publicznego, do racjonalnego wydatkowania środków publicznych oraz dochodzenia zwrotu wydatków na udzieloną pomoc. Aktywność gminy w tak wrażliwym obyczajowo i emocjonalnie obszarze wymaga doboru właściwych form działania, traktowania zmarłego z godnością oraz poszanowania praw jego rodziny. (abstrakt oryginalny)
EN
The organization of a funeral is a public task, for the performance of which the municipality is responsible if the deceased's family does not take advantage of the right of burial. The method of organizing the funeral is determined by the municipality on the basis of the Act on Cemeteries and the Burial of the Deceased and the Act on Social Welfare. The acknowledgement that the organization of a burial is a social welfare performance obligates the municipality to apply the rules in force in this sphere of public life, to rationally spend public funds and to claim reimbursement of the expenses for the welfare provided. The activity of the municipality in such a customarily and emotionally sensitive area requires the choice of the appropriate forms of action, as well as the treatment of the deceased with dignity and respect for the rights of his family. (original abstract)
17
Content available remote Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości - studium przypadku
75%
XX
Na skutek komunalizacji mienia Skarbu Państwa gminy wyposażono w dość znaczny majątek. Podejmowane decyzje, związane z gospodarowaniem nieruchomościami, mają często charakter nieodwracalny, stąd ważne jest, aby prowadzona polityka gminy w tym zakresie była przemyślana, tak by zapewnić tereny dla realizacji gminnych inwestycji lub uzyskać możliwie wysokie dochody z nieruchomości. Z drugiej strony gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze publicznym. Zadaniem gminy jest bowiem zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, a gospodarowanie nieruchomościami przez gminę powinno służyć realizacji tego właśnie zadania. Celem pracy jest przybliżenie uwarunkowań prawnych gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz ocena gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości miejsko-wiejskiej gminy Gostyń. Analiza dotyczy wybranych zadań w ramach gospodarowania nieruchomościami gruntowymi, w tym sprzedaży i nabywania gruntów do gminnego zasobu. Okres analiz obejmuje lata 2005 - 2007. Wzrost wpływów do budżetu gminy związany był ze zbyciem nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Stałe wydatki gminy związane są natomiast z odszkodowaniem za nieruchomości przejęte pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The management of communal property resource is a set of factual and legal endeavours, which consist of such activities like management, administration and dealing with property in forms provided by law. Communal economy concerns first of all issues having public utility features, which aims at current and continual meeting collective needs of population in form of services open to all. Gostyń is an example of a commune where the way of management of communal resource was qualifield and checked in legal respect. The acivites pursued by the commune on her real estate are first of all selling mainly by tender and purchasing concrete real estates in order to realize investments. (original abstract)
18
Content available remote Selective Gathering and Collection of Communal Waste as the Task of a Commune
75%
EN
Most duties connected with waste management are the responsibility of communes which are also responsible for ensuring appropriate conditions for selective collection and gathering of communal waste. This obligation is fulfilled by most Polish communes, but the quantity of selectively collected waste does not exceed 6% of all collected community waste. Selective collection is a very important form of waste management, because it allows to recycle and limit the weight of waste dedicated for storage - such effects are needed urgently. The author suggests a way to increase the quantity of selectively collected waste: carefully segregate waste in places where it is created, selectively collect it and gather in such form. All activities resulting in mixing waste should be eliminated. (original abstract)
XX
Pierwszej część pracy definiuje i charakteryzuje odpady jako czynnik wpływający negatywnie na estetykę naszych gmin. Ponadto wskazuje na ogólną kompetencję samorządu gminnego do zajmowanie się porządkiem i czystością. Zaprezentowane dane o poziomie recyklingu przedstawiają różnice w zachowaniu Polaków i innych Europejczyków w tym zakresie. Druga część pracy to analiza obowiązków gminy w zakresie odbioru i wywozu odpadów na gruncie rozwiązań prawnych obowiązujących dotychczas oraz zmian jakie zajdą w tym zakresie najpóźniej 1 lipca 2013 roku. Zakończenie podsumowuje zarówno wady jak i zalety nowego rozwiązania prawnego podkreślając cel regulacji. Uwagą natury ogólnej jest fakt, że państwo zobligowane do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu przenosi realizację tegoż na samorządy. Jest to kolejny przykład specyficznej prywatyzacji ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
First part of the paper defines and characterise waste as an element with negative influence on aesthetics of our communities. It also points on general competence of local community to deal with order and tidiness. Presented date on recycling present differences in behaviour of Poles and other Europeans regarding this matter. Second part of the paper analyses duties of the community in terms of waste collection and disposal according to previous law as well as the one valid no later than on July 1st of 2013. Conclusions sum up advantages and disadvantages of new legal regulations in regards to its aim. The general remark deal with the country, which is obliged to achieve certain level of recycling and transmit implementation of this duty on local communities. This is another example of specific privatisation of environmental protection. (original abstract)
20
75%
XX
W wyniku decentralizacji administracji publicznej nastąpiło przekazanie zadań publicznych i źródeł ich finansowania poszczególnym jednostkom samorządowym. Szeroki katalog zadań przekazany gminie skutkuje wieloma klasyfikacjami i interpretacjami pojęć, podobnie dzieje się w przypadku przekazanych gminie dochodów. Celem artykułu jest przedstawienie ujęcia prawnego i literaturowego dochodów publicznoprawnych oraz zadań samorządu gminnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Since 1989, Polish public administration works within three levels of local government units. Commune is the smallest unit, however it seems to be the most efficient in tasks realization and in satisfying local citizens needs. Each local government has got its task for realization and the catalogue of them is still open. Thus, the scientist try to define and group them into individual categories. The same process may be noticed during analysis of commune revenue. The aim of this article is to present legal and literature interpretation of commune tasks and its public-law revenues. The paper shows theoretical context of analysed issues.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.