Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 399

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Information system of enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
XX
W teorii i praktyce gospodarczej podkreśla się, że systemy informacyjne (SI) odgrywają decydującą rolę w realizacji strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Funkcjonujące w każdym przedsiębiorstwie SI ulegają ciągłym zmianom, które wyzwalają nowe działania w sferze zarządzania. Następuje integracja procesów technologicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych. Wielkiego znaczenia nabiera przepływ informacji między otoczeniem a przedsiębiorstwem. Z kolei szybko postępujący rozwój nauki i techniki sprawia, że urządzenia techniczne, technologie wytwarzania, metody zarządzania ulegają procesowi aktualizacji - stare są zastępowane nowymi. Tak więc każdy funkcjonujący SI, aby mógł sprostać potrzebom systemu zarządzania, musi być ciągle doskonalony. Działalność związana z doskonaleniem polega na wprowadzeniu określonych zmian strukturalno-funkcjonalnych w analizowanym SI. Zakres tych zmian przedstawiany jest w rozwiązaniach projektowych, które mają charakter działań modernizacyjno-rozwojowych. Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu jest próba przedstawienia zagadnień związanych z wyborem określonego typu projektu doskonalenia SI w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono ewolucję systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie, syntezę pojęć związanych z multimedialnym systemem informacji i jego środki techniczne oraz narzędzia programowe. Przeanalizowano dotychczasowe zastosowania (wizualne encyklopedie, atlasy, gry, programy szkoleniowe itp.) i w tym kontekście, przedsiębiorstwo jako obszar zastosowań multimedialnych (np. gromadzenie danych z obszaru otoczenia przedsiębiorstwa, projektowanie wyrobów i usług, komunikację firmy z otoczeniem, działania marketingowe, służbę informacyjną firmy).
EN
Evolution of the information system in the enterprise was described, as well as the synthesis of the notions connected with the multimedia information system, together with its technical means and software tools. Current applications (visual encyclopaedias, atlases, games, training programmes etc.) were analysed, and in this context, enterprise as the field of multimedia application (e.g. collecting data from the enterprise's environment, products and services planning, communication of the company with its surroundings, marketing actions, information services of the company). (AT)
XX
Zastosowania systemów MRP są szeroko rozpowszechnione w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Ciągle istnieją powody aby stosować systemy dziedzinowe. W artykule przedstawiono przypadek projektu systemu kierowania produkcją na zamówienie przedsiębiorstwa, który jest przeznaczony do współpracy z systemem dziedzinowym.
EN
The use of MRP systems is wide spread in managing enterprises. Although many reasons still keep in use the transactions systems. The paper presented a case of the production managing system design, which co-works with transaction system. Advantages and disadvantages of the design are discussed. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu było przybliżenie problematyki współczesnych tendencji stosowanych w rozwiązaniach systemowych i aplikacyjnych projektowania zintegrowanych systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Modelowanie procesów biznesowych według konwencji REA oraz REAL jest coraz powszechniej stosowanym podejściem w projektowaniu systemów tego typu. Jest także przedmiotem nauczania uniwersyteckiego w najbardziej zaawansowanych gospodarczo krajach świata. (fragment tekstu)
EN
REA and REAL models are techniques, which describe a business as a set of economic resources, economic events, economic agents and locations (in REAL) as well as relationships among them. REA and REAL were proposed as tools for modeling accounting information systems, but we can use these techniques to many other business domains. Information systems must be able to adapt to a changing business environment. Different people see economic events from different perspectives. Information needs of the financial department are quite different from marketing information needs. REA and REAL let us see on the same events from different perspectives. Information about economic transactions is a rich resource that offers tremendous potential for discovering opportunities in marketing or product development, or for improving efficiency. In this paper authors describe REA/REAL approach, which can be a very strong tool for designing of an information system architecture. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł jest próbą prezentacji istoty i znaczenia zarządzania bezpieczeństwem SI. Jego celem jest również wskazanie znaczenia kultury organizacyjnej dla bezpieczeństwa SI, a także podkreślenie, iż proces zarządzania bezpieczeństwem jest ściśle powiązany z zarządzaniem organizacją oraz powinien być elementem zarówno strategii biznesu, jak i strategii IT. (fragment tekstu)
EN
The rapid progress in the area of information technology brings new threats of information disclosure. The subject of IS/IT security has become very significant. Every organization has to apply adequate methods, tools and organizational requirements to protect its information resources. The technical safeguard is not any more enough protection. It is necessary to choose different tools and methods of protection and finally to manage them in a proper way. The information system security management has to be examined not only in technological aspects, but also in social, organizational, economical and legal. It should be undertaken by interdisciplinary team of specialists. So it is necessary to take into consideration not only technological area of IS security management, but also organizational problems, especially connected with organizational culture in the enterprise. The article presents the essence and the importance of the information system security management. Its aim is also to show the meaning of the organizational culture and its role for information system security. The authors pointed out in the paper that the process of IS security management is closely connected with the organization management and that it should be the element of business and IT strategy. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule:• dokonano próby analizy dotychczas stosowanych technik specyfikacji wymagań, w tym wykorzystujących podejście procesowe,• przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania języka UML w zorientowanej procesowo specyfikacji wymagań przedsiębiorstwa,• sformułowano propozycje założeń metody specyfikacji zorientowanej procesowo, wykorzystującej jednocześnie możliwości języka UML. (fragment tekstu)
EN
Specification (Elicitation) and Analysis of user requirements is a critical part of development process of information system. It is separated as specific domain of research and professional activities called "Requirements engineering". Requirements engineering proposes different approaches to requirements specifications. A process oriented approach is one of the approaches of this kind. Its importance progresses with generalization of business process modernization in enterprises. There are three parts of this paper. The first is a review of essentials techniques of requirements specifications. The next presents possibilities of Unified Modeling Language (UML) to specify u requirements by modeling business process. The last part contains a description of foundations о process oriented method, which can be used for specification of user requirements specifications. This method joins object and process approach in requirements engineering. (original abstract)
XX
Strategia bezpieczeństwa jest dokumentem określającym główny cel bezpieczeństwa. Powinna ona w sposób jak najbardziej obiektywny wskazywać cele, potrzeby zabezpieczeń oraz określać umowny poziom bezpieczeństwa systemu informacyjnego (SI) w organizacji. W tym celu, opracowując strategię bezpieczeństwa, należy dokonać wstępnej analizy wartości zasobów oraz zagrożeń i ryzyka. Analizę ryzyka można traktować jako usystematyzowanie w postaci podziału na kategorie zagrożeń wraz ze środkami im przeciwdziałającymi. Wykonanie analizy ryzyka może być bardzo pomocne przy realizacji kolejnych procesów zarządzania bezpieczeństwem systemu informacyjnego w organizacji. Publikacje związane z problematyką analizy ryzyka - zarówno krajowe, jak i zagraniczne - wydają się jednak traktować ją w sposób dowolny. Przejawia się to w wielości definicji analizy ryzyka, a także w tym, iż często utożsamia się analizę ryzyka z jego zarządzaniem. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki strategii bezpieczeństwa systemu informacyjnego przedsiębiorstwa oraz analizy ryzyka jako jej podstawowego elementu. (fragment tekstu)
EN
Security strategy is a document, which defines the main security aim. It should show in objective way the aims, needs in security area and define the conventional security level. To elaborate the strategy one should conduct initial resources value analysis as well as threats and risk analysis. The risk analysis subject in area of information system management is still an unexamined problem. There are many different approaches, methods, whose aim is to identify and estimate the risk in information systems performance. It is very important process and it is necessary to include it in a process of building IS security strategy in enterprise. The purpose of the article is to present the subject of IS security strategy in a company and to discuss risk analysis as its main component. (original abstract)
XX
Opisano zagadnienie związane z otoczeniem przedsiębiorstw oraz z jego monitorowaniem. Scharakteryzowano informacyjne systemy monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa (ISMOP). Omówiono działania adaptacyjne przedsiębiorstwa do otoczenia oraz funkcjonalność ISMOP w tym procesie. Autorka podkreśla, że przydatność ISMOP wynika z tego, że przekazują one informacje dotyczące zmian w monitorowanych obszarach na tyle wcześnie, "iż można podjąć działania zmniejszające zagrożenie lub wykorzystać zachodzące zmiany jako szanse dla przedsiębiorstwa".
EN
The adaptation of an enterprise to the changes occurring in its environment, along with the active search for development opportunities in the context of the enterprise's interests and capacities, is becoming a major issue in the contemporary management system. Information Environment Scanning Systems, which monitor the environment and meet the information needs of the management in the decision-making process, may be useful in the enterprise's adaptation activities. The benefits from using the Information Environment Scanning System in the process of adaptation have been presented. (original abstract)
11
Content available remote Decyzyjny rachunek kosztów jakości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
75%
XX
W artykule we wstępie postawiono pytanie: Jaką rolę i znaczenie dla systemu informacyjnego przedsiębiorstwa stanowi informacja o kosztach jakości? W treści autorka starała się udowodnić znaczenie i potrzebę wyodrębnienia kosztów jakości. Podkreślała jak ważne są informacje o kosztach jakości w procesie podejmowania decyzji. Przedstawiła graficznie i omówiła modele: rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie oraz rachunku kosztów jakości w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa. W zakończeniu udzieliła ostatecznej odpowiedzi na zadane pytanie o znaczenie kosztów jakości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The question raised in the introduction of the article was as follows: "What is the role and significance of the data on quality-related costs for a company's information system. The author attempted to prove the significance and necessity of distinguishing the quality-related costs. The author highlighted the importance of data on qualityrelated costs in the decision-making process. The following models were discussed and graphically-presented: the company's quality-related cost account as well as qualityrelated costs in the company's cost management. The conclusive part of the article provides a final answer to the question on the importance of the quality-related costs in the company's information system. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest prezentacja systemu ExProm II i procesu jego budowy oraz przedstawienie, na tym przykładzie wpływu wprowadzenia systemu informacyjnego na organizacje gospodarcze.
13
Content available remote Podejście procesowe w rozwoju systemów informacyjnych firm
75%
XX
Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami upowszechnia się intensywnie od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Początkowo było związane z techniką reengineeringu, którego prekursorem był M. Hammer. Określił on ten sposób działania organizatorskiego jako "fundamentalne przemyślenie i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do przełomowej poprawy wyników osiąganych przez firmę - przy zastosowaniu współczesnych miar osiąganych wyników (koszty, jakość, szybkość, serwis)". Głównym pojęciem tej techniki modernizowania funkcjonowania firm jest proces. Reengineering koncentrował się na radykalnym przeprojektowywaniu procesów. W pewnym stopniu jest w nim dokonywana zmiana sposobu zarządzania organizacjami - przez koncentrację działań na przebiegających w nich procesach biznesowych.(fragment tekstu)
EN
In recent years, we observe a radical change in the approach to architecture and development of information systems for companies. As a result of the dissemination of the management of business processes, it has an increasing impact on the architecture of information systems. The purposes of the article are: - characteristics of the basic architecture of process oriented information systems, - an analysis of the application process approach in the methods and techniques of information systems development, - presentation the assumptions of the process-oriented method of requirements engineering on IT systems(original abstract)
XX
W artykule we wstępie postawiono pytanie: Jaką rolę i znaczenie dla systemu informacyjnego przedsiębiorstwa stanowi informacja o kosztach jakości? W treści autorka starała się udowodnić znaczenie i potrzebę wyodrębnienia kosztów jakości. Podkreślała jak ważne są informacje o kosztach jakości w procesie podejmowania decyzji. Przedstawiła graficznie i omówiła modele: rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie oraz rachunku kosztów jakości w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa. W zakończeniu udzieliła ostatecznej odpowiedzi na zadane pytanie o znaczenie kosztów jakości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The question raised in the introduction of the article was as follows: "What is the role and significance of the data on quality-related costs for a company's information system. The author attempted to prove the significance and necessity of distinguishing the quality-related costs. The author highlighted the importance of data on quality-related costs in the decision-making process. The following models were discussed and graphically-presented: the company's quality-related cost account as well as quality-related costs in the company's cost management. The conclusive part of the article provides a final answer to the question on the importance of the quality-related costs in the company's information system. (original abstract)
15
Content available remote Computer Integrated Enterprise in the MRP/ERP Software Implementation
75%
EN
The aim of this elaboration is to present selected methodology, application and design issues connected with the process of complex enterprise informatization in the implementation process of an IT system. Role of the integration process in economic information processing and directions of integration activities in the scope of the IT systems of the enterprise are presented in the first part of this elaboration. Afterwards, technical features of an integrated IT system are characterized. Thesis that particular systems are comparable in the scope of functionality of the basic areas of activity of the enterprise, such as: accounting, material and stock planning, sales and invoicing, human resources, wages, can be formulated on the basis of the national portfolio of ERP (Enterprise Recourses Planning) packages. On the other hand, the cost of license purchase as well as the implementation activities, reaches the level from tens of thousands to few million PLN. Differences in the levels of investments are determined with: scope and complexity of the endeavor, functionality and system architecture as well as the cost of extension and modification of provided program modules. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy wewnętrznej sprawozdawczości prowadzonej dla potrzeb osób podejmujących decyzje. W pierwszej części omówiono zwięźle istotę sprawozdawczo­ści zarządczej i wyjaśniono jej miejsce w systemie informacyjnym całej organizacji. W drugiej części opracowania zaproponowano ogólną strukturę sprawozdawczości zarząd­czej, wskazując na obieg informacji, zakres i organizację raportowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the internal reporting for the needs of decision makers. In the first part of the article the essence of managerial reporting was depicted very briefly and the place of this kind of reporting in the information system of an organization was explained. In the second part the general structure of management reporting was proposed including the circulation of managerial information, the scope and the organiza­tion of reporting. (original abstract)
XX
We właściwie funkcjonującym przedsiębiorstwie, wszystkie decyzje oparte są na przepływie informacji, a jej wartość zależy od czterech czynników: jakości, aktualności, ilości i użyteczności. W pracy omówiono zewnętrzny i wewnętrzny system informacji ekologicznej.
EN
In a properly-functioning business, all decisions based on information flows. Proper information management has an impact on the effectiveness of such decisions, information being a company's intangible resource. The purpose of this paper is to present a special type of information, namely environmental information. It is important due to the fact that a modem company must take into account the benefits of other parties affected by its actions, such as the natural environment, which provides the surroundings in which a company operates. As a result, the need to integrate a company's management system with environmental protection measures is receiving increasing attention. (original abstract)
XX
Omówiono istotę i strukturę nowoczesnych systemów informacji, które wspomagają działalność przedsiębiorstwa, pomagając w analizie wielkości danych napływających do firmy. Przedstawiono zagadnienia związane z tworzeniem analiz systemów informacyjnych.
EN
The development of information technologies has resulted in the increase of the use of computers in company management. The implementation of computer systems, making the management of the company more effective, should take into account complex solutions basing on integrated systems, fully facilitating management processes and making decisions independent of the equipment platform chosen. Transaction transformation systems facilitate company's activities, record detailed financial, production, sales and operational data so a real challenge for the company's management is "intelligent" filtering of data in order to find an answer to the question: "What would happen if..."? That is why the ways of delivering the management with all the information needed for making effective and right decisions have been a crucial issue for a long time. This sort of information can be delivered by financial analysers (e.g. Oracle Financial Analyser), data wholesalers and, financial analysis, report, budget and planning applicators. (original abstract)
XX
Autorka podkreśla rolę informacji marketingowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Jej zdaniem, skutecznym działaniem marketingowym firm jest audit marketingowy, który przyczynia się w wielkim stopniu do dostarczenia firmie wiedzy o przedsięwzięciu, trendach na rynku, postępach konkurentów, a więc bazy dla ustalenia celów i strategii.
EN
The author stressed role of marketing information in company menagement process. In her opinion effective marketing action of firms is marketing audit, which contribute to deliver to firms knowledge about undertakings, trends on market and rivals progress. (MP)
XX
Artykuł poświęcono zagadnieniu bankowego systemu informacyjnego zbudowanego z wykorzystaniem koncepcji przepływów pracy. Przedstawiono definicje przepływu pracy (workflow) i procesu biznesowego. Workflow to automatyzacja procesu biznesowego, w całości lub w części, podczas którego dokumenty, informacje lub zadania są przesyłane od jednego użytkownika procesu do innego w celu kontynuowania (działania) z zachowaniem ustalonych zasad proceduralnych. Natomiast proces biznesowy to zbiór jednej, częściej kilku połączonych procedur lub czynności, które wspólnie realizują określony cel, umieszczony w kontekście struktury organizacyjnej, definiującej zasady funkcjonowania oraz relacji (związków). Omówiono korzyści wynikające z zastosowania w bankach amerykańskich systemów zarządzania przepływem pracy.
EN
The subject of bank information system built on workflow concepts has been discussed together with definitions of workflow and business process. Advantages resulted from the application of workflow management systems in American banks has been also given. (AŁ))
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.