Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 270

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obszary przygraniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Przegląd opracowań wykonanych dla obszarów przygranicznych Polski, Republiki Białoruskiej, Republiki Czeskiej oraz Niemieckiej Republiki Federalnej. Dwa sposoby ujmowania zagadnień gospodarczych, wąski - rozumiany jako wyznaczanie terenów, szerszy - jako gospodarowanie przestrzenią w różnych aspektach: gospodarczym, społecznym i kulturowym.
EN
The 'study' is a new type of a land-use planning document. Such studies are developed jointly by bilateral working teams. Underlying to the joint work of multi-national teams are 'Transborder Co-operation Agreements' concluded by governments and 'Physical Planning Co-operation Agreements' concluded by relevant ministries. The article reviews Polish planning projects on transborder areas near the border with Belorus, the Czech Republic and Germany. The comparison of the nature and scope of issues addressed in these projects has revealed great similarities in the way environmental and transportation issues are handled there. Settlement is approached similarly, too. However, differences are observed on economic issues. Two approaches can be differentiated: The 'narrow' approach, where several rather general strategic goals are listed. Detailed proposals are the domain of the private sector and will be featured later during siting proposals in Local Land-Use Plans; The 'broad' approach, where specific economic objectives are defined and matching zoning proposals are made apart from strategic goals. The broad approach is closer to the provisions of the "Development Strategies" and development plans for Euro-regions. It appears to be closer to the methodologies applied in Eastern European countries. New methodologies must be developed for Transborder Area Land-Use Planning Studies to meet the needs of both nations.
PL
W części wstępnej artykuł omawia rolę różnych czynników wpływających bądź to na rozwój więzów integracyjnych, bądź na dezintegrację stosunków sąsiedzkich w 11 europejskich obszarach granicznych. W UE w regionalnej mozaice terenów granicznych odróżnia się cztery kategorie obszarów granicznych. Obszary graniczne krajów nie będących członkami UE, takich jak Polska, tworzą odrębną grupę regionów transgranicznych. Główne kategorie UE zawierają wewnętrzne regiony graniczne nie generujące poważnych problemów i regiony zewnętrzne ze znaczącymi problemami, sąsiadujące z krajami nie będącymi członkami UE. Centralne regiony graniczne Unii jako obszary z potencjałem „interkulturalnym" są promowane, co daje im poważne atuty na Jednolitym Rynku. W części podstawowej artykuł przedstawia szeroki . kontekst planowania transgranicznego, koncentrując się na szybko zbliżającej się Cywilizacji Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego. Podkreślono na przykład, że w bliskiej przyszłości wysokie standardy informacji i wiedzy będą priorytetowe w produkcji łączącej zasoby ekonomiczne o malejącym znaczeniu, np. sektor węglowy. Zarysowane metodyczne wskazówki planowania transgranicznego, jeszcze oczekujące na uwzględnienie w systemie prawnym są przedstawione jedynie przykładowo, co potwierdza zróżnicowana praktyka UE. Wytyczne uwzględniają strategiczny wpływ trzech fundamentalnych tematów w studiach transgranicznych: 1) systemy przyrodnicze i kulturowe; 2) system osadniczy; 3) system transportowy i infrastruktury granicznej. Teoretyczny model , regionu transgranicznego wyjaśnia istotę tej dualnej struktury. Proponowana syntetyczna metoda opracowania studium transgranicznego opiera się na grze współzależnych celów, kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich uwarunkowań i jest opisana w tekście. Metoda jest dodatkowo ilustrowana czterema tematycznymi mapami. Przyjęto, że 16 nowych i dużych województw, w tym 11 granicznych, będą sprzyjać tej metodzie. Interesujący, uzasadniony i bardzo ambitny plan opracowania studiów transgranicznych z siedmioma sąsiadującymi z Polską krajami został przyjęty przez UMiRM i zlecony do IGPiK na lata 1998-2000. Instytut ma opracować te plany, przygotować syntezę siedmiu studiów i opublikować je w okresie przedakcesyjnym. Będzie to stanowić dowód roli lidera Polski we współpracy transgranicznej w tym regionie Centralnej Europy. Artykuł przedstawia założenia i istotę polskiego planowania w transgranicznych regionach w latach 1998-2000.
EN
In the introductory part, the paper discusses the role of various factors involved either in developing integration des or in disintegrating neighbourly relations in Europe's border areas. In the European Union, four categories of border areas in regional mosaic with various structural and functional features can be identified. Border areas of non-EU countries such as Poland constitute a separate ;roup of cross-border regions. The main EU categories include internal border regions not generating any serious problems and external egions with significant problems, bordering with countries which are not EU members. In the Union's central Dorder regions, areas with „inter-cultural" potential are encountered, which gives them a strong asset on the Single Market. In its core part, the paper discusses a broader contex for cross-border planning, focusing on rapidly coming the Information Civilisation and the Information Society. For example, it has been pointed out that in the near futurę high standards of information and knowledge will be prioritical in production joining the economic resources with diminishing significance, e.g. the coal sector. The outlined methodological guidelines of cross-border planning, still waiting to be reflected in the legał system, should be treated as merely one of many possible methodological altemative presented by way of an exemple and this is proved by the differentiated EU practice. The guidelines recognise the strategie impact of the three fundamental themes in cross-border studies: l)the natural and cultural systems, 2) the settlement system, 3) the transport and border infrastructure system. The theoretical model of a cross-border regions explains the naturę of this dual structure. The proposed synthetic method of layout a cross-border study is based on an interplay of correlative goals, directions of spatial management and their pre-conditions discussed in the paper. The methods are addidonally illustrated by four themadc maps. It has been assumed that 16 new, large voivodeships of which 11 are border ones, will favour this method. An interesting, well-justified and very ambitious plan of working out cross-border studies with all the seven neighbouring Poland countries has been adopted by the Office of Housing and Urban Development (OHUD) and contracted with IPPME for the years 1998-2000. The Institute would be commissioned to draw out the plans.to prepare the synopsis of seven studies and publish them in the pre-accession period, which would serve as a proof of Poland's leading posidon with respect to cross-border cooperation in this region of Central Europe.The paper presents the assumpdons and gist of the Polish plan 1998- 2000 for planning in the cross-border regions.
PL
Koncepcja rozwoju systemu osadniczego Polski. Wnioski z prac nad studiami zagospodarowania przestrzennego województw. Wyniki prac dwustronnych nad zagospodarowaniem obszarów przygranicznych.
EN
The spatial planning policy for Poland is built upon the settlement system objectives. The planning studies of Polish regions (Voivodships) have thoroughly reviewed these objectives. The Ministry of Spatial Planning and Construction has reviewed the current status, capacity and goals of planning policies in order to identify major issues nation-wide and to improve consistency of regional studies. Also, initial findings of bilateral planning projects in transborder areas are presented. The projects are managed by bilateral committees and their responsibility is to determine the objectives, recommendations and specific tasks for Poland and respective neighbouring countries.
PL
Artykuł przedstawia: zarys koncepcji polityki przestrzennego rozwoju terytorium europejskiego aktualnie opracowywanych w UE; autorską koncepcję teoretycznego modelu regionu transgranicznego jako układu odniesienia opracowań praktycznych w polskich regionach granicznych; cele, kierunki i instrumenty polityki rozwoju przestrzennego krajowych regionów granicznych.
EN
The paper presents a general overview of two areas relevant in the context of borderland physical planning. First, an attempt has been made to summarise physical planning policies and strategies in Europe. Secondly, we outline issucs unicjue to the concept of physical planning areas located to state borders. A summary description of a transboundary region model forms a supplement to the paper. The paper emphasises major structural characteristics of transboundary areas which should be considered in physical planning. They may be surfaced in detailed regional and local plans which will take into account the environment and the „genius loci" of the target area.
PL
Ekologiczna katastrofa lasów w Sudetach, jaka miała miejsce w latach 1978-1989, wiąże się ściśle z zanieczyszczeniem powietrza. Proces ten trwa zapewne od połowy XIX w., ale nasilił się zwłaszcza po 1950 roku. Znana jest wielkość emisji dużych emitentów, poza kontrolą pozostają mali. Dokonano próby obliczenia emisji niezorganizowanej w rejonie przygranicznym. Podstawą była sprzedaż paliwa, którego parametry chemiczne zostały ustalone. Rezultaty prezentuje mapa. Na ogół emisja niezorganizowana ma tu niski poziom, choć w sezonie grzewczym wzrasta poważnie.
EN
The ecologic forest catastrophy in the Sudetes Mts., which took a place in the years 1978-1989, was closed with an air pollution. This process is continuing probably since mid-19th. c., but was fastened especially after 1950. A mass of emission from great emitents is known well, but small emitents stay off a control. A triad of a calculation of unorganized emission was taken for a border area. A fuel estimation when chemical parameters were given. Results are presented in the map. Generally, the unorganized emission has a low level here, although grows siguificantly in a heating season.
PL
W artykule przedstawiono w ujęciu historycznym (od 1970 r.) i perspektywicznym problematykę współpracy organów planowania Polski i Czechosłowacji, a od niedawna Czech i Słowacji. Omówiono treść i wnioski z opracowanych dokumentów studialnych.
EN
The frontier areas of Poland, Czech Republik and Slovakia were treated in previous period as those of secondary importance. In the perspective of European integration, they have now chances for intesive development. Its indispensable condition is a possibly large opening of frontiers for common initiatives and cooperation on all the levels of management. For the needs of this cooperation, some coordination studies have been prepared on the development of frontier areas (two versions: Polish-Czech and Polish-Slovakian). If they are approved as obligatory, these documents will become a basis for establishing common organizational structures and for preparation of development programmes concerning: - protection and undisturbed use of environment, - development of the infrastructure network, particularly of transport links and frontier-crossings - economic activation (labour market, small and mean-sized enterprises, tourism and treatment in health resorts), - intensification of social relations. The programmes will take into account common activities on the national, regional and self-governmental levels. If they fulfill the requirements of European assistance organizations, they may open the way for financial support from the part of these organizations.
PL
Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna do niedawna miała charakter doraźny i polegała na licznych kontaktach pomiędzy województwami i „obłastiami" przygranicznymi. Dalszy jej rozwój wymaga jednak przeprowadzenia szczegółowych badań tych terenów oraz stworzenia kompleksowego programu ich rozwoju. Prezentowany model badawczy regionu transgranicznego, rozumiany zarówno jako „odwzorowanie" rzeczywistości, jak i wzór do naśladowania, ma służyć wytyczeniu dróg postępowania badawczego, a także stworzeniu podstaw dla skoordynowanej polityki przestrzenno-gospodarczej Polski i Ukrainy.
EN
Construction of the research model for the transfrontier region should be guided by the following aims: 1) application aim - consisting in determination of practical aspects in the frontier cooperation between Poland and Ukraine and in their realization, 2) research aim - having a task to appraise the present state of physical development of the transfrontier region, 3) concenptional aim - having a task to prepare the development programme for the transfrontier region, taking into account the profits of bilateral cooperation and the present integration processes. The first of the above mentioned aims is presented only in outline, while the two further ones (research and conceptional aims) have been fully explained in the article. The presented model should comprise the following themes: -natural environment and the programme for preventing its degradation, -problems of shaping the settlement network, -problems of developing the technical infrastructure, -problems of growth and cooperation of economic sphere (secciors I, II, III), -present state and development of social infrastructure. This model should facilitate the determination of a new place for the transfrontier region in the physical planning of Poland and Ukraine. The article - without entering into the problems of frontier areas themselves - presents the consecutiveness of research and conceptional proceedings by the analysis of the present state, by formulation of main problems and by presentation of proposed changes which require a reconstruction of existing structures.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.