Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komisja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
3
Content available remote Podsumowanie prac komisji
75%
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej ustaleń komisji powołanych przez prezesa WUG w latach 2002–2014 po zaistnieniu wypadków i katastrof w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Przedstawiono i scharakteryzowano zdarzenia, jakimi zajmowały się komisje, których zadaniem było szczegółowe wyjaśnienie ich przyczyn i sformułowanie wniosków zmierzających do zapobieżenia podobnym w przyszłości. Obszar zagadnień, którymi zajmowały się komisje, dotyczył zagrożeń: metanowego, pożarowego i wybuchem pyłu węglowego. W artykule wykazano powtarzalność przyczyn katastrof zaistniałych w analizowanym okresie.
EN
Comparative analysis of the findings of commissions, appointed by the President of the State Mining Authority in the years 2002–2014 after accidents and disasters in the underground coal mining plants shows that the causes of these events (mainly methane fire and coal dust or methane explosion) were similar and still the same: the rise of fire or methane hazard, the lack of prevention, interfering in the sensors of automatic CO-metry and methanometry, mining works under conditions of endogenic fire or higher than permissible level of CH4 concentration in the ventilation air.
EN
This article provides an assessment of the correctness of the opinions formulated by the Rules and Deputies’ Aff airs Committee about deputies’ appeals to the Presidium of the Sejm against the Marshal of the Sejm’s decisions on their exclusions from the sittings of the Sejm. The assessment has been formulated on the basis of an analysis of the legitimacy of the arguments raised in the course of fi ve sittings of the Committee. These arguments are related to problems associated with the classifi cation of certain deputies’ behaviours as (i) ‘preventing conducting of the sitting’, which is the premise of deputies’ exclusion from the sitting of the Sejm, (ii) the correctness of application by the Marshal of the Sejm of the procedure leading to such exclusion and (iii) its consequences. The assessment of the correctness of the abovementioned arguments and its presentation is preceded by the description of the event occurred during the sitting of the Sejm and a reference to the content of Article 175 of the Standing Orders of the Sejm. The fi rst conclusion drawn based on the analysis of the above is that the opinions issued by the Committee are correct. Another assessment concerned the legitimacy of the postulate formulated during one of the sittings of the Committee to change the body competent to recognise deputies’ appeals against the Marshal of the Sejm’s decisions on their exclusions from the sittings of the Sejm and move such competence should from the Sejm’s Presidium to the Sejm itself. The assessment of the legitimacy of that postulate has been based on the assessment of the legitimacy of the argument for such a solution, raised during the sitting in question of the Committee. The other conclusion drawn is that this postulate was legitimate.
PL
Artykuł opisuje sytuację, jaka zaistniała w trakcie VII kadencji Sejmu RP w odniesieniu do spółdzielni uczniowskich. W ramach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, po raz kolejny nie uwzględniono części szczegółowej zawartej w poselskim projekcie ustawy Prawo spółdzielcze (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Druk Sejmowy Nr 980), w tym założeń dotyczących spółdzielni uczniowskich. Argumentację co do decyzji o odrzuceniu wskazanej części projektu posłowie oparli na stwierdzeniu, iż problematyka poszczególnych typów spółdzielni, w tym spółdzielni uczniowskich, powinna być regulowana w odrębnych ustawach. Autorzy przypominają zatem stanowisko większości sejmowej co do rzeczonej problematyki z roku 2011, kiedy to toczyła się debata nad projektem ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Sejm zdecydował wówczas o jego odrzuceniu już w I czytaniu, wskazując, że regulacja ta powinna zostać włączona do ustawy Prawo spółdzielcze w części szczegółowej, a więc w takiej formie, w jakiej ukształtowano najświeższy projekt poselski odrzucony, mimo, iż jest przychylny wobec żądań posłów z 2011r. W rezultacie brak jest obecnie uregulowań ustawowych dotyczących spółdzielni uczniowskich. Mimo ich wyjątkowej specyfiki spółdzielnie uczniowskie obecnie działają na zasadach ogólnych ustawy Prawo spółdzielcze oraz na podstawie porozumienia wypracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajową Radę Spółdzielczą, które określa wzorcowy statut takiej spółdzielni i definiuje ją jako organizację wewnątrzszkolną, bez osobowości prawnej.
EN
The article describes the situation that occurred during the seventh term of the Republic of Poland’s Sejm in relation to students’ cooperatives. Within the framework of the Parliamentary Special Committee to consider draft laws in the field of cooperative law, once again the part containing the draft legislation Cooperative Law (Polish Sejm term VII – Sejm Print No. 980), including assumptions about the students’ cooperatives, was not considered. The argument for the decision to reject that part of the project, deputies relied on the assertion that the issue of individual types of cooperatives, including students’ cooperatives, should be regulated by separate laws. Therefore the Authors remind the attitude of parliamentary majority regarding this issues from 2011, when the debate on the draft law on students’ cooperatives was conducted. Parliament then decided to reject it in the first reading, indicating that this regulation should be included in the detailed part of Cooperative Law, and therefore in the form in which the most recent parliamentary draft was formed, rejected although it is compatible with the demands of deputies from 2011. As a result, there is currently no statutory regulations on students’ cooperatives. Despite their special character students’ cooperatives currently work on a general basis of Cooperative Law and on the basis of agreement reached by the Ministry of Education and the National Cooperative Council, which sets the model statute of a students’ cooperative and defines it as an organization within school, without legal personality.
EN
This article presents the results of research in the field of selected air tragic accidents that occurred in the State Aviation of the Republic of Poland. The key premises for the accident, as demonstrated in the investigation report carried out by the SCAAI – State Commission on Aircraft Accidents Investigation were training errors resulting from irregularities in crew resource management (CRM Crew Resources Management). Broader analysis of the human factor in air operations is presented by R. Makarowski, T. Smolicz, 2012. Errors in management and their effects are eligible often as extraordinary crises as a result of the death of the VIPs appointed on key positions related to the management of the armed forces of the Republic of Poland and the State. The study focused on the reliability of the management system, the quality of education, the effectiveness of the training and the effectiveness of the improvement of personnel flying State Aviation and the tasks carried out in the special and extreme conditions, different from those which were set up in STANAGs which are specific for mission assigned for air operationscarried out by State Aviation.
PL
W artykule są prezentowanego rezultaty badań wybranego tragicznego zdarzenia lotniczego w strukturach lotnictwa państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Przesłanką do jego zaistnienia, jak dowiedziono w dochodzeniach wyjaśniających przeprowadzonych przez Komisje Badań Wypadków Lotnictwa Państwowego, były między innymi, kardynalne błędy szkoleniowe wynikające z nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami załogi (CRM Crew Resources Management). Szersze analizy czynnika ludzkiego w operacjach lotniczych prezentują (R. Makarowski, T. Smolicz, 2012). Błędy w zarządzaniu i ich skutki kwalifikują się niejednokrotnie jako nadzwyczajne sytuacje kryzysowe w wyniku śmierci osób zajmujących kluczowe stanowiska związane z zarządzaniem Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Państwem. Badania dotyczyły prawidłowości systemu zarządzania, jakości szkolnictwa, efektywności szkoleń i skuteczności doskonalenia personelu latającego lotnictwa państwowego oraz zadań wykonywanych w warunkach szczególnych, ekstremalnych i niestandardowych, jakimi cechują się operacje lotnicze wykonywane przez lotnictwo państwowe.
11
Content available remote Służba zastępcza poborowych
51%
EN
Introduced in 1975, the new administrative division of the country has made many changes at various levels, including a new administrative map of the country, in which 49 new provinces were presented. Due to the reform, a significant economic growth occurred in most of the new voivodships. One of the newly-created provincial centers became the Bialskopodlaskie prov-ince, located in the central-eastern part of Poland. The next step was the creation of the Pro-vincial National Council in Biała Podlaska, the aim of which was to supervise the whole of Bialskopodlaskie Province.
PL
Wprowadzony w 1975 r. nowy podział administracyjny kraju, poza znacznym wzrostem ilości województw do 49 oraz likwidacją powiatów, spowodował również wiele zmian na różnych poziomach życia społecznego i państwowego. Dzięki reformie znaczny wzrost gospodarczy nastąpił w większości miast będących siedzibami nowych miast wojewódzkich. Jednym z nowo powstałych było województwo bialskopodlaskie, położone w środkowo-wschodniej części Polski. Skutkiem reformy było też powołanie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej, której zadaniem było wykonywanie roli terenowego organu władzy państwowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.