Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 192

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Problem własności wody od lat jest przedmiotem gorących dyskusji. Autor przedstawia swoje stanowisko w tej kwestii optujące za pozostawieniem dotychczasowego podziału na wody państwowe i prywatne.
PL
Autorka przedstawiła główne założenia rządowego projeku ustawy Prawo wodne, akceptując najważniejsze zmiany w stosunku do dziś obowiązującej ustawy. Stwierdziła, iż mimo że projekt nie spełnia wszystkich pokładanych w nim nadziei, wydaje się, że generalne założenia w nim zawarte nie zostaną w toku prac legislacyjnych podważone.
EN
The authoress presents basic assumptions of the government's draft of the new water Act and points out the most important changes in relation to the hitherto obligatory law. She states that although the formulation of that proposal does not comply with all connected with it expectations, it seems nevertheless to be sure that the general assumptions of that document will not be changed in the course of thej legislation process.
PL
Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. w swej krótkiej historii doświadczyła już ośmiu nowelizacji. Większość dokonanych zmian ma charakter korekcyjny bądź uzupełniający. Część z nich podjęta została w związku z uchwaleniem nowych ustaw (np. zmiany w art. 92 ust. 3, 118 oraz dodany nowy art. 4a. wynikające z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - DzU nr 80, poz. 717), bądź z nowelizacją ustawy - Prawo ochrony środowiska (ustawa z 23 listopada 2002 r. (Dz.U nr 233, poz. 1957 oraz ustawa z 3 października 2003 r. DzU nr 190, poz. 1865). Uchwalone także zostały ustawy zmieniające wyłącznie przepisy Prawa wodnego (DzU z 2001 r., nr 154, poz. 1803, z 2002 r., nr 238, poz. 2022, z 2003 r. nr 165, poz. 1592).
PL
Przedstawiono rys historyczny ustawodawstwa wodnego w Polsce i na tym tle uwagi ogólne do ustawy Prawo wodne uchwalonej przez Sejm 18 lipca 2001 r. Artykuł stanowi pierwsze ogniwo cyklu artykułów, które będą się odnosić do wybranych, bardziej szczegółowych zagadnień, takich m.in. jak: własność wód i własność położonych w ich zasięgu nieruchomości, ograniczenia własności i korzystania z wód.
EN
The paper presents an historical sketch of water legislation in Poland and on that background - general comments to the Water Act passed by the Parliament on 18th of July 2001. The paper is the first part of a series of articles which will discuss such selected particular questions as e.g. the ownership of water bodies and the ownership of realties within the reach of a water body, limitation of the title to property and the use of waters.
PL
Autor reasumuje swoje rozważania na temat podstawowych zagadnień ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. prezentowanych w artykułach, które ukazały się w kolejnych numerach czasopisma. Omawia również nie poruszane dotychczas zagadnienia związane z budownictwem wodnym i ochroną przed powodzią oraz spółkami wodnymi. Wskazuje również na pewne niedostatki legislacyjne powodujące trudności w stosowaniu prawa wodnego i prawa ochrony środowiska.
EN
The Author recapitulates his considerations on the basic problems of the Water Act of July 2001 presented in a series of papers published in our magazine. He discusses also questions connected with hydrotechnics, flood protection and water partnerships which have not been treated in mentioned above papers. Besides it the Author points to some legislative shortcomings which are reasons for difficulties in application of the Water Act and the Environmental Protection Act.
PL
Autor podaje pierwszą u nas historię powstania i rozwoju prawa wodnego, poczynając od 1922 r., kiedy to ukazała się pierwsza w Polsce ustawa Prawo wodne - przetrwała ona 40 lat. Po II wojnie światowej pracom nad nowym prawem wodnym patronował Komitet Gospodarki Wodnej PAN. Ukazało się ono w 1962 r. dzięki zabiegom CUGW-u. W1974 r. powstała nowa wersja prawa, zaś w 1997 r. prawo to znowelizowano. Najnowsze polskie prawo wodne pochodzi z 2001 r.; opracowano je w Ministerstwie Środowiska. Prace nad jego udoskonalaniem wciąż trwają - wkrótce spodziewamy się kolejnej nowelizacji.
EN
The Author presents the first in this country history of origination and development of the water law, beginning from the year 1922 when appeared the first I Poland Water Act which was in force for 40 years. After the II World War the works on the new water legislation were carried on under the auspices of the Committee on Water Management of the PAN. In the year 1962 thanks to efforts made by the CUGW appeared the new version of the Act which was amended in 1997. The present Polish Water Act originates from 2001; it has been worked put by the Ministry of Environment. The works on its improvement are under way - and it a new amendment of the Act is expected to appear in the near future.
PL
Przedstawiono podstawowe zasady formalne i materialne związane z udzielaniem pozwoleń wodnoprawnych. Zwrócono uwagę na trudności z interpretacją obowiązujących przepisów prawnych wynikające bądź z opieszałości lub braku realizacji zapisów ustawy Prawo wodne.
EN
The basic formal and substantive principles connected with granting of water licences have been presented. Attention has been drawn to difficulties in interpretation of obligatory legal regulations resulting from their imperfaction or from other reasons.
PL
Przedstawiono problematykę związaną z korzystaniem z wód: powszechny, zwykłym i szczególnym. Na podstawie doświadczeń z praktyki postępowań odwoławczych omówiono zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie postępowania administracyjnego i formułowania decyzji.
EN
The paper presents problems connected with the basic kinds of water utilization: common, ordinary and particular. On the basis of the experience gained in the practise of the revocating proceedings the paper discusses problems which deserve special attention in the course of administrative proceedings and in formulation of decisions.
PL
Podstawowym aktem prawa materialnego regulującym zasady wykorzystywania zasobów wodnych, kształtowania tych zasobów i ich ochrony jest uchwalona 24 października 1974 r. ustawa Prawo wodne. Określa ona m.in. rodzaje korzystania z wód i ustala zasady nabywania uprawnień do tego korzy-stania. Ustawa precyzuje także kompetencje do rozstrzygania w postępowaniu administracyjnym indywidualnych spraw z zakresu gospodarki wodnej.
EN
The basic legal instrument governing the principles of utilization, development and protection of water resources is the Water Act -document enacted on October 24-th, 1974. It defines a.o. the kinds of water utilization and determines the principles of getting the right to such utilization. The Water Act precises also competences for deciding on individual cases concerning water management in administrative proceedings. On the background of the administration reform the paper discusses the new division of these competences.
EN
The paper is the continuation of the initiated in the No 8 of the Gospodarka Wodna series devoted to legal problems in water management and connected with them problems of interpretation and applying of relevant legal regulations. The paper discusses problems connected with the ownership ot water bodies and the ground under the water bodies as well as the ownership of water buildings and systems. It presents also proposition of problems which are intended to be taken up in farther papers of the series and which will be addressed mainly to the water management services in the new administrative territorial units. Undoubtedly the experienced specialists will also find there interesting and useful for them information.
PL
Do kolejnych projektów prawa wodnego, środowiska związane z branżą wodociągowo-kanalłzacyjną, zdążyły się już przyzwyczaić. Jak na razie wszystko kończyło się co najwyżej nowelizacją starej ustawy. Uwagę chcę poświęcić bodaj ostatniemu projektowi ustawy "Prawo wodne", datowanemu na 2 luty 1999 r. Pojawiające się w nim niektóre propozycje nie mogą być obojętne, nie tylko dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych ale przede wszystkim dla konsumentów wody, na których barki chce się włożyć nową porcję finansowych obciążeń. W artykule nie będzie zasadniczej dyskusji z projektem nowego prawa a jedynie z tymi propozycjami, które uznałem za najważniejsze dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
PL
Autor - głęboko przekonany, że nowoczesna gospodarka wodna musi być ściśle powiązana z zasadami zrównoważonego rozwoju - rozważa różne warianty zarządzanie i finansowanie gospodarki wodnej, mogące być podstawą do stworzenia nowego prawa wodnego.
EN
The Author - deeply convinced that modern water management should be linked with the principles of the sustainable development-considers various variants of administration and financing of water management which may constitute the basis for development of the new water act.
XX
W planowaniu gospodarowania wodami istotna jest współpraca władz i użytkowników wód. Na każdym etapie planowania gospodarowania wodami niezbędny jest udział społeczeństwa. Wynika to z postanowień prawa wodnego i ustawy о udostępnianiu informacji о środowisku. Zgodnie z tym dokumenty opracowane na potrzeby planowania w gospodarce wodnej były konsultowane ze społeczeństwem. Autorka przypomina przebieg konsultacji w pierwszym okresie planistycznym i omawia zaplanowane prace w cyklu drugim, który potrwa do końca 2015 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
Co-operation between public authorities and water users is significant in water management planning. Public participation is essential for all stages of water management. It results from the Water Law and Environmental Information Act. Documents for water management planning have been consulted publicly in accordance with these provisions. The author presents the consultations in the first planning period and discusses work scheduled by the end of 2015. (original abstract)
PL
Autorki komentują kwestie formalnoprawne towarzyszące utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, problemy związane z ocenami na środowisko dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, omawiają wykorzystanie do robót regulacyjnych lub utrzymaniowych gruzu budowlanego i ziemi z wykopów, a także problem występowania szkód w czasie korzystania z pozwolenia wodnoprawnego.
EN
The Authoresses comment on the formal and legal questions connected with maintenance of land melioration installations, problems connected with environmental impact assessement of projects particularly harmful for the environment and the people. They discuss also the utilization of crushed bricks and earth from excavation in regulating and maintenance works, as well as the problems of damages which arise during the period of the water licence.
EN
The paper discusses the competence regulations concerning granting of the licenses for particular use of waters. Special attention has been drawn to difficulties in interpretation of the obligatory legal regulations. There have been given also remarks concerning the administrative jurisdiction.
PL
Autorki komentują korekty w ustawie Prawo wodne wynikające ze zmian niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Omawiają niektóre problemy dotyczące udzielania pozwoleń wodnoprawnych (np. na rybackie korzystanie z wód, na wykonanie urządzeń wodnych).
EN
The Authoresses comment on amendments in the Water Act resulting from changes in some legal regulations connected with functioning of public administration. They discuss some problems concerning granting water licences (e.g. to use water for fishery, to build water objects).
PL
Samorządom, na których terenach występuje ryzyko powodzi, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) przekazują już mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Od dnia ich otrzymania samorządy mają 30 miesięcy na dostosowanie do nich wszystkich swoich dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym. Czy są one przygotowane do wypełnienia nałożonych obowiązków?
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze zmiany, które zaszły w 2014 roku w prawie ochrony środowiska. Autorzy prezentują m.in. ustawę obowiązującą od 5 września 2014 roku, która dostosowywała polskie prawo do unijnych standardów, a konkretnie – do Dyrektywy 2010/75/UE/.
PL
Ustawowe zapisy dotyczące oceny wodnoprawnej budzą niejasności. Niektóre nieścisłości udało się wyeliminować przy okazji nowelizacji ustawy Prawo wodne.
PL
Według Zielonej, a następnie Białej, Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej adaptacji do zmian klimatycznych w Europie, konieczne jest podjęcie w krajach członkowskich Unii Europejskiej działań na rzecz łagodzenia efektów negatywnego oddziaływania zmian klimatu m.in. na zasoby wodne. Projekt KLIMAT "Wpływ zmienności klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)" jest odpowiedzią na powyższe wyzwania. W projekcie, jako podstawę rozważań przyjęto opracowane przez IPCC 3 scenariusze rozwojowe: A1B, A2 i B1. W tym artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki uzyskane w ramach projektu KLIMAT, dotyczące m.in. przebiegu prac nad scena-riuszami rozwojowymi, przyjętej metodyki prac w zakresie analiz zmian w zasobach wodnych i analizy potrzeb wodnych. Ponadto przedstawiono Polskę w wybranych raportach dotyczących zmian klimatu.
EN
Due to the specificity of the Water Law Act, legislation in water management provokes many legal problems resulting from the quality of documents necessary for taking decisions. It causes serious problems related to the dependent use of waters on the basis of authorizations granted. Another article of this series focuses on some issues related to the construction of new residential districts.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.