Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Income distribution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Modeling Income on the Basis of Distribution Mixture
100%
EN
Finite mixtures of probability distributions may be successfully used in the modeling of probability distributions of incomes. These distributions are typically heavy tailed and positively skewed. This article deals with the problem of determining the number of components in mixture modeling. This paper considers the likelihood of ratio-based testing of the null hypothesis of homogeneity in mixture models. The number of components is an important parameter in the applications of finite mixture models.(original abstract)
XX
Istotnym aspektem analizy zmian w rozkładzie dochodu jest określenie wpływu tych zmian na sytuację poszczególnych grup społecznych, w szczególności osób ubogich. Analizy tego typu mają na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy obserwowane zmiany w rozkładzie dochodu są korzystne dla danej grupy osób. Odpowiedź na to pytanie zależy jednak nie tylko od zmian w rozkładzie dochodu, ale również od rodzaju miernika, zastosowanego do oceny wzorca zmian. W artykule porównane zostaną dwa sposoby oceny wzorca zmian - oparte na koncepcji dominacji stochastycznej odpowiednio I i II rzędu. Przedstawiona analiza pozwoli na wskazanie różnic w konstrukcji obydwu miar oraz na określenie, na ile wprowadzenie kompensacji jest w stanie doprowadzić do jednoznaczności uzyskanego wyniku. Empiryczna część artykułu przygotowana została na podstawie danych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych za lata 1998-2008. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the main aspects of the analysis of changes in income distribution is an assessment of influence of these changes on the situation of different groups in the society, paying particular attention to the poor. Such analyses are aimed at answering the question about pattern of growth - and the answer may depend on the measure applied. Among many methods of the identification of growth pattern that are proposed in the literature, very popular are those, based on the idea of first and second-order stochastic dominance. Comparison of these two methods will be presented in the paper. The analysis will indicate differences in construction of both measures and will try to answer the question about influence of compensation - allowed by second-order dominance - on explicitness of results obtained. The empirical part of the paper is based on the data coming from Polish household budget survey for the period 1998-2008. (original abstract)
3
Content available remote Dochody indywidualne a dochody gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2010
80%
XX
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zależności pomiędzy rozkładami dochodów indywidualnych i dochodów gospodarstw domowych w Polsce w okresie 2000-2010. W USA rozkład dochodów gospodarstw domowych można wyrazić poprzez splot rozkładów dochodów indywidualnych członków rodziny. Jak wynika z wcześniejszych badań, w Polsce nie obserwujemy takiej zależności. W zasadzie, mamy bardzo małą wiedzę o rodzaju stosunków między tymi kategoriami dochodów naszym kraju. Przypuszcza się, że w USA dochody osobiste członków rodzin są zmiennymi niezależnymi. Z drugiej strony, w Polsce są na pewno zmiennymi zależnymi. W tej pracy stosujemy technikę splotów, a rozkłady dochodów przybliżamy trójparametrycznym modelem Daguma. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper we study dependencies between distributions of personal and households incomes in Poland in 2000 to 2010. For example, the distributions of households incomes in the USA can be obtained by a convolution of distributions of personal incomes of family members. As was derived from our previous studies for 2004, there is no such a simple dependency in Poland. In principle, there is a very little knowledge about a type of relationship between those incomes in Poland. In the case of the USA personal incomes of family members are probably independent of each other. On the other hand, those variables are for sure dependent for Poland. In this paper we study personal and households incomes in Poland, their changes in time and their mutual relationship. Incomes distributions have been described by the three-parameter Dagum function. (original abstract)
XX
Dane na temat rozkładów płac i dochodów w Polsce pochodzą głównie z badań częściowych (budżetów gospodarstw domowych lub badania aktywności ekonomicznej ludności). Badania te są często krytykowane ze względu na różnego rodzaju błędy o charakterze statystycznym i poza statystycznym. Poza błędami problemem dla badacza może być także forma, w jakiej dane na temat płac i dochodów są udostępniane - najczęściej dysponujemy danymi pogrupowanymi i jednocześnie uciętymi ze względu na brak odpowiednich informacji w próbie lub jej pominięcie. Innym problemem, z którym szczególnie często spotykamy się w przypadku badania płac i dochodów, są informacje nietypowe związane z występowaniem dochodów bardzo niskich lub bardzo wysokich. Wszystko to skłania do poszukiwania odpornych metod wnioskowania statystycznego, które mogą być wykorzystane do uzupełnienia metod klasycznych. W pracy przedstawiono odporne metody estymacji, mogące mieć zastosowanie w oszacowaniu parametrów modelu aproksymującego rozkłady płac i dochodów w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The parameters of income distribution models are usually estimated by means of the maximum likelihood method. The maximum likelihood estimators are known to have very good asymptotic properties - they are the most effective, among other things. Nevertheless they are not robust to any deviations from the assumed model. Statistical data concerning wage and income distributions by size are usually contaminated because of the method of gathering information. So the methods of robust estimation, which would find compromise between efficiency and robustness, could be very useful. In the paper we present the results of the estimation of wage distributions in Poland by means of the maximum likelihood method and the optimal В-robust method (OBRE). The basis for the calculation was the individual data coming from the Labour Force Survey. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja możliwości zastosowania modeli probabilistycznych do opisu rozkładu dochodów w Polsce, przeprowadzona w oparciu o dane o dochodach przed opodatkowaniem za rok 1998.
Equilibrium
|
2017
|
tom 12
|
nr nr 3
399-416
EN
Research background: The reduction lately observed in interregional differences in the per capita income in Russia requires some clarification of the reasons. One possible way to do this could be decomposition of interregional inequality in personal incomes by income sources, i.e.: wages and salaries, property incomes, social transfers, entrepreneurship incomes and revenues from informal activities.Purpose of the article: The objective of this research is identification of the character, direction and degree of influence of various income sources on interregional inequality and convergence of Russian regions by their per capita income in 2001-2014.Methods: We brought personal incomes in the regions to a comparable level using the relative cost of fixed consumer basket. Then we applied the population-weighted Gini coefficient, coefficient of variation, and the Theil index to measure the interregional inequality in personal incomes in dynamics. Further usage of various techniques of inequality decomposition allowed us to evaluate contribution of different types of income to the Russian regions' convergence across time.Findings & Value added: Various types of income demonstrated different paths of interregional inequality, changes in interaction and in the shares of total income, which altogether influenced spatial inequality. Wages and salaries showed the largest and growing impact on inequality. The contribution of informal incomes to the overall inequality was the second largest, but diminishing and negatively interacting with other unevenly distributed types of income; thereby they provided more than half of the total interregional convergence. Entrepreneurship incomes revealed slightly decreasing influence on inequality, which was mainly neutralized by their reduction in the share of total income. Social transfers demonstrated the largest smoothing effect, however, their contribution to convergence was exhausted. Property incomes evidenced the greatest enhancing impact on inequality especially in the period of recovery. Additionally, informal incomes played the role of substitutes for formal incomes providing self-replicating mechanisms for reducing inequality in Russia. (original abstract)
EN
In this paper we provide evidence on the cross-country and intertemporal dynamics of aggregate welfare. Firstly, we apply and compare alternative inequality indexes to have an insight on the actual within-country income distribution. The same measures, combined with information on average incomes, are then used to quantify the impact of inequality on social welfare and to obtain a comparative assessment of well-being levels, determined according to Bernoulli’s hypothesis, across space and time. The empirical application has been carried out on 10 selected OECD countries for the period 1970-2000, using a dataset that combines comparable data on per capita incomes from Penn World Tables with income distribution information drawn from the World Income Inequality Database. The results obtained highlight how inequality-accounting welfare measures significantly modify the perception of well-being, affecting both the within-country evolution of aggregate welfare and inter-countries well-being levels. Finally, for selected sub-periods, the issue of progressivity of income growth process has been considered to evaluate whether or not income growth leads to lower inequality over time. (original abstract)
XX
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi jedną ze sfer ich samodzielności w ogóle. Składają się na nią samodzielność dochodowa oraz samodzielność wydatkowa. Samodzielność dochodową zwykle bada się, porównując relacje różnych kategorii dochodów danej jednostki do jej dochodów ogółem, stosownie do wpływu, jaki na wielkość poszczególnych źródeł może ona wywierać. Analizą objęto wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego, bez Kielc (jedynego miasta na prawach powiatu), tj. 4 gminy miejskie, 26 miejsko-wiejskich i 71 wiejskich. Na dobór grup dochodów, ich zawartość, a także pominięcie Kielc decydujący wpływ miały dane udostępnione w Banku Danych Regionalnych GUS. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial autonomy of local government is one of the features of its autonomy in general. It consists of revenue and expenditure independence. Revenue autonomy can be examined by comparing relations of different groups of income of a given unit to its total income, according to the influence a local government unit can exert on the income source. The presented analysis covers all communes of Świętokrzyskie voivodeship, without Kielce, the only town of both gmina and poviat levels, i.e. 4 urban, 71 rural and 26 mixed communes. The selection of the income groups, their contents as well as omitting the town of Kielce was imposed by the set of data published in the Regional Data Bank of the Polish Central Statistical Office. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera wyniki badań nad zróżnicowaniem dochodów i zmianami dominacji pochodowej grup społecznych. W poprzednich publikacjach autorek opisano zmiany rozkładów dochodów w latach 1983-1994. Teraz skrócono okres analizowany, przy czym głównym przedmiotem zainteresowań były ostatnie lata transformacji. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie indywidualnych budżetów gospodarstw domowych, obejmujących ponad 30000 jednostek z wyodrębnieniem sześciu podstawowych grup społecznych: pracowników, pracowników użytkujących gospodarstwo rolne, rolników, pracujących na własny rachunek poza indywidualnym gospodarstwem rolnym (w tym wykonujących wolny zawód), emerytów i rencistów oraz utrzymujących się z niezarobkowych źródeł innych niż emerytura i renta. Celem badań było zidentyfikowanie trwałości zmian, które zaszły w rozkładach dochodów i dominacji dochodowej wyróżnionych grup społecznych (...). Analizowanymi kategoriami dochodu były zarówno dochód rozporządzalny netto na osobę w gospodarstwie domowym, jak i dochód ekwiwalentny uwzględniający efekty korzyści skali, lepiej oddający rzeczywisty poziom zamożności. Empiryczne rozkłady dochodów określono, wyróżniając progi rozkładu dochodów jako procenty mediany. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego opracowania jest natomiast określenie wpływu zastosowania zarówno oryginalnej, jak i zmodyfikowanej skali OECD, na kształt i parametry rozkładu dochodów i wydatków. Według bowiem zaleceń sformułowanych przez EUROSTAT, przy obliczaniu poziomu dochodów tak dla krajów kandydujących, jak i dla krajów członkowskich, powinna być stosowana zmodyfikowana skala OECD. Wydaje się zatem zasadne podejmowanie próby odpowiedzi na pytanie, które z parametrów statystycznych opisujących rozkład dochodów gospodarstw domowych i w jaki sposób reagują na zmianę skali ekwiwalentności OECD z oryginalnej na zmodyfikowaną oraz jaki wpływ ma zmiana tej skali na ocenę podstawowych aspektów ubóstwa - jego zasięgu i głębokości. Analiza wyników badań, dotyczących zasięgu i głębokości ubóstwa (czyli podstawowego obszaru zastosowań wydatków ekwiwalentnych), prowadzonych przez GUS pozwala stwierdzić, że wśród czynników społeczno-ekonomicznych, mających wpływ na zróżnicowanie zasięgu ubóstwa, do najważniejszych należą: liczba osób w rodzinach, typ biologiczny rodziny, główne źródło dochodu oraz miejsce zamieszkania. Dlatego do zaprezentowania wyników dalszych analiz, dotyczących wpływu zmiany skali ekwiwalentności, wybrany został jeden z tych czynników - miejsce zamieszkania. (fragment tekstu)
EN
One of consequences of the integration of Poland with European Community are adjustments in the field of public statistics, that are to be made in accordance to guidelines of EUROSTAT. Particularly, Central Statistical Office of Poland has to replace the original OECD scale (0,7/0,5), that is still in use in Poland, with the so called modified OECD scale (0,5/0,3). In this context, the aim of the paper is an analysis of impact, that changes in employed scales have on distribution of equivalent incomes and expenditure and on the estimates of poverty extent. Presented results indicate an existence of considerable relationship between these factors. Despite the fact, that the differences in spread, asymmetry and concentration seemed to be much lower then in case of average measures, their influence on the poverty estimates turned out to be quite significant. (original abstract)
11
Content available remote Application of Classification Trees to Analyze Income Distribution in Poland
60%
EN
The aim of presented research is to identify factors that determine wages in Poland and to find out if gender pay gap exists, applying classification trees. For the grouping variable i.e. net income from the main place of employment we construct clusters of respondents that are created due to such features as: gender, education, employment contract, economic, occupation, additional job, size of enterprise, measured by the number of employees, age and job seniority in years. Investigation is provided applying data from the Polish Labor Force Survey in the years 2003, 2006 and 2009. (original abstract)
XX
W artykule przeprowadzono analizę wyników empirycznych badań ankietowych, przeprowadzonych wśród gospodarstw domowych woj. podkarpackiego, dotyczących stanu oraz oceny bieżących dochodów rodziny.
XX
Autor przeprowadził analizę empiryczną stopnia stabilności dochodów podatników rozliczających się w jednym z urzędów skarbowych woj. śląskiego. Szczególną uwagę zwrócono na zależności pomiędzy poziomem stabilności dochodów i poziomem nierównomierności rozkładu dochodów.
EN
The paper presents the results of an empirical analysis of the stability of taxpayers' income paying in one of the Silesian tax offices. To assess the degree of income stability the Author used Markov chains. Transition probability matrix was constructed, which was used to estimate the synthetic indicator of income stability. The analysis found that the income of taxpayers were characterized by a low degree of stability. The research stated that the probability of transition to a higher income group was lower than the probability of transition to a lower income group, and with the increase in the level of income generated, the probability of transition to a lower or higher income group decreased. The Author proposed a growth measure of the income inequality distribution based on the ratio oftransition probabilities in two extreme income groups. (original abstract)
XX
Z centralnych twierdzeń granicznych wiadomo, że rozkład średniej z próby jest zbieżny do rozkładu normalnego. Problemem jest jednak ocena szybkości tej zbieżności. Tym zagadnieniem zajmują się autorzy podręczników z rachunku z prawdopodobieństwa, por. np. Krzyśko [2000]. W niniejszej pracy zaproponowano symulacyjne badanie tego problemu. W tym celu generowano rozkład średniej arytmetycznej z próby losowanej z populacji o rozkładzie wykładniczym. Rozbieżność między dystrybuantą empiryczną i teoretyczną była oceniana m.in. za pomocą znanej statystyki Kołmogorowa. Otrzymane w pracy wyniki mają stanowić przyczynek do metod wnioskowania o parametrach populacji na podstawie statystyk wyznaczanych z prób, które niekoniecznie są prostymi próbami losowanymi zwrotnie.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses studentized sample mean distribution. The sample is from exponential distribution. On the basis of independent replications of the samples empirical distributions studentized mean was calculated. The distance between the empirical distributions and the standard normal distribution was measured by means well known as statistics of Kolmogorov. Under the appropriate sample sizes the degree of the difference between the empirical and theoretical distributions was evaluated. Moreover, the hypothesis on normality of the empirical distributions was tested by means of the Kolmogorov test.(original abstract)
XX
W artykule przeprowadzono badanie rozkładu rocznych dochodów netto czeskich rodzin w latach 2004-2009. Jako model dochodów wykorzystano rozkład lognormalny Daguma. Ponadto uwzględniono skończone mieszanki rozkładów. Dane wykorzystane do analizy pochodzą z badania Unii Europejskiej: Statystyka dochodów i warunków życia 2005-2010. Wszystkie oszacowania parametrów otrzymano metodą największej wiarygodności.(abstrakt oryginalny)
EN
In the text the development of distributions (and their characteristics) of the equivalised net annual nominal income in Czech households in 2004-2009 is studied. Three-parametric lognormal and Dagum distributions are used as a model for income probability distribution. Moreover, finite mixtures of these distributions are estimated for the models with an observable component membership (given by the number of economically active members of the household and the number of unemployed members). Data from the European Union survey - Statistics on Income and Living Conditions 2005-2010 - are used for the analysis. All the estimates in the text are obtained using the maximum likelihood method.(original abstract)
16
Content available remote On Measuring Income Polarization : an Approach Based on Regression Trees
60%
EN
This article proposes the application of regression trees for analysing income polarization. Using an approach to polarization based on the analysis of variance, we show that regression trees can uncover groups of homogeneous income receivers in a data-driven way. The regression tree can deal with nonlinear relationships between income and the characteristics of income receivers, and it can detect which characteristics and their interactions actually play a role in explaining income polarization. For these features, the regression tree is a flexible statistical tool to explore whether income receivers concentrate around local poles. An application to Italian individual income data shows an interesting partition of income receivers. (original abstract)
Equilibrium
|
2020
|
tom 15
|
nr nr 3
391-417
EN
Research background: In applied welfare economics, the constant relative inequality aversion function is routinely used as the model of a social decisionmaker's or a society's preferences over income distributions. This function is entirely determined by the parameter, ε, of inequality aversion. However, there is no authoritative answer to the question of what the range of ε an analyst should select for empirical work.Purpose of the article: The aim of this paper is elaborating the method of deriving ε from a parametric distribution of disposable incomes.Methods: We assume that households' disposable incomes obey the generalised beta distribution of the second kind GB2(a,b,p,q). We have proved that, under this assumption, the social welfare function exists if and only if ε belongs to (0,ap+1) interval. The midpoint εmid of this interval specifies the inequality aversion of the median social-decisionmaker.Findings & Value added: The maximum likelihood estimator of εmid has been developed. Inequality aversion for Poland 1998-2015 has been estimated. If inequality is calculated on the basis of disposable incomes, the standard inequality-development relationship might be complemented by inequality aversion. The "augmented" inequality-development relationship reveals new phenomena; for instance, the stage of economic development might matter when assessing the impact of inequality aversion on income inequality. (original abstract)
18
Content available remote Parametric Modelling of Income Distribution in Central and Eastern Europe
60%
EN
This paper models income distribution in four Central and Eastern European (CEE) countries (the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic) in 1990s and 2000s using parametric models of income distribution. In particular, we use the generalized beta distribution of the second kind (GB2), which has been found in the previous literature to give an excellent fit to income distributions across time and countries. We have found that for Poland and Hungary, the GB2 model fits the data better than its nested alternatives (the Dagum and Singh-Maddala distributions). However, for Czech Republic and Slovak Republic the Dagum model is as good as the GB2 and may be preferred due to its simpler functional form. The paper also found that the tails of parametric income distribution in the Czech Republic, Poland and the Slovak Republic have become fatter in the course of transformation to market economy, which provides evidence for growing income bi-polarization in these societies. Statistical inference on changes in income inequality based on parametric Lorenz dominance suggests that, independently of inequality index used, income inequality in the Czech Republic, Poland and the Slovak Republic has increased during transformation. For Hungary, there is no Lorenz dominance and conclusions about the direction of changes in income inequality depend on the cardinal inequality measure used. (original abstract)
XX
W artykule porównano wstępne wyniki badań dla dwóch krajów, w których zróżnicowanie dochodów jest jedne z najwyższych (stany Zjednoczone) i jedne z najniższych (Szwecja) wśród krajów rozwiniętych. (fragment tekstu)
EN
Inequality of incomes is one of the most crucial factors forming the social capital. Two views dominate among economists dealing with the influence of inequality of incomes on economic growth. The first view says that the level of inequality of incomes which is too low does not encourage to take up actions that positively influence the labour productivity, and as a result, the acceleration of economic growth. Low level of inequality may be an effect of an excessively developed system of social care and considerable participation of social transfers in GDP. It concerns the situation where an unemployed person voluntarily resigns from employment due to the fact that the basic salary is not much higher than the unemployment benefit, whereas an employed person doesn't increase the effectiveness of performed tasks because he or she finds no economical reason for that.At the same time, other view appears, according to which, an excessive inequality of incomes leads to the negative influence on economy. The concentration of wealth among a sparse population makes an effective use of this wealth and its further transformation to new investments that determine growth questionable. Too excessive the quality can also lead to the situation when the major part of society will stop accepting it regarding the inequality unfair and unjustified. As a result, economy will report the growth of crime rate and the drop in the level of trust, in general the social capital will be reduced. The above arguments encourage us to advance the hypothesis that the influence of an inequality of incomes on the economic growth is characterized by nonlinearity. We will make an attempt to find the optimal inequality that will not affect negatively the economic growth through the inadequate income incentives for the most (or for the least) hard-working and effective people. We estimate the historic optimal inequality of incomes in the models of an economic growth at: ca. 46% in US, and ca. 24% in Sweden (Gini coefficient). To remind - the optimal inequality of salaries in Poland was previously estimated at ca. 29%. Such differences can result from the cultural differences, differences in the level of education, ethnic differences as well as from the different diligence. (original abstract)
EN
The article provides the first phase results of application of the approach to analysing relative income inequality quasi-orderings presented by Amartya Sen. According to this theory, a model of income distribution should be defined in a functional analytical form for further relative inequality analyses, and also defined by a probability function with good fit for the whole population as well as for chosen subpopulations. (fragment of text)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.