Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przebijanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono określanie własności materiałów przeznaczonych do budowy osłon balistycznych. Na podstawie przyjętego modelu przebijania materiału zaprezentowano identyfikację własności materiałowych w oparciu o testy quasistatycznego przebijania z zadaną prędkością przebijania, które starano się odnieść do warunków identyfikacji z wykorzystaniem eksperymentu balistycznego. Otrzymane wyniki z eksperymentu posłużyły do analizy określania parametrów materiałów stosowanych do budowy osłon balistycznych w relacji model symulacji - eksperyment.
EN
The paper exemplifies the properties determination of materials for ballistic shields. The identification was presented based on simulation and tests of quasi-static punching process with the boundary of velocity measured in a ballistic experiment. The result of the experiment was used for material specification of ballistic shields in the relation: simulation model - experiment.
PL
W artykule zaprezentowano pewien model procesu przebicia osłon balistycznych wykonanych z materiałów włóknistych na bazie tkaniny aramidowej na podstawie nieliniowego elementu sprężystego w konfiguracji z elementem typu Maxwella. Na stanowisku badawczym przeprowadzono identyfikację przebijania, wykorzystując wyniki z prób quasi-statycznych.
EN
The paper presents specific model of puncture process the ballistic shields made at a fibre material in base aramid fabric in support of nonlinear elastic elements used configuration Maxwell elements. Parameters of the estimated model were evaluated basing on quasi-static test.
PL
W artykule omówiono główne problemy identyfikowani laminatu na bazie włókien aramidowych w próbie quasi-statycznego przebijania. Na opracowanym stanowisku badawczym przeprowadzono szereg testów identyfikowania procesu perforacji z zadaną prędkością wykorzystując układ pomiarowy emisji akustycznej. Wyniki z komputerowej analizy akustycznej posłużyły do oceny identyfikowanych własności dynamicznych badanego laminatu.
EN
In the paper was described major problems of identification process the ballistic laminate made of aramid fiber in process of quasistatic puncture. Constructed test stand allowed realized a lot of identification tests of the performation process with constant speed using data system of acoustic emission. Results computer acoustic analysis provide to estimate dynamic properties of tested laminate from identification process.
4
84%
PL
Głównym celem pracy była ocena przydatności testu cięcia i przebijania oraz metody TPA do pomiarów tekstury ciast biszkoptowo-tłuszczowych. Zakres pracy obejmował instrumentalną i sensoryczną ocenę tekstury oraz poszukiwanie korelacji między nimi. Stwierdzono, że do oceny tekstury ciast biszkoptowo-tłuszczowych zalecanym byłoby: stosowanie metody TPA, która umożliwia ocenę elastyczności oraz twardości i łamliwości ciasta oraz uzupełniająco wybraną metodę empiryczną, np. testu przebijania do pomiaru twardości i łamliwości ciasta. Analiza statystyczna wykazała również, że najważniejszymi cechami tekstury ciasta biszkoptowo tłuszczowego są: elastyczność, twardość, łamliwość.
EN
The study aimed at evaluating the usability of cutting and puncture tests and the TPA method to measure the texture of fatty sponge-cake doughs. Instrumental and sensory evaluation of the texture were considered as well as searching of the correlation between them. The application of following procedures would be recommended to evaluate the texture of fatty sponge-cake doughs: use of TPA method assessing dough elasticity, hardness and fragility with selected supplementary empirical method, e.g the puncture test to measure the dough hardness and fragility. Statistical analysis showed also that the most important texture parameters of fatty sponge-cake dough are elasticity, hardness and fragility.
5
Content available remote Ocena przebijania układów kompozytowych w ujęciu modeli zdegenerowanych
84%
PL
W artykule omówiono model przebijania układu kompozytowego osłony balistycznej pociskiem broni strzeleckiej. Na przykładzie wybranych wyników eksperymentalnych przeprowadzono identyfikacje parametrów modelu matematycznego zjawiska przebijania. Podsumowano wnioskami.
EN
This paper describes the model of piercing a ballistic shield’s composite system with small arms’ projectile. Based on selected results of empirical tests, the author verified mathematical model of piercing effect. The identification was summed-up with conclusions.
PL
Problematyka odporności na uderzenie pociskiem jest szczegółowo omawiana w wielu artykułach i dokumentach standaryzacyjnych traktujących o obiektach kuloodpornych. Doświadczenia wielu konfliktów zbrojnych dowodzą, że rzeczywiste zagrożenia wiążą się w większym stopniu z odłamkami niż z nieuszkodzonymi pociskami (kulami). Statystycznie częściej obiekt jest niszczony wskutek uderzenia samych odłamków. W przedstawionej pracy opisano wyniki symulacji numerycznej przebijania odłamkiem pocisku kalibru .22 osłony balistycznej wykonanej z kompozytu. Kształt odłamka przyjęto na podstawie amerykańskiej normy obronnej MIL-DTL-46593B. Odłamek testowy wykonywany jest w procesie walcowania na zimno ze stali 4337H lub 4340H charakteryzującej się twardością, wynoszącą około 30 jednostek skali Rockwella. Masa odłamka wynosi 17 grains (1,14g). Osłonę balistyczną, w którą uderzał odłamek, stanowiła prostokątna tarcza wykonana z kompozytu epoksydowego. Próbę przeprowadzono zgodnie z warunkami testu balistycznego odłamkoodporności V50 zawartego w standardzie MIL-STD-662F. Do przeprowadzenia symulacji wykorzystano metodę elementów skończonych (MES) zaimplementowaną w programie LS-Dyna. Obliczenia numeryczne wykonano w opcji explicite na wieloprocesorowym klasterze obliczeniowym. Niezbędne do budowy modelu dane materiałowe zaczerpnięto z literatury. W wyniku symulacji numerycznej uzyskano między innymi mapy i wykresy naprężeń, odkształceń oraz energii, które poddano dalszej szczegółowej analizie. Na ich podstawie przeprowadzono ocenę i korektę modelu MES. Uzyskany w ten sposób model umożliwił przeprowadzenie obserwacji przebiegu przebijania osłony balistycznej oraz zachowania się odłamka po napotkaniu przeszkody. Obserwacje te są niezbędne w procesie projektowania nowoczesnych struktur ochronnych, gdyż umożliwiają prowadzenie badań bez ponoszenia nadmiernych kosztów finansowych, generowanych przez eksperymenty laboratoryjne.
EN
The issue of missile impact resistance is discussed in detail in many articles and standard papers dealing with body armor. The experience from many armed conflicts, however, may be proof that the real risks are related to a greater degree to fragments than those of bullets. It can be shown that the more often the object is destroyed as a result high-velocity impact of fragments. The paper describes the results of numerical simulations of .22 caliber bullet shrapnel piercing ballistic shields made of composite materials. The shape of the fragment is based on the American the defense standard MIL-DTL-46593B. The fragment tested is made through the process of cold rolling steel 4337H or 4340H characterized by hardness of about 30 units on the Rockwell scale. The mass of the fragment is 17 grains (1.14 g). The ballistic shield, that was hit by fragmentation, was a rectangular plate made of a Kevlar composite and, in another variant, an epoxy composite. The test was conducted in accordance with the terms of ballistic fragmentation resistance test V50 contained in standard MIL-STD-662F. In undertaking the simulation was used the Finite Element Method (FEM) which is implemented in LS-Dyna programme. The numerical calculations were performed in the explicit option on a multiprocessor computational cluster . The necessary information to build a model like materials' properties is taken from extensive literature. The numerical simulation resulted in, inter alia, maps and diagrams of stress, strain and energy, which were treated to further detailed analysis. On this basis of an evaluation was carried out and correction made to the FEA model. The resulting model has enabled an observation of the penetration of the ballistic shield and the ballistic behavior of the fragment when it contacts with obstacle. These observations are essential in the design of modern protective structures and undertaking research without incurring excessive financial costs generated by laboratory experiments.
PL
W zagadnieniach balistycznego przebijania lekkich materiałów kompozytowych na przykład osłon kuloodpornych istotną rolę dogrywa zmiana prędkości deformacji od momentu uderzenia do zniszczenia (przebicia osłony). Prędkości te zmieniają się na ogół od prędkości bardzo dużych do małych lub równych zeru w przypadku zatrzymania pocisku w osłonie. Stąd fundamentalnym problemem staje się odpowiednie modelowanie związków konstytutywnych materiałów przy dużych prędkościach deformacji. Dotychczasowe badania w zakresie wpływu prędkości nie są wystarczające do celów zastosowania ich w identyfikacji i modelowaniu procesów przebijania. W niniejszej pracy autorzy analizują teoretycznie i drogą symulacji komputerowej kilka wybranych modeli oddziaływań sprężysto-tłumiących, w których wpływ prędkości deformacji jest wyraźny. Wyniki przedstawionej analizy umożliwiają przeprowadzenie procedur identyfikacji różnorakich materiałów konstrukcyjnych a zwłaszcza materiałów lekkich wielowarstwowych.
EN
In ballistic piercing processes of the light composite materials the changes of deformation velocity have a fundamental importance. The deformation velocity values are very high at first stage and in the final stage the values become usually very low. Hence a proper modeling of constitutive laws for various values of the velocities becomes a fundamental problem. In this paper some selected models of spring-damper force interactions are analyzed by means of theoretical and computer simulation methods. It is a first stage, which allows to create some identification methods of pierce processes for various type materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.