Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 236

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multimedia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available Wybrane multimedialne kompetencje nauczycieli
100%
EN
Chosen teacher’s multimedia competences
PL
Zgodnie z definicją 'multimedialny' oznacza "wykorzystujący rozmaite środki przekazu, na przykład obraz, dźwięk, animację itp.". Najczęściej multimedia kojarzy się z komputerem wyposażonym w kartę dźwiękową oraz projektor obrazu.
PL
W pracy przedstawiono możliwości pracy z pakietem Microsoft Visual Studio oraz Expression Studio w zakresie tworzenia aplikacji multimedialnych. WPF (Windows Presentation Foundation) jest najnowszym silnikiem graficznym firmy Microsoft oraz standardem programowania interfejsu użytkownika. W pracy omówiono funkcje multimedialne Silverlight oraz WPF umożliwiające szybkie i ekonomiczne dostarczanie materiałów dźwiękowych i filmowych oraz wyświetlanie ich w najpopularniejszych przeglądarkach.
EN
The abilities of work with Microsoft Visual Studio and Expression Studio for creating multimedia applications are shown in the paper. WPF (Windows Presentation Foundation) is the latest Microsoft graphics engine and standard user interface programming. In work the media functions of Silverlight and WPF for quick and cost-effective delivery of audio and video and display them in the most popular browsers are presented.
4
Content available remote Multimedia and hypermedia in surveying education
100%
5
Content available Technologia informacyjna w edukacji
75%
PL
Tematem opracowania jest analiza wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji w opinii uczniów. Opisano metody i narzędzia dydaktyczne wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne dla zmiany jakości kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych. Na podstawie wyników ankiety wykazano, że zdobywanie informacji w szkole będzie o wiele łatwiejsze dzięki nowym technologiom.
XX
The analysis of use of modern information technology in education in students’ opinion is the subject of paper. It was described the methods and didactic tools taking advantage of modern information and telecommunications technologies to change the quality of education at different educational levels. It was pointed on survey results that acquisition of information in the school will be much easier owing to new technology.
PL
Przedstawiono analizę przydatności narzędzi IT w szkoleniach prowadzących do uzyskania zdobywającego coraz większą popularność certyfikatu ECDL. Na podstawie reprezentatywnych przykładów sformułowano wymagania w stosunku do oprogramowania edukacyjnego, aby było ono użyteczne. Ogólne wnioski dotyczące przydatności stosowania narzędzi IT w przypadku tytułowych szkoleń zostały sformułowane przy założeniu, że szkolenie spełnia przedstawione postulaty.
EN
The article discusses the usefulness of the IT methods in courses leading to world popular ECDL certificate. On the basis of representative examples of education software, the set of conditions was stated for such a type of programs to be most useful and educationally effective. Assuming fulfilling these conditions, general conclusions concerning usefulness of IT methods were formulated.
PL
W artykule przedstawiono przebieg pilotażowej implementacji multimedialnego systemu na podstawie opracowanej procedury. Szczególną uwagę w omawianej procedurze zwrócono na badania ankietowe oraz znaczenie mechanizmów kształtowania ruchu w sieciach komputerowych.
EN
In this article process of pre-implementing multimedia system based on elaborated procedurę was presented. Main consideration in this procedurę was pointed into research survey and meaning of traffic control algorithms in computer networks.
PL
Artykuł porusza tematykę wykorzystania metody projektów z twórczym wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, czyli tzw. multimediów. Metoda ta z zastosowaniem tych środków stawia wielkie możliwości przed nauczycielem i uczniami. Jest to metoda na miarę XXI w. Jej umiejętne zastosowanie zwiększy efektywność i atrakcyjność procesu dydaktycznego.
EN
The article discusses the subject of using the method of projects with the creative use of modern didactic means, i.e. the so-called multimedia. This method with the use of these means gives great opportunities to the teacher and students. It is a method for the 21st century. Its skillful application will increase the effectiveness and attractiveness of the didactic process.
PL
Opisano standardowe telekomunikacyjne usługi multimedialne, takie jak wideotelefonia, wideotekst, interaktywna prezentacja audiowizualna, wideokonferencja i telekonferencja audiograficzna. Omówiono praktyczne ich wykorzystanie oraz sformułowano ogólne zasady ich implementacji. Zamieszczono wyciąg z ważniejszych zaleceń ITU-T, normalizujących obszar omówionych usług multimedialnych.
EN
Normalized interactive multimedia teleservices such, as: videotelephony, videotex, audiovisual interactive teleservice, multimedia and audiographic conference, together with their practical usage are disscused. General rules for their implementation are specified too. An extract from the most important ITU-T Recommendations, normalizing the area of described multimedia teleservices, is given.
PL
Przedstawiono zagadnienia realizacji multimedialnych sieci dostępowych. Rozważano model odniesienia takich sieci. Opisano struktury docelowe sieci dostępowych, a także zaproponowano scenariusz ich wdrażania.
EN
The article discusses implementation issues related to multimedia access networks. A reference model for such networks is presented. Target structures of access networks as well their implementation scenarios are proposed.
PL
W artykule zwrócono uwagę na multimedialne zalety arkusza kalkulacyjnego Excel w zastosowaniach dydaktycznych. Pokazano użyteczność tego programu w pracach laboratoryjnych i projektowych studentów wydziału elektroniki. Szczegółowo przeanalizowano aplikację Excela, pozwalającą generować i wizualizować przebiegi funkcyjne, pod kątem jej użytkowości dydaktycznej.
EN
In this article, attention to the multimedia advantage of the Excel spreadsheet in didactic applications, has been given. Usefulness of this programme in the laboratory and project works of students of the electronics department are shown. An Excel application program that allows to generate and to present some functions is considered in detail.
EN
Majority of data files available on web servers cointains not only various data formats. They are linked together into composition producing sequences that have to be read frame by frame – in a movie mode. Surgery operations are very often recorded on video than stored as a data files in computing centre of the hospital. The multimedia database design methods have to consider many rules that must be integrated to obtain several standards for simplifying the application development and for fast exploration of the product. The paper presents several aspects of the design technique giving a unified composition of the project, modularity of the application and the navigation standards within the product.
PL
Nie każdy potrafi napisać program komputerowy, to wydaje się kwestią oczywistą. Jednak czy większość osób nie posiadających wykształcenia technicznego (lub ścisłego) nie powinna poznać podstawowych zasad, według których on działa? Otóż, dlaczego nie? Z tym wydaje się trudnym z założenia zadaniem postanowił zmierzyć się autor publikacji Jak działa oprogramowanie? Tajemnice komputerowych mechanizmów szyfrowania, obrazowania, wyszukiwania i innych powszechnie używanych technologii. Opierając się na prostych, znanych z życia codziennego przykładach, postanowił przybliżyć te mechanizmy działania programów komputerowych, które jego zdaniem są najpopularniejsze i mogą zaciekawić czytelnika.
EN
Not everyone can write a computer program, it seems obvious. However, should people who do not have a technical education know the basic principles of how computer software works? Well, why not? This seemingly difficult task has been taken up by the author of Jak działa oprogramowanie? Tajemnice komputerowych mechanizmów szyfrowania, obrazowania, wyszukiwania i innych powszechnie używanych technologii. Based on simple examples known from everyday life, he decided to explain mechanisms of the most popular and interesting computer software.
EN
New tools of modern education, connected mainly with Internet, are described in the paper. Their characteristics, principles of application were discussed in succession. Evaluation trail of their usefulness was done. Possibilities of carrying on laboratory experiments and distance designing were described. Probe to foresee directions of further development of Internet tools in the educational process was done.
15
Content available remote Kształcenie multimedialne we współczesnej edukacji
75%
PL
Na progu XXI wieku kończy się w edukacji era nauczania werbalnego na korzyść kształcenia multimedialnego. Współczesna dydaktyka systematycznie ewoluuje w kierunku nowoczesnej technologii kształcenia, której jądrem stają się nowoczesne, multimedialne techniki nauczania. Kształcenie multimedialne ze względu na możliwośći jednoczesnego oddziaływania na różne zmysły, jest nauczaniem-uczeniem się w którym uruchamia się wiele torów przesyłania informacji. Stosowanie interdyscyplinarnego podejścia i wykorzystanie w procesie nauczania-uczenia się nowoczesnych środków i urządzeń technicznych, nie tylko ułatwia realizację procesu dydaktycznego, ale także przygotowuje uczących się do samodzielnego zdobywania wiedzy wykorzystując również możliwośći upowszechniających się form masowego przekazu informacji. Wyzwania cywilizacyjne mają uzasadniony wpływ na przemiany filozofii edukacyjnej, zwłaszcza dydaktyki, a w jej ramach kształcenia multimedialnego, które ma za zadanie nie tylko usprawnienie procesu komunikowania się nauczyciela z uczniami ale także spełnienie szeroko rozumianych oczekiwań społecznych
EN
On the threshold of the twenty-first century ends era in education for the benefit of verbal learning multimedia learning. Contemporary teaching systematically evolves towards modern technology, education, the nucleus becomes a modern, multimedia teaching techniques. Multimedia education because of the possibility of simultaneous impact on the various senses, is the teaching-learning in which a lot of track starts sending information. Using an interdisciplinary approach and use in the teaching-learning resources and modern technical equipment, not only facilitates the educational process, but also prepares learners for self-learning using the possibility to disseminate the forms of mass media information. The challenges of civilization have a legitimate impact on the transformation of educational philosophy, especially teaching and learning within the media, which is designed to not only improve the process of communicating with students, but teachers also meet the expectations of wider social
PL
Przedstawiono sposoby opisu treści informacyjnej oraz dostępu do danych, wykorzystywane do realizacji nowych multimedialnych usług informacyjnych.
EN
The paper presents the data structures and access technologies for the development of new multimedia information services.
PL
Sieci ICN (Information Centric Networks) są nowym rozwiązaniem opracowanym dla zapewnienia efektywnego przekazu treści multimedialnych w Internecie przyszłości. Ze względu na skalę i globalny charakter tej sieci, wszystkie proponowane rozwiązania wymagają przetestowania w rozproszonym środowisku, zapewniającym warunki zbliżone do rzeczywistych warunków pracy systemu. Przedstawiono laboratorium sieci ICN opracowane i udostępnione w infrastrukturze badawczej PL-LAB2020 dla testowania architektur, mechanizmów i algorytmów proponowanych dla sieci ICN. W szczególności zaprezentowano topologię laboratorium, dostępne wyposażenie, omówiono możliwości realizacji eksperymentów badawczych oraz przedstawiono przykładowy eksperyment dotyczący oceny efektywności algorytmów adaptacyjnego strumieniowania wideo MPEG DASH.
EN
Information Centric Networks (ICN) have been recently proposed to support effective content delivery in the Future Internet. They are designed as a large scale and global systems so they must be validated in the distributed testbed. This paper presents the ICN laboratory which has been developed in PLLAB 2020 project as an open infrastructure for ICN research. The ICN laboratory offers facilities for performance evaluation of: ICN mechanism and algorithms, video coding and streaming methods, content distribution methods, as well as assessment of quality experienced by users. Moreover, we present an exemplary experiment focused on evaluation of MPEG DASH streaming method.
PL
Przedstawiono problematykę zapewnienia jakości usług w środowisku sieciocentrycznym ze szczególnym uwzględnieniem architektury QoS opracowanej dla potrzeb QoS. W zasadniczej części zaprezentowano charakterystykę mechanizmów sygnalizacji i sterowania ruchem, wchodzących w skład proponowanej architektury QoS. Wymienione mechanizmy zaimplementowano w środowisku badawczym oraz poddano praktycznej weryfikacji. Wyniki eksperymentów badawczych zaprezentowano w końcowej części artykułu.
EN
The paper presents a study of selected QoS supporting mechanisms and components elaborated for NEC compliant network. The following components were implemented in the prepared tested: QoS-aware applications, SIG process, network resource managers and admission control module. Suitable testing scenarios were selected in order to present an effect of functioning of these components in the QoS-supporting network. The paper covers the discussion of selected results of tests as well.
19
Content available remote Multimedia and public relations in management practice
75%
EN
The article presented the application of multimedia in management practice. The new age of knowledge and information technologies, globalization, and co-operation between Poland and the EU brings new challenges for Polish businesses which will have to upgrade all their technical standards to meet requirements of the global economy more and more dominated by intangible assets. This is also applicable to public relations and e-business, which have a significant and growing impact on the whole global economy.
PL
W opracowaniu zaprezentowane zostało wykorzystanie środków multimedialnych w praktyce zarządzania. Nowa era wiedzy i informatyki, globalizacja i udział Polski w UE niesie za sobą konieczność podniesienia wszelkich standardów ekonomicznych i technologicznych polskich przedsiębiorstw - dla sprostania konkurencyjności w gospodarce światowej, w której coraz bardziej dominują wartości niematerialne. Dotyczy to także technik public relations i e-biznesu, które mają już duży i rosnący wpływ na całą gospodarkę światową.
PL
Przedstawiono trendy rozwojowe współczesnej telewizji cyfrowej. Przedstawiono warunki i różne rozwiązania systemów telewizji interaktywnej oraz wprowadzania usług multimedialnych do sieci telewizyjnych.
EN
Paper deals with trends of digital television development. Conditions anal various solutions of interactive television systems and multimedia services introduction to television networks.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.