Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 278

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adresy WWW
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł dotyczy prac nad przygotowaniem internetowego przeglądu rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, dotyczących planów miejscowych. Celemuruchomienia przeglądu jest zaprezentowanie i poszerzenie wiedzy o przyczynach zakwestionowania przez wojewodów procedur lub zapisów planów miejscowych lub ich części. Stwierdzono, że należy stworzyć możliwość wyszukiwania prezentowanych rozstrzygnięć zarówno według województw, jak i kilku najczęściej występujących grup problemów: procedura i dokumentacja oraz kompetencje organów, środowisko przyrodnicze (ochrona środowiska, ochrona przyrody), ochrona dóbr kultury, komunikacja, infrastruktura techniczna, mapy i grafika. Na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Miast utworzona została Wyszukiwarka rozstrzygnięć (http://irm.krakow.pl/pl/wyszukiwarka_rozstrzygniec.html), gdzie zaprezentowano rozstrzygnięcia nadzorcze z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz zachodniopomorskiego.
EN
This paper concerns works on the preparation of the Internet review of supervisory settlements made by governors in respect of local area development plans. The goal of the project is to present and extend knowledge on reasons of questioning by governors procedures or provisions of local area development plans, or parts thereof. The authors have found that it would be necessary to provide the possibility of searching for settlements included in the database both according to regions, and according to several groups of problems that appear most often, such as procedures and documentation and authorities' competence, natural environment (preservation of environment and nature), preservation of cultural heritage, transport, technical infrastructure, maps and graphics. The Internet page of the Institute of Urban Development has been provided with a special tool - a special search engine (http://irm.krakow.pl/pl/wyszukiwarka_rozstrzygniec.html), which shows supervisory settlements made by governors from the following regions: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, and Zachodniopomorskie.
8
88%
PL
Celem artykułu była ocena stron internetowych przedsiębiorstw ekologicznych. Hipoteza badawcza zakładała, że nie mniej niż połowa przedsiębiorstw ekologicznych posiada strony internetowe, które można ocenić przynajmniej jako dobre. Badania przeprowadzono w kwietniu 2014 roku. Z grupy 91 przedsiębiorstw ze spisu zamieszczonego na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, oddział w Brwinowie wybrano tylko te, do których podany był aktualny i działający adres strony internetowej. Łącznie oceniono przy zastosowaniu wielokryterialnej metody punktowej strony internetowe 40 przedsiębiorstw. W ocenie uwzględniono pięć grup kryteriów rodzajowych, takich jak kryteria techniczne, wizualne, funkcjonalne, dotyczące przydatności strony oraz kryteria dotyczące wyłącznie sklepów internetowych. Badane przedsiębiorstwa opisano ponadto, podając charakter prowadzonej działalności, formę prawną oraz udział produktów ekologicznych w całkowitej ofercie firmy. Stwierdzono, że większość przedsiębiorstw ekologicznych ma strony internetowe przygotowane na poziomie dobrym, co potwierdza przyjętą hipotezę badawczą i świadczy o dostosowaniu większości z nich do wyzwań współczesnego rynku.
EN
The aim of the article was to evaluate the websites of online organic companies. The research hypothesis has assumed that not fewer that a half of the organic companies has websites, which might be assessed at least as good ones. The research was carried out in April 2014. From the group of 91 companies from the list placed on the website of Centre of Agricultural Advisory in Radom,, the Department in Brwinów, there were selected only those, whose website address was correct and working. In total, there has been the evaluation of the websites of 40 companies with the use of multicriterial scoring methodology. In the evaluation, there have been included the technical, visual, functionality, the website usability criteria as well as the criteria relating to online shops only. The examined companies were additionally described with their activity, legal form, and the share of organic products in the total company offer. It has been determined that the majority of organic companies have their websites made at a good level, what confirms the assumed research hypothesis and proves that the majority is adjusted to the challenges of modern market.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.