Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 270

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono interesujące wyniki badań opon radialnych o obniżonym profilu i ze zróżnicowaną budową wewnętrzną. Rozpatrzono wpływ zmian w konstrukcji opon na ich właściwości eksploatacyjne. Wskazano na możliwości kształtowania warunków współpracy ogumienia z nawierzchnią drogi przez wrowadzanie zmian w konstrukcji opon.
EN
Influence of changes in low profile tyre construction on tyre/road interaction Interesting results of investigations of low profile radial tyres with different inner construction are presented. Influence of changes in tyre construction on their properties is delivered. Posibilites of forming tyre/road interaction conditions by ent
PL
W pracy opisano metody laboratoryjnych badań właściwości ogumienia, istotnych w krzywoliniowym ruchu samochodu. Przedstawiono rezultaty badań opon rozmiaru 145/70R13. Wskazano na istotny wpływ konstrukcji ogumienia na jego zachowanie w ruchu krzywoliniowym i przydatność opracowanej metody postępowania w ocenie właściwości opon toczonych w obecności siły bocznej.
EN
Influence of changes in 145/70R13 tires construction on their interaction with road surface in case of curvilinear motion. Investigation methods of tire properties, important in case of curvilinear car motion are described. 145/70R13 tires investigations results are presented. Influence of tire construction on its behavior in curvilinear motion and utility of elaborated estimation method of tire properties rolled in present of lateral force is shown.
PL
Artykuł jest uzupełnieniem pracy "Model współpracy opony z nawierzchnią z uwzględnieniem zjawiska aquaplaningu", zamieszczonej w "Zeszytach Instytutu Pojazdów" 3/38(2000). Przedstawiono w nim obliczenia długości klina wodnego. Zamieszczono serię obliczeń przykładowych charakterystyk współpracy opony z mokrą nawierzchnią.
EN
This article is suplement to "Model of Tire-Pavement Contact with Hydroplaning Phenomena" inserted in "Zeszyty Instytutu Pojazdów " 3/38(2000). Calculations of "water wedge" between tire and road are described in article. There are examples of characteristics tire and wet pavement interactions.
PL
Zaprezentowano model współpracy opony z nawierzchnią. Model pozwala na obliczanie sił stycznych: wzdłużnej i poprzecznej między oponą a nawierzchnią oraz momentu stabilizacyjnego opony. Spośród inn6ych modeli wyróżnia go możliwość uwzględnienia zjawiska aquaplaningu.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań oporu toczenia opon. Zastosowano laboratoryjną bębnową metodykę badań zgodną z normą ISO. Badaniom poddano trzy opony do samochodów osobowych na czterech różnych nawierzchniach: stali, nawierzchni Safety Walk, prototypowej nawierzchni poroelastycznej oraz bardzo szorstkiej nawierzchni APS-4. Najmniejsze wartości współczynnika oporu toczenia otrzymano na nawierzchni stalowej. Na nawierzchni Safety Walk zaobserwowano niewielki wzrost wartości tego współczynnika. Średni wzrost wartości współczynnika oporu toczenia zaobserwowano na nawierzchni poroelastycznej, a największy wzrost wartości tego współczynnika odnotowano na nawierzchni APS-4. Nawierzchnia stalowa oraz nawierzchnia Safety Walk, które są nawierzchniami referencyjnyini dla pomiarów oporu toczenia opon, nie dają takich samych wyników pomiarów. Nawierzchnia stalowa (niewystępująca w praktyce) ma tendencję do zwiększania różnic pomiędzy oponami. Nawierzchnie szorstkie (występujące w praktyce) mają tendencję do zmniejszania różnic pomiędzy oponami.
EN
The paper presents the results of tyre/road rolling resistance investigations. Measurements were per.formed for three passenger car tyres according to the ISO method on a drum on four different surfaces: steel surface, Safety Walk, poroelastic surface and very rough surface APS-4. The rolling coefficient values were the lowest for the steel surface. There was noticed the low increase of this coefficient for Safety Walk surface. On the poroelastic surface there was observed the medium increase of this coeffi.cient and the largest increase of rolling resistance coefficient was observed on APS-4 surface. The steel surface and Safety Walk surface which are the reference surfaces for tyre/road rolling resistance investi.gations do not give the same results of measurements. The steel surface (not real) has got the tendency to increase the differences between the tyres. The rough surfaces (real surfaces) have got the tendency to decrease the differences between the tyres.
PL
W pracy przedstawiono przykład wykorzystania jednośladowego modelu ruchu samochodu do opisu dynamiki krzywoliniowego ruchu pojazdu. Do obliczeń wykorzystano charakterystyki bocznego znoszenia opon, określone na podstawie pomiarów trakcyjnych pojazdu podczas ustalonego ruchu po okręgu. Na podstawie analizy porównawczej przebiegów prędkości kątowej oraz prędkości poprzecznej środka masy z przebiegami symulacyjnymi tych wielkości dokonano próby oszacowania momentu bezwładności samochodu względem centralnej osi bezwładności z. Do niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badań trakcyjnych samochodu ford transit, będących przedmiotem pracy dyplomowej zrealizowanej w Instytucie Pojazdów Politechniki Warszawskiej przez mgr inż. Marka Bielińskiego oraz mgr inż. Adama Daszewicza pod kierunkiem mgr inż. Janusza Pokorskiego.
EN
Article presents an example of using vehicle's "bicycle" motion model for the analysis of vehicle's curvilinear motion. The characteristics of tyres' side slip, identificated on the basis of road measurement steady-state circle motion, were used in the analysis. According to specific comparison of real-time characteristics of measured angular velocity and center of gravity lateral velocity with the real-time simu.lated characteristics of these values, an attempt of rating the vehicle's mass moment of inertia about z-axis was done. For the article results of ford transit road measurement tests were used. They were the subject of master's thesis written by Mr Marek Bieliński MSc and Mr Adam Daszewicz MSc in The Institute of Vehicles at Warsaw University of Technology in support of Mr Janusz Pokorski MSc.
PL
Przedstawiono polowe badania oporu penetracji gleby lekkiej w płaszczyźnie prostopadłej do kolein utworzonych oponami kół przednich i tylnych ciągników rolniczych do głębokości 0,4 m i szerokości wykraczającej poza koleinę. Wykazano, że badane opony powodują głównie znaczne zwiększenie oporu penetracji w koleinie i tylko niektóre z nich bezpośrednio obok koleiny. W większych odległościach od koleiny na ogół obserwuje się zmniejszenie oporu penetracji gleby zwłaszcza w tzw. podeszwie płużnej do badanej głębokości 0,4 m.
EN
Field investigations were carried out concerning the penetration resistance of the light soil in plane perpendicular to wheel tracks left by passing tyres of either, front and rear wheels of agricultural tractors, up to 0.4 m depth and the width exceeding wheel track. It was found that the tyres used in experiment significatly increased soil penetration resistance in the wheel track, while only some of them - just close by the track. At longer distances from wheel track the decrease of soil penetration resistance was generally observed, especially in subsoil (so-called plough - footing) layer, up to investigated depth od 0.4 m.
8
Content available Mechanizmy generowania hałasu opon
80%
PL
Referat prezentuje podstawowe informacje dotyczące mechanizmów generowania hałasu podczas współpracy opony pneumatycznej z nawierzchnią jezdni. Porusza również zagadnienia związane z możliwością wpływania na te mechanizmy, w celu zmniejszenia hałasu emitowanego do otoczenia. Omówione są następujące mechanizmy generowania hałasu: promieniowe i styczne drgania elementów bieżnika, drgania ścianek bocznych i pasa bieżnika, slip-stick, przywierania gumy do nawierzchni, rezonans powietrza zamkniętego w oponie, przepompowywanie powietrza, rezonans Helmholtza i drgania powietrza w rowkach bieżnika.
EN
The paper presents basic information related to noise generating mechanisms during interaction between pneumatic tyre and road surface. It discussed also selected possibilities of tye/road noise reduction by influencing certain noise generation mechanisms. Following mechanisms of noise generation are described: radial and lateral vibrations of tyre tread elements, vibrations of tyre belt and sidewalls, slip-stick, adhesion between tread rubber and road surface, torus cavity resonance in tyre tube, air-pumping, Helmholtz resonance, pipe resonances in channels formed in the foot-print.
PL
W badaniach przyczepności nawierzchni drogowych prowadzonych w różnych krajach przez różne ośrodki badawcze, obserwuje się dużą różnorodność urządzeń i metod pomiaru. Każda z metod pomiaru charakteryzuje się swoistymi własnościami i określa współczynnik przyczepności w innej skali, na innym poziomie wartości liczbowych, co utrudnia prowadzenie badań i analiz porównawczych. W przyczepie dynamometrycznej, wchodzącej w skład polskiego urządzenia SRT-3, występują dwa niezależne, lecz całkowicie równoważne tory pomiarowe, umożliwiające wyznaczenie współczynnika przyczepności poprzez pomiar momentu hamującego i, co jest szczególnie ważne, poprzez bezpośredni pomiar siły przyczepności. W torze pomiarowym siły przyczepności zachodzi samoczynne, mechaniczne wyrównoważenie oddziaływań od momentu stycznych sił bezwładności koła pomiarowego (przy zachowaniu stałości obciążenia normalnego), co umożliwia wyznaczanie pełnych, dynamicznych charakterystyk przyczepności wzdłużnej u=f(s) ( w funkcji poślizgu względnego) lub u=f(vs) ( w funkcji prędkości poślizgu) praktycznie w każdym hamowaniu koła pomiarowego - o bardzo dużej zgodności z charakterystykami wyznaczanymi na podstawie znanych algorytmów (modeli) obliczeniowych.
EN
During testing road pavement friction in various countries by different research centres, one can observe high variety of testing devices and measuring methods. Each of measuring method has got specific characteristics and determines friction coefficient in other scale, on different level of numerical values what makes difficult to make research and comparable analyses. In dynamometer trailer being a part of Polish SRT-3 tester, there are two independent, but wholly equivalent measuring tracks, enabling to determine friction coefficient by measurement of braking torque and. what is particularly important, by direct measurement of friction force. In a measuring track of friction force, there is mechanical, self balancing of the actions from torque of tangent intertia forces of measuring wheel (when keeping constant normal load), what enables to determine full, dynamic characteristics of longitudinal friction u=f(s) ( as a function of relative slip) or u=f(vs) ( as a function of slip speed), in practically each braking of measuring wheel - with very high compatibility for charavteristics determined on the basic of known calculation algoriyhms (models).
PL
W pracy pokazano wpływ momentu hamowania na rozkład sił jednostkowych obciążających występy bieżnika i powstawanie obszarów poślizgu bieżnika w strefie współpracy ogumienia z nawierzchnią drogi. Zaproponowano nowy sposób wykorzystania rezultatów badań laboratoryjnych w oszacowaniu właściwości przyczepnościowych opony.
EN
Influence of braking torque normal and shear stress distribution and arising of tire tread slip area on road surface are presented in this paper. A new way how to make a use of laboratory researches results in estimation of tire/road surface grip properties is proposed.
PL
W pierwszym półroczu 2021 roku popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce sięgnął 3,15 mln. m². To wzrost o prawie 50% w porównaniu z podobnym okresem z ubiegłego roku. Wśród najbardziej rozwijających się trendów na rynku logistyki wskazuje się przede wszystkim automatyzację procesów magazynowania.
13
Content available remote Wpływ zmian obciążenia koła ogumionego na opór toczenia
80%
PL
Zbadano wpływ dynamicznych zmian obciążenia koła ogumionego na opór toczenia. W zakresie prędkości od 120 km/h i wyższych w wyniku szybkiej zmiany obciążeń wystąpiło 'falowanie' oporu toczenia. Zmiana oporu wynosiła do 57%.
EN
The influence of rapid load changes on the rolling resistance were tested for five initial velocity ranges (80, 120, 160, 180, 220 km/h), the time profiles for the rolling resistance, the radial force and the pressure inside the tyre were recorded and evaluated. Fluctuations of rolling resistance occur in the velocity range above 120 km/h, as a result of load change. This phenomenon is intensified with increased tyre velocity and decreased load.
14
Content available remote Hałas współczesnych opon samochodowych
80%
PL
Dominującym źródłem hałasu zewnętrznego technicznie sprawnego samochodu osobowego, który porusza się w typowych warunkach ruchu drogowego z prędkością powyżej 40 km/h, są opony. Tak więc przy prognozowaniu lub też modelowaniu hałasu ruchu drogowego konieczna jest znajomość wartości poziomów tego hałasu. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, przprowadzono badania hałasu ponad osiemdziesięciu różnych, współczesnych opon do samochodów osobowych (opony drogowe kategorii T, H i V, zimowe, błotno-śniegowe i kolcowane). Przeprowadzono analizę statystyczną wyników pomiarów i określono średnie poziomy hałasu poszczególnych typów opon dla różnych prędkości toczenia i dla różnych nawierzchni drogowych.
EN
Tires are the most important noise source in a passenger car when driving in typical road traffic conditions with the speed over 40 km/h. Thus, it is necessary to know the levels of that noise to estimate or model road traffic noise. The measurements of tire/road noise of over 80 different tires (summer type tires speed index of T, H and V, winter, mud&snow and studded tires) were conducted. The statistical analysis of obtained results was performed and the average noise levels of each tire type, different speeds and different road surface were defined.
15
Content available remote Opór toczenia współczesnych opon samochodowych
80%
PL
W artykule przedstawiono uśrednione wartości współczynnika oporu toczenia nowoczesnych opon do samochodów osobowych. Wyodrębniono różne typy i kategorie prędkości opon. Pokazano statystycznie przeanalizowane wyniki pomiarów oporu toczenia opon, uzyskane w badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych na dwóch nawierzchniach drogowych (gładkiej i szorstkiej).
EN
The paper presents averaged coefficients of rolling resistance obtained for modern passenger car tires. The tires were grouped according to their application (winter or summer) and speed indices. Statistical analyses of rolling resistance as measured in the laboratory on two different road surfaces (smooth and rough) are presented.
PL
Podano normy międzynarodowe ISO dotyczące opon i ich badań oraz dotyczące obręczy i zaworów. Przedstawiono metody badań zawarte w normach dotyczących badań opon. Wymieniono opracowania identyczne z normami międzynarodowymi - normy PN-ISO dotyczące opon, obręczy i zaworów.
EN
The ISO international norms regarding tyres, their testing as well as wheel bands and valves have been quoted. The test methods included in the norms regarding tyre testing have been presented. The PN-ISO norms regarding tyres, wheel bands and valves, identical with international norms, have been mentioned.
17
Content available remote Zakłady informują: Pierwszy w Polsce porównawczy pokaz opon napędowych
80%
PL
Stomil-Olsztyn S.A. przeprowadził pierwszy w Polsce porównawczy pokaz napędowych opon radialnych i diagonalnych. Pokaz, który przeprowadzili specjaliści z olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej był imprezą towarzyszącą dorocznym targom WAMA AGRO FOOD'99. Odbył się we wsi Purda pod OLsztynem w czerwcu 1999 r.
PL
Przedstawiono kinematykę ruchu koła sztywnego i opony w ruchu ustalonym. Na podstawie analizy rozkładu prędkości na obwodzie koła wyznaczono wielkość zgniotu (zagłębienia) gleby, dla koła sztywnego i opony pneumatycznej.
EN
This paper presents movement kinematics of a rigid wheel and a tyre during the established movement. The value of analysed speed distribution on the wheel circumference of soil packing (tyre penetration) for a rigid wheel and for pneumatic tyre was determined on the basis.
19
70%
PL
Przedstawiono polowe badania oporu penetracji gleby lekkiej w płaszczyźnie prostopadłej do kolein utworzonych oponami kół przednich i tylnych ciągników rolniczych do głębokości 0,4 m i szerokości wykraczającej poza koleinę. Wykazano, że badane opony powodują głównie znaczne zwiększenie oporu penetracji w koleinie i tylko niektóre z nich bezpośrednio obok koleiny. W wększych odległościach od koleiny na ogół obserwuje się zmniejszenie oporu penetracji gleby zwłaszcza w tzw. podeszwie płużnej do badanej głębokości 0,4 m.
EN
Field investigations were carried out concerning the penetration resistance of the light soil in plane perpendicular to wheel tracks left by passing tyres of either, front and rear wheels of agricultural tractors, up to 0,4 m depth and the width exceeding wheel track. It was found that the tyres used in experiment significatly increased soil penetration resistance in the wheel tract, while only some of them - just close by the track. At longer distances from wheel track the decrease of soil penetration resistance was ge
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.