Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka strukturalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Jednym z najważniejszych celów polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest redukcja dysproporcji rozwojowych pomiędzy krajami członkowskimi i ich regionami. Głównymi beneficjentami tej polityki są kraje o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym Polska. Wyniki badań skuteczności tej polityki dostarczają jednak niejednoznacznych wniosków co do realnej konwergencji, zwłaszcza na poziomie regionów unijnych. W związku z powyższym w artykule podejmuje się próbę oceny znaczenia konwergencji w polityce strukturalnej Unii Europejskiej na poziome definiowanych przez nią celów, jak i w rzeczywistości, analizując współczynniki β – beta i σ – sigma konwergencji dla krajów członkowskich i regionów NUTS2. Badanie potwierdza proces konwergencji na poziomie narodowym i dywergencji na poziomie regionalnym. Ostatecznie w artykule podejmuje się próbę oceny, jakie znaczenie kwestia konwergencji będzie miała w kolejnej perspektywie finansowej 2014–2020. Podstawą do wnioskowania na przyszłość są zalecenia wynikające z Piątego Raportu Spójności Strategii Europa 2020 oraz stanowiska poszczególnych państw.
EN
One of the principal aim of EU structural policy is development’s disproportion reduction between member states and their regions. The main recipients of this policy, including Poland, are countries which are on the lower socio – economic development level. In spite of these facts, the investigation doesn’t support unequivocal results on the real convergence, particularly on regional level. According to theabove the article attempts to evaluate the meaning of convergence in European Union’s structural policy indefinitegoalsas well as in reality by using β -beta and σ – sigma coefficients for national and regional scrutiny. The analysis confirms convergence process on national level and divergence on regional one. Finally, the article tries to asset how important the convergence will be in the next programming period. The basis for concluding are: recommendation from Fifth Cohesion Report, Strategy Europe2020 and positions of the EU’s member states.
PL
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie głównych uwarunkowań wykorzystania handlu zagranicznego i polityki gospodarczej oraz kierunków jej zmian do rozwoju gospodarki Demokratycznej Republiki Konga. Wymiana handlowa stanowi jedną z kluczowych form współpracy różnych państw, a handel zagraniczny może mieć różny wpływ na rozwój gospodarczy kraju w zależności od tego, czy jest to kraj rozwinięty, czy zacofany. Wpływ handlu zagranicznego Demokratycznej Republiki Konga na rozwój gospodarczy tego kraju jest ogólnie negatywny, a jest tak dlatego, że handel ten przeżywa kryzys, którego cechą charakterystyczną jest ujemny wskaźnik rozwoju. W artykule przedstawione będą polityka handlu zagranicznego, polityka restrukturyzacji gospodarki oraz polityka w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania zagranicznych źródeł kapitału. Polityka gospodarcza tego kraju jest niewłaściwa, ponieważ preferuje tradycyjną strukturę eksportu i importu, polegającą na eksporcie surowców naturalnych i importu produktów żywnościowych oraz innych, mniej pokrywających się z rozwojowymi potrzebami kraju.
4
Content available remote Wspólna Polityka Rolna jako determinanta polityki strukturalnej w Polsce
100%
PL
Wspólna Polityka Rolna obejmuje zarówno instrumenty polityki rynkowej jak i strukturalnej. Rola instrumentów strukturalnych wzrosła w latach 90. Ich stosowanie wpływa m.in. na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, zrównoważony rozwój gospodarczy oraz podnosi konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego. Znaczenie sektora rolno-żywnościowego w Polsce oraz wielkość środków finansowych związanych z WPR powoduje, że będzie ona stanowiła bardzo istotną część ogólnej polityki strukturalnej.
EN
CAP includes instruments of market intervention and structural policy. The role of structural instrument increased in 90-ties. Applying these instruments should result in the sustainable development and increased competitiveness of food sector and rural areas. The meaning of agri-food sector in Poland and the amount of financial fund connected with CAP create CAP as a very important part of structural policy.
EN
The determinants of structural agricultural and rural policy in Poland have been analyzed. The social and market policy now dominates but it cannot be sufficient especially during the integration process of Poland with the European Union - longterm structural policy is needed. This policy should be oriented to the problems of rural employment, biological and technical progress, improvement of economic effectiveness of agriculture, multifunctional development of rural areas etc. It should also take into account the regional diversification of agriculture and of rural areas in Poland.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie czytelnikowi możliwości uzyskania wsparcia z funduszy unijnych w realizacji nowych inwestycji w sektorze gazowniczym. Pomoc taka udzielana jest głównie z Funduszy Strukturalnych. Aby lepiej zrozumieć działanie tych instumentów, w pierwszej części artykułu przedstawiono genezę oraz podstawowe założenia polityki strukturalnej prowadzoenej przez Unię Europejską. Dalsza część poświęcona została prezentacji systemu dystrybucji środków unijnych w Polsce oraz identyfikacji możliwości uzyskania wsparcia.
16
Content available remote Konkurencyjność polskiego rolnictwa w aspekcie integracji z Unią Europejską
88%
PL
W opracowaniu zawarto analizę wpływu różnorodnych czynników na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa. Wyróżniono czynniki warunkujące niski poziom konkurencyjności gospodarstw rolnych, np. tradycyjna organizacja gospodarstw, niedostatek nowoczesnych technologii oraz dobrej znajomości zasad funkcjonowania mechanizmu rynkowego, brak płynności finansowej, a także trudny dostęp do kredytów. Następnie wskazane zostały atuty i słabości polskiego rolnictwa w kontekście procesów integracyjnych z Unią Europejską. Jako ważny atut natomiast uznano opracowanie i zapoczątkowanie wdrożenia nowej polityki strukturalnej. Z kolei za najważniejszą słabość polskiego rolnictwa uznano niski poziom rozwoju infrastruktury wiejskiej, zarówno technicznej oraz społecznej, jak i instytucjonalnej.
EN
In the paper the attempt is made to consider the impact of macro and microeconomic factors of increasing competitiveness of Polish agriculture. There are distinguished main factors of low level of the Polish farms competitiveness, i.e. traditional organisation and lack of modem technologies, and also lack of good knowledge of market mechanism, lack of financial liquidity, difficult access to credits. In the next section strengths and weaknesses of Polish agriculture were identified and considered in the light of the process of integration into European Union. The formulation and implementation the structural policy was recognised as one of main strengths. Amongst weaknesses as the main the low level of rural infrastructure, including technical, social, and institutional, were recognised.
19
88%
PL
W artykule poruszono kwestię kształtowania struktury agrarnej rolnictwa rodzinnego w Polsce. Przedstawiono tendencje oraz uwarunkowania zmian struktury agrarnej. Celem artykułu było określenie podstawowych opcji wyboru politycznego w zakresie zmian agrarnych. Nie ma obecnie warunków dla radykalnego przyspieszenia w tym zakresie. Nie ma też uzasadnienia postulat ograniczenia transferu środków publicznych jedynie do gospodarstw większych – silniejszych ekonomicznie.
EN
The article presents the issue of agrarian structure of family farming in Poland and trends and determinants of changes in the agrarian structure. Its purpose is to define the fundamental options of political choices in terms of agrarian changes. Currently there are no conditions for radical changes in this range and there is no justification for limiting public funds transfer only to larger farms – economically stronger.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.